چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره پنجم زمستان 1401 شماره 77 (جلد 10) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تاثیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و اجتناب مالیاتی بر ارزش وجه نقد مازاد با تاکید بر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت

کلید واژه ها: عدم اطمینان سیاست های اقتصادی اجتناب مالیاتی ارزش وجه نقد مازاد چرخه عمر شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۷
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و اجتناب مالیاتی بر ارزش وجه نقد مازاد با تاکید بر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 128 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1393 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بر ارزش وجه نقد مازاد تاثیر مستقیم دارد. اجتناب مالیاتی بر ارزش وجه نقد مازاد تاثیر مستقیم دارد. عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بر ارزش وجه نقد مازاد در مرحله بلوغ تاثیر مستقیم دارد. اجتناب مالیاتی بر ارزش وجه نقد مازاد در مرحله بلوغ تاثیر مستقیم دارد.
۲.

اثرات سیستم های کاری با عملکرد بالا در رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور کارکنان صنعت کفش و چرم

نویسنده:

کلید واژه ها: سیستم های کاری با عملکرد بالا رفتار شهروندی سازمانی صنعت کفش و چرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۵
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثرات سیستم های کاری با عملکرد بالا در رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور کارکنان صنعت کفش و چرم است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش علی است. شیوه گردآوری داده، پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه ای صورت گرفت که روایی و پایایی آن به تایید رسید. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مدیران ارشد و مدیران فرو ش و کارکنان شرکت مارال چرم است. بر این اساس، نمونهای مشتمل بر 331 نفر بررسی شد. برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق نیز آزمونهای علی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین سیستم کاری با عملکرد بالا و جو عدالت رابطه وجود دارد. بین سیستم کاری با عملکرد بالا و جو خدماتی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین جو عدالت و رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بین جو خدماتی و و رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. جو عدالت بر رابطه بین سیستم کاری با عملکرد بالا و رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور نقش واسطه ای موثری دارد. جو خدماتی بر رابطه بین سیستم کاری با عملکرد بالا و رفتار شهروندی سازمانی خدمات محور نقش واسطه ای ندارد.
۳.

بررسی تاثیر یکپارچگی تامین کننده و مشتری مداری بر نوآوری سبز با نقش تعدیلگر سیستم اطلاعاتی سبز (مورد مطالعه: گروه صنعتی ایران خودرو )

کلید واژه ها: یکپارچگی تامین کننده مشتری مداری نوآوری سبز سیستم اطلاعاتی سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۴
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یکپارچگی تامین کننده و مشتری مداری بر نوآوری سبز با نقش تعدیلگر سیستم اطلاعاتی سبز( مورد مطالعه : گروه صنعتی ایران خودرو) بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش جمع آوری داده ها توصیفی -پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان ایران خودرو در سال 1401 بوده که تعداد 318 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر پرسشنامه از کجین کیو و زومینگ لیو 2022 و جهت سنجش پایایی و قابل اعتماد از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS ، که بیش تر از 7/0 محاسبه گردید، استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش با نرم افزار لیزرل نشان می دهد که تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش بررسی تاثیر یکپارچگی تامین کننده و مشتری مداری بر نوآوری سبز با نقش تعدیلگر سیستم اطلاعاتی سبز در ایران خودرو تایید شدند .
۴.

تاثیر نقش تعدیلی نظارت حسابرس بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: نظارت حسابرس تنوع جنسیتی هیئت مدیره دستکاری سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۵۸
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نقش تعدیلی نظارت حسابرس بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزوه تحقیقات کاربردی است. از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات مروری است. از بعد ماهیت داده های تحقیق جزوه تحقیقات کمی است. به جهت بعد شناخت جزوه تحقیقات به روش نیمه تجربی بوده است. چرا که هنگامی که انتخاب شرکت به صورت تصادفی ممکن نباشند و یا نتوان متغیرهای مستقل را کاملا دستکاری و یا درآن مداخله کرد، از این روش استفاده می شود. از نظر روش توصیفی و از نوع تحقیق همبستگی بوده که از رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 105 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال های 1391 الی 1399 می باشد. بنابراین ما به دنبال تاثیر نقش تعدیلی نظارت حسابرس بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول بیانگر این است بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود مبتنی بر فعالیت های واقعی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین براساس آزمون فرضیه فرعی دوم حاکی از این است که بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین فرضیه فرعی سوم و چهارم به ترتیب نظارت حسابرس رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود مبتنی بر فعالیت های واقعی را تعدیل نمی نماید و نظارت حسابرس رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و دستکاری سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری را تعدیل نمی نماید.
۵.

مطالعه تاثیر چرخه تجاری و تنوع بخشی درآمد بر سپر سرمایه و ریسک اعتباری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: چرخه تجاری تنوع بخشی درآمد سپر سرمایه ریسک اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۰
امروزه سیر تحولات پرشتاب جهانی، بانک ها را برآن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن و پر ریسک پیرامون برنامه هایی داشته باشند. چرخه تجاری و تنوع بخشی درآمد بر سپر سرمایه و ریسک اعتباری در شرایط مختلف اقتصادی تورمی و رکودی تاثیر گذارند و روابط به صورتهای مختلفی شامل منفی و مثبت و یا حتی بی ارتباط مطرح شده اند. هدف کلی تحقیق بررسی رابطه چرخه تجاری و تنوع بخشی درآمد با سپر سرمایه و ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1396 تا 1400 بود. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود که از داده های پنلی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری اس پی اس اس و اقتصاد سنجی ایویوز استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که: چرخه تجاری بر سپر سرمایه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. چرخه تجاری بر ریسک اعتباری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری ندارد. تنوع بخشی درآمد بر سپر سرمایه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. تنوع بخشی درآمد بر ریسک اعتباری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.بانک ها باید با تنوع بخشی درآمدها سپر سرمایه و ریسک اعتباری خود را بهبود بخشند تا بتوانند میزان موفقیت خود را افزایش دهند.
۶.

مطالعه رابطه مدیریت دانش، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در بانک ها

کلید واژه ها: بانک ها سرمایه اجتماعی سرمایه فکری مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۵۴
دانش و تفکر از سرمایه های مهم سازمان ها هستند. بازار مالی رقابتی صنعت بانکداری را مجبور کرده که به ارتباط چارچوب ابعاد سرمایه فکری و اجتماعی با ابعاد مدیریت دانش توجه نماید و با آن مدیریت ریسک، استمرار بهبود عملکرد و فرآیند رویارویی با چالش های آتی، اهداف و دستیابی به استانداردهای منظم را فراهم نماید. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه فکری با نقش سرمایه اجتماعی در بانک ها بود. این پژوهش در سال 1400 در بانک ها انجام شد. برای انجام پژوهش یک نمونه 207 نفری انتخاب شدند. در این پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی فرضیه تنظیم شد. برای بررسی فرضیه-های پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. بعد از تکمیل پژوهش و انجام آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون چندگانه خطی) فرضیه های پژوهش تأیید شدند. شواهد آماری مطالعه مربوطه نشان داد که ابعاد مدیریت دانش بر سرمایه اجتماعی در بانک ها تاثیر معناداری داشت، سرمایه اجتماعی بر ابعاد سرمایه فکری در بانک ها تاثیر معناداری داشت و ابعاد مدیریت دانش بر ابعاد سرمایه فکری در بانک ها تاثیر داشت. بانک ها در جهت بهبود عملکردشان باید مدیریت دانش و سرمایه فکری و همچنین سرمایه اجتماعی را بهبود بخشند.
۷.

تأثیر استراتژی های تجاری بر مسئولیت اجتماعی و عملکرد آتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکت عملکرد آتی استراتژی تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۰
هدف این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی تجاری بر مسئولیت اجتماعی و عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر همین اساس، اطلاعات مربوط به 99 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 10 ساله از سال های 1390 لغایت 1399 موردبررسی قرارگرفته است. برای گردآوری و اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد. تجزیه وتحلیل اطلاعات نشان داد که با توجه به اینکه دو متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت و استراتژی اکتشافی بر عملکرد آتی شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد لذا می توان گفت فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد قوی تر در شرکت هایی که استراتژی های اکتشافی را دنبال می کنند مرتبط است. بنابراین فرضیه اول پژوهش حاضر تأیید می شود. همچنین با توجه به اینکه تأثیر متقابل دو متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت و استراتژی رشد بر عملکرد آتی شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارد لذا می توان گفت فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد قوی تر شرکت در میان شرکت های رشدی مرتبط است. بنابراین فرضیه دوم پژوهش حاضر نیز تأیید می شود.
۸.

بررسی نقش مسئولیت پذیری اجتماعی بر رابطه بین عناصر حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری اجتماعی شکاف مالیاتی حاکمیت شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۲
برای شرکت ها و سهامداران آن ها مالیات یکی از هزینه های ریخته شده قلمداد می شود و میزان مالیات قابل پرداخت یکی از عوامل انگیزشی در بسیاری از تصمیم گیری های مدیریتی است. پژوهش های اخیر فعالیت های مدیریت منحصراً در جهت کاهش مالیات شرکت از طریق روش های تقلیل دهنده مالیاتی می باشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش مسئولیت پذیری اجتماعی بر عناصر حاکمیت شرکتی و شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است، شاخص های مورد استفاده شامل نسبت مدیران غیرموظف، مالکیت نهادی و اندازه هیئت مدیره می باشند، به منظور نیل به هدف پژوهش نمونه ای مشتمل بر 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران، طی دوره زمانی 1396 لغایت 1400 (600-سال، شرکت) انتخاب شده است و فرضیه های مطرح شده با استفاده از مدل های رگرسیونی چند متغیره(EGLS) آزمون شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نسبت مدیران غیرموظف و شکاف مالیاتی رابطه مستقیم و معنادار وجود داشته و با اعمال نقش تعدیلگر مسئولیت پذیری اجتماعی این رابطه تعدیل یافته است، بین مالکیت نهادی و اندازه هیئت مدیره و شکاف مالیاتی ارتباط معکوس و معنی دار وجود داشته و با اعمال متغیر تعدیل گر مسئولیت-پذیری اجتماعی رابطه معکوس تقویت می شود.
۹.

تأثیر هوش تجاری، یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد مالی شرکت های نوآور مستقر در ایران

کلید واژه ها: هوش تجاری یادگیری سازمانی عملکرد مالی استارت آپ ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۷۷
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هوش تجاری، یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد مالی شرکت های نوآور مستقر در ایران است.در این تحقیق از پرسشنامه ای که بر اساس تحقیقات قبلی و نظر نخبگان ساخته شده است، استفاده شده و جامعه آماری این تحقیق، شرکت های نوآور مستقر در ایران با 400 پرسنل بوده و بر اساس جدول مورگان، 196 نفر از کارکنان این شرکت ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.این مطالعه نشان داد که : یافته های تحقیق نشان می دهد که هوش تجاری و نوآوری تأثیر مهمی بر رفتار شرکت ها دارند. اما بین یادگیری سازمانی و عملکرد مالی این شرکت ها رابطه معناداری وجود نداشت. در نهایت این تحقیق نشان می دهد که باید کلید موفقیت کسب و کار برای بسیاری از شرکت ها استفاده صحیح از داده ها برای تصمیم گیری بهتر، سریعتر و بی عیب و نقص باشد.
۱۰.

بررسی تاثیر نقش عوامل مؤثر اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران

کلید واژه ها: امید به زندگی مخارج آموزشی دولت (سرمایه انسانی) مخارج مصرفی خانوارها و بنگاه ها رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۷
از جمله مهمترین اهدافی که هر اقتصادی دنبال می کند موضوع رشد اقتصادی است و دلیل آن مزایایی است که رشد اقتصادی دارد اما مسئله اصلی در بررسی رشد اقتصادی عواملی است که بر آن تأثیر گذار است. در دهه های اخیر اهمیّت و نقش امید به زندگی و مخارج آموزشی دولت و مخارج مصرفی خانوارها و بنگاه ها در رشد اقتصادی کشورها مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است در اکثر مطالعات انجام شده تأثیر هر یک از عوامل اقتصادی اثرگذار بر رشد اقتصادی به صورت جداگانه بررسی شده است. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین متغیرهای امید به زندگی و مخارج آموزشی و مخارج مصرفی به طور همزمان بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) طی دوره زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۸می باشد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی مدل رگرسیونی نشان می دهد متغیر امید به زندگی به میزان ۰۵/ ۱واحد تأثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی ایران داشته و هر کدام از متغیرهای مخارج آموزشی دولت و مخارج مصرفی خانوارها و بنگاه ها به ترتیب ۱۸/ ۰واحد و ۶۶/ ۰واحد تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴