چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره سوم تابستان 1399 شماره 26 (جلد 2)

مقالات

۱.

تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکت

نویسنده:

کلید واژه ها: اندازه شرکت عملکرد اقتصادی شرکت مسئولیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 437 تعداد دانلود : 422
نگرانیهای مربوط به رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی و آگاهی از محیطزیست موضوعات جدیدی نیست، اما جزئیات ترکیب همزمان سه هدف هر روز ضروریتر است. بررسی تصمیمات مدیران بنگاههای اقتصادی برای بیبهره کردن شرکتهای فرعی در طول زمانِ وقوع بحران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. بهطور خاص، پرداخت به بنگاههای اقتصادی و بررسی این موضوع که چگونه تصمیمات بیبهره سازی بنگاههای اقتصادی با تصمیمات پیشبینیشده دیدگاه سنتی تنوع ریسک متفاوت است اهمیت بالایی دارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 200 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت را در جنبههای اقتصادی، اجتماعی و محیطی خود انجام میدهند، عملکرد اقتصادی خود را بهبود میبخشند و این رابطه با اندازه این سازمانها تعدیل میشود. هرچه اندازه بزرگتر باشد، رابطه قویتر است.
۲.

بررسی تأثیر ویژگی های هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود

نویسنده:

کلید واژه ها: ویژگی های هیئت مدیره اندازه هیئت مدیره استقلال هیئت مدیره دوگانگی مدیرعامل ریسک خطای پیش بینی سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 527 تعداد دانلود : 562
یکی از مسائل مهم در حسابداری که از دیرباز تاکنون جایگاه ویژه خود را در مباحث نظری حفظ کرده، سود است. در دوره های مختلف از ابتدای پژوهش های تجربی حسابداری که بر اساس روش شناسی علمی اثباتی همواره بررسی شده است سودمندی اطلاعات مرتبط با سود است و سود هم یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگیهای هیئت مدیره بر ریسک خطای پیش بینی سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 155 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که اندازه هیئت مدیره و دوگانگی مدیر عامل رابطه معنادار و معکوسی با خطای ریسک پیش بینی سود دارد اما استقلال هسئت مدیره با توجه به نتایج آزمون نشان داد که رابطه معنادار و مستقیمی با خطای ریسک پیش بینی سود دارد و در حالت کلی ویژگی های هیئت مدیره بر خطای ریسک پیش بینی سود تأثیر معناداری دارد.
۳.

بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اهرم مالی سرمایه گذاری فرصت رشد شاخص کیوتوبین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 991 تعداد دانلود : 454
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 الی1396 بوده که پس از اعمال محدودیت های تحقیق و نمونه گیری به روش حذفی سیستماتیک تعداد 168 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش نیز از روش های رگرسیونی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از فرضیه نخست پژوهش نشان می دهد که اهرم مالی تاثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری های شرکت ها دارد. همچنین یافته های فرضیه دوم پژوهش بیانگر آن است که تاثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت رشد بالا نسبت به شرکت های با فرصت رشد پایین، کمتر می باشد.
۴.

محرک افشای اطلاعات منابع انسانی در گزارش سالانه شرکت ها با تاکید بر رویکرد ذی نفعان

کلید واژه ها: افشای داوطلبانه اطلاعات کارکنان تئوری ذی نفعان عملکرد مالی قدرت کارکنان وضعیت استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 622 تعداد دانلود : 680
چکیده پژوهشهای تجربی اندکی به بررسی این موضوع پرداختهاند که چرا شرکتها داوطلبانه و بدون هیچگونه الزام قانونی ، اقدام به افشای اطلاعات مربوط به منابع انسانی خود مینمایند. هدف پژوهش حاضر کاوش محرکهای افشای اطلاعات کارکنان در گزارش سالانه شرکتها بوده و برای دستیابی به این مهم از مدل سهبعدی تئوری ذینفعان اولمن (1985) استفاده شده است. بر این اساس 107 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 الی 1397 موردبررسی قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیهها از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد دادههای ترکیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد، قدرت ذینفعان بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس تحلیل محتوی با هردو رویکرد شاخص و فراوانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین وضعیت استراتژیک بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس رویکرد شاخص تأثیر مثبت و معناداری دارد اما بر اساس رویکرد فراوانی تأثیر معناداری ندارد و در نهایت عملکرد مالی شرکت بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس هر دو رویکرد شاخص و فراوانی تأثیر معناداری ندارد.
۵.

حسابداری ذهنی

کلید واژه ها: حسابداری ذهنی کدگذاری طبقه بندی ارزشیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 840 تعداد دانلود : 870
هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین و بررسی حسابداری ذهنی است حسابداری ذهنی برای اولین بار توسط ریچارد تالر در سال 1980 مطرح شد. وی بیان کرد که حسابداری ذهنی میکوشد فرایندی را که افراد به موجب آن پیامدهای اقتصادی را کدگذاری، طبقهبندی و ارزیابی میکنند، تشریح نماید. مطالعات تالر نشان داد که افراد در ارزیابی تصمیمها نه تنها آنها را جداگانه بررسی میکنند بلکه تغییر نوع تصمیم و زمان هزینه کردن و منفعت بردن هم بر نتیجههای تصمیم اثرگذار است. لذا، یافتهها بیانگر این است که حسابداری ذهنی شرایط تصمیمگیری مالی افراد را در رویارویی با رویدادهای متفاوت مالی بررسی میکند و بر اساس آن شرایط تصمیم میگیرد. حسابداری ذهنی در زمینه مالی- رفتاری مطرح شده است و امروزه بیش از پیش توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اگرچه نظریه حسابداری ذهنی بهمنظور توضیح تصمیمگیریهای مشتری و خانوار ایجاد شده بود، اما ایدههای آن برای تهیهکنندگان و استفادهکنندگان گزارشهای مالی و افشاگریهای اختیاری نیز اجراشدنی هستند.
۶.

ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ارتباطات دولتی پایداری سود مالکیت دولتی مالکیت غیر دولتی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 39 تعداد دانلود : 720
در واحدهای تجاری مهمترین منبع ایجاد کننده وجه نقد فعالیت های عادی و عملیاتی می باشد. سود معیاری است که نشان دهنده فعالیت های موجود جریان های نقدی می باشد. پایداری و استمرار سود نشان از استمرار ورود جریان های نقدی و در نتیجه افزایش قدرت بنگاه می باشد. این تحقیق با هدف مطالعه ارتباطات دولتی و پایداری سودآوری، در جامعه آماری شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار که نمونه ی نهایی با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند، در بازه ی زمانی 1385 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات گردآوری شده از متغیرها در دو بخش توصیفی و استنباطی، در نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که، سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند، نسبت به شرکتهای در بخش مالکیت عمومی در دوره های طولانی تر، در زمینه تغییر وضعیت عملکردی کاملا متفاوت می باشند، از جهت دیگر سودآوری شرکتهایی که تحت مالکیت غیردولتی هستند اما، در عین حال مجریانی دارند که وابستگی سیاسی دارند، در دوره طولانی تر، تغییر وضعیت عملکردی متفاوتی را طی می کنند.
۷.

رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی تضاد نمایندگی مدیریت سود عملکرد مالی بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 523 تعداد دانلود : 497
هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 الی 1396 است. در این پژوهش برای ارزیابی حاکمیت شرکتی از متغیرهای مدت زمان تصدی مدیر عامل، اتکا بر بدهی، تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره، دوگانگی وظایف مدیر عامل، و مالکیت نهادی استفاده شده است. مدل آماری پژوهش با بهره مندی از روش رگرسیون برآورد شده و یافتههای پژوهش بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود است. همچنین بین مالکیت نهادی، اتکای بر بدهی، و استقلال هیات مدیره با مدیریت سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. تمرکز مالکیت و مدیریت سود دارای رابطه معنادار نبوده و بین مدت زمان تصدی مدیرعامل و دوگانگی وظیفه با مدیریت سود نیز رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی رابطه معنادار و مستقیم مشاهد شد. مالکیت نهادی، مدت زمان تصدی مدیرعامل و استقلال هیات مدیره نیز دارای رابطه مستقیم و معنادار با عملکرد مالی بوده ولی بین تمرکز مالکیت، اتکای بر بدهی با عملکرد مالی رابطه معنادار حاکم نیست. همچنین، بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و عملکرد مالی رابطه معکوس و معنادار مشاهده گردید.
۸.

بررسی ارتباط ویژگی های تیم ارشد مدیریت و مدیریت سود تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی مدیریت سود تعهدی ویژگی های هیات مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 610
ویژگی های هیئت مدیره به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هیئت مدیره است، بنابراین ویژگی های هیئت مدیره، عامل مهمی در توضیح توانایی اعضاء برای انجام وظایف و کمک به عملکرد شرکت میباشد. هیئت مدیره نقش مهمی در مدیریت سود دارد و میتواند باعث کاهش دستکاری و مدیریت سود شود. در این پژوهش به بررسی ارتباط ویژگی های هیات مدیره با مدیریت سود پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی قلمرو زمانی سالهای 1393 تا 1397 است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی است و از روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی برای برآورد مدلهای پژوهش استفاده میشود. نتایج نشان داد که سطح تحصیلات هیات مدیره با مدیریت سود بر مبنای تعهدی رابطه ندارد، اما تخصص مالی و سابقه کار بیشتر اعضای هیات مدیره می تواند باعث افزایش مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی گردد.
۹.

بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات، رشد شرکت و هزینه سرمایه

کلید واژه ها: هزینه سرمایه افشای داوطلبانه رشد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 148 تعداد دانلود : 268
انتظار می رود اطلاعات با کیفیت بالاتر اثر مطلوبی بر انتظارات سرمایه گذاران از بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه) داشته باشد. هزینه سرمایه یکی از متغیرهای موثر در مدل های تصمیمگیری است و به عنوان بازده مورد انتظار سهامداران تعریف می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات، رشد شرکت و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 تشکیل می دهند که تعداد 100 شرکت در تمام طول دوره تحقیق در بازار بورس فعال بوده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. دادههای تحقیق از صورتهای مالی شرکت ها استخراج گردیده و با استفاده از مدلهای رگرسیونی به روش دادههای ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان داد که بین هزینه سرمایه و رشد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین افشا و هزینه سرمایه رابطه ای معنادار وجود ندارد.
۱۰.

بررسی تأثیر کارایی هیئت مدیره بر موفقیت بلند مدت شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: کارایی هیئتمدیره موفقیت بلندمدت سرمایه‎گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 544 تعداد دانلود : 234
واحدهای تجاری، بهمنظور انجام سرمایهگذاری لازم است که با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن منابع در طرحهای دارای خالص ارزش فعلی مثبت، سرمایهگذاری کند. در واقع، بیش سرمایهگذاری بیانگر عدم کارایی سرمایهگذاری است و به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سرمایهگذاران اتفاق میافتد. ازاینرو هدف این پژوهش بررسی تأثیر کارایی هیئتمدیره بر موفقیت بلندمدت شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 225 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیمیافته استفادهشده است. نتایج آزمون فرضیه نشان داد که کارایی هیئتمدیره بر موفقیت بلندمدت شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد. ما شواهد محکمی پیدا میکنیم که پویایی هیئتمدیره با کارایی سرمایهگذاری شرکت ارتباط مثبت دارند. این یافتهها از این دیدگاه پشتیبانی میکنند که منابع بنگاه و فرآیندهای داخلی که تابلوها را قادر به جمعآوری این منابع میکنند تا بتوانند وظایف پیچیده را برطرف سازند، برای موفقیت طولانیمدت یک شرکت بسیار مهم است. در نتیجه، هیئت مدیره قادر به تصمیمگیری است که منجر به کارایی سرمایهگذاری شرکت میشود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴