چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره سوم زمستان 1399 شماره 35 (جلد 3)

مقالات

۱.

تأثیر مدیریت ریسک بر رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام

کلید واژه ها: مدیریت ریسک ویژگی های کمیته حسابرسی بازده حقوق صاحبان سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 733 تعداد دانلود : 987
عملکرد شرکت ها تحت تأثیر معیارهای مالی و حسابداری و سازوکارهای کنترلی و نظارتی مانند مدیریت ریسک و اعتبار گزارش های مالی قرار می گیرد. هدف این پژوهش تأثیر مدیریت ریسک بر رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1398 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین اندازه کمیته حسابرسی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما میان استقلال و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مدیریت ریسک بر رابطه بین استقلال کمیته حسابرسی و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با بازده حقوق صاحبان سهام، تأثیر مثبت و معنادار دارد.
۲.

بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی، اجتناب مالیاتی و معاملات با اشخاص وابسته با ارزش شرکت : آزمون نظریه اقتصاد سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ارتباطات سیاسی اجتناب مالیاتی معاملات با اشخاص وابسته ارزش شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 798 تعداد دانلود : 438
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی، اجتناب مالیاتی و معاملات با اشخاص وابسته با ارزش شرکت با تاکید بر نظریه اقتصاد سیاسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته ران می باشد. جامعه آماری پژوهش با استفاده از اطلاعات 125 شرکت طی بازه زمانی از سال 1388 تا 1397 با بوده و آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) باچیدمان دادهای تابلویی با رویکرد اثرات ثابت صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی، اجتناب مالیاتی و معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت تاثیر منفی و معنی داری دارند. همچنین ارتباطات سیاسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و اجتناب مالیاتی با ارزش شرکت را تشدید می کند به گونه ای که وجود معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی ؛ منجر به کاهش ارزش شرکت می شود. این نتایج گویای این واقعیت است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی قوی، احتمال بیشتری وجود دارد که معاملات با اشخاص وابسته شرکت را خارج از روال عادی انجام دهند . وجود رابطه منفی بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت حاکی از تایید تئوری نمایندگی بوده که بیان می دارد این گونه معاملات در راستای فرصت طلبی مدیریت و کسب منافع شخصی ب رای م دی ران ب ه ک ار گرفته می شود و م وجب متضرر شدن شرکت و سهام داران م ی گردد. همچنین در شرکت هایی که مدیران آن علاوه بر داشتن ارتباطات سیاسی به دنبال اهداف اجتناب مالیاتی نیز هستند ارزش شرکت کاهش می یابد. به این دلیل که مدیران شرکت های دولتی دارای افق تصمیم گیری کوتاه مدت بوده و تلاش می نمایند تا به هر طریق ممکن از جمله دست کاری و مدیریت سود، عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزایش و میزان مالیات قابل پرداخت را کاهش یا به تعویق بیاندازند که این مساله در نهایت منجر به کاهش ارزش شرکت می شود. به طور کلی مطابق نظریه اقتصاد سیاسی به دلیل حمایت دولت از ارتباطات سیاسی در شرکت هایی که روابط سیاسی حاکم است، محیط عملیاتی شفاف نیست. در نتیجه کیفیت اطلاعات در شرکت های دارای اطلاعات سیاسی پایین تر از سایر شرکت بوده و در نتیجه منجر به کاهش ارزش شرکت می شود.
۳.

نقش کنترل های داخلی بر رابطه میان روابط سیاسی و مدیریت سود

کلید واژه ها: کنترل های داخلی ارتباطات سیاسی مدیریت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 512 تعداد دانلود : 139
سودها حاوی اطلاعات مهمی برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی هستند و به وسیله مدیران مدیریت می شوند تا به سرمایه گذاران خارجی آگاهی دهند که عملکرد شرکت مطلوب است. هدف این پژوهش بررسی نقش کنترل های داخلی بر رابطه میان روابط سیاسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1398 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد میان ارتباطات سیاسی و مدیریت سود رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و افزایش کنترل های داخلی باعث کاهش تأثیر روابط سیاسی بر مدیریت سود می شود.
۴.

بررسی تاثیر هزینه های کیفیت و نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی در شرکتهای دانش بنیان (مطالعه موردی شهرک فناوری تهران)

کلید واژه ها: هزینه های کیفیت نوآوری سازمانی عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 493
امروزه صنعت ما نیاز به وارد شدن به بازار های جهانی، توسعه صادارات را به خوبی احساس می کند و از جمله عوامل عمده در این راستا سطح کیفیت محصولات می باشد که به عنوان یک شاخص رقابتی نه تنها در توسعه صادارات، بلکه در کاهش واردات نقش موثری دارد. به جرأت می توان گفت که کیفیت یکی از مهمترین مسائل در تولید می باشد. از این رو توجه به سیستم های مدیریت کیفیت به منظور دستیابی به بازار های داخلی و بین المللی، بهبود کارائی ، استاندارد های بالاتر، سیستم ها و رویه های مناسب تر، انگیزه بهتر، افزایش کیفیت و همچنین کاهش هزینه ها و صرفه جویی بیشتر، ضروری می باشد. هدف بررسی تاثیر هزینه های کیفیت و نوآوری سازمانی بر عملکر مالی در شرکتهای دانش بنیان(مطالعه موردی شهرک فناوری تهران)است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه های استانداردی با پایایی 0.757 استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکتهای دانش بنیان مستقردر شهرک فناوری تهران بوده و نمونه گیری به صورت تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفته که نتایج آن شامل 81 نفر انجام یافته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان دادند که هزینه های کیفیت و نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی تاثیر مثبتی دارند.
۵.

نقش ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود

کلید واژه ها: انطباق مالیاتی هموارسازی سود استقلال کمیته حسابرسی تخصص مالی اندازه کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 668
انطباق مالیات ابرازی و هموارسازی سود به طورکلی رابطه بین درآمد حسابداری مالی و درآمد مشمول مالیات است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1398 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین انطباق مالیاتی و هموارسازی سود رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد؛ همچنین استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی بر این رابطه تاثیرگذارند؛ اما اندازه کمیته حسابرسی تأثیری بر رابطه میان انطباق مالیاتی و هموارسازی سود ندارد.
۶.

تاثیر جنسیت و وابستگی در دوران کودکی بر ارتقای شغلی حسابداران

نویسنده:

کلید واژه ها: جنسیت وابستگی در دوران کودکی ارتقای شغلی تبعیض جنسیتی ویژگی های فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 412 تعداد دانلود : 196
تبعیض های جنسیتی حاکم در محیط کار و نیز تفاوت در ویژگی های فردی ( از جمله وابستگی در دوران کودکی) میان زنان و مردان عواملی تعیین کنده در ارتقای شغلی محسوب می شود. این عوامل سبب می شود که زنان شاغل در بسیاری از حرفه ها از جمله حرفه حسابداری برای دستیابی به ارتقای شغلی مراحل دشواری را سپری نمود و با چالش هایی مواجه شوند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل حسابداران استان گلستان مشتمل بر 191 نفر بوده و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و جهت آزمون فرضه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل مسیر در نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد جنسیت و وابستگی در دوران کودکی بر ارتقای شغلی حسابداران تاثیر دارد و بیانگر آن است که زنان نسبت به مردان پیشرفت شغلی کمتری دارند و افزایش وابستگی به والدین بر سیر پیشرفت شغلی تاثیری منفی و کاهنده دارد. جنسیت خود نیز بر وابستگی در دوران کودکی تاثیر دارد و درجه وابستگی افراد علاوه بر نوع تربیت والدین متاثر از تفاوت های جنسیتی موجود میان زنان و مردان نیز می باشد.
۷.

سنجش تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن اثر فرهنگ سازمانی

کلید واژه ها: چابکی سازمانی فناوری اطلاعات فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 428
همزمان با شروع قرن بیست و یکم دست یابی به موفقیت و بقای سازمان ها مشکل و مشکل تر می شود. این واقعیت ناشی از ظهور عصر تجاری جدیدی است که «تغییر» یکی از خصوصیات اصلی آن است. سازمان ها برای مدیریت موفق تغییرات، تلفیق ساختارها و راهبردهای جدید و دستیابی به فرصت های جدید بازار، به سرعت و انعطاف پذیری نیاز دارند. روند شدید تغییرات، رویکردها و دیدگاه های گذشته را در رویارویی با چالش های سازمان ناتوان نشان داده و پارادایم جدیدی بنام «چابکی» را برای رویارویی با چالش و رسیدن به موفقیت معرفی کرده است. همچنین در عصر حاضر، فناوری اطلاعات در سرتاسر جهان در حال ایجاد انقلابی نوین است که اهمیت آن از انقلاب صنعتی کمتر نیست. فناوری اطلاعات در سازمان ها بر شاخص هایی تاٌثیر می گذارند که همگی از شروط اولیه موفقیت برای سازمان ها به شمار می روند. یکی از حوزه هایی که می تواند تاثیرات فراوانی از اینفناوری بپذیرد، چابکی سازمان است. چابکی از سازمان می خواهد تا با ادغام فناوری و کارکنان با زیربنای ارتباطی عجله و شتاب کند تا به نیازهای متغیر مشتریان در محیط بازاری که دارای تغییرات مدام و پیش بینی نشده است واکنش نشان دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاًثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی است.
۸.

بررسی رابطه بین مازاد بدهی و عملکرد جاری (میزان استخدام، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و تنش مالی) شرکت های کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران

کلید واژه ها: مازاد بدهی عملکرد جاری شاخص تنش مالی شرکت های کوچک و متوسط تامین مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 765 تعداد دانلود : 522
اخیراً افزایش عمده در بدهی های شرکت ها در بسیاری از کشورها مانع رشد اقتصادی شده است. این امر به نوبه خود موجب نگرانی هایی شده که نشان دهنده سدی برای بهبود اقتصادی می باشد. مطالعه حاضر بررسی کرد آیا مازاد بدهی در شرکت های کوچک و متوسط ایران موجب محدود شدن عملکرد جاری می شود. برای این منظور داده های مربوط به 64 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1394 تا 1398 (320سال - شرکت) جمع آوری شد که بر اساس معیارهای پژوهش در طبقه شرکت های کوچک و متوسط قرارگرفته بودند. برای سنجش مدل اقتصادسنجی پژوهش که در قالب مدل داده های ترکیبی (پانل) بررسی گردید، از نرم افزارهای ویوز و استتا و مدل رگرسیون پروبیت استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد مازاد بدهی در سال قبل، تاثیر منفی چشمگیری در میزان استخدام سال جاری داشته است. هم چنین شرکت های دارای مازاد بدهی با تنش مالی بیشتری روبرو هستند. نتایج هم چنین بیان کرد میزان مازاد بدهی، تاثیری در میزان سرمایه گذاری در دارایی های ثابت ندارد.
۹.

بررسی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام و بررسی مشکلات و چالش های رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها

کلید واژه ها: اخلاق اخلاق حرفه ای نهادینه کردن سازمان آموزه های دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 565 تعداد دانلود : 819
در عصر حاضر با عنایت به تحولات ناشی از اطلاعات، ارتباطات و فضاهای مجازی و نیز قدرت و سرعت و لزوم بهره گیری از فرصت ها بسیار مهم به نظر می رسد. نیاز توجه کردن به ارزش ها و به ویژه ارزش های اخلاقی در کسب و کار و ارتباطات انسانی و سازمانی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. اخلاق حرفه ای از جمله حوزه هایی است که با مبانی ارزشی و اعتقادی، ارتباطی تنگاتنگ دارد. انسان عامل بنیادی حرکت و تحول در سازمان/ اداره است و توجه به این عامل مهم و استراتژیک در محیط کار و فعالیت رشد و تعالی مجموعه ای را به دنبال خواهد داشت. لذا اخلاق حرفه ای با توجه به راهکارهای سالم سازی ارتباطات درون سازمانی نقش مهم در این زمینه ایفا خواهد نمود. در این مقاله که با هدف بررسی اخلاق حرفه ای و ارائه راهکارهایی جهت نهادینه کردن آن در ادارات و سازمان ها از منظر آموزه های دینی به رشته تحریر در آمده است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. در این مجموعه با شیوه بهره گیری از آیات و روایات و سخنان بزرگان علم و دین مؤلفه های اخلاق حرفه ای در دو قالب تفصیلی- تحلیلی و نموداری ارائه گردیده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که بکارگیری نیروی انسانی متعهد و مقید به اخلاقیات و قانون در ادارات و سازمان ها، آموزش علمی مؤلفه های اخلاقی توسط کارکنان متعهد، تدوین منشور اخلاقی در ادارات و سازمان ها، تبدیل آموزش اخلاقیات به یادگیری یا به بیانی دیگر نهادینه کردن مؤلفه های اخلاقی و مسأله محور بودن در امور اخلاق حرفهای از جمله راهکارهای تقویت و توسعه اخلاق حرفه ای در سازمان ها و ادارات مطرح شده اند.
۱۰.

بررسی نقش استراتژی های تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده برای سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ارزش ایجاد شده بر سهامدار اسراتژی های تجدید ساختار خالص حقوق صاحبان سهام سود تقسیمی سهام و نسبت بهای تمام شده به فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 21 تعداد دانلود : 19
استراتژی های تجدید ساختاری که شرکت ها انتخاب می کنند در بیرون آمدن از درماندگی مالی بسیار حائز اهمیت است. شرکتها تلاش می کنند با انتخاب بهترین استراتژی، از وضعیت بحران خارج شده و به حیات خود ادامه دهند؛ زیرا در این شرایط شرکتها از سوی سهامداران و اعتباردهندگان تحت فشار قرار می گیرند و باید هرچه سریعتر اقدامات اصلاحی انجام دهند ارزش ایجاد شده برای سهامداران تقویت گردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اسراتژی های تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده سهامداران در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران با در نظر محدودیت های خاص، که از این میان نمونه ای شامل 99 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هشت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1390 الی 1397 است و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه9، استفاده شد. نتایج نشان دادند که خالص حقوق صاحبان سهام، سود تقسیمی سهام و نسبت بهای تمام شده به فروش در ارزش ایجاد شده برای سهامداران نقش دارند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴