چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره 6 تابستان 1402 شماره 81 (جلد 1)

مقالات

۱.

بررسی رابطه نا اطمینانی جریان نقد و نوآوری شرکت با نقش تعدیلی محدودیت مالی

کلید واژه ها: نااطمینانی جریان نقد نوآوری شرکت تحقیق و توسعه محدودیت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 979 تعداد دانلود : 300
هدف این پژوهش، بررسی رابطه نااطمینانی جریان نقد و نوآوری شرکت با نقش تعدیلی محدودیت مالی هدف این مطالعه است. مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی همبستگی است. برای اندازه گیری نوآوری شرکت ها از میزان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 که شامل 1360 مشاهده می شود، به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. داده های مورد نیاز شرکت ها از گزارش های عملکرد سالانه و صورت های مالی حسابرسی شده در سایت کدال گردآوری شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که نااطمینانی جریان نقد منجر به کاهش نوآوری در شرکت ها می شود و محدودیت مالی این رابطه را تشدید می کند. یافته های این مطالعه به این معناست که با افزایش محدودیت مالی در شرایط نااطمینانی جریان نقد، نوآوری در شرکت ها نیز کاهش می یابد.
۲.

تاثیر مخارج سرمایه ای شرکت بر ارزش شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی

کلید واژه ها: مخارج سرمایه ای ارزش شرکت عدم تقارن اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 882
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه برای رشد و شکوفایی اقتصاد و نظر به تاثیر منفی عدم شفافیت مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح سرمایه گذاری در این بازارها از یک سو و تاثیری که رقابت در بازار محصول میتواند بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی داشته باشد. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر مخارج سرمایه ای بر ارزش شرکت با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی پرداختیم. انتظار میرود انجام این پژوهش خلاء و شکاف موجود در زمینه تاثیر مخارج سرمایه بر ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی را از بین برده و در توسعه ادبیات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی و رقابت بازار محصول کمک نموده و مشارکت علمی داشته باشد. همچنین انتظار میرود سرمایه گذاران سهام داران مدیران نهادهای قانون گذار و سایر استفاده کنندگان از نتایج این پژوهش در اتخاذ تصمیمات آگاهانه و مفید استفاده نمایند. به منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش دو فرضیه تدوین شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از اول سال 1396 تا انتهای سال 1401 می باشد. نمونه اتخابی 113شرکت می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد مخارج سرمایه ای تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین مخارج سرمایه و ارزش شرکت تاثیر ندارد.
۳.

رتبه بندی مؤلفه ها و بررسی نقش نظارت عملیاتی در پاسخگویی عملیاتی

نویسنده:

کلید واژه ها: بخش عمومی نظارت عملیاتی پاسخگویی عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 462
نظارت عملیاتی یک فرایند مدیریتی است که به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد و عملیات یک سازمان، سیستم یا فرآیند استفاده می شود. یکی از راه کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از نظارت عملیاتی بر بودجه که باعث افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی مدیران سازمان های دولتی می شود. هدف از این تحقیق رتبه بندی و بررسی نقش نظارت عملیاتی در افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران، حسابرسان، حسابداران سازمان های دولتی و اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهر زاهدان تشکیل داده، نمونه آن شامل120 نفر از مدیران، حسابرسان دیوان محاسبات، حسابداران بخش عمومی و اعضای هیئت علمی که طبق جدول مورگان انتخاب شدند، تشکیل می دهند. ابزار مورداستفاده در این تحقیق پرسش نامه هست. آلفای کرون باخ برای پایایی پرسش نامه برابر 75% است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون T و برای رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد انجام نظارت عملیاتی باعث افزایش مسئولیت پاسخگویی عملیاتی می گردد. همچنین، طبق نتایج آزمون فریدمن رتبه بندی مؤلفه های پاسخگویی عملیاتی به ترتیب در رتبه اول اثربخشی، رتبه دوم کارایی و رتبه سوم اثربخشی قرار می گیرد.
۴.

تأثیر تئوری زمان بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: نظریه زمان بندی بازار شرکت ساختار سرمایه انتشار سهام ارزش بازار به ارزش دفتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 935
هدف اصلی پروژه شناسایی تأثیر تئوری زمان بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 می باشد که در این راستا در این پروژه؛ ساختار سرمایه شرکت (نسبت حقوق صاحبان سهام) و تغییرات ساختار سرمایه (تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیرهای وابسته و ارزش گذشته بازار شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سال قبل) به عنوان متغیر مستقل می باشد. متغیرهای اندازه شرکت، سودآوری و نسبت دارایی های ثابت به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده اند. نمونه آماری پروژه شامل 112 شرکت بوده است. روش پروژه از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در مبانی نظری روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورت های مالی بهره گرفته شده است. به طور کلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. بر اساس نظریه زمان بندی بازار شرکت ها زمان انتشار سهام را بر اساس قیمت سهام در بازار تعیین می کنند. مدیریت؛ زمانی اقدام به انتشار سهام می کند، که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد. نتایج پروژه نشان داد ارزش های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد. به طور کلی نتایج پروژه تئوری زمان بندی در بورس تهران را تأیید نمی کنند.
۵.

نقش راهبری شرکتی در عوامل تقلب

کلید واژه ها: راهبری شرکتی انگیزه تقلب فرصت تقلب توجیه تقلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 199 تعداد دانلود : 910
پژوهش حاضر به بررسی نقش راهبری شرکتی در عوامل تقلب می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 137 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 7 ساله بین سال های 1393 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که راهبری شرکتی بر نسبت های مالی نشان دهنده انگیزه تقلب تاثیر معکوس دارد. راهبری شرکتی بر نسبت های مالی نشان دهنده فرصت تقلب تاثیر معکوس دارد. راهبری شرکتی بر نسبت های مالی نشان دهنده توجیه تقلب تاثیر معکوس دارد.
۶.

بررسی تاثیر نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین مدیریت سود و مسئولیت اجتماعی

کلید واژه ها: کیفیت گزارشگری مالی رقابت بازار محصول کیفیت پیش بینی تحلیل مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 690 تعداد دانلود : 529
هدف این تحقیق بررسی تاثیر نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین مدیریت سود و مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد.اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای پژوهش وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزار ایویوز تحلیل شدند.جامعه ی آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1394 تا 1400 می باشد.نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد مدیریت سود بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیری ندارد. اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه بین مدیریت سود و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر مثبت دارد و در نهایت نتیجه آزمون فرضیه سوم نشان داد که تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین مدیریت سود و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر مثبت دارد.مسئولیت اجتماعی شرکت ها به افشای اطلاعاتی می پردازد که سازمان ها در فضای کسب وکار خود به آن عمل می کنند و پاسخگوی انتظارات تجاری، اقتصادی، قانونی، اخلاقی، محیطی و اجتماعی جامعه هستند. چرا که سازمان ها مسئولیت های بزرگی در قبال کارکنان، سهامداران، مشتریان، دولت، تأمین کنندگان، اعتباردهندگان و به طور کلی تمامی ذینفعان خود بر عهده دارند افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، توان تجزیه وتحلیل و دقت پیش بینی را بهبود می بخشد.
۷.

تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت با تاکید بر نقش تعدیلی سهامداران نهادی

کلید واژه ها: تفاوت دفتری مالیات ریسک شرکت سهامداران نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 730
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت با تاکید بر نقش تعدیلی سهامداران نهادی است. برای دستیابی به هدف پژوهش ابتدا رابطه بین تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت مورد بررسی قرار گرفت. سپس تاثیر سهامداران نهادی بر رابطه بین تفاوت دفتری مالیات و ریسک شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری این پژوهش شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1400 می باشد. یافته-های پژوهش نشان داد که بین تفاوت دفتری مالیات وریسک سیستماتیک شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین تفاوت دفتری مالیات و ریسک کل شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین مالکیت نهادی تاثیری بر رابطه بین تفاوت دفتری مالیات و ریسک خاص و کل شرکت ندارد.
۸.

نقش میانجی مقایسه صورتهای مالی در تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی شرکت قابلیت مقایسه صورت های مالی عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 841 تعداد دانلود : 532
عملکرد مالی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است و موجب نگرانی اصلی متصدیان کسب و کار در هر نوع سازمانی است زیرا عملکرد مالی دلالت بر سلامت سازمانی داشته و سرانجام موجب بقای آن است. ازعوامل موثر بر عملکرد مالی، می توان به مسئولیت اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت های مالی اشاره کرد. مسئولیت اجتماعی مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. قابلیت مقایسه صورت های مالی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های اطلاعات حسابداری در نظر گرفته می شود، که به منظور کمک به سرمایه گذاران در تصمیم گیری آگاهانه شناخته شده است. هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی مقایسه صورتهای مالی در تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1400 هستند که با روش حذف سامانمند درنهایت تعداد 120 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه پژوهش از طریق رگرسیون به روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده، مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و قابلیت مقایسه صورت های مالی تاثیر مثیت و معنادار دارد.قابلیت مقایسه صورت های مالی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معنادار دارد.قابلیت مقایسه صورت های مالی در تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی نقش واسطه ای مثبت و معنادار دارد.
۹.

نقش مسئولیت پاسخگویی در تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد سازمان های عمومی

کلید واژه ها: پاسخگویی کیفیت گزارشگری مالی عملکرد سازمان های عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 610 تعداد دانلود : 354
نظام حس ابداری و گزارش گری مالی از یک سو ابزاری برای ادای مس ئولیت پاسخگویی مقامات منتخب مردم و از سوی دیگر به عنوان اب زاری برای ارزیابی مس ئولیت پاس خگویی مقام ات منتخب که از طریق شهروندان صورت می گیرد، عمل می کند. پاسخگویی و شفافیت اطلاعات مالی در دستیابی به اصلاحات موردنیاز برای شهروندان کشور (به عنوان ذینفعان خارجی) که توسط رهبران سازمان و کارمندان دولت (به عنوان ذینفعان داخلی) هدایت می شود، قابل توجه است. هدف از این پژوهش بررسی نقش پاسخگویی در تعیین رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد سازمان های عمومی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی و ازنظر هدف، از نوع کاربردی است. اطلاعات لازم برای تحقیق، از طریق مطالعه مبانی نظری و پرسشنامه ای به حجم 140 نفر به دست آمده است که به شیوه تصادفی در میان حسابداران مؤسسات و دستگاه های اجرایی دولتی در سطح کشور در سال 1400 توزیع شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از تکنیک PLS استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد و پاسخگویی تأثیر معنادار و مثبتی دارد؛ پاسخگویی بر عملکرد تأثیر مثبت و معنی دار دارد و همچنین پاسخگویی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد نقش میانجی دارد.
۱۰.

بررسی جریان محتوایی مقالات نشریه دانش حسابداری

کلید واژه ها: تحلیل محتوا دانش حسابداری مقالات حسابداری مجله علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 74
هدف از این مطالعه شناخت ویژگی های محتوایی مقالات موجود در مجله «دانش حسابداری» وابسته به دانشگاه شهیدباهنر کرمان است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی و توصیفی بوده و با استفاده از داده های موجود در «مجله دانش حسابداری» انجام شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان روش اصلی پژوهش استفاده شده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، کلیه مقالات منتشرشده در مجله دانش حسابداری از سال 1389 تا پایان سال 1401 می باشد که جمعا شامل 385عنوان مقاله می شود. در پژوهش حاضر با مراجعه به تک تک شماره ها و محتویات مقالات، اطلاعات لازم مانند نوع مقاله، جنسیت نویسندگان، وابستگی سازمانی، گرایش موضوعی و... جمع آوری و به کمک نرم افزار اکسل تحلیل گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که 972نفر در نوشتن مقالات نقش داشته اند که80درصد آنان مرد و20درصد زن بوده اند. بررسی میزان مشارکت علمی نویسندگان در نگارش مقالات نشان می دهد که مقالات دو نویسنده ای با سهم حدود 50درصد در تولید مقالات بیشترین نقش را از لحاظ تعداد نویسندگان ایفا می کنند. پس از آن مقالات سه نویسنده ای حضور دارند (حدود 39درصد) و مقالات تک نویسنده ای کمترین فراوانی (حدود 3درصد) را به خود اختصاص داده اند. 30درصد از نویسندگان مقالات استادیار،20درصد دانشیار، 18درصد کارشناس ارشد و مابقی سطوح علمی، جایگاه پایین تری را کسب کرده اند. در بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان، دانشگاه الزهرا فعال ترین دانشگاه و دانشگاه های شیراز و تهران در رتبه های بعدی خلق آثار قرار دارند. از نظر موضوعی56درصد مقالات در حوزه حسابداری مالی، 17درصد حسابرسی، 10درصد حسابداری مدیریت، 8درصد حاکمیت شرکتی، 6درصد مالیات و 3درصد در سایر حوزه ها بوده است. نقش مردان نسبت به زنان در تولید مقالات این نشریه بیش از سه برابر است. 97درصد آثار حاصل کار گروهی و3درصد حاصل کار انفرادی است. استادیاران در جایگاه نخست تولید مقاله و پس از آن دانشیاران قرار دارند، این نتیجه احتمالا به دلیل مسائل مربوط به ترفیع پایه اساتید به خصوص استادیاران و دانشیاران است. نتایج کسب شده حاکی از آن است که اکثریت نویسندگان مقالات این نشریه، وابسته به مراکز علمی معتبر کشور می باشند و نیز این نتایج نشان از پایبندی نشریه به حوزه های تخصصی تعریف شده خود دارد، به طوریکه تمامی مقالات چاپ شده از لحاظ موضوعی در حوزه های تعریف شده برای نشریه قرار می گیرند.
۱۱.

رابطه سودهای مختلف و جریانات نقدی با بازده سهام

نویسنده:

کلید واژه ها: واژگان کلیدی: بازده سهام سودهای مختلف جریانات نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 65
در این تحقیق به بررسی رابطه بین اقلام صورت سود و زیان و بازده سهام شرکت ها پرداخته و آن را با رابطه اقلام صورت گردش وجوه نقد و بازده سهام مقایسه می کنیم. متغیر وابسته بازده سهام می باشد که عبارت از بازده ناشی از خرید و نگهداری سهام شرکت در یک دوره زمانی یکساله که چهار ماه بعد از آغاز سال مالی شروع می گردد می باشد. متغیرهای مستقل عبارتند از: سود قبل از مالیات و بهره هر سهم، سودخالص بعد از مالیات و قبل از اقلام غیر مترقبه هرسهم، سود خالص بعد از مالیات هر سهم، جریان های نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی هر سهم، جریانان های نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری هر سهم، جریان های نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی هر سهم، جریان های نقد ناشی از مالیات بر درآمد هر سهم، جریان های نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی هر سهم و کل جریان های نقدی هر سهم. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و قلمرو زمانی تحقیق سال های 1395 الی 1400 می باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش رگرسیون استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که همبستگی سودهای مختلف با بازده سهام نسبت به همبستگی بخش های مختلف صورت گردش وجوه نقد با بازده سهام بیشتر می باشد. در فرضیه دوم پیش بینی می شد که میزان همبستگی بین بازده سهام و سودهای گوناگون با افزایش اقلام تعهدی یا معوق نسبت به همبستگی جریانات نقدی با بازده سهام افزایش می یابد که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.
۱۲.

بررسی تأثیر غرور و توانایی مدیریت بر تصمیمات تداوم فعالیت و گردش حسابرس در شرکت ها

کلید واژه ها: اعتماد به نفس بیش از حد (غرور) توانایی مدیریت تصمیمات تداوم فعالیت گردش حسابرس چرخش حسابرس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 577 تعداد دانلود : 143
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر غرور و توانایی مدیریت بر تصمیمات تداوم فعالیت و گردش حسابرس در شرکت ها می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، جزء پژوهش های کاربردی می باشد و از نظر شیوه جمع آوری داده ها در گروه بندی پژوهش های پس رویدادی است که جهت آزمون فرضیه ها از شیوه همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق مدل لجستیک، استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۹۶ لغایت انتهای سال ۱۴۰۰ می باشد و نمونه مورد بررسی تحقیق، شامل ۱۰۸ شرکت که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، انتخاب گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران بر صدور گزارش حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت تأثیر معنادار دارد و توانایی مدیریت بر صدور گزارش حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت تأثیر معنادار دارد. همچنین توانایی مدیریت بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و صدور گزارش حسابرسی حاوی بند تداوم فعالیت تأثیر معنادار ندارد، اما اعتماد به نفس بیش از حد مدیران بر چرخش حسابرس تأثیر معنادار دارد. از دیگر نتایج پژوهش آن است که توانایی مدیریت بر چرخش حسابرس تأثیر معنادار دارد و توانایی مدیریت بر رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و چرخش حسابرس تأثیر معنادار دارد.
۱۳.

مدیریت مخاطره و همزمانی قیمت سهام

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت مخاطره همزمانی قیمت سهام بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 699 تعداد دانلود : 263
مدیریت مخاطره امروزه از اهمیت زیادی برخوردار است به گونه ای که بر متغیرهای مهم بازار همچون همزمانی قیمت سهام اثرگذار است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت مخاطره و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای بورسی بود. تحقیق مربوطه کاربردی و از نوع همبستگی است. اطلاعات مربوط به 122 شرکت در دوره زمانی 1399-1395 ( به تفکیک صنعت دارویی، سیمان و کل صنایع منتخب) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel محاسبه و با نرم افزار 18Spss و 6Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که مدیریت ریسک با همزمانی قیمت سهام شرکتهای بورسی به صورت کلی و در دو صنعت دارویی و سیمانی رابطه معناداری دارد. با توجه به افزایش ریسک های موجود در دهه اخیر، این تحقیق برای سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی سودمند است.
۱۴.

تأثیر توانایی شناختی بر موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری

کلید واژه ها: توانایی شناختی موفقیت آموزشی رشته حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 789
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانایی شناختی و مهارت عددی بر موفقیت آموزشی دانشجویان رشته حسابداری شهرستان یزد در سال تحصیلی 1401-1402 است؛ بنابراین روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشجویان رشته حسابداری شهرستان یزد است، تعداد 360 نفر با استفاده از روش نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند، داده های موردنیاز بر اساس دو پرسش نامه استاندارد توانایی شناختی و مهارت عددی گردآوری شد، تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار plss انجام گرفت. یافته ها نشان می دهد؛ بین توانایی شناختی و موفقیت آموزشی دانشجویان حسابداری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد، بنابراین پیشنهاد می شود با تأیید روابط فوق آموزش های اساسی در این دو مقوله از همان اویل کودکی و در کلیه مراحل تحصیلی موردتوجه متخصصین و برنامه ریزان قرار گیرد، همچنین متولیان رشته حسابداری در دانشگاه ها و حرفه نیز به این دستاورد توجه داشته باشند.
۱۵.

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت

کلید واژه ها: سرمایه در گردش سودآوری اندازه شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 623 تعداد دانلود : 579
امروزه در همه واحدهای تجاری سرمایه در گردش بخش اعظم سرمایه شرکت را به خود اختصاص میدهد و به تبع مدیریت سرمایه در گردش یکی از وظایف مهم مدیر مالی شرکت است ونقش مهمی در دستیابی به اهداف، سیاستها و موفقیتهای شرکت دارد .بر این اساس در این مقاله به بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت با تاکید بر اندازه شرکت پرداختیم. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که طی سال های 1396 تا 1401 در بورس فعال بوده اند. تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس طی این سال ها 636 شرکت می باشد. بدلیل حجم نمونه بالا و برای انتخاب حجم نمونه مناسب از روش غربالگری یا حذف سیستماتیک استفاده می شودبه منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش دو فرضیه تدوین شد. نتایج نشان داد مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت تاثبیر داشته (تأیید فرضیه اول پژوهش) و همچنین اندازه شرکت تاثیر معکوس بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت ها دارد (تأیید فرضیه دوم پژوهش).
۱۶.

رابطه افشای مسئولیت پذیری اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش تعدیلگر عملکرد شرکت

کلید واژه ها: افشای مسئولیت پذیری اجتماعی ریسک سقوط قیمت سهام عملکرد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 505 تعداد دانلود : 112
رابطه افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با ریسک سقوط قیمت سهام به دلیل اثرات نظارتی، اثرات غیرمستقیم و اثرات نامشخص برخی از عوامل مداخله گر پیچیده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه افشای مسئولیت پذیری اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام با توجه به نقش تعدیلگر عملکرد شرکت می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 168 شرکت در بازه زمانی 1393-1400 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی وجود دارد؛ اما این رابطه معنی دار نیست؛ همچنین عملکرد شرکت بر رابطه بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار نیست. این رابطه منفی مطابق با نظریه تعادل است که نشان می دهد شرکت هایی که به طور فعال مسئولیت اجتماعی خود را انجام می دهند، احتمال بیشتری دارد که اطلاعات بیشتری را منتشر کنند و شفافیت را افزایش داده و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهند.
۱۷.

نقش محدودیت مالی در تعیین رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران

کلید واژه ها: محدودیت مالی سرمایه در گردش عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 299 تعداد دانلود : 421
هدف تئوری ها و موضوعات مالی شرکت، تعیین بهترین استراتژی های سرمایه گذاری برای یک واحد تجاری است که شامل تاکتیک ها و استراتژی های بلندمدت و کوتاه مدت است. مدیریت سرمایه در گردش بخشی از برنامه ریزی کوتاه مدت است که هدف آن یافتن یک مبادله بهینه بین سودآوری و ریسک است. هدف این پژوهش نقش محدودیت مالی در تعیین رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 141 شرکت در بازه زمانی 1391-1400 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین سرمایه در گردش و محدودیت مالی با عملکرد مالی شرکت، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد نقش تعدیلگر محدودیت مالی بر رابطه سرمایه در گردش و عملکرد مالی، اگرچه منفی است، اما معنی دار نیست.
۱۸.

توانایی بازاریابی فروشنده، معروفیت برند بر چرخش مشتری در پلتفرمهای تجارت الکترونیکی (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا)

کلید واژه ها: بازاریابی معروفیت برند چرخش مشتری پلتفرم های الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 594 تعداد دانلود : 918
گسترش پلتفرم های تجارت الکترونیک در سالهای اخیر چشم انداز خرده فروشی را دگرگون و دموکراتیک کرد. آنچه در مورد پلتفرم های تجارت الکترونیکی در مقابل خرده فروشان تک برند و یا خرده فروشان تک فروشنده منحصر به فرد است، این است که فروشندگان زیادی وجود دارند که محصولات مشابه را ارائه میدهند و در یک رده مشابه رقابت میکنندبا توجه به اکوسیستم پیچیده پلتفرم های با شرکت کنندگان متنوع و تصمیمات ظریف مشتری در آنها، شناسایی نقش های توانایی بازاریابی و معروفیت برند همچنان چالش برانگیز است بنا به تفاسیر بالا ما در این تحقیق به توانایی بازاریابی فروشنده، معروفیت برند و چرخش مشتری در پلتفرم های تجارت الکترونیکی (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا) می پردازیم. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مشتریان پتلفرم الکترونیکی دیجی استایل بودند که با توجه به نامحدود بودن تعداد مشتریان و بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به صورت الکترونیکی و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.روش گردآوری داده ها شامل دو دسته روش کتابخانه ای و میدانی میباشد. در بخش کتابخانه ای از مطالعه متون، کتب، مقالات در جهت گردآوری پیشینه پژوهش و در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.در جهت تحلیل داده ها از دو دسته آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در جهت نمایش اطلاعات جمعیت شناختی اعضای نمونه از جداول، نمودار، شاخص های مرکزی و در جهت آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی رابطه بین متغیرها و تحلیل فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری با کمک نرمافزارهای SPSS 23 و SMART PLS استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان دادند بین معروفیت برند و چرخش مشتری رابطه معناداری وجود دارد، همسویی دارد.خاستگاه تمامی اهداف و برنامه ها و اقدامات سازمانی در مفهوم نوین بازاریابی به طور اعم بازار و به طور اخص مشتری است. رضایت و خرسندی مشتری قله آمال و اهداف سازمانی است. کسب سود و به حداکثر رساندن آن هدف نیست بلکه پاداش، نیل به رضایت و خشنودی مشتری است.
۱۹.

تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر رابطه بیش اطمینانی مدیران و خطر سقوط قیمت سهام

نویسنده:

کلید واژه ها: خطر سقوط قیمت سهام بیش اطمینانی مدیران افشای مسئولیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 507 تعداد دانلود : 102
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر رابطه بیش اطمینانی مدیران و خطر سقوط قیمت سهام می پردازد . این پژوهش از لحاظ هدف ، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد . جامعه آماری پژوهش ، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک ، 122 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1395 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند . روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات ، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است . نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین بیش اطمینانی از طریق مخارج سرمایه ای و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد . بین افشای مسئولیت اجتماعی و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد .
۲۰.

عوامل مؤثر بر کاهش شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی در خصوص مفهوم سطح اهمیت

کلید واژه ها: واژگان کلیدی: سطح اهمیت کاهش شکاف انتظارات گزارش های حسابرسی آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 548 تعداد دانلود : 219
پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کاهش شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی در خصوص مفهوم سطح اهمیت می پردازد.این پژوهش از نوع پیمایشی است و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران با جامعه نامعلوم، تعداد ۳۸۴ نفر تعیین گردید که در نهایت تعداد ۱۶۴ پرسشنامه از حسابرسان و تعداد ۱۵۸ عدد از استفاده کنندگان جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون لون و تی دو نمونه مستقل تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین دو گروه، شکاف انتظارات در مورد مفهوم سطح اهمیت حسابرسی وجود داشته و هر دو گروه حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش ها معتقدند که عواملی مانند وجود دستورالعمل و رهنمود کمی برای تعیین سطح اهمیت، افشای سطح اهمیت در گزارش های حسابرسی و آموزش بر کاهش شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش ها در خصوص مفهوم سطح اهمیت، تأثیرگذار است. تاکنون به طور مشخص در حوزه تفاوت انتظارات حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش ها در حوزه سطح اهمیت و عوامل مؤثر بر آن، پژوهش داخلی انجام نشده است، لذا می توان این مسئله را دال بر نوآوری موضوع و کاربردی بودن نتایج آن در سطح گسترده دانست.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴