چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره سوم زمستان 1399 شماره 37 (جلد 5)

مقالات

۱.

بررسی ارتباط جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم های حسابداری مدیریت

کلید واژه ها: جهت گیری عملکرد بازار استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت تصمیم گیری استراتژیک حسابداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 753
این پژوهش به مطالعه ی بررسی ارتباط جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم های حسابداری مدیریت در شرکت های دارویی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و به شیوه پیمایشی بر اساس پرسشنامه استاندارد انجام شد که از منظر زمان به صورت مقطعی می باشد و از بعد هدف نیز کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران مالی و حسابداران ارشد شرکت های دارویی با تعداد 95 نفر برای نیمه دوم سال 1398 می باشد.نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 76 نفر می باشد. جهت نیل به اهداف تحقیق این اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss 26 و همچنین نمودار معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس با اعمال آزمون های آماری مناسب، با توجه به فرضیه های پژوهش، تجزیه وتحلیل گردید. جهت گیری بازار بر سیستم های حسابداری مدیریت تاثیر مثبت و معناداری دارد.داده های حاصل از پژوهش نشانگر وجود همبستگی مثبت و قوی بین متغیرهای مذکور است، همچنین ضریب همبستگی پیرسون 0.659 و سطح معنی داری زیر پنج صدم شده است که رابطه معنی دار و مثبتی را نشان می دهد، یعنی افزایش یکی باعث افزایش دیگری می شود.سیستم های حسابداری مدیریت بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.داده های حاصل از پژوهش نشانگر وجود همبستگی مثبت و قوی بین متغیرهای مذکور است، همچنین ضریب همبستگی پیرسون 0.752 و سطح معنی داری زیر پنج صدم شده است که رابطه معنی دار و مثبتی را نشان می دهد، یعنی افزایش یکی باعث افزایش دیگری می شود. این حسابداری مدیریتی است که پایه دانش را برای کاربران داخلی ایجاد می کند و جریان اطلاعاتی را برای مدیریت قطعی تشکیل می دهد.پیشنهاد می شود که در شرکت ها سیستم های حسابداری مدیریت استراتژیک از هزینه های شرکت که در عمل استفاده می شوند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و در جهت اطلاع رسانی به ذینفعان از هزینه- های انجام شده گام بردارند.به مدیران پیشنهاد می شود در شرکت برای جذب ایده های خلاق، ابتکار عمل را در بازار برای ورود به بازارهای نوظهور به دست گیرند.
۲.

مروری بر ادبیات نظری تجربی در خصوص تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر ریسک حسابرسی

کلید واژه ها: ‏اقتصاد کلان ریسک حسابرسی حسابرس مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 702 تعداد دانلود : 595
هدف پژوهش حاضر مروری بر ادبیات نظری و تجربی در خصوص تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر ریسک حسابرسی است. از آنجایی که در سال های اخیر اقتصاد ایران با ناپایداری های بسیاری مواجه بوده است پرداختن به موضوع پژوهش حاضر در شناسایی و درک لزوم طراحی فرایند حسابرسی متناسب با شرایط اقتصاد کلان حاکم بر محیط عملیاتی شرکت می تواند مورد اهمیت واقع شود. استدلال می شود که شرایط نامطلوب اقتصاد با تأثیر مستقیم بر محیط عملیاتی شرکت می تواند انگیزه های تحریف و تقلب در صورت های مالی را افزایش دهد. در نتیجه حسابرسان می بایست با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد کلان فرآیندهای حسابرسی را از نظر روش و ماهیت آزمون های محتوا متناسب با شرایط خاص اقتصادی تدوین یا باز طراحی نماید.
۳.

بررسی رابطه وابستگی به گروه تجاری و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: وابستگی به گروه تجاری مستقیم وابستگی به گروه تجاری غیر مستقیم همزمانی قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 396 تعداد دانلود : 757
همزمانی قیمت سهام ابزاری برای اندازه گیری حرکت قیمت سهام است و مضافا نشان دهنده میزان اطلاعات ویژه شرکت در سطح بازار و کشور است. همزمان قیمت سهام، نشان دهنده مرتبط بودن قیمت سهام به اطلاعات منتشر شده توسط ناشر که صورت های مالی است که این می بایست حسابرسی شده باشد که به عنوان شاخص سنجش شدت عکس العمل بازار می توان درنظر گرفت. همزمانی بالاتر، شدت پایینتری از ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت را نشان می دهد و بالعکس اگر میزان همزمانی کم باشد، ارتباط اطلاعات شرکت و قیمت سهام بیشتر و بازار سهام نیز واکنش مثبت تری دارد . اگرچه به لحاظ قانونی گروه های تجاری در اکثر کشورها شخصیت حقوقی دارند اما از بعد اقتصادی و حسابداری،دارای شخصیت گزارشگری واحد می باشد.ساختار حاکمیت گروه های تجاری، مشکلات نمایندگی را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش و تاحدی برطرف می کند.در پژوهش حاضر،به بررسی تاثیررابطه وابستگی به گروه تجاری و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1394 تا 1398 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 134 میباشد.دراین پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید. آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews8 و تکنیک آماری داده های پانلی (اثرات ثابت) صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده درا ین مطالعه نشان می دهد که بین وابستگی به گروه تجاری از نوع مستقیم و غیرمستقیم با همزمانی قیمت سهام رابطه معنادار وجود ندارد
۴.

بررسی رابطه تنوع بین المللی و رفتار وجه نقد در شرکت ها با توجه به نقش محدودیت مالی

کلید واژه ها: تنوع بین المللی وجه نقد محدودیت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 197 تعداد دانلود : 439
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تنوع بین المللی و رفتار وجه نقد در شرکت ها با توجه به نقش محدودیت مالی می باشد. این تحقیق از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این تحقیق اطلاعات مالی 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389 تا 1397 بررسی شده است (1287 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی تحقیق از نرم افزار R استفاده شد. به منظور بررسی نوع داده های ترکیبی از آزمون اف لیمر استفاده شد. همچنین در هر یک از مدل های برازش داده شده، مناسبت مدل و فرضیه های زیربنایی همچون نرمالیتی، همسانی واریانس و عدم خود همبستگی باقی مانده ها بررسی شد. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح خطای پنج درصد نشان داد بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود دارد. محدودیت مالی رابطه بین تنوع بین المللی در شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد را تعدیل نمی کند.
۵.

تاثیر متنوع سازی تجاری بر عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: متنوع سازی شرکتی متنوع سازی تجاری عملکرد کارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 900 تعداد دانلود : 64
متنوع سازی شکلی از استراتژی شرکتی برای شرکت هاست که برخی از مدیران برای بهبود عملکرد شرکتشان از آن استفاده می کنند. متنوع سازی افزایش سودآوری را از طریق حجم فروش بیشتر که از طریق محصولات جدید و بازارهای جدید به دست آمده است، دنبال می کند. متنوع سازی ریسکی ترین استراتژی از چهار نوع استراتژی ارایه شده در ماتریس آنسوف است و دقت در سرمایه گذاری در این استراتژی بسیار ضروری است. ورود به یک بازار ناشناخته با محصولات پیشنهادی ناآشنا به معنای کمبود تجربه در مهارت ها و تکنیک های جدید مورد نیاز است. بنابراین شرکت قدم در عدم اطمینان بزرگی نهاده است. دراین پژوهش تاثیر متنوع سازی تجاری بر عملکرد بررسی شده است. دوره مورد پژوهش یک دوره زمانی شش ساله بر اساس صورت های مالی سال های 1393 تا 1398 و جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش آماری مورد استفاده تحلیل پانلی می باشد. در راستای هدف پژوهش یک فرضیه تدوین شده است. نتایج به دست آمده حکایت از تایید تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مستقل و نسبت کارایی را دارد و متغیر های پژوهش در بلندمدت و کوتاه مدت و در قالب الگوی OLS و VAR مورد تایید قرار گرفتند.
۶.

علامت دهی افزایش سود تقسیمی سهام در بازار سهام ایران- بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: علامت دهی سود تقسیمی سهام درآمد های غیر عادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 612 تعداد دانلود : 935
مطالعات اخیر در بازار های کارا نشان داده که علامت دهی سود پرداختی سهام تا زمانی قدرت دارد که برای زمانی طولانی قبل از آن سود سهام پرداختی بدون تغییر بوده باشد. ما تاریخچه شرکت های ایرانی را مطالعه کردیم تا بررسی کنیم که آیا علامت دهی افزایش سود سهام با تکرار پی در پی آن تغییر می کند. نمونه ما شامل 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود و افزایش سالیانه سود تقسیمی سهام را بررسی کردیم. برای بررسی علامت دهی افزایش سود سهام پرداختی، درآمد های غیر عادی در دو روز اولیه اعلام افزایش سود پرداختی سهام را مورد مطالعه قرار دادیم . دو فرض در این مطالعات طراحی کردیم که فرضیه اول مبتنی بر معنی دار بودن رابطه ی بین افزایش سود تقسیمی سهام و بازده غیرعادی آن بود. در تحلیل رگرسیونی فرضیه ها با استفاده از روش های آماری و با استفاده از نرم افزارEviews ، هر دو فرضیه رد شد. ما دلیل عمده ی این نتیجه ی غیر قابل انتظار را عدم ثبات اقتصادی و ناکارایی بازار سرمایه در ایران می دانیم و در انتها پیشنهاداتی جهت مطالعات بیشتر در این زمینه مطرح کردیم.
۷.

نگرشی بر شناسایی و طراحی مدل مطلوب مهندسی هزینه در بیمارستانهای دولتی (با تاکید برفرایند محوری)

کلید واژه ها: مهندسی هزینه مؤلفه های هزینه بیمارستان مدیریت هزینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 506 تعداد دانلود : 286
یکی از اهداف مهم سازمان های بهداشت و درمان ، مدیریت هزینه ها به منظور صرفه جویی در هزینه ها، ارائه خدمات باکیفیت و کسب رضایت مشتری است. این مسئله چالش های بزرگی پیش روی مدیران قرار میدهد. مطالعه حاضر باهدف نگرشی بر شناسایی و طراحی مدل مطلوب مهندسی هزینه در بیمارستانهای دولتی در سطح بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد .مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی است که با استفاده از نظریه پایه و با استفاده از نمونه گیری هدفمند انجام شده است. جامعه پژوهش از میان مسؤولین و کارشناسان آگاه به مدیریت هزینه و امور مالی و درآمدی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریزبود. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند بود. تعداد نمونه ها در مطالعه حاضر بر اساس اصل اشباع نظری 40 نفر بود ، ولی برای اطمینان بیشتر از نتایج مصاحبه تا نفر پنجاهم ادامه پیدا کرد. مدت زمان هر مصاحبه، 40 تا 50 دقیقه بود. تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری آنها با استفاده از روش اشتراوس وکوربین صورت گرفت؛ اعتبار یابی از روش قابلیت باورپذیری، قابلیت انتقال پذیری، قابلیت اطمینان پذیری و قابلیت تأیید پذیری انجام شد . 78 کد اولیه 20 ، طبقه اولیه و هفت طبقه از فرآیند راهبردهای مدیریت هزینه بیمارستان استخراج شد که عبارت ازمفاهیم شناسایی کانون های هزینه بر، فرهنگ سازی مدیریت هزینه، وضع قوانین و مقررات داخلی، نظارت و کنترل، استقرارسیستم هزینه یابی، تشکیل کارگروه و برنامه ریزی عملیاتی بود . نتیجه گیری : جهت مدیریت هزینه های بیمارستان، شناسایی مولفه های هزینه لازم و ضروری است. مولفه های حاصل از نتایج این مطالعه به شکل الگویی منسجم و سازمانی است که میتواند ابزار مناسبی جهت بهبود و مدیریت هزینه های بیمارستانی باشد.
۸.

تأثیر هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایه گذاری شرکت با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی

کلید واژه ها: هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بازده سرمایه‌گذاری عدم تقارن اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 415
کاهش هزینه سرمایه و تشکیل ساختار مناسب سرمایه یکی از مهمترین اقدامات شرکتها در راستای افزایش ارزش شرکت و سهامداران است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایهگذاری شرکت با توجه به عدم تقارن اطلاعات در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار میباشد. پژوهش انجامشده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیهوتحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمعآوری اطلاعات، از دادههای 136 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایهگذاری شرکت تأثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین عدم تقارن اطلاعات تأثیر منفی هزینه سرمایه ضمنی حقوق صاحبان سهام بر بازده سرمایهگذاری شرکت را تقویت می کند.
۹.

تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی حاکمیت شرکتی افشای مسئولیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 988 تعداد دانلود : 597
پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت می پردازد. به منظور دست-یابی به این هدف، دو فرضیه اصلی تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، تعداد ۹۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های ۹3-۹8 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق حاکمیت شرکتی و فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان متغیر وابسته و اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده دارایی و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی مورد بررسی قرار گرفتند. روش تحقیق پژوهش حاضر میدانی(پیمایشی) و از نظر روش از نوع علی پس رویدادی می باشد و از نظر زمان یک تحقیق کاربردی و مقطعی است، به طوری که گردآوری داده ها با استفاده از اسناد و مدارک انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است، بدان معنا که ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای انجام آزمون محاسبه و سپس همبستگی بین متغییرها را با استفاده از ضریب همبستگی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور پس از جمع آوری داده جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزار Eviews استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر معنی داری دارد. همچنین حاکمیت شرکتی از بعد مالکیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر معنی داری دارد، اما ابعاد مالکیت مدیریتی نهادی تاثیری بر افشای مسئولیت اجتماعی ندارند.
۱۰.

سنجش بهره وری بازاریابی: آنچه که هم اکنون می دانیم

کلید واژه ها: بهره وری بازاریابی سنجش بهره وری بازاریابی زنجیره بهره وری بازاریابی دارایی های بازاریابی مخارج بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 51 تعداد دانلود : 141
بازاریابان مدت هاست که در قبال این که هزینه های بازاریابی چطور به ارزش سهامداران می افزاید، مسئول و پاسخگو نبوده اند. با گذشت زمان، این عدم مسئولیت پذیری و پاسخگویی، اعتبار بازاریاب ها را زیر سوال برده و جایگاه وظیفه بازاریابی را در شرکت ها به خطر انداخته است و حتی فلسفه وجود بازاریابی را به عنوان یک قابلیت متمایز در درون شرکت، مورد تهدید قرار داده است. مقاله حاضر چارچوبی گسترده را برای بررسی بهره وری بازاریابی، فهرست بندی آنچه که از قبل می دانیم و همچنین پیشنهاد زمینه هایی برای تحقیقات آتی، ارائه می کند. در پایان این مقاله نیز نتیجه گیری خواهد شد که تشخیص این که هزینه های بازاریابی چطور بر ارزش سهامداران می افزاید، چگونه امکان پذیر می باشد. انتشار و گسترش اثربخش روش های نوین ارزیابی بهره وری بازاریابی در کسب و کارها، گامی عمده به سمت افزایش اعتبار بازاریابی در شرکت ها و مهمتر از آن، به سمت بهبود و ارتقای عملکرد خود شرکت ها و کسب و کارها محسوب می گردد. در این مقاله همچنین برخی زمینه ها پیشنهاد شده است که نیازمند تحقیقات بیشتری است تا از آن طریق بتوان روش هایی را برای ارزیابی بهره وری بازاریابی فراهم ساخت که به شکلی فزاینده معتبر، قابل اطمینان و عملی باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴