چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره دوم بهار 1398 شماره 6 (جلد 1)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: تجربه حسابرس حق الزحمه حسابرسی کیفیت حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 566
این پژوهش به بررسی تاثیر تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 95 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب، و دوره زمانی آن بین سال های 1388 تا 1393 است. از روش داده های تابلویی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی با به کارگیری نرم افزار EVIEWS جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت و معنادار دارد. یعنی حسابرس هرچقدر با تجربه تر باشد حق الزحمه بیشتری دریافت می کند و تجربه حسابرس بر کیفیت حسابرسی تاثیر ندارد.
۲.

تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری

کلید واژه ها: دوره تصدی مدیر عامل اندازه موسسه حسابرسی کیفیت اطلاعات حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 111
این پژوهش به بررسی تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد . پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علًی (پس رویدادی) بوده جامعه آماری پژوهش ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک ، 112 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و دوره ی زمانی آن بین سال های 1390 تا 1395 می باشد . روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات ، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده هایی تابلویی استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین دوره تصدی مدیرعامل و کیفیت اطلاعات حسابداری وجود ندارد ولی رابطه منفی معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری وجود دارد . همچنین کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکتهایی با دوره تصدی مدیرعامل بیش از 3 سال متفاوت از سایر شرکتها نیست ، ولی کیفیت اطلاعات حسابداری که توسط موسسات حسابرسی رتبه 1 رسیدگی می شود متفاوت از سایر شرکتها است.
۳.

بررسی ارتباط بین اختیار مدیران، خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اختیار مدیران خالص دارایی عملیاتی بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 591 تعداد دانلود : 569
در این مطالعه به بررسی ارتباط بین اختیار مدیران، خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است با توجه به نقش مهم مدیران در موفقیت شرکتها و اهمیت تصمیمات و اختیارات مدیران در چارچوب عملکردی شرکت و همچنین اهمیت بازده سهام برای سرمایه گذاران که بی شک تحت تاثیر تصمیمات مدیران می باشد.بر این اساس بررسی ارتباط بین اختیار مدیران، خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا1395 در 126 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفت و نیز برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews و با استفاده از رگرسیون چند متغیره با داده های پانلی از روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که طبق فرضیه اصلی خالص دارایی های عملیاتی بر بازده سهام شرکت ها تاثیرمستقیم و معناداری داردو همچنین طبق فرضیه فرعی اول و سوم تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود بر رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام شرکت ها تأثیر مستقیم و معناداری دارد و همچنین طبق فرضیه فرعی دوم تصمیمات تأمین مالی بر رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام شرکت ها تأثیر معکوس و معناداری دارد.
۴.

بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: راهبری شرکتی مدیریت سود سیاست تقسیم سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 259 تعداد دانلود : 987
هدف این تحقیق بررسی نقش تعدیل کنندگی راهبری شرکتی در رابطه بین مدیریت سود و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، اطلاعات مربوط به 100 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1392-1396 مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. برای انجام این تحقیق از سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته، از مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل و از راهبری شرکتی به عنوان متغیر تعدیلی استفاده شده است؛ شاخص مزبور متشکل از سه معیار استقلال هیأت مدیره، استقلال حسابرس و مالکیت نهادی می باشد. تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews نشان می دهد که استقلال هیأت مدیره یک تاثیر منفی و معنی دار و استقلال حسابرس یک تاثیر مثبت و معنی دار بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و مدیریت سود دارد. ولی مالکیت نهادی تاثیر معنی داری بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و مدیریت سود ندارد.
۵.

بررسی تاثیر کیفیت سود بر سطح نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی و ارزش نهایی آنها در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ارزش شرکت نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی کیفیت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 782 تعداد دانلود : 848
هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت سود بر سطح نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی و ارزش نهایی آنها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران با در نظر محدودیت های خاص، که از این میان نمونه ای شامل 120 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1388 الی 1396 است و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه 9، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است نگهداشت وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت تاثیر معنی داری و مثبتی دارد. همچنین کیفیت سود بر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد مازاد و ارزش شرکت تاثیر تاثیر معنی داری به لحاظ آماری دارد. همچنین کیفیت سود بر ارزش شرکت تاثیر معنی داری به لحاظ آماری ندارد.
۶.

تغییرات حاکمیت شرکتی بر گردش اعضای هیئت مدیره و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی گردش اعضای هیئت مدیره هموارسازی سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 686 تعداد دانلود : 469
وجود معیارها و سازوکارهاى حاکمیت شرکتى به تغییر رفتار شرکت ها منجر می شود. تأثیر سازوکارهاى حاکمیت شرکتى بر تصمیم هاى مدیریت در قبال سود از جمله مدیریت سود، اهمیت فراوانى دارد. توجه به حاکمیت شرکتی کارا و افزایش کارایی در قراردادهای فی ما بین به منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است، منجر به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادی می گردد. هدف این تحقیق بررسی تغییرات حاکمیت شرکتی بر گردش اعضای هیئت مدیره و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری به صورت قضاوتی و حذفی سیستماتیک در بازه زمانی سال 1391 الی 1395 انتخاب شده است. فرضیه تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی و داده های ترکیبی و روش اثرات ثابت مقطعی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه رگرسیون در میان نمونه مورد مطالعه نشان داد حاکمیت شرکتی تاثیر مثبت و معنادار بر هموارسازی سود و گردش اعضای هیات مدیره دارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی بر هموارسازی سود و گردش اعضای هیات مدیره تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۷.

بررسی تأثیر عوامل موثر بر تمایل کاربران به خرید اپلیکیشن های کاربردی

کلید واژه ها: نفوذ اجتماعی سودمندی ادراک شده کنترل رفتاری ادراک شده تمایل به خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 453 تعداد دانلود : 534
در این تحقیق به شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تمایل کاربران بر خرید اپلیکیشن های کاربردی پرداخته ایم. این عوامل می تواند بازار تولید و فروش این برنامه ها را رونق بخشیده و تصویر روشن تری از فرایند بازاریابی این برنامه ها ارائه دهد در این پروژه به بررسی نقش متغیرهای درگیری کاربران، سهولت استفاده ادراک شده، سودمندی ادراک شده، نفوذ اجتماعی، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، خودکارآمدی موبایل، نگرش و کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل کاربران به خرید اپلیکیشن های کاربردی پرداخته ایم. نتایج نشان داد که تأثیر درگیری کاربران در اپلیکیشن های کاربردی بر نگرش به استفاده از برنامه ها مثبت و معنادار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴