چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره دوم تابستان 1398 شماره 8 (جلد 1)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اهرم مالی سرمایه در گردش شرکت های بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 42
واژه سرمایه در گردش به سرمایه گذاری سازمان در دارایی های جاری، بدهی های جاری، وجوه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حساب های دریافتنی و موجودی کالا مربوط می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر دوره اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، از اطلاعات 16 شرکت بیمه ای عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت به منظور بررسی فرضیه تحقیق حاضر از مدل رگرسیونی و درنهایت برای برآورد مدل جهت رد یا پذیرش فرضیه تحقیق از نرم افزار Eviews نسخه 9 استفاده گردیده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی تحقیق بیانگر این است که اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معکوس و معناداری دارد.
۲.

بررسی نقش واسطه ای کارایی سرمایه گذاری بر رابطه بین محافظه کاری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: محافظه کاری عملکرد کارایی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 455
محافظه کاری در حسابداری را می توان به عنوان سازوکاری نام برد که، اگر به درستی اعمال شود، به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطاعاتی منجر خواهد شد، که به طورکلی از شکاف روزافزون بین مدیران و تأمین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می شود که این امر موجب بهبود عملکرد شرکت می گردد. هدف این تحقیق، بررسی نقش واسطه ای کارایی سرمایه گذاری بر رابطه بین محافظه کاری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، از اطلاعات 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای پردازش الگوی پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین، برای انجام محاسبات از نرم افزار Eviews نسخه 9 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که بین محافظه کاری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معناداری دارد و کارایی سرمایه گذاری بر رابطه بین محافظه کاری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرمستقیم و معناداری دارد.
۳.

بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود وضعف کنترل داخلی با تاکید بر اثر بخشی کیفیت گزارشگری مالی

کلید واژه ها: محتوای اطلاعاتی سود ضعف کنترل داخلی کیفیت گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 785 تعداد دانلود : 843
بنا به نیاز کلیه استفاده کنندگان از صورت های مالی که توجه زیادی به محتوای اطلاعاتی صورت های مالی به خصوص رقم اعلام شده سود حسابداری از سوی شرکت دارند. بایستی این عامل مهم بررسی گردد که آیا دست کاری در رقم سود انجام نشده باشد که این امر در اثر ضعف در کنترل های داخلی صاحب کار ممکن است انجام پذیرد. و با مبنا قرار دادن گزارشگری مالی با کیفیت مطمعنا نقاط ضعف کنترل داخلی باعث نمیشود رقم سود دستکاری شود وگزارشی با کیفیت به بازار وسرمایه گذاران عرضه خواهد شد و محتوای اطلاعاتی سود بالاتر می رود. بنا به همین ضرورت این پژوهش به بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود و ضعف کنترل داخلی با نقش تعدیلگر کیفیت گزارشگری مالی شرکت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی )پس رویدادی(می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 174 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های1392 تا1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت ومعناداری بین محتوای اطلاعاتی سود وضعف کنترل داخلی وجود دارد ومتغیر تعدیلگر بر آن تاثیر گذار می باشد واین رابطه را تعدیل می کند.
۴.

بررسی تأثیر دوره تصدی و استقلال حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرس

نویسنده:

کلید واژه ها: استقلال حسابرس بندهای گزارش حسابرس دوره تصدی حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 907 تعداد دانلود : 681
گزارش حسابرسی محصول نهایی حسابرسی از یک واحد اقتصادی تجاری گزارشی است که حسابرسی در آن نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوبیت صورت های مالی ارائه می کند گزارش حسابرسی باید بیانگر این موضوع باشد که صورت های مالی ارائه شده بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تهیه شده اند یا خیر؟ هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سؤال است که دوره تصدی و استقلال حسابرسی بر تعداد بندهای گزارش حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیر معناداری دارد؟بدین منظور، از اطلاعات119 شرکت موردپذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 موردبررسی قرار گرفته شده است. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که، دوره تصدی حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرسی تأثیر معکوس و معنادار و همچنین استقلال حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرسی تأثیر مستقیم و معنادار دارد.
۵.

تأثیر تحریم بانک مرکزی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: تحریم بانک مرکزی مدیریت سود هموارسازی سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 869 تعداد دانلود : 952
سیستم بانکی ایران بعد از پیروزی انقلاب بازوی اقتصادی دولت به شمار می-رود. به ویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از موفقیت این برنامه متأثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک مرکزی، این توانمندی مورد هدف واقع شده است. از طرفی تاکنون تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی مثل تحریم های بانکی بر میزان دستکاری سود توسط مدیریت مشخص نشده است. به همین دلیل در این پژوهش تلاش می شود تأثیر تحریم بانک مرکزی بر میزان مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران مورد مطالعه قرار گیرد. برای آزمون این اثرات، تعداد 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1389 الی 1393، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش شاخص های مدیریت سود با استفاده از مدل-های تعدیل شده جونز و نیز میزان هموارسازی سود اندازه گیری و بیان شده است. در تحلیل آماری از آزمون t استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که میزان مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های تحریم بانک مرکزی، افزایش یافته است.
۶.

بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر کاهش تحریفات مالی با تاکید بر تخصص حسابرس در صنعت

کلید واژه ها: تحریفات مالی کمیته حسابرسی تخصص حسابرس در صنعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 906 تعداد دانلود : 251
امروزه سیستم های اطلاعاتی حسابداری نقش بسیارمهمی درگردش فعالیت سازمانها ایفا نموده، در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه ای با اهمیت برعهده دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی براساس اطلاعات حاصل ازاین سیستمها اتخاذ شده، سهم عمدهای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکتها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود می تواند تحت تأثیر ارقام واطلاعات حسابداری باشد. هرگونه تحقیق در زمینه اثرگذاری اطلاعات حسابداری برطیف وسیع تصمیم گیرندگان ذینفع در شرکتها، به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات وضرورت افشای بیشتر و بهتر آنها کمک می کند. دراین راستا به بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر کاهش تحریفات مالی با تاکید بر تخصص حسابرس در صنعت پرداختیم. این تحقیق در بازه زمانی سال های 1392 تا 1395 برای شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. تعداد 101 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب وبا استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک در نرم افزار آماری EVIEWS نسخه 9 تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نشان دادند که برخلاف تصور جامعه، بین کمیته حسابرسی(شامل استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی کمیته حسابرسی و تجربه کمیته حسابرسی) و تحریفات مالی ارتباط معنی داری به لحاظ آماری وجود ندارد همچنین تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین کمیته حسابرسی(شامل استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی کمیته حسابرسی و تجربه کمیته حسابرسی) و تحریفات مالی تاثیر معنی داری به لحاظ آماری ندارد.
۷.

تأثیر مدیریت سود واقعی بر محتوای اطلاعاتی سود با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت سود واقعی محتوای اطلاعاتی سود عدم تقارن اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 505 تعداد دانلود : 163
مدیریت سود، برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه ی سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره ی عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1388-1393 استفاده گردید، شرکت های مورد بررسی متعلق به فعال بورس می باشد. در این مطالعه برای اندازه گیری مدیریت واقعی سود بر اساس تحقیقات روی چوداری (2006) از سه مدل: (1) برآورد سطح عادی هزینه های اختیاری (با تمرکز بر هزینه های اداری، عمومی و فروش)، (2) مدل برآورد سطح عادی هزینه های تولید و (3) مدل برآورد سطح عادی جریانهای نقدی عملیاتی استفاده شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد محتوای اطلاعاتی سود برمدیریت سود واقعی در کل تاثیر منفی و معنی دار دارد، یعنی با افزایش مدیریت سود واقعی، محتوای اطلاعاتی سود کاهش می یابد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی سود تاثیر معنی داری دارد ولی مدیریت سود واقعی با عدم تقارن اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی سود تاثیری ندارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴