چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره چهارم بهار 1400 شماره 41 (جلد 4)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر مالیات، مکانیزم پاداش مدیر عامل و ویژگی های شرکت بر معامله با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مالیات مکانیزم پاداش ویژگیهای شرکت معاملات اشخاص وابسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 96 تعداد دانلود : 752
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات، مکانیزم پاداش مدیر عامل و ویژگی های شرکت بر معامله با اشخاص وابسته در شرکت-های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های1394 تا 1397 فعالیت داشته اند. طرح این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی و همچنین پژوهشی تجربی است که در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری قرار می گیرد.در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از متن صورتهای مالی، یادداشتهای همراه آنها، تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه، گزارش فعالیت هیئت مدیره و نیز اطلاعات موجود در سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال و مرکز مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران) جمع آوری شده و سپس به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که متغیرهای پاداش مدیرعامل و ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام بر معامله با اشخاص وابسته تاثیر مثبت دارد و متغیرهای بازده دارایی ها و مالیات پرداختی هیچ گونه ارتباطی با معامله با اشخاص وابسته نیست و در نهایت متغیر اهرم مالی ارتباط منفی با معامله با اشخاص وابسته دارد.
۲.

اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی و کفایت سرمایه در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اثرات بانکداری سایه ریسک بانکی کفایت سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 779 تعداد دانلود : 130
بهبود نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی حداقل از دو کانال حاکمیت شرکتی و درگیرشدن منافع فعالان بازار مالی، می تواند به اثربخشی بیشتر نظارت داخلی و بیرونی، شفافیت و پاسخگویی بینجامد. مقررات حاکمیت شرکتی در زمینه بهبود وضعیت مالی بانک باعث کاهش ریسک شده و ممکن است با هدف اصلی سهامداران مبنی بر افزایش سهام باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی و کفایت سرمایه در بازه زمانی 1392– 1398 (14 بانک) می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیونی داده های تابلویی با نرم افزار ایویوز مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه نشان می دهد: بانکداری سایه بر ریسک بانکی تاثیر مستقیم معناداری دارد. و بانکداری سایه بر کفایت سرمایه تاثیر معکوس معناداری دارد.
۳.

تاثیر شفافیت اطلاعات بر رابطه بین تجدید ارایه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی

کلید واژه ها: تجدید ارائه صورتهای مالی کمیته حسابرسی شفافیت اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 889 تعداد دانلود : 232
تجدید ارائه صورت های مالی قصور و کوتاهی های گزارشگری می باشد. تصدیقی بر این است که گزارش های مالی قبلی قابل اتکا نمی باشد. چنین کوتاهی هایی دلایل بالقوه مختلفی دارد و اثراتی که می تواند سلامت شرکت را از بین برده و سؤالاتی درباره صداقت و تخصص افراد ایجاد می کند که بر گزارشگری، عملیات و انطباق آنها تأثیر می گذارد و کمیته حسابرسی از زمان آغاز به کار خود در دهه میلادی پیش نقش مهمی در اداره امور شرکت ها داشته و اهمیت آن در سایه اهمیت اصول راهبری شرکتی افزایش یافته است. اگرچه پژوهش هایی در زمینه تأثیر عناصر حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه صورت های مالی در سایر کشورها بویژه بعد از بحران سال 2000 و تصویب قوانین مربوط به حاکمیت شرکتی در سال 2002 انجام شده است اما مطالعه در زمینه ویژگی های کمیته حسابرسی به عنوان بخش مهمی از ساختار حاکمیت شرکتی کمتر مورد بحث قرار گرفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا شفافیت اطلاعاتی بر رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 100 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد شفافیت اطلاعاتی رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی را تعدیل میکند و همچنین تجدید ارائه صورتهای مالی و کمیته حسابرسی رابطه معناداری دارند.
۴.

بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی

کلید واژه ها: نسبت های مالی ساختار مالکیت سهامداران نهادی مالکیت مدیریتی درماندگی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 599 تعداد دانلود : 31
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور اطلاعات مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1398 با استفاده از روش حذف سیستماتیک بررسی گردید. در پژوهش حاضر جهت بررسی نسبت های مالی، از سه شاخص، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها و همچنین از دو مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی برای ساختار سرمایه استاده کردیم. معیار وقوع درماندگی مالی در شرکت، وجود حداقل یکی از سه معیار، زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته )؛ کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل به میزان بیش از 40 درصد و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های در دست بررسی است. فرضیه های پژوهش براساس تکنیک های آماری رگرسیون لجستیک مور آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین نسبت های مالی بررسی شده، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها تاثیر منفی و معناداری بر پیش بینی درماندگی داشته و همچنین گردش موجودی کالا، مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی هیچ تاثیری بر پیش بینی درماندگی ندارند.
۵.

تاثیر ریسک مالیاتی بر استراتژی شرکت در دوره درماندگی مالی

کلید واژه ها: ریسک مالیاتی استراتژی شرکت درماندگی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 790
پیش بینی درماندگی مالی و توجه به سطح نقدینگی برای ارزیابی شرایط و وضعیت مالی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی است. استراتژی رقابتی مناسب می تواند به یک مزیت رقابتی منتج شود و برای دستیابی به یک مزیت رقابتی نیز باید یک استراتژی رقابتی تدوین شود. انتخاب استراتژی رقابتی مناسب، کار پیچیده و حتی مخاطره آمیزی است. سهامداران به اندازه ای که از فعالیت های کاهش هزینه مالیات توسط مدیران خشنود می شوند، نگران پیامدهای آن از جمله پرداخت مالیات بیشتر در آینده، جرائم مالیاتی، به خطر افتادن شهرت شرکت و از همه مهمتر ریسک مالیاتی ایجاد شده برای دولت نیستند. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا ریسک مالیاتی بر استراتژی شرکت در دوره درماندگی مالی تاثیر دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و با استفاده از اطلاعات 98 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد ریسک مالیاتی بر استراتژی شرکت در دوره درماندگی مالی تاثیر معناداری دارند.
۶.

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و بازده پرتفوی سهام: رشدی یا ارزشی؟

کلید واژه ها: کیفیت اقلام تعهدی دقت اطلاعات مالی اقلام تعهدی اختیاری درآمدهای اختیاری بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 804 تعداد دانلود : 79
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه شاخص های کیفیت گزارشگری مالی با بازده سهام رشدی و ارزشی به صورت تجربی بوده است. کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از چهار معیار کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری مورد سنجش قرار گرفته است و تفکیک سهام به رشدی و ارزشی با استفاده از بازده دارایی ها صورت گرفته است. همچنین، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 120 شرکت در بازه زمانی سال های 1390 الی 1397 است. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که هر چهار معیار کیفیت گزارشگری مالی اعم از کیفیت اقلام تعهدی، دقت اطلاعات مالی، اقلام تعهدی اختیاری و درآمدهای اختیاری رابطه معناداری با بازده سهام رشدی و ارزشی داشته اند به نحوی که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بازده سهام شرکت ها به سمت رشدی سوق پیدا کرده است.
۷.

بررسی تاثیر مدیریت استعداد و ابعاد آن بر سلامت سازمانی ( مطالعه موردی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت استعداد جذب استعداد سلامت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 789
سلامت سازمانی سبب ایجاد محیطی دل پذیر برای کار و کوشش، بالا رفتن روحیه سازندگی و دست یابی به اهداف سازمانی خواهد شد. در سازمان سالم، مأموریت و اهداف سازمان برای همه افراد روشن است. بخصوص در سازمانی نظیر امور اقتصاد و دارایی بایستی همه بدانند که ارزش های پذیرفته شده سازمان کدام هستند و این ارزش ها هستند که مرزهای رفتارها و درست و نادرست را مشخص می کنند و در این بین قطعاً مدیریت استعداد نقش اساسی خواهد داشت. حال تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش مدیریت استعداد بر سلامت سازمانی (مطالعه موردی ادراه کل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل) صورت پذیرفته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر تمامی ادارات دولتی شهرستان خلخال و کوثر است. لازم به ذکر است که دوره زمانی این تحقیق، اطلاعات مربوط به سال 99 و نمونه نهایی شامل 200 نفر از کارمندان می باشد. در این تحقیق برای پی بردن به اینکه توزیع متغیری نرمال می باشد. از آزمون ناپارامتری کولموگوروف- اسمیرنوف و همچنین برای برآورد مدل تحقیق از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل (LISREL) استفاده شد. نتایج نشان داد که طبق فرضیه های فرعی اول تا چهارم به ترتیب جذب استعداد، کشف استعدادها توسعه و بهسازی استعدادها و حفظ و نگهداشت استعدادها بر سلامت سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد و درنهایت فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که مدیریت استعداد بر سلامت سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
۸.

بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر کارآفرینی سازمانی

نویسنده:

کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین کارآفرینی سازمانی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 30
شناخت انتظارات مشتریان و پاسخگویی به تغییرات ایجاد شده در بازار نقش مهمی در موفقیت سازمان ایفا می کند. لذا بکارگیری جهت گیری های استراتژیک درونگرای کارآفرینی و یادگیری مداری در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. همچنین لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود رهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشن تر، رهبران تحول آفرین است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی – تحلیلی و به صورت پیمایشی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر کارآفرینی سازمانی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بانک تجارت شهر تهران بوده اند که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت، پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ 0.81 محاسبه شد. پرسشنامه پس از تأیید و تعیین روایی و پایایی، توسط محقق در بین کارکنان بانک تجارت شهر تهران با روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، از نرم افزارspss22 استفاده شده است. آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن داده ها را نشان داد. لذا جهت بررسی فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که سبک رهبری تحول آفرین با ضریب Beta=0.840 تاثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی دارد.همچنین مثبت بودن عدد رگرسیون(R=0.840) به این معنا بود که رابطه مستقیمی میان سبک رهبری تحول آفرین(متغیر وابسته)و کارآفرینی سازمانی(متغیر مستقل) وجود دارد. به طور کلی سبک رهبری تحول آفرین با سطح اطمینان 95% و sig<0.05 تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی دارد.
۹.

تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال ورشکستگی شرکتها

کلید واژه ها: اندازه حسابرس دوره تصدی حسابرس تخصص حسابرس در صنعت کیفیت حسابرسی ورشکستگی شرکتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 26 تعداد دانلود : 401
در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ویژگی های کیفیت حسابرس (اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت) بر احتمال ورشکستگی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور نمونه ای شامل 114 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل یک دوره شش ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1391 الی 1396 انتخاب و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه 9، استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که اندازه موسسه حسابرسی بر احتمال ورشکستگی تاثیر معکوسی دارد. همچنین تاثیر سایر شاخصه های کیفیت حسابرسی بر احتمال ورشکستگی شرکتها به لحاظ آماری تایید نگردید.
۱۰.

مطالعه تأثیر کنترل داخلی بر رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سطح نگه داشت وجه نقد

نویسنده:

کلید واژه ها: کنترل داخلی ارزش افزوده اقتصادی سطح نگه داشت وجه نقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 815 تعداد دانلود : 497
حداکثرسازی ثروت مالکان عمده ترین هدف بنگاه های تجاری است. امروزه مشخص شده است که سود نمی تواند ملاک مناسبی برای ارزیابی ارزش و عملکرد واحدهای مذکور باشد و از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از برترین شاخص های ارزیابی عملکرد یاد می شود. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر کنترل داخلی بر رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سطح نگه داشت وجه نقد است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 144 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1394 تا 1398 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج تجزیه وتحلیل برای فرضیه های پژوهش نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی با سطح نگه داشت وجه نقد رابطه مثبت و معناداری دارد و کنترل داخلی بر رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سطح نگه داشت وجه نقد تأثیر منفی و معناداری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴