چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره پنجم زمستان 1401 شماره 71 (جلد 4)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه تبریز)

کلید واژه ها: عملکرد سازمانی سرمایه انسانی سرمایه ساختاری سرمایه رابطه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 575 تعداد دانلود : 532
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی) دانشگاه تبریز بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 96-1395 بودند که از این جامعه، تعداد 215 مدیر به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه فکری بونتیس و عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیث استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون (به روش همزمان) انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایه فکری (سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای) با عملکرد سازمانی در مدیران دانشگاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از سویی سرمایه های انسانی، رابطه ای و ساختاری به ترتیب قادر به پیش بینی عملکرد سازمانی در مدیران هستند. بنابراین توجه به نقش سرمایه فکری می تواند بر عملکرد سازمانی مدیران تأثیر گذار باشد.
۲.

عملکرد پایداری شرکت و تداوم سود بر ارتباط بین کیفیت سود و جریان نقد آتی

کلید واژه ها: عملکرد پایداری تداوم سود کیفیت سود جریان نقد اتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 596 تعداد دانلود : 333
عملکرد پایداری شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت نه تنها به دلیل افزایش آگاهی مصرف کنندگان، مقررات و راهبری شرکتی، بلکه همچنین به عنوان یک عامل برای بهبود عملکرد شرکت در بلندمدت، در طول دو دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته و به مسئله مهمی در سطح جهان تبدیل شده است. سودهای پایدار قسمتی از سودهای موجود است که ماندگارند و ماندگاری آن ها ادامه می یابد. ماندگاری سودها را مربوط به کیفیت سودها دانسته و استدلال می کنند آن میزان تغییرات در اجزای فعلی سودها که به ارزش های آتی منتقل می شود، نشاندهنده کیفیت سودها است. همه سودهای حسابداری گزارش شده دائمی نیستند. عملکرد پایداری شرکت و تداوم سود بر ارتباط بین کیفیت سود و جریان نقد آتی رابطه معناداری وجود دارد؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1400 و با استفاده از اطلاعات 186 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد کیفیت سود رابطه معناداری با جریان نقد آتی دارد. همچنین عملکرد پایداری و تداوم سود بر رابطه بین کیفیت سود و جریان نقد آتی تأثیر معناداری دارند.
۳.

اخلاق در حسابداری

کلید واژه ها: حسابداری اخلاق در حسابداری اصول اخلاق در حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 194 تعداد دانلود : 202
حسابداری شاخص اصلی اقتصاد در بسیاری از کشورها محسوب می شود. بدون اتکا به حسابداری هیچ فعالیت اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود. جامعه انتظارات متعددی از حسابداران دارند و سایر افراد باید به استاندارد خدمات ارائه شده توسط آنها اعتماد کنند. بنابراین، اطلاعات ارائه شده آنها باید واقعی، قابل اعتماد، صادقانه و بی طرفانه باشد. در سال های اخیر جامعه شاهد افزایش رسوایی های مالی مرتبط با تحریف ها و کلاهبرداری های مالی تعدادی از حسابداران و شرکت های بزرگ حسابداری بوده است. نارسایی در روش گزارش دهی و نظارت مدیریت به عنوان برخی از مشکلات اخلاقی عمده مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، این عصر مدرن و دنیای تجارت برای تداوم شفافیت و ارائه گزارش های مالی دقیق، به حرفه حسابداری نیاز دارد. از این رو حسابدارانی که مسئول تهیه گزارش های مالی صحیح، مختصر و به موقع هستند، باید بهترین استانداردهای پاسخگویی (مسئولیت) اخلاقی را رعایت کنند.
۴.

بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ارزش شرکت بیش اطمینانی مدیران ویژگی فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 863 تعداد دانلود : 292
ارزش شرکت برای سهامداران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان شرکت در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تاثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام اهمیت به سزایی دارد همچنین عملکرد یک مدیر فرا اطمینانی از جهات مختلفی قابل بررسی است زیرا این ویژگی رفتاری مدیر بر بسیاری از تصمیمات و سیاست های وی اثر گذار است. یکی از ویژگی های اصلی این مدیران این است که اغلب به دلیل تحسین اغراق آمیز خود، اهداف غیر واقعی و دست نیافتنی را حفظ می کنند. تلاش برای دستیابی به این اهداف آنها را به مشارکت سوق می دهد به همین دلیل، در نظر گرفته می شوند که مدیران بیش اطمینان تأثیر زیادی بر نتایج شرکت دارند. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا بیش اطمینانی مدیران بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1400 و با استفاده از اطلاعات 186 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه تحقیق، مشاهده گردید که بیش اطمینانی مدیران بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتاثیر معناداری دارد.
۵.

تأثیر تمرکز مالکیت بر رابطه حق الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی

کلید واژه ها: تمرکز مالکیت حق الزحمه غیرعادی حسابرس ریسک ورشکستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 507
هزینه های اجتماعی و اقتصادی سنگینی که شرکت های ورشکسته به سهامداران خود تحمیل می کنند موجب انگیزش محققان در ارائه مطالعات متعددی برای توجه به ورشکستگی شده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر رابطه حق الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 150 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی، رابطه ای معکوس وجود دارد؛ اما این رابطه معنی دار نیست؛ همچنین تمرکز مالکیت بر رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و ریسک ورشکستگی، تأثیرگذار است و موجب تقویت این رابطه معکوس می شود.
۶.

تاثیر جبران خدمات مدیرعامل بر لحن غیر عادی مدیران با تکیه بر نقش نوسانات بازده صنعت

کلید واژه ها: جبران خدمات مدیرعامل لحن غیر عادی مدیران نوسانات بازده صنعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 103 تعداد دانلود : 845
هدف این تحقیق بررسی تاثیر جبران خدمات مدیرعامل بر لحن غیر عادی مدیران با تکیه بر نقش نوسانات بازده صنعت بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فعال در صنایع مبتنی بر فناوری برتر و قلمرو زمانی سالهای بین 1393 تا 1399 بوده است. در این تحقیق، جبران خدمات مدیرعامل متغیرمستقل و لحن غیر عادی مدیران متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 28 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد جبران خدمات مدیرعامل بر لحن غیر عادی مدیران تاثیر گذار است؛به علاوه نوسانات بازده صنعت بر روابط بین جبران خدمات مدیرعامل و لحن غیر عادی مدیران تاثیر گذار است؛نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.
۷.

تبیین رابطه بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری شرکت

کلید واژه ها: معافیت های مالیاتی نوآوری شرکت نوآوری محصول نوآوری پردازش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 929
نوآوری به طور گسترده ای به عنوان یکی از مکانیسم های کلیدی برای شرکت ها برای حفظ و هدایت رشد کسب و کار در نظر گرفته می شود. مالیات نیز برای شرکتها یک بار مالی محسوب میشود اما در قانون مالیاتهای مستقیم همواره مشوقها و معافیتهایی برای عملکرد شرکتها در نظرگرفته می شود. هدف این تحقیق تبیین رابطه بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری شرکت می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1400 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک در مجموع 450 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه گیری نوآوری شرکت از پرسشنامه استفاده شد که تعداد 450 پرسشنامه برای مدیران ارشد شرکت ارسال گردید و در نهایت 396 پرسشنامه دریافت و مورد تحلیل قرار گرفت. متغیر وابسته تحقیق نوآوری شرکت شامل نوآوری محصول و نوآوری پردازش و متغیر مستقل آن معافیتهای مالیاتی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون تعمیم یافته استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری محصول رابطه معنی داری وجود ندارد اما بین معافیتهای مالیاتی و نوآوری پردازش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین افزایش معافیتهای مالیاتی موجب ایجاد ایده ها و فرآیندهای جدید برای تولید محصول خواهد شد.
۸.

نقش تعدیل کنندگی رهبری خدمتگزار بر رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای سبز

کلید واژه ها: رهبری خدمتگزار مدیریت منابع انسانی سبز رفتارهای سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 907 تعداد دانلود : 782
هدف این مقاله بررسی نقش تعدیل کنندگی رهبری خدمتگزار بر رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای سبز می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. از نظر روش پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شد. در بخش نظری به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با توجه به موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شد. داده های میدانی پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه بین فعالان صنعت کفش و چرم جمع آوری شد که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسش-نامه، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد رهبری خدمتگزار تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز را بر رفتارهای طرفدار محیط زیست مرتبط با وظایف تعدیل نمی کند همچنین رهبری خدمتگزار تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز را بر رفتارهای فعال حامی محیط زیست تعدیل می کند.
۹.

تبیین رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه و عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر فساد مالی

کلید واژه ها: هزینه های تحقیق وتوسعه عملکرد مالی فساد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 719 تعداد دانلود : 578
عملکرد شرکتها از مهم ترین موضوع های مورد توجه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران و دولتهاست. فساد مالی بر عملکرد شرکتها تاثیر گذار است مدیران شرکتها می توانند با استفاده از مدیریت سود و یا فعالیتهای نوآورانه عملکرد شرکتها را مطلوب نشان دهند. هدف این تحقیق تبیین رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه و عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر فساد مالی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1396 الی 1400 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شد و در مجموع 123 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند یافته های تحقیق نشان می دهد که بین هزینه های تحقیق و توسعه و عملکرد مالی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین فساد مالی و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین فساد مالی رابطه هزینه تحقیق و توسعه و عملکرد مالی را تعدیل نمی نماید. بنابراین در شرکتهایی که وجوه نقد صرف فعالیتهای تحقیق و توسعه میشود عملکرد شرکت بهبود می یابد.
۱۰.

بررسی ارتباط رفتار بشر دوستانه شرکت ها با محتوای اطلاعاتی و ویژگی های هیئت مدیره

کلید واژه ها: رفتار بشر دوستانه شرکت ها بازده غیرعادی سهام جنسیت هیئت مدیره اندازه هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 297 تعداد دانلود : 637
هدف: سهم اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط رفتار بشر دوستانه شرکت ه ابا محتوای اطلاعاتی و ویژگی های هیئت مدیره انجام شده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1394 تا 1399 بوده است. روش: تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون Fلیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد رفتار بشر دوستانه شرکتها بر بازده غیر عادی سهام تاثیر مثبت دارد؛ تنوع جنسیتی اعضای هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره بر رفتار بشر دوستانه شرکتها تاثیر دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴