چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره 6 بهار 1402 شماره 78 (جلد 1)

مقالات

۱.

رابطه کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با حق الزحمه حسابرسی و گردش حسابرس

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی تقلب شرکت حق الزحمه حسابرسی گردش حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۹
پژوهش حاضر به بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با حق الزحمه حسابرسی و گردش حسابرس می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 1400 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 7 ساله بین 1394 تا 1400 به عنوان سال آتی انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت رابطه معکوس معناداری وجود دارد. و بین کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با نقش حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین کیفیت حسابرسی و تقلب شرکت با نقش گردش حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
۲.

بررسی رابطه کیفیت کنترل داخلی و معاملات با اشخاص وابسته باقابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری

نویسنده:

کلید واژه ها: کیفیت کنترل داخلی معاملات با اشخاص وابسته قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۹
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت کنترل داخلی و معاملات با اشخاص وابسته باقابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری می باشد. این پژوهش ازنظر ماهیت و روش توصیفی و ازنظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و ازآنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تحلیل قرارگرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 140 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1392 تا 1399 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز با الگوی رگرسیون لجستیک و خطی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد بین کیفیت کنترل داخلی و قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری رابطه مستقیم معناداری وجود دارد و بین معاملات با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری رابطه معکوس معناداری وجود دارد.
۳.

بررسی رابطه خوانایی گزارشگری مالی و همزمانی قیمت سهام

نویسنده:

کلید واژه ها: همزمانی قیمت سهام بورس اوراق بهادار خوانایی گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۲۶
همزمانی قیمت بیانگر آن محدوده ای از بازده ای شرکت را که توسط بازدهی بازار و صنعت توضیح داده می شود را توضیح می دهد و استفاده از همزمانی قیمت کم به معنی تأثیر کم اطلاعات صنعت بر روی قیمت می باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و همزمانی قیمت سهام است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بغداد و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1396 تا 1400 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که خوانایی گزارشگری مالی با همزمانی قیمت سهام رابطه منفی و معناداری دارد.
۴.

بررسی تأثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی و هزینه های تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده اقتصادی

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزش افزوده اقتصادی هزینه های تحقیق و توسعه حضور زنان در کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۵۶
نارضایتی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد منجر به ارائه پیشنهادهای گوناگونی در رابطه با معیارهای جدید ارزیابی عملکرد شده است. یکی از مهم ترین این معیارها، ارزش افزوده اقتصادی است. حداکثرسازی ثروت سهامدار عمده ترین هدف واحد تجاری است و امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد داخلی که شاخصی از افزایش ارزش سهامدار است یاد می کنند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی و هزینه های تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده اقتصادی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1396 تا 1400 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که حضور زنان در کمیته حسابرسی بر ارزش افزوده اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد و هزینه های تحقیق و توسعه بر ارزش افزوده اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۵.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین وجه نقد مازاد و ارزش شرکت

نویسنده:

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی وجه نقد مازاد ارزش شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۹
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین وجه نقد مازاد و ارزش شرکت می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1395 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین وجه نقد مازاد و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد. همچنین، حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین وجه نقد مازاد و ارزش شرکت تاثیر معنی دار دارد.
۶.

بررسی ارتباط برند با رفتار خرید کودکان 8 تا 12ساله شهر تهران

کلید واژه ها: برند رفتار خرید مصرف کننده رفتار خریدکودکان شهر تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۱
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط برند با رفتار خرید کوکان 8 تا 12 ساله شهر تهران می باشد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان ۸ تا ۱۲ساله شهر تهران می باشد . به منظور انتخاب گروه نمونه کودکان 8 تا ۱۲ ساله شهر تهران از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ استفاده شده است. این پرسشنامه دارای 20سوال است که به صورت لیکرت 5 گزینه ای( خیلی کم1 ، کم ، متوسط ، زیاد و خیلی زیاد 5 ) تنظیم شده است. پرسشنامه 4 مولفه ( نوع بسته بندی محصول، رنگ بسته بندی محصول، تصاویر روی بسته بندی محصول، مفهوم پردازی برندها در ذهن کودکان ) را در ارتباط با رفتار خرید کودک می سنجد. برای تعیین روایی پرسشنامه از شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده شده است. نتایج CVR حاکی از آن بود که تمامی سوالات بزرگتر از عدد جدول (Lawshe) بود. این مطلب حاکی از آن بود که سوالات ضروری و مهم در این ابزار به کار گرفته شده است. پایایی پرسشنامه نیز پس ازمطالعه مقدماتی توسط تکنیکهای آماری (آلفای کرونباخ) و با کمک نرم افزار SPSS سنجیده شده است ، که 92/0 می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره ( به شیوه گام به گام) استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط معناداری بین رفتار خرید کودک با هر یک از مؤلفه های برند (نوع، رنگ، تصویر روی بسته بندی و مفهوم سازی برند در ذهن کودک) وجود دارد که البته دراین بین مؤلفه تصویر روی بسته بندی دارای بیشترین تأثیر و مفهوم سازی برند از کمترین تأثیر برخوردار است.
۷.

بررسی نقش تعدیلی بیش اطمینانی مدیریت بر رابطه بین روابط اجتماعی هییت مدیره و کارایی سرمایه گذاری

کلید واژه ها: کارایی سرمایه گذاری بیش اطمینانی مدیریتی مدیریتی روابط اجتماعی هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۰
یکی از عوامل مهم جهت حل مسائل اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه گذاری است، اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری نیز از جمله مسائل بااهمیت است. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیلی بیش اطمینانی مدیریت بر رابطه بین روابط اجتماعی هییت مدیره و کارایی سرمایه گذاری است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از فرضیه نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیریتی بر رابطه بین روابط اجتماعی هییت مدیره و کارایی سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد.
۸.

بررسی تأثیر بازاریابی مشتری بر شهرت شرکت و ارتباط آن با ارزش ویژه برند

کلید واژه ها: شهرت شرکت ارزش ویژه برند بازاریابی مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۷
برندها به عنوان دارایی ارزشمند و بلندمدت شرکت ها باید مدیریت شوند. در بازاریابی مصرف کننده، برندها نقاط اولیه تمایز بین پیشنهادهای رقابتی هستند و می توانند برای موفقیت شرکت ها به عنوان عوامل بحرانی به شمار بیایند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی مشتری بر شهرت شرکت و ارتباط آن با ارزش ویژه برند می باشد. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر نحوه اجرا همبستگی است و از نظر داده کیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان کارکنان بخش خصوصی کرمانشاه که بالغ بر تعداد 258 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 146 نفر تعیین گردید که به طریق نمونه گیری ساده متناسب با حجم انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر انجام گرفت. ابتدا مدل اندازه گیری بررسی و سپس مدل مفهومی تحقیق در جامعه آماری برازش شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها نشان داد که شهرت شرکت با ارزش ویژه برند رابطه مستقیم و معناداری دارد، بازاریابی مشتری بر شهرت شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد، بازاریابی مشتری بر ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد و بازاریابی مشتری بر رابطه بین شهرت شرکت و ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۹.

اثر ویژگی های رفتاری مدیران بر شفافیت اطلاعات مالی؛ نقش محافظه کاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان)

کلید واژه ها: ویژگی های رفتاری مدیران مالی اطلاعات مالی محافظه کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۴
در سال های اخیر، پژوهش های مربوط به محافظه کاری در اطلاعات مالی ، افزایش چشمگیری یافته اند و پژوهشگران مختلفی رابطه متقابل محافظه کاری و متغیرهای بنیادین اطلاعات مالی را بررسی و آزمون کرده اند. تقریباً همه پژوهش های پیشین انجام شده در حوزه محافظه کاری اطلاعات مالی ، در رابطه با محافظه کاری کمّی یعنی محافظه کاری در اعداد و ارقام مالی بوده است؛ هدف این پژوهش اثر ویژگی های رفتاری مدیران بر شفافیت اطلاعات مالی؛ نقش محافظه کاری در شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان است .در این تحقیق از پرسشنامه ای که بر اساس تحقیقات قبلی و نظر نخبگان ساخته شده است استفاده شد .این مطالعه به مدل و ویژگی های رفتاری مدیران بر شفافیت اطلاعات مالی؛ نقش محافظه کاری کمک می کند. یافته های ما همچنین مدیران را در مورد استفاده از شفافیت اطلاعات مالی آگاه تر می کند.. نتایج نشان می دهد که بین مولفه ها رابطه ی معنا داری وجود دارد .
۱۰.

اثیر تمرکز مالکیت بر مدیریت سود واقعی با تاکید بر رکود اقتصادی

نویسنده:

کلید واژه ها: تمرکز مالکیت مدیریت سود واقعی رکود اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۲
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر مدیریت سود واقعی با تاکید بر رکود اقتصادی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1395 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تمرکز مالکیت بر مدیریت سود واقعی تاثیر معکوس دارد. ولی، رکود اقتصادی بر ارتباط بین تمرکز مالکیت بر مدیریت سود واقعی تاثیر مستقیم دارد.
۱۱.

اثر میانجی ریسک عملیاتی بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه

کلید واژه ها: عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت هزینه سرمایه سهام ریسک عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۴۶
هدف پژوهش: هدف کلی تحقیق حاضر تعیین تأثیر عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر هزینه سرمایه سهام با نقش میانجی ریسک عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه راهکارهای عملی و عملیاتی است. روش شناسی پژوهش: این تحقیق ازنظر روش شناسی، از نوع تحقیقات پس رویدادی است. از سوی دیگر پژوهش حاضر ازنظر نوع توصیفی از نوع همبستگی و بر اساس معادلات رگرسیونی بوده و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ می-باشند که از این تعداد نمونه ای به حجم 100 شرکت مطابق فرمول کوکران از جامعه آماری جهت انجام آزمون ها انتخاب شدند. یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان داد بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با هزینه سرمایه و ریسک عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین ریسک عملیاتی یک متغیر میانجی بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و هزینه سرمایه است و اثر میانجیگری بین ریسک بلندمدت و کوتاه مدت متفاوت است.
۱۲.

بررسی میزان مشتری محور بودن و عملکرد شرکت (مورد مطالعه: فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش)

نویسنده:

کلید واژه ها: مشتری محور بودن مشتری عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۱
امروزه کیفیت یک محصول یا خدمت بر اساس میزان برآورده ساختن نیازها و انتظارات مشتری تعریف می شود.هدف از این پژوهش بررسی میزان مشتری محور بودن و عملکرد شرکت است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری را کارکنان فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش تشکیل دادند،که با تعیین حجم نمونه ، 302 نفر، از طریق روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام شد و تجزیه و تحلیل فرضیه های بررسی میزان مشتری محور بودن و عملکرد شرکت در فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش تاثیر مثبت و معناداری دارد و تایید شدند.
۱۳.

تاثیر شوک های سرمایه گذاری بر بازده سهام شرکت در طی چرخه عمر (در بورس اوراق بهادار تهران)

نویسنده:

کلید واژه ها: شوک های سرمایه گذاری بازده سهام شرکت چرخه عمر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۶
در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر خطای ارزش گذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395– 1400 (125شرکت) می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی، اطلاعات استخراج شده و داده ها بعد از جمع آوری از صورتهای مالی با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه نشان داد تاثیر شوک های سرمایه گذاری بر بازده سهام شرکت در طی چرخه عمر تاثیرگذار است.
۱۴.

فرضیه بازار کارا برای امور مالی رفتاری: بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاران با استفاده از مدل PLS-SEM

کلید واژه ها: مالی رفتاری رفتار سرمایه گذاران تصمیم گیری رفتار منطقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۱
هدف مقاله حاضر پرداختن به موضوع فرضیه بازار کارا برای امور مالی رفتاری: بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاران می باشد. سرمایه گذاران برای درک و تصمیم گیری بهتر در بازارهای مالی باید از روش های نوین استفاده نمایند. مالی رفتاری تفکرات، بینش و احساساتی را که در فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران دخالت دارند، مورد بررسی قرار می دهد. به سخن دیگر، مالی رفتاری تلاش می کند تا اثبات کند که چرا بازارهای مالی ناکارا هستند، همچنین مالی رفتاری به دنبال تاثیر فرآیند های روانشناسی، جامعه شناسی، عصب شناسی و عوامل نهادی در تصمیم گیری های سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه ای و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات، توصیفی پیمایشی می باشد. متغیرهای پژوهش عبارت اند از: سرعت انتشار اطلاعات، رفتار مصرف کنندگان، انتشار به هنگام اطلاعات، انتشار عمومی اطلاعات، رفتار منطقی و رفتار احساسی سرمایه گذاران. جامعه آماری پژوهش شامل داده های جمع آوری شده از 160 نفر از فعالان بازار سرمایه در قالب پرسشنامه می باشد. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده های گردآوری شده از مدل معادلات ساختاری از نرم افزار SMART PLS3 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این موضوع می باشد که سرمایه گذاران باید در تصمیمات سرمایه گذاری خود نسبت به متغیرهایی مانند سرعت اطلاعات منتشره و متغیرهای اشاره شده توجه نمایند، زیرا در تصمیمات آنها تاثیر بسزایی دارد.
۱۵.

بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تنوع بخشی درآمدها و دارایی های بانکی و عملکرد بخش بانکی بر رفتار سهام بانک ها

نویسنده:

کلید واژه ها: اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تنوع بخشی درآمدها و دارایی های بانکی رفتار سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۸
این پژوهش به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تنوع بخشی درآمدها و دارایی های بانکی و عملکرد بخش بانکی بر رفتار سهام بانک ها در بانک های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش جامعه مورد بررسی کلیه بانک های خصوصی فعال در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از میان آنها 18 بانک به عنوان نمونه تحقیق از سال 1390 تا سال 1394 می باشد. در واقع کلیه بانک های خصوصی به عنوان جامعه انتخاب و سپس با اعمال شرایط و محدودیت هایی، نمونه واجد شرایط به عنوان نمونه مورد بررسی در نظر گرفته می شود که در نهایت 18 بانک به عنوان نمونه تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. بررسی فرضیه وجود ارتباط بلند مدت بین متغیر های تحقیق در بانک های مورد مطالعه نشان می دهد که اولاً آزمون جوهانسون وجود ارتباط بلند مدت بین متغیرهای تحقیق را نشان می دهد. همچنین بردار بلند مدت مربوط به هر مدل که ضرائب بلند مدت را نشان می دهد استخراج می کند. ثانیاً ارتباط علی یک طرفه از طرف متغیرهای تنوع بخشی دارایی ها، تنوع بخشی درآمد ها و متغیرهای بخش بانکی به سمت نوسانات بازار سهام در بانکهای منتخب تایید شده است.
۱۶.

تأثیر برون سپاری جهانی شرکت ها بر عملکرد مالی آن ها با تأکید بر نقش میانجی نوآوری و نقش تعدیلگر سرمایه ارتباطی تأمین کننده

نویسنده:

کلید واژه ها: برون سپاری جهانی شرکت عملکرد مالی نوآوری سرمایه ارتباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۶
با افزایش سطح رقابت ها و لزوم انعطاف پذیری بیشتر در تولید، شرکت ها برای افزایش سهم بازار خود و کسب سودآوری بالاتر، به سمت همکاری مشترک با دیگر شرکت ها و برون سپاری فعالیت ها گرایش پیدا کرده اند. بااین حال میزان تأثیر این برون سپاری بر عملکرد مالی شرکت ها مشخص نیست و این تأثیر می تواند متأثر از متغیرهای میانجی و تعدیلگر باشد. هدف این مطالعه بررسی میزان تأثیرپذیری عملکرد مالی شرکت ها از موضوع برون سپاری جهانی آن ها همراه با نقش گرایش به نوآوری و سرمایه ارتباطی آن ها با دیگر شرکت ها است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش تحقیق در حوزه مطالعات توصیفی از نوع همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این مطالعه، شرکت های تولیدی در شهرک صنعتی اشتهارد کرج شامل (576) شرکت می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری مورگان و به روش تصادفی تصاده، حجم نمونه 236 نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با رویکرد معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار P.L.S انجام شد. یافته ها نشان داد که برون سپاری جهانی بر عملکرد مالی شرکت ها به ویژه با نقش میانجی نوآوری تأثیر مثبت معناداری دارد. در این میان نیز هر چه سرمایه ارتباطی شرکت با شرکت های تأمین کننده بیشتری باشد، تأثیر برون سپاری بر نوآوری و به نوبه خود نوآوری بر عملکرد مالی شرکت ها بیشتر است.
۱۷.

مطالعه رابطه بین طراحی محصول با عملکرد خرید مشتری با نقش میانجی تداعی برند در مصرف کنندگان پسته بسته بندی شهر کرمان

نویسنده:

کلید واژه ها: طراحی محصول تداعی برند عملکرد خرید مشتری پسته بسته بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۰
هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین طراحی محصول با عملکرد خرید مشتری با نقش میانجی تداعی برند در مصرف کنندگان پسته بسته بندی در شهر کرمان است. روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی با مطالعه همبستگی بود. جامعه آماری کلیه مصرف کنندگان پسته در شهر کرمان در سال 1400 بودند که برای خرید پسته بسته بندی برند شرکت کرنا به فروشگاه های فروش پسته مراجعه می کردند. به دلیل نامحدود بودن جامعه، تعداد 334 نفر به عنوان نمونه آماری و به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه بود و از پرسشنامه های طراحی محصول مدل لیونندانک (2019)، عملکرد خرید مشتری مدل سگرا و همکاران (2007) و تداعی برند مدل انگوک فن و قنتوس (2013) استفاده شد. روایی ابزار با روش اعتبار محتوایی و پایایی با آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای Spss و Amos انجام شد. یافته ها نشان داد بین طراحی محصول با عملکرد خرید مشتری با نقش میانجی تداعی برند در مصرف کنندگان پسته بسته بندی رابطه معنی داری وجود دارد (05/0p<). بین طراحی محصول با تداعی برند (05/0p<)، بین تداعی برند با عملکرد خرید مشتری (05/0p<) و بین طراحی محصول با عملکرد خرید مشتری در مصرف کنندگان پسته بسته بندی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد (05/0p<). بر اساس یافته ها به نظر می رسد افزایش طراحی محصول و افزایش میزان تداعی و تصویر ذهنی از پسته بسته بندی شده می تواند باعث افزایش عملکرد خرید مشتریان این محصول شود.
۱۸.

تحلیل مدیریت ریسک های ناشی از مخاطرات محیطی در شهر باغ بهادران با استفاده از روش تاپسیس

کلید واژه ها: شهر باغ بهادران مخاطرات محیطی مدیریت ریسک وبحران تحلیل ریسک ارزیابی ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۶
مخاطرات محیطی همواره از مهمترین موضوعات مطرح جوامع بشری به شمار می آمده و برنامه ریزی برای مقابله و پیشگیری از این مخاطرات وآثار زیان بار آن ها در زمرهء اهداف بلند مدت جوامع مذکور بوده است و یکی از چالش های بزرگ آدمی در طول تاریخ سکونت بر روی کره زمین مواجهه شدن با مخاطرات محیطی و حفاظت از جان و مال آدمی با آنها بوده است از این رو همواره استفاده از روش های علمی در مطالعات مربوط به مخاطرات محیطی بسیار ضروری به نظر می رسد. در آغاز هزاره سوم، علم آینده نگاری، علاوه بر تحلیل روندهای گذشته، به کشف، ابداع و ارزیابی آیندههای ممکن، محتمل و مطلوب پرداخته و کشورهایی که خواهان تحولات بنیادین هستند، برنامه ریزی پابرجا و مبتنی بر طراحی سناریو با رویکرد آینده نگاری را محور عمده برنامه ریزی توسعه آتی خود قرار داده اند. در این پژوهش ابتدا با توجه به تاریخچه، موقعیت نسبی و اطلاعات موجود ملی ومنطقه ای شهر با غبادران، فهرست 32 نوع از مخاطرات که شهر را تهدید می کنند. شناسایی و براساس پرسشنامه پایایی وروایی آنها را تعیین و بر مبنای عوامل اصلی احتمال، پیامد، درجه آشکار شدگی، وسعت منطقه تحت تا ثیر خطر، طول زمان تاثیر و سرعت وقوع با مقادیر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد با استفاده از روش تاپسیس گزینه های مخاطرات محیطی الویت بندی می شوند. نتایج حاصل از خروجی روش تاپسیس در شهر باغبهادران، تخریب جنگل و پوشش گیاهی، کاهش آب های سطحی و زیرزمینی ناشی از عوامل درون و برون شهری، خشک سالی و حوادث ترافیکی، بالاترین ریسک ها را به ترتیب اولویت به خود اختصاص داده اند.
۱۹.

نقش تنوع جنسی هیات مدیره و تخصص حسابرس بر کیفیت اطلاعات حسابداری

نویسنده:

کلید واژه ها: نقش تنوع جنسی هیات مدیره تخصص حسابرس کیفیت اطلاعات حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۲۷
در این راستا پژوهش حاضر به بررسی نقش تنوع جنسی هیات مدیره و تخصص حسابرس بر کیفیت اطلاعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395– 1400 (90 شرکت) می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی، اطلاعات استخراج شده و داده ها بعد از جمع آوری از صورتهای مالی با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه نشان داد تنوع جنسی هیات مدیره و تخصص حسابرس بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر معکوس دارد.
۲۰.

بررسی رابطه بین احساسات سرمایه گذاران و گزارشگری مالی متقلبانه با تاکید بر ارتباطات سیاسی

نویسنده:

کلید واژه ها: احساسات سرمایه گذاران گزارشگری متقلبانه رفتار فرصت طلبانه ارتباطات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۳
برخی از مدیران این انگیزه را دارند تا در شرایط خاص با استفاده از گزارشگری مالی به نفع خود سو ءاستفاده نمایند. برای مثال مدیران در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اقدام به متورم ساختن سود در دوره های تشدید احساسات سرمایه گذاران می نمایند تا بدین ابزار به نفع خود و اشخاص وابسته منفعت کسب نمایند، در این شرایط امکان ایجاد تفاوت چشم گیری در کیفیت اطلاعات صورت های مالی در دوره های بالا بودن احساسات سرمایه گذاران وجود خواهد داشت. از سوی دیگر وجود ارتباطات سیاسی وموجب به وجود امدن نوعی پشت گرمی برای شرکت های دارای روابط سیاسی می شود که انتظار می رود در این نوع شرکت ها این رابطه قوی تر باشد. از این رو هدف این پژوهش بررسی ارتباط احساسات سرمایه گذاران و گزارشگری متقلبانه و همچنین بررسی این رابطه در شرکت های دارای روابط سیاسی می باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش طی سال های 1393 تا 1397 نمونه آماری شامل 135شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده است. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی و در فرضیات در حیطه تحقیقات همبستگی می باشد. به منظور طبقه بندی داده از نرم افزار Excel و برای آزمون فرضیه از مدل لاجیت در نرم افزار EViews10 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین احساسات سرمایه گذاران و گزارشگری متقلبانه رابطه معناداری وجود ندارد، اما در بین شرکت های دارای روابط سیاسی از آنجایی که این نوع روابط موجب پشت گرمی شرکت ها می شود بین احساسات سرمایه گذاران و گزارشگری متقلبانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. که بیانگر این واقعیت است که تصمیم گیرندگان در شرکت های دارای روابط سیاسی احساسات سرمایه گذاران را به عنوان فرصتی برای ارائه گزارشگری متقلبانه در جهت رفتار فرصت طلبانه و سواستفاده به نفع خود و اشخاص وابسته به خود می دانند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴