چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره دوم تابستان 1398 شماره 10 (جلد 3)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بازار گرایی بانک ها

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری بازار گرایی بانک ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۶۳
مدیریت ارتباطات مشتری، چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای مدیریت ارتباطات مشتریان از شروع و اجرای اولیه یک چنین سیستمی تا نگهداری آن در زمان های مختلف را بیان می کند. از طرفی بازار گرایی بیشتر در بانک ها، به خلق ارزش هایی برای بازار و مشتریان و خود بانک ها و نیز ارزش هایی برتر نسبت به رقبا، منجر می شود که این امر عملکرد بهتر برای بانک را به ارمغان می آورد. ازاین رو تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بازار گرایی بانک های شهرستان اردبیل صورت پذیرفت. باز زمانی مدنظر در این تحقیق سال عملکرد 96 می باشد همچنین نمونه گیری به روش تصادفی ساده بوده و حجم نمونه نهایی بعد از توزیع و جمع آوری نهایی پرسش نامه 235نفر از کارکنان بانک شهر اردبیل برآورد شده است شایان ذکر است برای سنجش پایایی پرسش نامه ها از آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که متغیرهای این پژوهش با نرم افزار Excelنسخه 2010محاسبه و طبقه بندی شده و همچنین برای برآورد مدل تحقیق از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارLisrel صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تمامی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر بازار گرایی تأثیر مثبت و معناداری دارد به عبارتی با افزایش بهبود روابط مدیریت شده بانک ها با مشتری، مزیت استفاده از بازار گرایی نیز افزایش می باید.
۲.

موانع و مشکلات موثر بر آموزش و بکارگیری حسابداری زیست محیطی از منظر دانشجویان حسابداری

کلید واژه ها: حسابرسی محیط زیست حسابداری محیط زیست سیستم های اطلاعاتی حسابداری آموزش دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۴ تعداد دانلود : ۳۰۹
آلودگی محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین معضلات جامعه بشری امروز می باشد. این موضوع، لزوم به کارگیری حسابداری محیط زیست را به عنوان تلاشی در جهت حفاظت از محیط زیست توجیه می کند. حسابداری محیط زیست اطلاعاتی را فراهم می کند که در امر ارزیابی، عملکرد، کنترل، تصمیم گیری و گزارشگری به مدیران کمک می کنند. در صورت استقرار نظام مطلوب حسابداری و حسابرسی محیط زیست در کشور، حسابداران می توانند بازوی قدرتمندی برای دولت در ارتباط با کنترلهای اقتصادی و مالی باشند. با توجه به فواید این نوع حسابداری، هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع و کاستیهای آموزشی در اجرای آن بوده است. برای دستیابی به این هدف 95 نفر از دانشجویان حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و سعی شده است ابتدا موانع اصلی حسابداری محیط زیست از طریق منابع کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه تعیین و با استفاده از روش کای دو و تحلیل عاملی اولویت و اهمیت موانع مشخص گردید تا با داشتن دید مناسب و با توجه به شرایط فعلی پیشنهاداتی جهت رفع این موانع ارئه گردد. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان میدهد: عدم کفایت واحدهای درسی مربوطه، کمبود منابع آموزشی مناسب و به روز و عدم کفایت آموزشهای کافی در دانشگاهها از جمله موانع آموزشی در اجرای حسابداری محیط زیست می باشد.
۳.

تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکت ها

کلید واژه ها: بازده سهام عملکرد مالی بحران اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۴۶۹
سرمایه گذاران همیشه به دنبال افزایش سرمایه خود هستند و برای این کار در تلاشند تا در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که بازده ساهم بیشتری داشته و عملکرد مالی بهتری داشته باشند ولی در برخی مواقع عملکرد مالی شرکت و بازده سهام آن تحت تاثیر بحرانی اقتصادی قرار می گیرد. پژوهش حاضر به تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکت ها می پردازد و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 110 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا نسخه 15 و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بحران اقتصادی بر عملکرد مالی تاثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین، تاثیر بحران اقتصادی بر یازده سهام معکوس و معنادار است.
۴.

نقش و اهمیت تحصیلات تکمیلی دراخلاق و حرفه حسابداری (مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری آموزش عالی پرندک

کلید واژه ها: تحصیلات تکمیلی حرفه حسابداری اخلاق مهارت دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۱۲
با پیدایش عصر انقلاب ارتباطات تحول نوین در حسابداری ضرورت بهبود مهارت های تخصصی دانشجویان حسابداری و نیز شاغلان حرفه در استفاده از نو اوری ها نوین در کنار فنون موجود به عنوان موضوعی در خور توجه مطرح نموده است این امر ضرورت توجه به تحصیلات تکمیلی جهت پاسخگویی به نیازهای حاصل از عصر جدید ایجاد نموده است .هدف اصلی این مقاله نقش واهمیت تحصیلات تکمیلی در حرفه حسابداری می باشد بدین منظور تعداد 200پرسشنامه حاوی 37سوال بین دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد آموزش عالی پرندک توزیع گردید داده های گردآوری شده در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شدند. در این پژوهش بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ها و هم چنین ازمون همبستگی پیرسون و ازمون تی تک نمونه ای از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق که بین تحصیلات تکمیلی و حرفه حسابداری رابطه معنا داری وجود دارد.
۵.

بررسی تاثیر خصوصیات وب سایت فروشگاه های خرید آنلاین بر تصمیم خرید مشتری (مورد مطالعاتی: فروشگاه های خرید آنلاین دیجی کالا و بامیلو)

کلید واژه ها: ویژگی های ظاهری ویژگی های امنیتی ویژگی های تکنیکی ویژگی های اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۹ تعداد دانلود : ۴۲۹۳۷
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر خصوصیات وب سایت فروشگاه های خرید آنلاین بر تصمیم خرید مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه خرید آنلاین بامیلو و دیجی کالا) به منظور کمک به ارتقاء وب سایت از طریق ارائه ی راهکارهای لازم برای تقویت وب سایت و تصمیم خرید مجدد مشتریان در فروشگاه های اینترنتی دیجی کالا و بامیلو می باشد. روش: روش این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر راه گردآوری اطلاعات پیمایشی می باشد. همچنین از نظر ماهیت تحقیق از نوع همبستگی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده است. دانشجویان دانشگاه علامه قزوینی و دانشگاه آزاد استان قزوین که از مشتریان فروشگاه اینترنتی بامیلو و دیجی کالا بودند، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده اند که با توجه به تعداد گویه ها، 210 نفر از دانشجویان دو دانشگاه برای هر یک از فروشگاه ها برای نمونه انتخاب و نمونه گیری به روش طبقه ای صورت گرفت. توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده با روش آماری توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، بیشینه و کمینه) و استنباطی (معادلات ساختاری) انجام شد. برای این منظور از نرم افزارهای اس-پی اس و لیزرل استفاده گردید. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که با توجه به اینکه فرضیه های تحقیق، از مقادیر آماره تی بیشتر از 96/1 و مورد قبولی برخوردارند، بنابراین فرضیه های تحقیق پذیرفته شده می باشند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد، ویژگی های ظاهری وب سایت، ویژگی های امنیتی وب سایت، ویژگی های تکنیکی وب-سایت و ویژگی های اطلاعاتی وب سایت بر تصمیم خرید آنلاین مشتری تاثیرگذار هستند. همچنین شرایط محیطی تاثیر خصوصیات وب سایت فروشگاه های خرید آنلاین بر تصمیم خرید مشتری را تعدیل می کند.
۶.

بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل با بازده شرکت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل بازده شرکت مدیریت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۴۳
مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند. اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل می تواند بازده شرکت را تحت تاثیر قرار داده و بر مدیریت سود نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر به بررسی بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل با بازده شرکت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 135 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار Eviews نسخه 10 و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل و بازده شرکت ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین، بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد.
۷.

ارزیابی اثر ساختار مالکیت شرکت های خانوادگی بر پاداش هیات مدیره تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ارتباطات سیاسی شرکت های خانوادگی پاداش هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۵۱
هدف: هدف اصلی این پژوهش آزمون رابطه میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از آن جایی که ساختار مالکیت خانوادگی، ساختار تصمیم گیری است که توقع کسب سود و افزایش ثروت در اولویت قرار ندارد. چنانچه اعضای خانواده به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شوند، عملکرد شرکت بهتر از حالتی است که اعضای غیر خانواده عضو هیأت مدیره باشند زیرا پاداش کمتری دریافت می کنند و کمتر به طرحهای انگیزشی واکنش نشان می دهند و بیشتر به دنبال ایجاد ارزش در شرکت هستند. روش شناسی: در این پژوهش، تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره برای نمونه ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و طی قلمرو زمانی سال های 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار می گیرد. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز روش داده های تابلویی (پنل دیتا) می باشد. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که مطابق پژوهش های پیشین، میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین مالکیت نهادی و بیشتر بودن سهام اعضای خانوادگی در شرکت تاثیر معناداری بر رابطه مذکور دارد. در نهایت، نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی تاثیر معناداری بر رابطه میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴