چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره پنجم تابستان 1401 شماره 62 (جلد 3)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر تعاملات رسانه های اجتماعی بر قصد خرید و تعامل رفتاری مشتریان با تأکید بر عوامل منبع و محتوا

کلید واژه ها: تعاملات رسانه های اجتماعی قصد خرید تعامل رفتاری مشتریان منبع و محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 920 تعداد دانلود : 467
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تعاملات رسانه های اجتماعی بر قصد خرید و تعامل رفتاری مشتریان با تأکید بر عوامل منبع و محتوا انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی با رویکردی کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاه های زنجیره ای افق کورش در شهر تبریز بودند که تعداد 200 نفر با استفاده از فرمول مورکان-کرجسی با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش جهت تحلیل یافته ها از نرم افزار spss و جهت بررسی فرضیه ها نیز از آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که تعاملات رسانه های اجتماعی با سطح اطمینان 95 و p<0.05 تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید و تعامل رفتاری مشتریان دارد. براساس فرضیه اول پژوهش: «تعاملات رسانه های اجتماعی بر نتایج نشان داد که رابطه بین مولفه های تعاملات رسانه های اجتماعی با قصد خرید مشتریان معنادار بوده ست. یعنی هرچه نمره فرد در مولفه های تعاملات رسانه های اجتماعی بیشتر باشد قصد خرید وی نیز بیشتر خواهد بود. همچنین بر اساس فرضیه دوم تعاملات رسانه های اجتماعی بر تعامل رفتاری مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۲.

بررسی نقش روابط سیاسی با دولت در به هنگام بودن اطلاعات با توجه به مالکیت خودی

نویسنده:

کلید واژه ها: روابط سیاسی با دولت گزارشگری مالی تأخیر ارائه در گزارش مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 660 تعداد دانلود : 699
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین روابط سیاسی با دولت و به هنگام بودن اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور 138 شرکت طی بازه زمانی 1389 تا 1398 بررسی گردید. اطلاعات مالی مورد نیاز با مراجعه به صورت های مالی و از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج شده و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه بندی، محاسبه شده و در نهایت از طریق نرم افزار Eviews و Stata تجزیه وتحلیل گردید. با استفاده از داده های ترکیبی و با بهره گیری از آزمون رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته در سطح اطمینان 95/0 یافته های تحقیق نشان می دهد مالکیت خودی بر رابطه بین روابط سیاسی با دولت و به هنگام بودن اطلاعات تأثیر معنادار و منفی دارد. علاوه بر این شواحد قابل اتکایی مبنی بر وجود رابطه معنادار بین روابط سیاسی با دولت و به هنگام بودن اطلاعات در سطح اطمینان 95/0 یافت نشد.
۳.

بررسی تاثیر پذیرش IFRS بر مدیریت ریسک و کیفیت افشا

کلید واژه ها: پیاده سازی IFRS مدیریت ریسک کیفیت افشا بانکها و شرکتهای بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 909
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) به عنوان یک استاندارد با کیفیت بالا ممکن است به دلایل متعدد به هدف اعلام شده خود مبنی بر تهیه گزارشهای مالی با کیفیت بالا که نیازهای سهامداران را برآورده می کند، نرسد. نیاز به شفافیت مشوق ها عامل مهمی است که برای کنترل اثرات بازار سرمایه با استفاده از IFRS مورد استفاده قرار می گیرد و اجماع روشنی در جامعه بین المللی وجود دارد که شفافیت بیشتری مورد نیاز سازمان ها است، بنابراین تلاش برای تقویت سیستم مالی بین المللی فراتر از بهبود شفافیت است. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر IFRS بر مدیریت ریسک و کیفیت افشا می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث روش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه بانکها، شرکتهای بیمه و سرمایه گذاری در دوره زمانی 1393 الی 1399 تشکیل می دهند. که تعداد 63 شرکت به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد پیاده سازی IFRS بر مدیریت ریسک و کیفیت افشا تاثیر می گذارد به این شکل که در بانکهای مورد مطالعه ریسک شرکت کاهش یافته و کیفیت افشا افزایش پیدا می کند.
۴.

بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر واکنش تاخیری قیمت سهام

نویسنده:

کلید واژه ها: قابلیت مقایسه صورتهای مالی واکنش تاخیری قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 658 تعداد دانلود : 342
با توجه به اینکه در دسترس بودن اطلاعات در خصوص همتایان، قابلیت مقایسه برای سرمایه-گذاران خارجی را تسهیل می کند و بدین ترتیب درک اطلاعات صورت های مالی در بین شرکت ها، قابلیت مقایسه را برای سرمایه گذاران آسان تر می کند. لذا این مهم منجر به درک بهتری از عملکرد و واکنش قیمت سهام شرکتها می شود. بر همین اساس در این تحقیق به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر واکنش تاخیری قیمت سهام در شرکتهای بورس اوارق بهادار تهران پرداخته می شود. در این پژوهش تعداد 132 شرکت در دوره زمانی 1399-1394 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر واکنش تاخیری قیمت سهام تاثیر منفی و معناداری دارد.
۵.

تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری با نقش واسط فرهنگ و تعهد سازمانی

نویسنده:

کلید واژه ها: تعهد سازمانی نوآوری سازمانی فرهنگ سازمانی رهبری تحول آفرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 568
هدف از این تحقیق، تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری با نقش واسط فرهنگ و تعهد سازمانی در اداره گاز ناحیه 6 در شهر تهران بود. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- همبستگی است. پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آولیو (1990)، تعهد سازمانی آلن و می یر (1990)، فرهنگ سازمانی دنیل دنیسون (2003) و نوآوری سازمانی جیمنز و همکاران (۲۰۰۸) برای جمع آوری داده های مربوط به هر یک از متغیرها استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان اداره گاز ناحیه 10 در شهر تهران به تعداد 165 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران، 100 نفر به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS3 و رگرسیون چندگانه توسط نرم افزار Spss 25 فرضیه های تحقیق مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج نشان داد که سبک رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی، تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی تاثیر داشته و همچنین سبک رهبری تحول آفرین از طریق فرهنگ و تعهد سازمانی بر نوآوری سازمانی تاثیر دارد.
۶.

تبیین و ارائه الگویی برای سنجش افشاء زیست محیطی و ارزیابی اثر آن بر عملکرد شرکت

کلید واژه ها: انتظارات سهامداران گزارشگری زیست محیطی عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 185 تعداد دانلود : 709
امروزه گزارشگری زیست محیطی به عنوان یک پدیده بسیار مهم به شمار می رود. علی رغم اینکه هدف گزارشهای زیست محیطی پرداختن به دغدغههای وسیع تر ذینفعان در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی است، لذا مشارکت شرکت در فعالیت هایی که منجر به حفاظت از منابع طبیعی می شود می تواند منجر به کاهش هزینه های نمایندگی و افزایش عملکرد شرکتها شود. بر همین اساس در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع در گام اول اقدام به ارائه گزارشگری زیست محیطی مبتنی بر انتظارات سهامداران شده و در گام دوم تاثیر گزارشگری زیست محیطی بر متغیر عملکرد مالی شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد 118 شرکت در دوره زمانی 1399-1392 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون دلفی، کندال و مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که از دید سهامداران با تحصیلات مالی 12 مولفه از 16 مولفه گزارشگری زیست محیطی بر اساس انتظارات سهامداران ضروری و دارای ضروت بسیار زیاد بوده و همچنین گزارشگری زیست محیطی مبتنی بر انتظارات سهامداران بر عملکرد مالی شرکتها تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۷.

ارائه مدل حفظ و نگه داری مشتریان از دیدگاه بازاریابی تعاملی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه بانک تجارت استان تهران)

کلید واژه ها: حفظ و نگه داری مشتریان بازاریابی تعاملی صنعت بانکداری بانک تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 242
هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل حفظ و نگه داری مشتریان از دیدگاه بازاریابی تعاملی در صنعت بانکداری (موردمطالعه بانک تجارت استان تهران) می باشد. جامعه تحقیق مدیران و کارمندان بانک تجارت استان تهران می باشد . پژوهش از نوع کاربردی است و به صورت کیفی- کمی مورد ارزیابی قرار گرفته است. مولفه ها از طریق ادبیات پژوهش شناسایی شده اند و برای غربالگری مولفه ها از تکنیک Delphi بهره برده ایم. تکنیک دلفی در 3 راند توسط کارشناسان که در بانک تجارت فعالیت دارند، انجام شده است. در گام دوم برای شناسایی و اولویت بندی معیار های تاثیر گذار و تاثیر پذیر از تکنیک DEMATEL بهره برده ایم. نتایج تحقیق حاکی از آن دارد که در گام نخست با توجه به تکنیک دلفی در مدل حفظ و نگه داری مشتریان از دیدگاه بازاریابی تعاملی، 5 معیار اصلی و 19 زیر معیار توسط کارشناسان تایید شده اند. در گام دوم در تکنیک DEMATEL، مولفه ها در دو سطح معیار اصلی و زیر معیار مورد بررسی قرار گرفته اند. در سطح معیار اصلی، معیار تصویر بانک و خدمات الکترونیکی علت (تاثیر گذار خالص) می باشند. معیار های شخصیت درک شده ی سازمان و مورد اعتماد بودن و کیفیت خدمات معلول(تاثیر پذیر خالص) می باشند. در سطح زیر معیار ها، ادب و تواضع کارکنان بیشترین تاثیر گذاری را دارد. پاسخ گویی کارکنان شعبه نیز به جهت تاثیر گذاری در رتبه دوم قرار گرفته است.
۸.

حاکمیت شرکتی و ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی ارزش اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 259 تعداد دانلود : 622
حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کار آمد و صحیح بنگاه های اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد می کند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایه گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می شود. هدف این مطالعه، رابطه بین حاکمیت شرکت و ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد حجم نمونه 148 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود داده ها از روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب، مجلات و سایت های مرتبط، داده های مالی با استفاده از نرم افزارهای تدبیرپرداز، دنا سهم و کدال برای سال های 1392 تا 1398 گردآوری شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار eviws استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین حاکمیت شرکتی و ارزش اطلاعات حسابداری رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و بین مالکیت نهادی و ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد و بین درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد همچنین بین یکسانی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
۹.

مطالعه تاثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و احتمال ورشکستگی

نویسنده:

کلید واژه ها: نوع اظهارنظر حسابرسی جریان نقد عملیاتی احتمال ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 706 تعداد دانلود : 195
تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها نیاز به اطلاعات مربوط و قابل اتکا دارند که باید اطلاعات به صورت متقارن بین تمامی استفاده کنندگان توزیع گردد. تضاد منافع بین گروه های مختلف بهخصوص بین مدیران و سهامداران از دلایل اصلی توزیع نامتقارن اطلاعات است. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و احتمال ورشکستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 133 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که جریان نقد عملیاتی با احتمال ورشکستگی رابطه منفی و معناداری دارد و نوع اظهارنظر حسابرسی بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و احتمال ورشکستگی تأثیر منفی و معناداری دارد. با توجه به نتایج پژوهش به شرکت ها پیشنهاد می گردد، که با ارائه درست و صحیح از صورت های مالی از تعدیل شدن اظهارنظر حسابرس جلوگیری کنند تا بتوانند به راحتی و بدون نیازبه وثیقه یا هر راه دیگری تأمین مالی خود را انجام دهند.
۱۰.

مطالعه تاثیر استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و بازده سهام

نویسنده:

کلید واژه ها: استقلال کمیته حسابرس قابلیت مقایسه صورت های مالی بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 419 تعداد دانلود : 912
مهم ترین عامل مدنظر سرمایه گذاران بازده سهام است. بازده سهام در بردارنده کلیه عواید حاصل از نگه داری سهام به علاوه سود سرمایه ای است. از این رو سرمایه گذاران در بازار سرمایه سعی دارند پس اندازهای خود را در سرمایه گذاری هایی صرف کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر استقلال کمیته حسابرس بر رابطه قابلیت مقایسه صورت های مالی و بازده سهام است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 139 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی- همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و بازده سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد با توجه به نتایج پژوهش به مدیران واحدهای تجاری و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری پیشنهاد می شود برای کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد شرکت ها، به بهبود قابلیت مقایسه صورت های مالی توجه کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴