چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره 6 تابستان 1402 شماره 82 (جلد 2)

مقالات

۱.

اثربخشی مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کیفیت گزارشگری مالی مدیریت ریسک عملکرد حسابرسی داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 500 تعداد دانلود : 336
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 159 شرکت بوده و روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه انجام شده است. در این تحقیق مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلی به عنوان متغیرهای مستقل؛ کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبت اقلام تعهدی، فرصتهای رشد، تقسیم سود، هزینه نمایندگی و جریان نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نتایج تحقیق نشان داد مدیریت ریسک و عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان داد اندازه شرکت، فرصتهای رشد و تقسیم سود بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مستقیم و معناداری دارند و متغیرهای اهرم مالی، هزینه نمایندگی و نسبت اقلام تعهدی بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معکوس و معناداری دارند. جریان نقدی عملیاتی نیز تأثیری بر کیفیت گزارشگری مالی ندارد.
۲.

تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام

کلید واژه ها: تنوع جنسیتی اعضای هئیت مدیره رشد پایدار شرکت نقد شوندگی سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 950 تعداد دانلود : 871
هدف این پژوهش به بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام می پردازد. محدوده موردمطالعه برای این تحقیق شامل هشت سال، یعنی از سال های 1392 تا 1399 است. پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد و در تقسیم بندی بر مبنای ماهیت در گروه تحقیقات همبستگی قرار می گیرد که بر اساس شیوه استقرایی به نتیجه گیری می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رشد پایدار شرکت و نقد شوندگی سهام شرکت تأثیرگذار نیست.
۳.

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد شرکتها با استفاده از نسبت کیوتوبین

کلید واژه ها: عدم تقارن اطلاعاتی عملکرد شرکت کیوتوبین بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 198 تعداد دانلود : 622
پایه و اساس سرمایه گذاری در بازار سرمایه، اطلاعات صادره از سوی شرکت هاست و چنان چه نحوه توزیع اطلاعات به صورت منصفانه و متقارن نباشد، عکس العمل سرمایه گذاران خلاف واقعیت خواهد بود و همین امر می تواند عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر عملکرد شرکت ها است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 131 شرکت در بازه زمانی 1391-1400 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. جهت سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از شیوه دامنه قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام و برای سنجش عملکرد شرکت از نسبت کیوتوبین استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که رابطه معکوس و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد شرکت وجود دارد.
۴.

نقش دیوان محاسبات کشور در فرآیند حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل

کلید واژه ها: واژگان کلیدی: ترک فعل فساد اداری دستورالعمل حسابرسی موارد ترک فعل دیوان محاسبات کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 337 تعداد دانلود : 312
در سال های اخیر، خسارت های ملی و بین المللی اعم از مادی و معنوی ناشی از ترک فعل های زیان بار به شدت افزایش یافته است. همچنین فسادهای اداری کارمندان و صاحبان قدرت در سطح داخلی کشورها و سطح جهانی نیز به چالش اساسی در جوامع بشری تبدیل شده است که این پدیده بسیار مخرب، نهادهای اداری و دولتی را تضعیف می کند و بر بهره وری نیز تأثیر منفی می گذارد که می تواند ضرری مادی یا معنوی به همراه داشته باشد که جنبه مادی آن که از اهمیت بالایی برخوردار است بر دو قسم از دست دادن مال یا محروم ماندن از نفع(عدم النفع) می باشد، مانند فسادی که از هر فعل یاترک فعل که منجر به سوء استفاده از قدرت داده شده به یک فرد ناشی می گردد که حتی می توان تعریف ضرر و زیان را برای منافع ممکن الحصول و احتمالی نیز در نظر گرفت. به همین دلیل است که امروزه در دنیا تمایل زیادی به تقویت قوانین مبارزه با فساد وجود دارد. موضوع ترک فعل یک از مباحث بسیار مهم در مدیریت کشور می باشد که نیازمند توجه و بررسی عمیق در این حوزه است، لذا ورود جدی دیوان محاسبات کشور به مقوله ترک فعل و تدوین دستورالعملی به منظور نظام بخشی و نهادینه سازی آن، می تواند اقدام مؤثری در مسیر ایفای مسئولیت پاسداری از بیت المال تلقی گردد. لازم به ذکر است که نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی از حیث امتناع و قصور در انجام تکالیف قانونی در راستای وظایف، اختیارات و به تبع آن حسابرسی موارد ناشی از ترک فعل، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و مناسب در کشور و همچنین انجام تکالیف و وظایف قانونی تمامی دستگاه های اجرایی نیز می باشد. در این نوشتار سعی بر آن است که علاوه بر تشریح مفهوم ترک فعل و بیان دستورالعمل های مرتبط، بر اهمیت نقش دیوان محاسبات کشور در حسابرسی و رسیدگی موارد ناشی از ترک فعل تاکید گردد.
۵.

بررسی تاثیر میزان سرمایه فکری بر کسب مزیت رقابتی در صنعت بانکداری

کلید واژه ها: سرمایه فکری مزیت رقابتی صنعت بانکداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 743 تعداد دانلود : 974
پژوهش حاضر برای بررسی بررسی تاثیر میزان سرمایه فکری بر کسب مزیت رقابتی در صنعت بانکداری انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل تمامی کارمندان بخش ستادی در بانک آینده در شهر تهران می باشد. برای جمع آوری داده های لازم از پرسشنامه وضعیت سرمایه فکری و مزیت رقابتی استفاده شده است. روایی ابزار اندازه گیری، با نظر متخصصین در بانک و تعدادی از اساتید مدیریت، بعد از برخی اصلاحات مورد تایید قرار گرفته است. برای اندازه گیری پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده و مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل توصیفی داده ها، از جداول، نمودارها، شاخص های پراکندگی و برای تحلیل استنباطی فرضیه ها، در نرم افزار spss استفاده شد. در رابطه با فرضیه های تحقیق نتایج نشان داد که شاخص های رضایت مندی مشتری، یادگیری و رشد، فرایندهای داخلی و شاخص های مالی در بیمه مرکزی بخش صندوق تامین خسارت های بدنی در بهبود شاخص های عملکرد تأثیر دارد.
۶.

بررسی تاثیر سواد مالی، استرس مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی

کلید واژه ها: : سلامت مالی سواد مالی استرس مالی خودکارآمدی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 820
پژوهش پیشرو باهدف بررسی تأثیر سواد مالی، استرس مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی، انجام پذیرفت. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد در سال 1401 در نظر گرفته شده که تعداد 306 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد که برای سنجش سلامت مالی، سواد مالی و استرس مالی از پرسش نامه ایسلام و زکی (2019) و برای سنجش خودکارآمدی مالی از پرسش نامه لون (2011) استفاده شد. روایی (تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و واگرا) ابزار پژوهش، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و باتوجه به نتایج به دست آمده، می توان پایایی ابزار پژوهش را تأیید کرد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی با روش حداقل مربعات جزئی، به وسیله نرم افزارهای SPSS و SmartPLS انجام شد. نتایج کسب شده از این پژوهش نشان داد سواد مالی و خودکارآمدی مالی بر سلامت مالی دانشجویان تأثیر مستقیم و معناداری داشته؛ ولی استرس مالی بر سلامت مالی آنان تأثیری ندارد.
۷.

مطالعه تأثیر پاداش هیئت مدیره بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و هزینه های تحقیق و توسعه

نویسنده:

کلید واژه ها: پاداش هیئت مدیره هزینه های تحقیق و توسعه جریان نقد عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 461 تعداد دانلود : 230
افزایش آگاهی مؤثر از دارایی های نامشهود (هزینه تحقیق و توسعه)، سبب اتخاذ تصمیم های بهتری در زمینه سرمایه گذاری در شرکت و کسب سود و عملکرد می شود. استراتژی های مورد استفاده برای هزینه های تحقیق و توسعه که مستلزم محدود کردن جریان اطلاعات شرکت به بازار سرمایه و سایر مراجع است، به مدیران اجازه می دهد از منابع شرکت، بدون امکان تشخیص، سوء استفاده کنند. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر پاداش هیئت مدیره بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و هزینه های تحقیق و توسعه است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1396 تا 1400 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که پاداش هیئت مدیره بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و هزینه های تحقیق و توسعه تأثیر منفی و معناداری دارد.
۸.

افق تصمیم گیری مدیر عامل و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه شرکت با نقش نزدیک بینی مدیریتی و ریسک گریزی

کلید واژه ها: افق تصمیم گیری مدیر عامل سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه شرکت نزدیک بینی مدیریتی ریسک گریزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 362 تعداد دانلود : 495
هدف پژوهش حاضر بررسی افق تصمیم گیری مدیر عامل و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه شرکت با نقش نزدیک بینی مدیریتی و ریسک گریزی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 122 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1394 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد بین افق تصمیم گیری مدیر عامل و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه شرکت رابطه معکوس معناداری وجود دارد. و نزدیک بینی مدیریتی و ریسک گریزی رابطه بین افق تصمیم گیری مدیر عامل و سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه شرکت را تعدیل می کند.
۹.

بررسی رابطه بین موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و رفتارهای خریدار، نوآوری مبتنی بر مصرف کننده و مدیریت چرخه عمر محصول با نقش واسطه ای مدیریت بازخورد مشتری در آژانس های مسافرتی استان البرز

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی رفتارهای خریدار مدیریت چرخه عمر محصول مدیریت بازخورد مشتری آژانس های مسافرتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 437 تعداد دانلود : 776
هدف پژوهش، بررسی رابطه بین موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی و رفتارهای خریدار، نوآوری مبتنی بر مصرف کننده و مدیریت چرخه عمر محصول با نقش واسطه ای مدیریت بازخورد مشتری در آژانس های مسافرتی استان البرز می باشد. جامعه این پژوهش شامل 1000 نفر از مشتریان در آژانس های مسافرتی استان البرز می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه شده و تعداد 278 نفر نمونه مورد استفاده قرارگرفته است. داده های لازم ازطریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده است.یافته های تحقیق نشان می دهدکه رفتارهای خریدار تأثیر مثبتی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی دارد،رفتارهای خریدار تأثیر مثبتی بر مدیریت بازخورد مشتری دارد،مدیریت چرخه عمر محصول تأثیر مثبتی بر مدیریت بازخورد مشتری دارد،نوآوری مبتنی بر مصرف کننده تأثیر مثبتی بر مدیریت بازخورد مشتری دارد،نوآوری مبتنی بر مصرف کننده تأثیر مثبتی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی دارد، مدیریت بازخورد مشتری تأثیر مثبتی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی دارد،مدیریت بازخورد مشتری تأثیر رفتارهای خریدار، مدیریت چرخه عمر محصول و نوآوری مبتنی بر مصرف کننده را بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی واسطه می کند.
۱۰.

تاثیر عملکرد پایدار اجتماعی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی عملکرد پایدار اجتماعی بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 769 تعداد دانلود : 811
هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عملکرد پایدار اجتماعی بر اجتناب مالیاتی است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 146 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1394 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که شرکت هایی که از سطح بالاتری از عملکرد پایدار اجتماعی برخوردارند تمایل کمتری به اجتناب مالیاتی دارند.
۱۱.

تأثیر اخلاق مالیاتی،حسابداری ذهنی و دانش مالیاتی خویش فرمایان بر تمکین مالیاتی آن ها (مطالعه موردی مودیان حقیقی استان یزد)

کلید واژه ها: اخلاق مالیاتی حسابداری ذهنی دانش مالیاتی تمکین مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 628 تعداد دانلود : 73
پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر اخلاق مالیاتی، حسابداری ذهنی و دانش مالیاتی خویش فرمایان بر تمکین مالیاتی آنها ( مطالعه موردی مودیان حقیقی استان یزد ) در بازه زمانی سال 1401 تا 1402 صورت گرفته است. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی-پیمایشی بوده و از نظر هدف، کاربردی قلمداد می گردد. جامعه آماری متشکل از مودیان حقیقی شهر یزد می باشد و نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس انجام شده است که در نهایت تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که برای سنجش تمکین مالیاتی از پرسشنامه گوزل و همکاران (2019)، برای سنجش اخلاق مالیاتی نیز از پرسشنامه پالیل (2010)، برای سنجش دانش مالیاتی از پرسشنامه حاج محمدی (1393) و برای سنجش حسابداری ذهنی از پرسشنامه رادینتو (2020) استفاده شده است. روایی محتوایی- صوری و روایی سازه (تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و واگرای) ابزار پژوهش بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و با توجه به اینکه مقدار آلفا برای همه متغیر های پژوهش بیشتر از 0.7 به دست آمد، با اطمینان می توان پایایی ابزار پژوهش را تأیید کرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در بخش اول جداول و نمودارهای فراوانی و در بخش دوم از روش حداقل مربعات جزئی، به وسیله نرم افزارهای SPSS و SmartPLS ، جهت آزمون فرضیات و ارائه نتایج پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که دانش مالیاتی، حسابداری ذهنی و اخلاق مالیاتی بر تمکین مالیاتی مودیان حقیقی تاثیر مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، دانش مالیاتی بر حسابداری ذهنی تاثیر مثبت و معناداری داشته اما حسابداری ذهنی نتوانسته رابطه بین دانش مالیاتی و تمکین مالیاتی را تعدیل نماید و همچنین در استفاده از حسابداری ذهنی تفاوتی بین گروه زن و مرد خویش فرما مشاهده نشد.
۱۲.

رقابت در بازار محصول با مدیریت سود واقعی و مقایسه پذیری حسابداری

کلید واژه ها: رقابت در بازار محصول مدیریت سود واقعی مقایسه پذیری حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 227 تعداد دانلود : 771
رقابتی بودن بازار محصول بدین معناست که شرکتهای مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آنها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارد، چرا که اگر غیر از این باشد، بازار به سمت انحصار یا انحصار چند جانبه تمایل پیدا می کند. یکی از مزیت های رقابتی شرکت ها در بازار سهام، میزان سودآوری آنها می باشد. زمانی که مدیران تحت فشارهای خارجی باشند، انگیزه آنها برای مدیریت سود افزایش می یابد .این پژوهش به بررسی رابطه رقابت در بازار محصول با مدیریت سود واقعی و مقایسه پذیری حسابداری می پردازد. محدوده مورد مطالعه برای این تحقیق شامل 8 سال، یعنی از سال های 1392 تا 1399 است. پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد و در تقسیم بندی بر مبنای ماهیت در گروه تحقیقات همبستگی قرار می گیرد که بر اساس شیوه استقرایی به نتیجه گیری می پردازد. نتایج نشان داد بین رقابت در بازار محصول (شاخص هرفیندال-هیرشمن) و مدیریت سود واقعی و مقایسه پذیری حسابداری رابطه معنادار وجود ندارد؛ اما بین رقابت در بازار محصول (شاخص لرنر ) و مدیریت سود واقعی رابطه معنادار و منفی و بین رقابت در بازار محصول و مقایسه پذیری حسابداری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
۱۳.

فناوری دیجیتال و گزارشگری مالی

کلید واژه ها: فناوری دیجیتال گزارشگری مالی حسابداری حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 917 تعداد دانلود : 226
امروزه حسابداران در محیطی فعالیت می کنند که مداوم در حال تغییر هستند. در علم حسابداری، طوری شده است که همیشه تاکید بر برنامه های آموزشی مستمر را دارند که همین موضوع باعث بهبود روش های آموزش می شود. در انجمن حسابداران امریکا در قرن 21 دو هدف اساسی را دنبال کردند که یکی از انها به بحث تغییر برنامه های آموزشی حسابداری با هدف استمرار یادگیری در طول زندگی و هدف دوم به الزام دانشجویان حسابداری در زمینه فناوری دیجیتال بوده است. بکار بردن این اهداف باعث افزایش سود، کاهش هزینه جایگزینی، صرفه جویی در زمان، بهبود کیفیت اطلاعات، عملکرد حرفه ای، رضایت کارکنان، افزایش قابلیت اعتماد، تسریع انتقال اطلاعات، افزایش موقعیت رقابت و ارائه خدمات مناسب تر و جدیدتر به مشتریان می شود که همه این موارد موجب تسهیل دیجیتالی سازی حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسی می شود.
۱۴.

بررسی رابطه بین محدودیت های مالی، کیفیت حسابرسی و تأمین مالی خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: محدودیت مالی کیفیت حسابرسی تامین مالی خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 231 تعداد دانلود : 613
شرکت ها به منظور رشد و تداوم فعالیت نیازمند تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری می باشند. با این حال، معایب و مزایای هریک از شیوه های تأمین مالی و ویژگی های مختلف شرکت ها، تعیین ترکیب بهینه منابع تأمین مالی را به یکی از چالش بر انگیز ترین تصمیمات مدیران تبدیل نموده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محدودیت های مالی، کیفیت حسابرسی و تأمین مالی خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 الی 1400 می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین محدودیت های مالی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های فرضیه دوم نشان می دهد که بین محدودیت های مالی و تامین مالی خارجی رابطه معناداری وجود ندارد. فرضیه سوم نیز حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی منجر به ایجاد رابطه مثبت و معنادار بین محدودیت های مالی و تأمین مالی خارجی می گردد.
۱۵.

تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت

کلید واژه ها: عدم قطعیت سیاست اقتصادی سرمایه گذاری شرکت عمر شرکت اهرم مالی و اندازه شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 542 تعداد دانلود : 790
هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت می باشد. قابل ذکر است بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1391- 1400 می باشد، همچنین این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت تاثیر معکوس و معنی داری دارد؛ یعنی افزایش عدم قطعیت سیاست های اقتصادی سبب کاهش ورود جریانات نقدی به سمت سرمایه گذاری می شود .
۱۶.

هوش مصنوعی و بلاکچین در حسابداری و حسابرسی

کلید واژه ها: هوش مصنوعی بلاکچین حسابداری حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 610 تعداد دانلود : 226
هوش مصنوعی کاربردهای بسیار زیادی دارد که در زمینه حسابداری و حسابرسی هم نقش بزرگی را ایفا کرده است. هوش مصنوعی از رفتارهای انسان مانند استدلال و یادگیری و همینطور حل مسئله را تقلید می کند. در این دوره با استفاده از فناوری اطلاعات استفاده از اطلاعات و پردازش آنها باعث شده که حسابداران با روش های جدیدی مواجه بشوند و همین موضوع بر سامانه های اطلاعات حسابداری بسیار پررنگ تر شده است. با استفاده از هوش مصنوعی در حسابداری و حسابرسی می توان تمام روابط بین متغیرها که پیدا شده اند و یا برخی پیدا نشده اند را لحاظ کرد و همینطور یکی دیگر از تکنولوژی های جدید که در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است بلاکچین می باشد که در ابتدا برای نگهداری و ذخیره سازی ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گرفت اما با معرفی بهتر این تکنولوژی و کاربردهای فراوان آن در زمینه حسابداری و حسابرسی ها و کنترل بازارهای مالی و ... مورد توجه بسیاری از سازمان ها و شرکت های فعال قرار گرفت.
۱۷.

بررسی روابط بین حسابداری ذهنی، خودکارآمدی، نگرش و رفتار مالی

کلید واژه ها: حسابداری ذهنی خودکارآمدی مالی نگرش مالی رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 347 تعداد دانلود : 214
در دنیای امروز موضوع مالی رفتاری جزء یکی از مهمترین موضوعات مطرح در بحث مسائل مالی به شمار میرود زیرا این موضوعات بسط به جامعه ای به وسعت جهان دارد چرا که در هر جای این کره خاکی قابل قیاس و نتیجه گیری می باشد و هر فرد در هر منطقه ای از کره زمین با هر زبان و فرهنگی تابع این اعمال و رفتار خواهد بود. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر به بررسی روابط فیمابینی حسابداری ذهنی، خودکارآمدی مالی، نگرش مالی و رفتار مالی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش، کارآفرینان شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد در نظر گرفته شده اند و حجم نمونه ای برابر با 165کارآفرین با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ شیوه انجام از نوع توصیفی-همبستگی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی-مقطعی است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که برای بررسی روایی آن از آزمون روایی همگرا و واگرا و برای پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که بین حسابداری ذهنی و خودکارآمدی مالی و همچنین بین حسابداری ذهنی و نگرش مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین نگرش مالی و رفتار مالی است و حسابداری ذهنی بر رفتار مالی به واسطه نقش میانجی خودکارآمدی مالی و همچنین خودکارآمدی مالی بر رفتار مالی به واسطه نقش میانجی نگرش مالی، تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۱۸.

تاثیر ویژگی های شرکت بر اندازه حسابرس داخلی با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

کلید واژه ها: تعداد کارکنان شرکت فرعی درصد فروش های خارجی عدم تقارن اطلاعاتی اندازه حسابرسی داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 924 تعداد دانلود : 267
حسابرسی داخلی در مسیری قرار دارد که در چند سال آینده نیاز خواهد بود استاندارهای جدیدی در رابطه با کارایی آن ایجاد شود یکی از شاخص های مهم در این حوزه، اندازه حسابرسی داخلی می باشد که بر اساس ویژگی های شرکت و خصوصیات صنعت قابل تغییر است بر همین اساس این پژوهش به دنبال تاثیر ویژگی های شرکت بر اندازه حسابرس داخلی با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این پژوهش تعداد 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1394 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی پانل استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های شرکت از جمله تعداد کارکنان، دارای شرکت فرعی و درصد فروش های خارجی، هم به صورت انفرادی و هم بر صورت تعاملی با متغیر عدم تقارن اطلاعاتی بر اندازه حسابرسی داخلی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۱۹.

تاثیر ساختار کمیته حسابرسی بر ثبات بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ثبات بانک اندازه استقلال تخصص مالی کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 628 تعداد دانلود : 586
کمیته حسابرسی جهت انجام نقش نظارتی و حفاظت از منافع سهامداران باید مستقل از مدیریت سازمان باشد از طرفی با توجه به اینکه کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است، در رابطه با پایش و راهبری عملیات و کیفیت اطلاعات واحدهای تجاری نقش اساسی دارد. لذا اعضای کمیته حسابرسی اثر بخش، قادر خواهند بود مدیریت را در راستای کاهش ریسک هدایت نمایند. بر همین اساس این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر ساختار کمیته حسابرسی بر ثبات بانکها است. در این پژوهش تعداد 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1391 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که تمامی شاخص های کمیته حسابرسی از جمله اندازه، استقلال و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر ثبات بانک تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۲۰.

بررسی تأثیرگزارشگری مالی اینترنتی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها

کلید واژه ها: درصد گزارشگری مالی اینترنتی درصد اقلام محتوایی گزارشگری مالی اینترنتی درصد اقلام نحوه ارائه گزارشگری مالی اینترنتی عدم تقارن اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 594 تعداد دانلود : 92
استفاده از اینترنت به عنوان یکی از کانال های پخش اطلاعات شرکت ها، پدیده ای است که در سال های اخیر در حال رشد و پیشرفت بوده است. اطلاعات حسابداری نیز در بازارهای سرمایه دارای ارزش بالایی بوده و بازار سرمایه به این اطلاعات تکمیل کننده و همچنین به گزارش های حسابداری منتشر شده نیاز دارد. گزارشگری اینترنتی نیز یکی از منابع مهم اطلاعاتی می باشد که به طور بالقوه؛ دیگر گزارش های حسابداری منتشر شده در بازار سرمایه را تکمیل می کند و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی سهام می شود. بنابراین در این پژوهش به بررسی تأثیر درصد گزارشگری مالی اینترنتی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1398 لغایت انتهای سال 1400 می باشد. نمونه مورد بررسی پژوهش، مشتمل بر 111 شرکت که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پنل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه حاکی از این بود که درصد گزارشگری مالی اینترنتی و معیارهای آن درصد اقلام محتوایی گزارشگری مالی اینترنتی و درصد اقلام نحوه ارائه گزارشگری مالی اینترنتی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی دار و منفی داشته است. زمانی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گزارش های مالی خود را بر روی وب سایتشان منتشر می کنند، باعث می شوند اطلاعات سریع تر در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد و قبل از اینکه از محتوای اطلاعات کاسته شود، در تصمیم گیری های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین به علت عدم تقارن اطلاعاتی که بین افراد درون شرکت و سرمایه گذاران وجود دارد، سرمایه گذاران نسبت به وضعیت آتی شرکت دچار عدم اطمینان هستند. یکی از راه های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، انتشار گزارش های شرکت از طریق کانال های مختلف است. اینترنت از جمله کانال های ارتباطی شرکت می باشد که موجب می شود اطلاعات مالی و غیرمالی در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد، از عدم تقارن اطلاعاتی کاسته شود و عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به وضعیت آتی شرکت نیز کاهش یابد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴