چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره دوم بهار 1398 شماره 7 (جلد 2)

مقالات

۱.

بررسی رابطه اخلاق در حسابداری و اجرای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اخلاق در حسابداری مسئولیت های اجتماعی مسئولیت اختیاری مسئولیت قانونی مسئولیت اخلاقی و مسئولیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 182 تعداد دانلود : 868
هدف از انجام این مقاله بررسی رابطه اخلاق در حسابداری و اجرای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. مسئولیت اجتماعی بنگاه شامل تعهدات متداومی است که از طرف بنگاه ها و بصورت اخلاقی در محیط های اقتصادی رخ می دهد تا کیفیت زندگی نیروی کار و نزدیکان آن ها را بهبود دهند. ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاه در راستای تامین منافع جامعه بگونه ای تلاش می کند که تمامی افراد جامعه از حقوق خود محافظت نموده و فعالیت های اقتصادی صرفا در راستای انتفاع مالی نباشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و پس رویدادی است. همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرها از تجزیه و تحلیل رگرسیون که زیر مجموعه تحقیق همبستگی استفاده می گردد، بنابراین پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر بصورت تصادفی و با اعمال محدودیت هایی طبق قاعده حذف سیستماتیک141 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به سطح معنی داری کلیه متغیرهای تحقیق، می توان گفت که مسوولیت اختیاری، قانونی، اخلاقی و اقتصادی بر اخلاق حسابداری تاثیر می گذارند.
۲.

ارتباط بین اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر هزینه های نمایندگی

نویسنده:

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی خطر سقوط قیمت سهام هزینه های نمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 959
مدیریت مالیات به اقدامات و توانایی مدیر در راستای پرداخت مالیات کمتر در بلندمدت اشاره دارد. شرکتی که به دنبال مدیریت مالیات و حداقل سازی هزینه مالیات می باشد، در واقع رویه ای متهورانه پیرامون مالیات در پیش گرفته است. اجتناب از پرداخت مالیات به دلیل پیامدهای اقتصادی فراوانی که دارد ممکن با عوامل بازار همچون قیمت سهام در ارتباط باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا تعداد 110 شرکت با روش نمونه گیری حذفی برای دوره زمانی 1391-1396 انتخاب شد. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی نیز از تفاوت بین نرخ مورد انتظار مالیاتی و نرخ موثر مالیاتی استفاده شده است. در این پژوهش به منظور انجام آزمون فرضیه ها از روش تحلیل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش تفاوت بین نرخ مورد انتظار مالیاتی و نرخ موثر مالیاتی ، احتمال سقوط قیمت سهام در دوره آتی افزایش می یابد. همچنین ارتباط مثبت بین اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های با هزینه های نمایندگی بالا، بیشتر است.
۳.

رابطه بین دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی

کلید واژه ها: هموارسازی سود اقلام تعهدی نرخ مؤثر مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 129 تعداد دانلود : 757
مالیات یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی است. مبنای محاسبه مالیات سود می باشد و بر اساس مسئله نمایندگی، مدیران دارای انگیزه کافی برای دستکاری سود می باشند. از طرفی، دستکاری سود می تواند بر میزان مالیات و میزان اجتناب از مالیات اثرگذار باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه دستکاری سود و نرخ مؤثر مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، رابطه متغیرهای هموارسازی سود و اقلام تعهدی اختیاری، با نرخ مؤثر مالیاتی بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 113 شرکت در دوره زمانی 1389 الی 1395 می باشد. یافته های حاصل از رگرسیون ساده به صورت مقطعی و تجمعی حاکی از آن است که هموارسازی سود و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری دستکاری سود، دارای رابطه معنادار و مثبت با نرخ مؤثر مالیاتی است.
۴.

بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: فرار مالیاتی مدیریت سود مسئولیت اجتماعی بورس اوراق بهادارتهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 762
مسئولیت اجتماعی شرکت، همان باورها واعتقادات شرکت ها می باشد واین گونه بیان می کند که اقدامات شرکت ها (اعم از فرار مالیاتی ومدیریت سود و... ) برمنافع تمام ذینفعان شرکت از جمله سهامداران،کارکنان،جامعه،دولت وسایرین اثرگذار می باشد. پس توجه واقعی به مسئولیت های اجتماعی شرکت ،یعنی حذف مدیریت سود از صورتهای مالی و تصمیمات مدیران و ارایه صورتها و گزارشات مالیاتی واقعی و بدون تحریف و تقلب، از موارد مهم استقرار مسئولیت اجتماعی شرکتها می باشد. در همین راستا هدف از انجام این تحقیق تبیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق با توجه به نوع هدف، پژوهشی کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشدکه با استفاده از محدودیت های اعمال شده و پرسش نامه های تکمیل شده دریافتی ، تعداد82 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون جهت تبیین رابطه و میزان پیش بینی کنندگی متغیر ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین ابعاد اقتصادی ، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه مسئولیت اجتماعی با متغیرهای وابسته پژوهش رابطه معناداری وجود دارد .
۵.

بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر قدردانی از مشتریان و مزیت رقابتی در نمایندگی های سایپا شهر اردبیل

کلید واژه ها: ابعاد بازاریابی رابطه مند بازاریابی رابطه مند قدردانی از مشتری مزیت رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 972
با توجه به اهمیت مشتری در صنعت خودرو، حفظ و تقویت وفاداری مشتریان و عوامل مؤثر بر آن یکی از دغدغه هایی حفظ و توسعه جایگاه خویش در بازار هست. به این منظور یکی از راهکارهای شناخته شده تحت عنوان بازاریابی رابطه مند است که مشتریان ناراضی را با تقویت قدردانی در بین آنان، محدود کرده و بدین وسیله باعث فزونی مشتریان وفادار می گردد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی است در این پژوهش تأثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند از قبیل اعتماد، تعهد، ارتباطات، ارزش های مشترک، همدلی، رضایت مشتریان بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی بررسی شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده توصیفی و از نوع همبستگی است. مشتریان نمایندگی های سایپا در استان اردبیل جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. حجم نمونه 448 نفر پیش بینی شده که به این منظور از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ که این نگرش مثبت می تواند مشتریان را به ادامه فعالیت بیشتر با نمایندگی ها ترغیب نماید.
۶.

بررسی تأثیر نقد شوندگی سهام بر مدیریت سود شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: نقدشوندگی سهام مدیریت سود شرکت های بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 604 تعداد دانلود : 400
در تحقیقات صورت گرفته شده در خارج از کشور استدلال های متفاوتی را از قبیل لزوم حفظ هماهنگی بین سود گزارش شده و میزان سرمایه گذاری ها، یا اتخاذ تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری بر اساس سود گزارش شده و اطلاعات نادرست، و یا اطلاع از بهره وری پایین و پذیرش سرمایه گذاری هایی با ریسک بالا به منظور بهبود بهره وری در صنعت بیمه، برانگیخته است. هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سوال است که آیا نقدشوندگی سهام بر مدیریت سود شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد یا خیر؟ به این منظور، از اطلاعات 14 شرکت بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1389 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته شده است. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای فرضیه تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی تحقیق بیانگر این است که نقد شوندگی سهام بر مدیریت سود شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معناداری دارد.
۷.

بررسی تأثیر حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی نرخ موثر مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 466
موضوع مالیات از زمان های گذشته در جوامع مختلف بشری مطرح بوده است. در زمان انسان های اولیه که گروه های اجتماعی کوچک تر از زمان حال بوده اند، اخذ مالیات به صورت نقدی وجود نداشته اما هر فرد به طور مستقیم در انجام کارهای عمومی جامعه مشارکت داشته است از طرفی جریان های نقدی در یک واحد تجاری از اساسی ترین رویدادهایی است که اندازه گیری حسابداری بر اساس آن ها انجام می شود و به نظر می آید که بستانکاران و سرمایه گذاران نیز برمبنای جریان های نقدی تصمیم می گیرند. هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سؤال است که آیا حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد یا خیر؟ به این منظور، اطلاعات 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته شده است. در نهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای فرضیه تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی تحقیق بیانگر این است که حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴