چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره دوم پاییز 1398 شماره 13 (جلد 2)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول با تأکید بر نقش ریسک بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: رقابت در بازارمحصول کیفیت اطلاعات حسابداری ریسک بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 276 تعداد دانلود : 374
یکی از موانع بنیادی در بحث های سرمایه گذاری، مفهوم ریسک و پذیرش آن در بازارهای مالی است ریسک پدیده ای مربوط به آینده است که نمی توان آن را به طور دقیق پیش بینی کرد زیرا با عدم اطمینان همراه است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک بازار بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1395 و با نمونه مشتمل بر 120 شرکت هست. جهت آزمون فرضیه های پژوهش مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که نتایج یافته های پژوهش نشان داد بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول رابطه معناداری دارد ازاین رو فراهم آوردن زیرساخت های لازم جهت ایجاد فضایی رقابتی در بازار محصولات از سوی نهادهای تعیین کننده سیاست های اقتصادی که باعث افزایش رقابت در بازار محصول می گردد و ازاین رو این افزایش باعث کیفیت بالای اطلاعات می گردد اما یافته های دیگر نشان داد که ریسک بازار رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول را تعدیل نمی کند.
۲.

بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی بر سطح رشد سرمایه گذاری و میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی مدیریت سود واقعی میزان وجه نقد نگهداری شده سطح رشد سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 185 تعداد دانلود : 999
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی بر میزان وجه نقد نگهداری شده و سطح رشد سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390الی 1396 مورد بررسی قرار گرفت. برای محاسبه مدیریت سود واقعی می توان از سه روش جریان نقد عملیاتی غیرعادی(دستکاری فروش)، هزینه تولید غیرعادی و کاهش هزینه های اختیاری نیز استفاده کرد که در این پژوهش از روش دستکاری فروش استفاده گردید. برای محاسبه مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از مدل جونز تعدیل شده استفاده شد. آزمون فرضیه ها در این پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج فرضیات این پژوهش نشان می دهد ارتباط مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی با سطح رشد سرمایه گذاری منفی و معنادار می باشدو با افزایش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی، سطح رشد سرمایه گذاری روند کاهشی دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که با افزایش مدیریت سود تعهدی، میزان وجه نقد نگهداری شده افزایش می یابد اما میزان وجه نقد نگهداری شده با مدیریت سود واقعی ارتباط معناداری ندارد.
۳.

تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: عدم اطمینان محیطی تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 141 تعداد دانلود : 957
روش های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرایند رشد شرکتها بسیار مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیای رقابتی امروز می شوند. سیاست های تأمین مالی و تصمیمات مالی مناسب براساس آینده نگری و کسب منافع مورد انتظار آتی انجام می شود، درنتیجه، اینگونه تصمیمات مالی می توانند بر عملکرد و ارزش شرکت مؤثر واقع شوند.توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه در راستای سرمایه گذاری و تدوین برنامه های مالی مناسب، از عوامل رشد و پیشرفت هر شرکت محسوب می شود. شرکت ها می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل (برای نمونه، از محل سود انباشته)، یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا اوراق قرضه، استقراض از نظام بانکی) تأمین کنند عدم اطمینان محیطی، شرکت را با محیط غیرقابل پیش بینی که ویژگی آن تغییرات سریع در تکنولوژی، تنوع شدید در تقاضای مشتریان و نوسانات شدید در تأمین مواد می باشد روبرو می کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک 109 شرکت در طول دوره زمانی 1390-1396 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل این پژوهش از روش رگرسیون پانلی استفاده شده است. عدم اطمینان محیطی بر تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معکوس و معناداری دارد.
۴.

ارتباط بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر کیفیت حسابرسی

کلید واژه ها: گزارشگری مالی متقلبانه ضعف کنترل های داخلی کیفیت حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 357 تعداد دانلود : 391
هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه با تأکید بر کیفیت حسابرسی است. در این پژوهش گزارشگری مالی متقلبانه بر اساس مدل تعدیل شده Z آلتمن اندازه گیری شده است. ضعف کنترل های داخلی نیز با استفاده از اطلاعات مندرج در گزارش حسابرسان تشخیص داده شده است. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از سه معیار تخصص صنعت حسابرس (بر اساس مدل پالمرز)، دوره تصدی حسابرس (به وسیله تعداد سال های متوالی انجام حسابرسی توسط یک حسابرس) و اندازه حسابرس (سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر به عنوان مؤسسات بزرگ در نظر گرفته شده است) مورد سنجش قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی علی پس رویدادی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونه گیری هدفمند 100 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 91 تا 96 است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه وتحلیل رگرسیون لجستیک بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد ولی کیفیت حسابرسی هیچ گونه تأثیری بر ارتباط بین ضعف کنترل های داخلی و گزارشگری مالی متقلبانه ندارد.
۵.

بررسی رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تهران)

کلید واژه ها: منابع درآمد عوارض خدمات شهرداری وظایف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 583 تعداد دانلود : 744
از آنجایی که منابع مالی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری ها دارند، بنابراین درآمد شهرداری ها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند؛ لذا اداره مطلوب شهرها، دادن خدمات مناسب و به موقع و رفع نیازمندی های اصلی آن، نیازمند روش های علمی در بعد درآمد و هزینه است. لذا هدف از این تحقیق تبیین رابطه بین منابع درآمدی و وظایف شهرداری تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه کارشناسان و مدیران اجرایی حوزه مدیریت شهری در شهر تهران می باشد که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس با توجه به حجم جامعه اقدام به جمع آوری داده ها نمودیم. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss ورژن 23 استفاده گردید و نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین عوارض عمومی، عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمد حاصل از موسسات، درآمد حاصل از وجوه و اموالی که به موجب قانون به شهرداری تعلق دارد، اعانات و کمک های اعطائی و سایر منابع بر وظایف شهرداری رابطه وجود دارد که طبقه رتبه بندی به عمل آمده اعانات و کمک های اعطائی بیشترین و درآمد حاصل از وجوه و اموال کمترین رتبه را در بین متغیرهای تاثیر گذار بر وظایف شهرداری دارا بود.
۶.

رابطه تیپ شخصیتی و تاخیردرگزارش حسابرس مستقل

کلید واژه ها: تیپ شخصیتی حسابرسان مستقل تاخیر گزارش حسابرسی روان رنجوری روانشناسی شخصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 599 تعداد دانلود : 295
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی حسابرسان مستقل و تأخیر در گزارش حسابرسی می باشد که به روش توصیفی – پیمایشی انجام شده است. متغیر مستقل در این تحقیق تیپ شخصیتی حسابرسان مستقل است که شامل پنج مورد شخصیتی روان رنجوری، برون گرایی، انعطاف پذیری، توافق پذیری و باوجدان بودن بوده و توسط پرسشنامه شخصیت NEOبا پایایی %08سنجیده شده است. تعداد 830پرسشنامه از بین اعضا جامعه آماری تحقیق که حسابرس مستقل در استان تهران می باشند، جمع آوری گردید. اطلاعات مربوط به متغیر وابسته تحقیق که تأخیر در گزارش حسابرسی است از سامانه کدال و سامانه بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که بین ابعاد تیپ شخصیتی حسابرسان مستقل و تاخیر در گزارش حسابرس مستقل به جز بعد روان رنجوری رابطه معناداری وجود دارد
۷.

بررسی تأثیر نوآوری شرکت بر رابطه بین رویه جسورانه مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: نوآوری شرکت رویه جسورانه مالیاتی خطر سقوط قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 160
تغییرات قیمت سهام یک شرکت از مدیریت اطلاعات داخلی آن ناشی می شود. در شرایطی که اطلاعات به صورت تصادفی وارد بازار می شود و فرآیند انتشار اطلاعات بدون توجه به خوب یا بد بودن آن، به صورت سیستماتیک انجام می گیرد.هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سؤال است که نوآوری شرکت بر رابطه بین رویه جسورانه مالیاتی وخطرسقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیر معناداری دارد؟بدین منظور، از اطلاعات 119 شرکت موردپذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 موردبررسی قرارگرفته شده است. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که، نوآوری شرکت بر رابطه بین رویه جسورانه مالیاتی و خطر سقوط سهام شرکت ها تأثیر معنادارو معکوس داردو رویه جسورانه مالیاتی بر خطر سقوط سهام شرکت ها تأثیر معنادارو مستقیم داردودرنهایت نوآوری شرکت بر خطر سقوط سهام شرکت ها تأثیر معنادارو معکوس دارد.
۸.

بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر محدودیت مالی طی چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی محدویت مالی چرخه عمر شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 496 تعداد دانلود : 428
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر محدودیت مالی طی چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان متغیرمستقل و محدودیت مالی به عنوان متغیرهای وابسته ومراحل چرخه عمر شرکت(معرفی محصول، رشد ، بلوغ و افول) به عنوان متغیر تعدیلگر می باشند. جامعه آماری پژوهش حاضر با توجه به موضوع و کاربرد آن شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور تعداد 108 شرکت در بین سال های ۱۳92 - ۱۳۹6 انتخاب گردید. در این پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی با اثرات ثابت برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی بر محدویت مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت(معرفی محصول، رشد ، بلوغ و افول) تاثیر منفی و معناداری دارد. بدین ترتیب انتظار می رود با با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، محدویت مالی شرکت کاهش یابد. واژه های کلیدی: گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی، محدویت مالی، چرخه عمر شرکت
۹.

بررسی ارتباط بین احتمال ورشکستگی و اجتناب از پرداخت مالیات با تأکید بر هزینه نمایندگی

نویسنده:

کلید واژه ها: ورشکستگی شرکت اجتناب از پرداخت مالیات هزینه نمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 842 تعداد دانلود : 977
هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین احتمال ورشکستگی و اجتناب از پرداخت مالیات با تأکید بر هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر مشتمل بر 134 شرکت برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1396 می باشد و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع آوری و گرداوری مبانی نظری و ادبیات موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های موردنیاز جهت تجزیه وتحلیل و آزمون فرضیه ها از روش اسناد کاوی استفاده گردیده است. برای تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته خواهد شد. همچنین برای تجزیه داده ها و استخراج نتایج پژوهش از نرم افزارهای Excel نسخه 2010 نرم افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه 9 استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان داد که بین احتمال ورشکستگی و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه مستقیم وجود دارد و هزینه نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر رابطه فوق تاثیر تاثیر معنادارو مستقیم وجود دارد.
۱۰.

بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و اجتناب مالیاتی با رویکرد مقایسه ای صنایع

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی چرخه عمر شرکت الگوی جریان نقدی دیکینسون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 48
اجتناب مالیاتی شرکت ها یک نوع استراتژی یا راهبرد مالیاتی در جهت کاهش هزینه مالیات بر درآمد شرکت محسوب می-شود. چرخه عمر شرکت نشان دهنده تکامل یک سازمان است که به مراحلی تقسیم می شوند. شرکت ها با توجه به هر مرحله از چرخه عمر خود چارچوبی را برای ارزیابی، طراحی و توسعه استراتژی ها فراهم می نمایند. در این پژوهش با نمونه ای متشکل از 696 مشاهده (سال- شرکت) طی دوره زمانی 1396-1391 به بررسی رابطه بین چرخه عمر و اجتناب مالیاتی با رویکرد مقایسه ای صنایع مختلف پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در کل صنایع، مراحل چرخه عمر شرکت با اجتناب مالیاتی رابطه معنادار دارد؛ بطوریکه مرحله رشد و مرحله افول با اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معنادار و مرحله بلوغ رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش رابطه اجتناب مالیاتی با مرحله رشد و بلوغ و افول در خصوص شرکت های فعال در صنایع باسطح تکنولوژی مختلف، متفاوت است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴