چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره سوم زمستان 1399 شماره 34 (جلد 2)

مقالات

۱.

تأثیر گزارشگری زیست محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام

کلید واژه ها: گزارشگری زیست محیطی کیفیت افشا بازده سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 839
حسابرسی محیطی در زمینه پایداری، با شاخص افشای پایداری شرکت و میزان اطلاعات افشاشده در این خصوص و در نتیجه بازده سهام در ارتباط اند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر گزارشگری زیست محیطی بر کیفیت افشا و ارتباط آنها با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد گزارشگری زیست محیطی بر کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین گزارشگری زیست محیطی از طریق تأثیر بر کیفیت افشا با بازده سهام ارتباط معناداری دارد.
۲.

بررسی تاثیر مدیریت سود و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی

کلید واژه ها: مدیریت سود هموار سازی سود تاخیر گزارش حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 552 تعداد دانلود : 873
هدف این مقاله بررسی تاثیر مدیریت و هموارسازی سود برتاخیر گزارش حسابرسی در 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی یک دوره زمانی 7 ساله از 1390 الی 1396 است.تعداد داده های جمع آوری شده برای این پژوهش 903 سال شرکت می باشد. روش پژوهش توصیفی ، از نوع همبستگی می باشد.آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است، همچنین با توجه به این که داده های مورد استفاده در پژوهش حاضر اطلاعات واقعی و تاریخی است، آن را می توان از نوع پس رویدادی طبقه بندی کرد. در نهایت از نرم افزار E-views برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات حاکی ارتباط مثبت و معنادار بین مدیریت سود و هموار سازی سود با تأخیر گزارش حسابرسی در شرکتهای مورد مطالعه می باشد.
۳.

تأثیر اعتبار و پاداش هیئت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری

کلید واژه ها: اعتبار هیئت مدیره پاداش هیئت مدیره کارایی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 838 تعداد دانلود : 121
کارایی سرمایه به طور مفهومی زمانی حاصل می شود که شرکت تنها در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری نمایند . هدف این پژوهش بررسی تأثیر اعتبار و پاداش هیئت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد پاداش هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و عملکرد هیئت مدیره تأثیر مثبت و معنی داری بر کارایی سرمایه گذاری دارد. اما تأثیر مدت تصدی هیئت مدیره بر کارایی سرمایه گذاری معنی دار نیست.
۴.

تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود: نقش محدودیت مالی

کلید واژه ها: اظهار نظر تداوم فعالیت پایداری سود محدودیت مالی بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 538 تعداد دانلود : 75
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود و همچنین بررسی نقش محدودیت مالی بر رابطه فوق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سال های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع172 شرکت( 1204سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش که نشان می دهد که اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس بر پایداری سود تاثیر معناداری دارد.محدودیت مالی رابطه بین اظهار نظر تداوم فعالیت حسابرس و پایداری سود را تعدیل می کند.
۵.

استانداردهای حسابداری ، اجرای مقررات و نوآوری

کلید واژه ها: استانداردهای حسابداری اجرای مقررات نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 269
ما دراین مقاله تاثیرات استانداردهای حسابداری و اجرای مقررات بر نوآوری در کارآفرینی و رفاه اجتماعی را بررسی می کنیم. زمانی که گزارش مالی ارایه شده توسط کارآفرین، استانداردهای حسابداری را نقض می کند، نهاد نظارتی می تواند تخلف را کشف کرده و ان ها را به عنوان متخلف شناسایی کند. گفته می شود که وقتی سیاست های نظارتی نسبت به میزان تخلف حساسیت چندانی نداشته باشند، مطلوبیت استانداردها به قدری افت می کند که به طور کامل با تخلف ها منطبق شده و با شدت افزایش تخلف نیز، شدت می یابند. در مقابل، وقتی سیاست های نظارتی به میزان تخلف حساس باشند، با افزایش شدت اجرای مجازات، مطلوبیت استانداردها موجب کاهش و نهایتاً عدم بروز تخلف خواهد شد.
۶.

تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

کلید واژه ها: انطباق مالیاتی هموارسازی سود استقلال کمیته حسابرسی تخصص مالی اندازه کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 483
کیفی ت ح سابرسی به عنوان ی ک سیستم کنترل، توان ایی ح سابرسی ب رای شناس ایی و گ زارش تحریف های بااهمیت در صورت های مالی و کاهش عدم تق ارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران، توص یف می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوع مالکیت بر رابطه میان رتبه بندی موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد میان رتبه بندی مؤسسات حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی (تعداد شرکای موسسه حسابرسی) و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که مالکیت دولتی بر رابطه میان رتبه بندی مؤسسات حسابرسی و اندازه حسابرس تأثیرگذار نیست؛ اما بر رابطه میان رتبه بندی مؤسسات حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر معنی دار و معکوسی دارد.
۷.

تاثیر دانش مالی و اندازه هیئت مدیره بر گزارشگری متقلبانه

کلید واژه ها: دانش مالی انداز ه هیئت مدیر ه گزارشگری متقلبانه تجدید ارائه صور تهای مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 44 تعداد دانلود : 64
در ادبیات تحقیق همواره از تجدید ارائه به عنوان یکی از بارزترین نشانه های پایین بودن کیفیت گزارشگری مالی یاد شده است. این تحقیق باهدف بررسی تأثیر دانش مالی و اندازه هیئت مدیره بر گزارشگری متقلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهشدر چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دانش مالی هیئت مدیره تأثیر معنادار و معکوسی بر گزارشگری مالی متقلبانه (تجدید ارائه صورت های مالی ناشی از انگیزه های متقلبانه مدیریت) دارد؛ اما تأثیر اندازه هیئت مدیره بر این گزارشگری مالی متقلبانه معنی دار نیست .
۸.

عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی در شهرداری های ساوه

نویسنده:

کلید واژه ها: یادگیری تیمی عوامل فردی آموزشی تکنولوژیکی ساختاری و فرهنگی-اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 555 تعداد دانلود : 501
این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران انجام پذیرفته است . روش پژوهش از نوع توصیفی و به شیوه پیمایشی و از لحاظ هدف ، کاربردی بوده و جامعه آماری آن را کلیه معلمان که در سال تحصیلی 95-94 در مدارس استثنایی شهر تهران تدریس نموده اند ، تشکیل دادند . تعداد این معلمان 1422 نفر بود ، که از این تعداد 30 نفر به عنوان پایلوت برگزیده و از 1392 نفر باقیمانده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای-نسبی و با بهره گیری از فرمول کوکران ، تعداد 302 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخنه از نوع بسته پاسخ شامل 45 گویه بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی و تحلیل شد که روایی آن توسط اساتید راهنما و متخصصین مورد ارزیابی قرار گرفته و ضریب پایایی آن ، با روش آلفای کرونباخ 0.91 محاسبه و تایید گردید . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل جداول فراوانی ، میانگین ، انحراف استاندارد و به منظور آزمون فرضیه ها از آمار استنباطی نظیر آزمون t تک نمونه ای و آزمون کالمیگروف-اسمیرنف ( K-S ) ، تحلیل واریانس ، آزمون فریدمن و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد . یافته های پژوهش پنج عامل فردی ، آموزشی ، تکنولوژیکی ، ساختاری و فرهنگی – اجتماعی را موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران معرفی کرد . طبق نظر معلمان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران در این پژوهش عامل آموزشی بیشترین تاثیر و به ترتیب عامل فرهنگی – اجتماعی ، عامل تکنولوژیکی ، عامل فردی و عامل ساختاری کمترین تاثیر را بر اثربخشی یادگیری تیمی داشته است .
۹.

تأثیر تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه میان بیش اعتمادی مدیران و درماندگی مالی

کلید واژه ها: تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بیش اعتمادی مدیران درماندگی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 52 تعداد دانلود : 570
سلامت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه میان بیش اعتمادی مدیران و درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیش اعتمادی مدیران تأثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی شرکت دارد. همچنین تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بر رابطه بین بیش اعتمادی و مدیران و درماندگی مالی شرکت، تأثیر منفی و معنادار دارد.
۱۰.

تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی

کلید واژه ها: هزینه بدهی اجتناب مالیاتی مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 780
اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی ارزش زاست که ثروت را از دولت به سهامداران منتقل می کند و پرداخت هزینه مالیات شرکت را محدود می کند، از طرف دیگر اجتناب از پرداخت مالیات می تواند سپری برای انحراف منافع مدیران ایجاد کند.هدف اصلی این تحقیق شناسایی وجود ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه ی بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و اینکه آیا سطح مالکیت نهادی به عنوان نوعی از مالکیت، این رابطه را تعدیل می کند یا نه. لذا در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور نمونه ای شامل 111 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1390 الی 1396 انتخاب و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه9، استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی رابطه معنادار و مستقیمی برقرار بوده و تاثیر تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه بدهی به لحاظ آماری تایید نگردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰