چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره چهارم زمستان 1400 شماره 50 (جلد 1)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام

کلید واژه ها: افشای اطلاعات آینده نگر نوسان پذیری بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 730 تعداد دانلود : 409
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش شناخت، از نوع توصیفی است و در زمره پژوهش های شبه تجربی، همبستگی و پس رویدادی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 114 شرکت طی سال های 1391 تا 1397 است که از طریق حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. اطلاعات لازم برای مبانی نظری و پیشینه پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. برای گردآوری داده های مورد نیاز جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش، از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین اطلاعات موجود در وب سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی با استفاده از نسخه نهم نرم افزار ایویوز انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افشای اطلاعات آینده نگر مالی و نوسان پذیری بازده سهام رابطه وجود دارد.
۲.

بررسی تاثیر سیستم های کنترل داخلی بر رابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت

کلید واژه ها: مدیریت سود عملکرد آتی سیستم کنترل داخلی وجود حسابرس داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 848 تعداد دانلود : 511
هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر سیستم های کنترل داخلی بررابطه بین مدیریت سود و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397» می باشد. در این پژوهش؛ مدیریت سود به عوان متغیر مستقل، عملکرد آتی شرکت به عنوان متغیر وابسته و سیستمهای کنترل داخلی شرکت (واحد حسابرس داخلی) به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت اقلام تعهدی نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری تحقیق شامل 159 شرکت می باشد که از طریق روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد مدیریت سود بر عملکرد آتی شرکت تأثیر معکوس و معناداری دارد. سیستم کنترل داخلی از طریق وجود حسابرس داخلی بر عملکرد آتی تأثیر مستقیم و معناداری دارند. همچنین سیستم کنترل داخلی از طریق وجود حسابرس داخلی موجب کاهش رابطه معکوس مدیریت سود و عملکرد آتی شرکت می گردند.
۳.

بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی پایدار، تصویر برند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری (سازمان بیمه مرکزی)

نویسنده:

کلید واژه ها: فعالیت های بازاریابی پایدار تصویر برند وفاداری مشتری رضایت مشتری اعتماد مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 541 تعداد دانلود : 718
این تحقیق به منظور بررسی بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی پایدار، تصویر برند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری در بیمه مرکزی انجام شده است. مطالعه ی حاضر به لحاظ هدفی که دارد، یک مطالعه ی کاملاً کاربردی است. همچنین به لحاظ ماهیت و روش نیز در زمره ی تحقیقات توصیفی پیمایشی جای می گیرد و به دلیل اینکه تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته را آزمون می کند، یک تحقیق علّی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق کل مشتریان سازمان بیمه مرکزی بوده اند که به روش تصادفی ساده نمونه ای به تعداد 385 عضو از میان آنها برگزیده شد. ابزار گردآوری داده های این تحقیق پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته بوده است که در فرایند اجرای تحقیق روایی و پایایی آنها آزمون شده و به اثبات رسیده است. به منظور آزمون فرضیات این تحقیق، از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد فعالیتهای بازاریابی پایدار بر تصویر برند تاثیرگذار است. تصویر برند بر رضایت مشتری تاثیرگذار است. تصویر برند بر اعتماد مشتری تاثیرگذار است. اما تصویر برند بر وفاداری مشتری تاثیرگذار نبود. همچنین رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر گذار بود. علاوه براین، نتایح نشان داد اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر گذار بود.
۴.

رابطه بین ویژگی های مدیرعامل، نگهداری وجوه نقد و تلاش حسابرس

نویسنده:

کلید واژه ها: نگهداشت وجه نقد تجربه مدیریت توانایی مدیریت حق الزحمه حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 164 تعداد دانلود : 538
یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر حق الزحمه حسابرسی برای جبران ریسک و تلاش حسابرس، مساله نمایندگی برای نگهداشت وجه نقد است. شرکت هایی که سطح نگهداشت نقدینگی آنها بالا است، و چشم انداز رشد بالایی دارند، توانایی رشد خود را در داخل شرکت سرمایه گذاری می کنند، که باعث می شود که بازارهای سرمایه علاقه چندانی به سرمایه گذاری در چنین شرکت هایی نداشته باشند. علاوه بر آن، در شرکتهایی که سطح نگهداشت نقدینگی آنها بالا است و چشم انداز رشد خوبی دارند، نیاز به تلاش بیشتری از جانب حسابرسان احساس می شود. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های مدیرعامل، نگهداری وجوه نقد و تلاش حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی می باشد چراکه در روش تحقیق نیمه تجربی (غیرآزمایشی) محقق روابط بین متغیرهایی که خود آنها را دستکاری نکرده است، و بگونه ای در گذشته اتفاق افتاده اند مورد بررسی و مطالعه و تاثیر آنها را بر متغیرهای مورد نظر مورد مشاهده قرار می دهد و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی به شمار می رود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 132 شرکت(660 سال شرکت) از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 5 ساله بین 1395 تا 1399 انتخاب شد. الگوی رگرسیونی پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. همچنین روش رگرسیونی چند متغیره تدوین شده استنتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد بین نگهداشت وجه نقد و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین تجربه مدیریت و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معنی داری یافت شد. علاوه براین بین توانایی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت.
۵.

بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی و عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی

کلید واژه ها: سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت راهبرد نوآوری سرمایه انسانی عملکرد فرآیند داخلی عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 792 تعداد دانلود : 536
هدف پژوهش حاضر " بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت، راهبرد نوآوری، سرمایه انسانی و عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی" می باشد. این پژوهش، بر حسب هدف کاربردی، نوع داده ها کمی و نحوه اجراء توصیفی از نوع همبستگی پیمایشی و نمونه آماری شامل 264 نفر می باشند. مطابق با مفروضه های آزمون های آماری، از روش های مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج فرضیه نخست نشان داد که سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه دوم نشان داد که راهبرد نوآوری بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه سوم بیان داشت که سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد. فرضیه چهارم نیز نشان داد که عملکرد فرآیند داخلی بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معناداری دارد.
۶.

بررسی رضایت کارکنان از دورکاری برعملکرد سازمانی اساس تئوری دورکاری مورگان

نویسنده:

کلید واژه ها: ضایت کارکنان دورکاری عملکرد سازمانی تئوری دورکاری مورگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 594 تعداد دانلود : 261
هدف از انجام این تحقیق بررسی رضایت کارکنان از دورکاری برعملکرد سازمانی بوده است. جامعه آماری تحقیق کارکنان دورکاری در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران می باشند. فرضیه های این تحقیق بر اساس تئوری دورکاری مورگان استخراج گردیده و جهت نمونه آماری در این تحقیق با استفاده از روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از تکمیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش های آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه معنی داری بین متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری وجود دارد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که بین متغیرهای شخصی کارکنان و رضایت آنها از اجرای دورکاری رابطه معنادار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای سازمانی و رضایت آنها از اجرای دورکاری در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران رابطه معنادار وجود دارد.
۷.

تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارزش شرکت و سودآوری (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

کلید واژه ها: ارتباطات سیاسی ارزش شرکت سودآوری بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 971 تعداد دانلود : 752
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارزش شرکت و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395- 1399، بازه زمانی 5ساله مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری این تحقیق را تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. متغیر ارتباطات سیاسی را شرکتهایی که بیش از 20 درصد سهام دولتی را در اختیار دارند به عنوان متغیر ارتباطات سیاسی در نظر گرفته شده است. متغیر ارزش شرکت بر اساس کیوتوبین و متغیر سودآوری شرکت نیز از تقسیم سود خالص بر دارایی محاسبه شده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که ارتباطات سیاسی بر ارزش شرکت تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین در خصوص نتایج فرضیه دوم، ارتباطات سیاسی بر سودآوری تاثیر مستقیم و معناداری مشاهده شد. در خصوص متغیرهای کنترلی نیز، متغیرهای اهرم مالی و اندازه شرکت در فرضیه اول تاثیر مستقیم و معناداری بر ارزش شرکت داشتند. در فرضیه دوم متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، هزینه سرمایه بر سودآوری تاثیر مستقیم و معناداری مشاهده گردید. دیگر متغیرهای کنترلی نظیر دوره تصدی مدیرعامل، هزینه تحقیق و توسعه ارتباطی با متغیرهای وابسته مشاهده نگردید.
۸.

رابطه بین مالکیت مدیریتی، اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی

کلید واژه ها: مالکیت مدیریتی اندازه شرکت حسابرسی حق الزحمه حسابرسی فرضیه همگرایی منافع مدیریت فرضیه استحکام منافع مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 752 تعداد دانلود : 122
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و اندازه شرکت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی است. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی برای شرکت های تولیدی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1392 الی 1397 استفاده شده است. در این پژوهش اندازه شرکت حسابرسی (کیفیت حسابرسی) و حق الزحمه شرکت حسابرسی (ریسک حسابرسی) به عنوان متغیر وابسته و مالکیت مدیریتی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 131 شرکت به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد در شرکت هایی که منافع مالکیت مدیریتی در منطقه همگرایی قرار گرفته (درسطح 5 تا 20 درصد) با افزایش مالکیت مدیریتی، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. در شرکت هایی که منافع مالکیت مدیریتی در منطقه استحکام قرار گرفته (کمتر از 5 درصد و یا بیشتر از 20 درصد) بین مالکیت مدیریتی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد. در شرکت هایی که منافع مالکیت مدیریتی در منطقه همگرایی قرار گرفته (درسطح 5 تا 20 درصد) با افزایش مالکیت مدیریتی، ریسک حسابرسی کاهش می یابد. در شرکت هایی که منافع مالکیت مدیریتی در منطقه استحکام قرار گرفته (کمتر از 5 درصد) با افزایش مالکیت مدیریتی، ریسک حسابرسی کاهش می یابد. در شرکت هایی که منافع مالکیت مدیریتی در منطقه استحکام قرار گرفته (بیشتر از 20 درصد) با افزایش مالکیت مدیریتی، ریسک حسابرسی افزایش می یابد. یافته ها نشان می دهد میزان منافع مالکیت مدیریتی در یک شرکت می تواند بر انگیزه های مدیریت در مورد نوع و کیفیت حسابداری تأثیر بگذارد. این می تواند بر تمایل شرکت ها برای حسابرسی با کیفیت بالاتر و ارزیابی ریسک مشتری توسط حسابرسان تأثیر بگذارد.
۹.

تاثیر توانایی مدیران بر رقابت در بازار محصول و رفتار شرکت

کلید واژه ها: رفتار شرکت رقابت در بازار محصول توانایی مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 423 تعداد دانلود : 252
هدف این پژوهش بررسی تاثیر توانایی مدیران بر رقابت در بازار محصول و رفتار شرکت است. برای سنجش رقابت در بازار محصول، از شاخص هرفیندال- هیرشمن و برای سنجش رفتار شرکت از سه عامل ارزش شرکت، رشد سهم بازار شرکت و فعالیت های سرمایه گذاری و برای سنجش توانایی مدیران از شاخص دمرجیان و همکاران (2012)، استفاده شده است. در این پژوهش اطلاعات 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1398-1392 با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که توانایی مدیران بر رقابت در بازار محصول، ارزش شرکت و فعالیت های سرمایه گذاری تاثیر معنی داری دارد. به علاوه، تاثیر توانایی مدیران بر رشد سهم بازار شرکت به لحاظ آماری تایید نگردید.
۱۰.

اثرات و پیامدهای تحریم های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکا

کلید واژه ها: تحریم اقتصادی تورم نرخ ارز بیکاری مبادلات بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 385 تعداد دانلود : 420
اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل وضع تحریم های بی رحمانه و ظالمالنه دولت ایالات متحده آمریکا در سالیان اخیر دچار مشکلات و ضررهای جبران ناپذیری زیادی شده است، که این معضلات نه تنها در داخل کشور بوده بلکه در جوامع بین الملل هم ایران با آن روبروست. از جمله مهم ترین پیامدهای اقتصادی تحریم ایالات متحده آمریکا می توان به آن اشاره نمود: تورم، نرخ ارز، بیکاری و تحریم های بانکی بوده است، که در این مقاله به این موضوع پرداختیم و متوجه شدیم این تحریم ها تا چه اندازه اثر تخریبی بر اقتصاد ایران گذاشته است که سبب کوچکتر شدن اقتصاد ایران در جوامع بین الملل شده است. البته پژوهش حاضر سعی شده، به موضوع پیامدهای تحریم های اقتصادی دولت ایالات متحده آمریکاپرداخته شود. پژوهش انجام شده توصیفی اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، پژوهش مزبور کاربردی می باشد. نتایج این پژوهش ، می تواند باعث غنی کردن ادبیات مربوط به اقتصاد ایران گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴