چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره دوم پاییز 1398 شماره 15 (جلد 4)

مقالات

۱.

رابطه ابقای مدیریتی با مدیریت سود واقعی و ارزش شرکت

کلید واژه ها: ابقای مدیریتی مدیریت سود ارزش شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 559 تعداد دانلود : 167
نظریه پردازان نمایندگی مدت ها است که ادعا کرده اند که ابقاء مدیریت، برای ذینفعان، تعیین کننده است، زیرا مدیران را از قوانین حاکمیت شرکتی محافظت می کند. با این حال، استدلال می کنیم که ابقاء مدیریت، به عنوان فرضیه ای رقابتی، می تواند مزایایی را برای مالکان شرکت فراهم سازد:. هدف این پژوهش بررسی رابطه ابقای مدیریتی با مدیریت سود واقعی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بازه زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1396-1390 می باشد پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است
۲.

تاثیر جریانهای نقد عملیاتی در محدود کردن مدیریت سود تعهدی با توجه به نظارت مالکان نهادی

کلید واژه ها: مدیریت سود تعهدی جریان نقد عملیاتی مالکیت نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 430 تعداد دانلود : 672
سرمایه گذاران نهادی همیشه به دنبال افزایش سرمایه خود هستند و برای این کار در تلاشند تا با نظارت بیشتر در شرکت مدیریت سود تعهدی را کنترل و محدود کنند. پژوهش حاضر به تاثیر جریانهای نقد عملیاتی در محدود کردن مدیریت سود تعهدی با توجه به نظارت مالکان نهادی می پردازد و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا نسخه 15 و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که جریان نقد عملیاتی بر مدیریت سود تعهدی تاثیر معکوس و معنادار دارد. مالکیت نهادی رابطه بین جریان نقد عملیاتی و مدیریت سود تعهدی را تعدیل می کند.
۳.

تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه توانایی مدیریت با چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود واقعی

کلید واژه ها: چسبندگی هزینه ها مدیریت سود واقعی توانایی مدیریت کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 850 تعداد دانلود : 943
پژوهش حاضر به تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه توانایی مدیریت با چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود واقعی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 124 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 7 ساله بین سال های 1390 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که توانایی مدیریت بر چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود واقعی تاثیر معکوس و معنادار دارد. همچنین، تاثیر کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و چسبندگی هزینه ها معکوس و معنادار است و نیز، کمیته حسابرسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و مدیریت سود واقعی تاثیرمعنادار معکوس دارد.
۴.

بررسی وجود تاثیر حسابرس داخلی و ویژگی های کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: وجود حسابرس داخلی کمیته حسابرسی تسریع حسابرسی استقلال کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 764 تعداد دانلود : 598
هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر وجود حسابرس داخلی و ویژگیهای کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1396» می باشد که در این راستا وجود حسابرس داخلی و ویژگیهای کمیته حسابرسی (اندازه، تخصص مالی و استقلال کمیته حسابرسی) به عنوان متغیرهای مستقل و تسریع گزارش حسابرسی به عنوان متغیر وابسته می باشد. اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت اقلام تعهدی و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 112 شرکت می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. براساس نتایج تحقیق؛ وجود حسابرس داخلی، تخصص مالی و استقلال کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی تأثیر مستقیم و معناداری دارند و اندازه کمیته حسابرسی بر تسریع گزارش حسابرسی تأثیر معناداری ندارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که اهرم مالی و نسبت اقلام تعهدی بر تسریع گزارش حسابرسی تأثیر معکوس و معناداری دارند و اندازه شرکت بر تسریع گزارش حسابرسی تأثیر مستقیم و معناداری دارد. بین نسبت جریانات نقدی عملیاتی و تسریع گزارش حسابرسی همبستگی معناداری یافت نشد.
۵.

رابطه محدودیت های مالی و سرمایه گذاری: با تاکید بر الگوی جریان نقدی چرخه عمر

کلید واژه ها: چرخه عمر محدودیت مالی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 117 تعداد دانلود : 968
در این پژوهش به بررسی تأثیر محدودیت های مالی بر سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر چرخه عمر شرکت پرداخته شد. جهت تعیین محدودیت مالی، از معیار بومی شده KZ استفاده شد .برای انجام این پژوهش تعداد 164 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1394 الی 1386 مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیونی تلفیقی، ترکیبی در نرم افزار ایویوز 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که محدودیت مالی بر سرمایه گذاری و فرصت های سرمایه گذاری، تأثیر منفی و معنی دار دارد. و چرخه عمر شرکت در مرحله بلوغ بر رابطه بین محدودیت مالی و سرمایه گذاری، تأثیر معکوس دارد. این در حالی است که چرخه عمر شرکت در مرحله رشد، بلوغ و رکود بر رابطه بین محدودیت مالی و فرصت های سرمایه گذاری، تأثیر معکوس دارد.
۶.

تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود

کلید واژه ها: مدیریت سود رقابت در بازار محصول مالکیت نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 171 تعداد دانلود : 323
این پژوهش به بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود می پردازد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 124 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و دوره ی زمانی آن بین سال های 1391 تا 1396 می باشد. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی در نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود اقلام تعهدی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود واقعی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین مالکیت نهادی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود اقلام تعهدی تاثیر معکوس و معنادار دارد.
۷.

بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی، بحران مالی و احتمال ورشکستگی با تاکید بر کیفیت سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: بحران مالی احتمال ورشکستگی مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 437 تعداد دانلود : 144
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی، بحران مالی و احتمال ورشکستگی با تاکید بر کیفیت سود شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران با در نظر محدودیت های خاص، که از این میان نمونه ای شامل 112 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1390 الی 1396 است و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره و لجستیک با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه9، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است بین مسئولیت پذیری اجتماعی و کیفیت سود با بحران مالی و احتمال ورشکستگی رابطه معنی داری به لحاظ آماری وجود ندارد. همچنین کیفیت سود بر ارتباط بین مسئولیت-پذیری اجتماعی، بحران مالی و احتمال ورشکستگی تاثیر معنی داری ندارد
۸.

ارتباط بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه

کلید واژه ها: تصمیمات ساختار سرمایه ریسک جریان نقدی ساختار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 499 تعداد دانلود : 43
نقش محوری سرمایه در دنیای تجارت امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست. یکی از مهم ترین ملزومات هر فعالیت اقتصادی، فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است. قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منابع بیشتر یاری خواهد نمود. تصمیمات ساختار سرمایه یکی از ابزارهای موثر مدیران در جهت مدیریت هزینه سرمایه می باشد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور نمونه ای شامل 119 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1390 الی 1396 انتخاب و برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه9، استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است بین ریسک جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه رابطه مثبت و معناداری برقرار می باشد.
۹.

بررسی تأثیر کوته بینی مدیر بر جریان های نقد عملیاتی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: بازده سهام بورس تهران جریان های نقد عملیاتی کوته بینی مدیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 61
یکی از موانع بزرگ در سرمایه گذاری ها بلندمدت و ترجیح سرمایه گذاری کوتاه مدت کوته بینی مدیر می باشد که هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر کوته بینی مدیر بر جریان نقد عملیاتی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد تحقیق حاضر ازلحاظ، هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و ازلحاظ طرح تحقیق از نوع تحقیقات پس رویدادی و ازلحاظ روش از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد؛ که جامعه آماری آن را تمامی شرکت های پذیرفته شده و حاضر در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دادند که تعداد نمونه بر اساس روش حذف سیستماتیک غربالگری 146 شرکت انتخاب گردید؛ که دوره موردنظر از سال 1390 تا 1396 بود در این تحقیق با استفاده از آزمون های نرمالیه، مانایی، همسانی واریانس و F لیمر و هاسمن در نرم افزار ایویوز به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شد و برای آزمودن سؤالات و فرضیه ها، از نمونه ای مشتمل بر 146 شرکت، طی سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که کوته بینی مدیر بر بازده سهام و جریان نقد عملیاتی شرکت تأثیر منفی و معنی داری دارد. در جهت کاهش سرمایه گذاری های کوتاه مدت و ترجیح سرمایه گذاری بلندمدت توسط سرمایه گذاران بایستی کوته بینی مدیران به طور چشم گیری کاهش پیدا نماید.
۱۰.

بررسی تاثیر درآمد عملیاتی بر رشد شرکت با توجه به شاخص فلاکت اقتصادی در شرکتهای بیمه ای

کلید واژه ها: درآمد عملیاتی رشد شرکت فلاکت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 742
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر درآمد عملیاتی بر رشد شرکت با توجه به شاخص فلاکت اقتصادی در شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. کلیه شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 21 شرکت (در بورس و فرابورس) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1392 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که درآمد عملیاتی بر رشد شرکت مستقیم و معنادار وجود دارد. شاخص فلاکت اقتصادی بر ارتباط بین درآمد عملیاتی بر رشد شرکت تاثیر معکوس و معنادار داشته و رابطه بین آنها را تعدیل می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴