چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره سوم زمستان 1399 شماره 36 (جلد 4)

مقالات

۱.

رابطه میان درماندگی مالی با تأخیر گزارش حسابرسی با میانجی گری اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تنوع صاحبکار

کلید واژه ها: درماندگی مالی تأخیر گزارش حسابرسی اندازه موسسه حسابرسی تخصص حسابرس در صنعت تنوع صاحبکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 409 تعداد دانلود : 978
عدم انتشار به موقع اطلاعات حسابداری مالی بر سطح عدم اطمینان در تصمیم گیری تأثیر می گذارد. این تحقیق باهدف بررسی رابطه میان درماندگی مالی با تأخیر گزارش حسابرسی با میانجی گری اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تنوع صاحبکار ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی استفادشده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که درماندگی مالی تاثیر معناداری بر تأخیر گزارش حسابرسی ندارد. همچنین تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین درماندگی مالی و تأخیر در گزارش حسابرسی، تاثیر منفی و تنوع صاحبکار تاثیر مثبت دارد، به علاوه اندازه موسسه حسابرسی بر این رابطه تاثیر گذار نیست
۲.

بررسی تاثیر اعتبار نام تجاری بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی گری تعهد عاطفی مصرف کنندگان شهر تهران برند آدیداس

کلید واژه ها: تعهد عاطفی اعتبار برند قصد خرید مصرف کننده معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 584 تعداد دانلود : 619
در بازار نام های تجاری گوناگونی عرضه می شود اما نمی توان به طور مطلق یک نام تجاری را رهبر کل بازار دانست. امروزه سازمان ها بر این باور رسیده اند که تنها با تکرار خرید مشتریان است که قادرند به سود بلند مدت برسند. یکی از راه های تکرار خرید مشتریان تعهد عاطفی به ارزش های سازمان است که این تعهد از طریق اعتبار نام تجاری حاصل می شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی – پیمایشی هست و هدف آن بررسی تأثیر اعتبار نام تجاری بر قصد خرید مصرف کننده با بررسی نقش میانجی گری تعهد عاطفی در بین مشتریان برند آدیداس در شهر تهران است. از روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردید. جامعه آماری، این تحقیق شامل کلیه مشتریان برند آدیداس تهران بود که تعداد آن ها با توجه به روش هومن برای مدل یابی معادلات ساختاری تعداد 360 نفر برای نمونه انتخاب گردید و از روش نمونه گیری در دسترس برای توزیع پرسشنامه ها استفاده گردید. برای بررسی فرضیات تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار SPSS و Amos استفاده گردید. با توجه به نتایج مشاهده شد که تعهد عاطفی در تأثیر اعتبار برند بر قصد خرید مصرف کننده نقش میانجی دارند نتایج نشان داد اعتبار برند بر قصد خرید مصرف کننده تأثیر معنی داری دارد و اعتبار برند بر تعهد عاطفی تأثیر معنی داری دارد و در نهایت نتایج نشان داد تعهد عاطفی بر قصد خرید مصرف کننده تأثیر معنی داری دارد.
۳.

بررسی تأثیر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با تأکید بر فرصت رشد و محدودیت مالی

کلید واژه ها: سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد فرصت رشد درماندگی مالی محدودیت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 47 تعداد دانلود : 329
سرعت تعدیل وجه نقد با توجه به سطح بهینه نگهداشت وجه نقد در شرکت ها ثابت نیست و عواملی از قبیل فرصت رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی در دستیابی شرکت ها به سطح بهینه نگهداشت وجه نقد می تواند تأثیر گذار باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با تأکید بر فرصت رشد و محدودیت مالی است. به همین منظور نمونه آماری پژوهش شامل 118 شرکت در دوره زمانی 1392 تا 1398 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و آزمون فرضیه ها به کمک داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته انجام شده است. نتایج بیانگر این است که سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت های درمانده مالی نسبت به شرکت های غیر درمانده مالی بیشتر است. همچنین، اثر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت هایی با فرصت رشد بالا و شرکت هایی با محدودیت مالی نسبت به سایر شرکت ها بیشتر است.
۴.

تاثیر تنوع جنسیتی بر رفتار نامتقارن هزینه های فروش، عمومی و اداری

کلید واژه ها: تنوع جنسیتی رفتار نامتقارن هزینه های فروش عمومی و اداری هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 855 تعداد دانلود : 445
اندیشه تفاوت بین زن و مرد یکی از مسائلی است که همواره با بشر همراه بوده است. ازاین رو بررسی نقش جنسیت در قبول مسئولیت ها و ایفای نقش هر یک از جنسیت ها در جامعه همیشه یکی از مسائل بحث برانگیز در جامعه بوده است. زنان نقش موثری در حاکمیت دارند و مشارکت آنها در یک موقعیت پیشرو بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد. شرکت های دارای هیئت مدیره که دارایی تنوع جنسیتی هستند احتمالا کیفیت و درآمد بیشتری کسب می کنند. مدیران شرکت ها ممکن است که در هنگام کاهش تقاضا تأمل نموده و تصمیم گیری در خصوص تعدیل منابع را به تأخیر اندازند، که این تأمل و تأخیر در تعدیل منابع موجب می شود که هزینه ها از خود رفتاری چسبنده ای نشان دهند. نمونه دیگر این است که مدیران در هنگام کاهش تقاضا تعمدأ منابع را به میزانی بیش از میزان طبیعی خود کاهش دهند، از این رو هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره (حضور زن در ترکیب هیئت مدیره) بر رفتار نامتقارن هزینه های فروش، عمومی اداری دارد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و نمونه مشتمل بر 155 شرکت است که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به تخمین فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج نشان داد تنوع جنسیتی (حضور زن در ترکیب هیئت مدیره) تأثیر معناداری و معکوسی بر رفتار نامتقارن هزینه های فروش، عمومی و اداری دارد.
۵.

نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها

نویسنده:

کلید واژه ها: اخلاق کسب و کار مسئولیت اجتماعی اقتصادی قانونی اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 672 تعداد دانلود : 331
پژوهش حاضر به نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها پرداخته است. این پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان 8 شرکت صنایع غذایی شهرک صنعتی کاوه است که تعداد آن ها 120نفر براورد شده است. جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از روش خوشه ای 92 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. پرسشنامه اخلاق کسب و کار توسط Robin و Reidenbach درسال ۱۹۹۰ با 8 سوال، پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط چن و گونگ در سال ۲۰۰۹ با 16 سوال می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در فرضیه اصلی، اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت دارد، فرضیه فرعی اول اخلاق کسب و کار در بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت دارد ، فرضیه فرعی دوم اخلاق کسب و کار در بعد قانونی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت دارد و فرضیه فرعی سوم اخلاق کسب و کار در بعد اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت دارد و فرضیه فرعی چهارم، اخلاق کسب و کار در بعد فعالیت های خیرخواهانه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت دارد. در این پژوهش همه پنج فرضیه تایید می گردد.
۶.

تاثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود

کلید واژه ها: استقلال حسابرس چرخش موسسه حسابرسی پایداری سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 800 تعداد دانلود : 813
سود یکی از اساسی ترین عناصر صورتهای مالی است که همواره مورد توجه استفادهکنندگان قرار گرفته است و از آن بهعنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارایی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحدهای اقتصادی یاد میشود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار میباشد. پژوهش انجامشده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیهوتحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمعآوری اطلاعات، از دادههای 431 4331 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان - شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 4331 میدهد بین چرخش حسابرس در سطح موسسه حسابرسی و پایداری سود رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش حسابرس در سطح موسسه حسابرسی و پایداری سود تاثیر معنادار و مثبتی دارد.
۷.

ریسک سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط سیاسی

کلید واژه ها: ریسک سیاسی هزینه حقوق صاحبان سهام روابط سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 423
تحقیق پیش رو با هدف بررسی تاثیر ریسک سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط سیاسی، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق کرد. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و داده ها از نوع مشاهدات پس رویدادی می باشند. روش تحقیق به صورت توصیفی همبستگی است که درآن مبانی نظری وپیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله واینترنت جمع آوری شده و به صورت استدلال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روشهای آماری مناسب از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده می شود. جامعه آماری معین شده در پژوهش پیش رو شامل شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1391 تا 1397 بوده و برای انتخاب شرکت های نمونه از روش حذفی سیستماتیک استفاده شد. برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شده و از آنجا که نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود است، تحقیق در گروه نظریه های اثباتی قرار می گیرد. داده ها پانل دیتا و روش برآورد آماری رگرسیون اثرات ثابت یا تصادفی است. نتایج تحقیق نشان داد که روابط سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر ریسک سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن بود که ریسک سیاسی بر رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام و روابط سیاسی تاثیرگذار نیست.
۸.

نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: سرمایه نقدینگی ریسک ورشکستگی بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 541 تعداد دانلود : 23
یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های اقتصادی کشورها صنعت بانکداری است که درجریان فعالیت های خود با انواع مختلفی از ریسک مواجه می باشد. از جمله ریسک هایی که بانک ها را تهدید می کند ، ریسک نقدینگی است که در صورت عدم کنترل و مدیریت موجب ورشکستگی بانک ها می گردد. هدف این پژوهش نقش تعدیل کننده سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی بانک می باشد این پژوهش ، یک پژوهش تجربی در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر رابطه بین متغیرها علی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی می باشد که در آن برای تأیید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکت ها و روش های آماری استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1397 می باشد که تعدادنمونه 15 بانک که به روش تمام سرشمار از جامعه مورد نظر انتخاب شده است. در این تحقیق از روش داده های تابلویی جهت تخمین مدل استفاده شد. همچنین در این تحقیق، به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده، پرداخته شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری Eviews استفاده می شود نتایج پژوهش نشان داد که بین نقدینگی وریسک ورشکستگی رابطه وجود دارد. همچنین سایر پژوهش نشان میدهد که بین ایجاد سرمایه با نقدینگی و ریسک ورشکستگی نیز رابطه معنادار وجود دارد و در نهایت سرمایه در رابطه بین ایجاد نقدینگی و ریسک ورشکستگی نقش تعدیل کننده دارد.
۹.

استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت برای گزارشگری غیرمالی شرکتها

کلید واژه ها: گزارشگری غیرمالی شرکتها چارچوب مدیریت حسابداری گزارشگری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 500 تعداد دانلود : 811
چارچوب مناسب برای گزارشگری غیرمالی، موضوعی است که علیرغم همه تلاشهای صورت گرفته، در بعد عملی و اجرایی، کمتر توسعه یافته است. این پژوهش با مبنا قرار دادن مدیریت مفهومی حسابداری به بررسی ویژگیهای مدنظر برای تدوین چارچوب مفهومی گزارشگری اجتماعی و محیطی (غیرمالی) در ایران می پردازد. مطالعه حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی، پیمایشی بوده و دادهها بر مبنای طراحی و توزیع پرسشنامه محقق ساخته، در جامعه ای متشکل از حسابرسان، مدیران شرکتها، استادان و دانشجویان دکتری حسابداری ،کارشناسان فعالیتهای زیست محیطی و اجتماعی و مدیران شرکتهای دولتی گردآوری شده است. نتایج نشان میدهد، از نظر اهداف گزارشگری و همچنین ویژگی های کیفی اطلاعات ،مشابهت های زیادی بین چارچوب مفهومی حسابداری و چارچوب قابل ارائه برای گزارشگری غیرمالی در ایران وجود دارد. هرچند برخلاف گزارشگری مالی، اهمیت گزارشگری غیرمالی برای مدافعان محیط زیست و دولت بیشتر از سایر افراد و گروهها میباشد.
۱۰.

تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی استقلال هیات مدیره نقش مدیر عامل مالکیت نهادی پیچیدگی اطلاعات حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 473
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 141 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. دوره مالی پژوهش حاضر بین سال های 1393 تا 1397 می باشد. مکانیزم های حاکمیت شرکتی عبارتند از استقلال هیات مدیره، نقش مدیر عامل و مالکیت نهادی. برای بررسی فرضیات از روش رگرسیون لوجستیک و از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که استقلال هیات مدیره بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری تاثیر معناداری دارد. و نقش مدیر عامل بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری تاثیر معناداری ندارد. همچنین مالکیت نهادی بر پیچیدگی اطلاعات حسابداری تاثیر معناداری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰