چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره دوم زمستان 1398 شماره 20 (جلد 5)

مقالات

۱.

تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: تمرکز مالکیت چسبندگی هزینه ریسک شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 677 تعداد دانلود : 587
ریسک، از جمله موضوعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می رود، در نتیجه شناسائی عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت بسزائی برخوردار است و می تواند قدرت پیش بینی کنندگی برای سرمایه گذاران فراهم کند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار می باشد. این پژوهش، از منظر هدف، کاربردی و از نظر هدف، کاربردی و از نظر منطق اجرای پژوهش، توصیفی – پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها، از نوع همبستگی است. برای انجام پژوهش از آزمون های آماری، آزمونهای همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 6 ساله 1391 – 1396 می باشد و روش نمونه گیری، روش حذفی است. بدین صورت که نمونه آماری مورد آزمون قرار می گیرد سپس مشخصات جامعه آماری از طریق نمونه آماری استنباط می شود. با توجه به محدودیت های پژوهش و با استفاده از روش سیستماتیک، اطلاعات مربوط به 125 شرکت جمع آوری شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه از نرم افزار آماری Eviews  استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که چسبندگی هزینه به طور معناداری، سطح ریسک شرکت را افزایش می دهد. همچنین تمرکز مالکیت به عنوان مولفه اصلی حاکمیت شرکتی، بر رابطه بین چسبندگی هزینه و ریسک شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.
۲.

بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان گلپایگانی شهر قم

کلید واژه ها: سرمایه فکری سرمایه ساختاری سرمایه رابطه ای بهبود عملکرد سازمانی بیمارستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 443 تعداد دانلود : 239
عملکرد سازمانها را نمیتوان صرفاً بر اساس معیارهای مالی مورد ارزیابی و قضاوت قرار داد؛ زیرا پژوهشها نشان داده است، ارزش بازاری شرکتها و مؤسسات مالی را عمدتاً داراییهای غیرمالی که به آن های ها دارایی نامشهود یا سرمایه های فکری اطالق میشود، تعیین میکند. بر این اساس تحقیقِ حاضر با هدف شناسایی تأثیرِ ابعاد سرمایه فکری و تأثیر آنها بر عملکرد سازمانی در بیمارستان حضرت آیت اله العظمی گلپایگانی قم انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان حضرت آیت اله العظمی گلپایگانی (ره) شهر قم بود. روش تحقیق مدل سازی معادلات ساختاری بود که به روش میدانی و ابزار پرسشنامه ای انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان بیمارستان حضرت آیت اله گلپایگانی(ره) شهر قم به تعداد 205 نفر تشکیل می دادند که نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اندازه گیری سرمایه فکری و سنجش عملکرد از پرسشنامه بونیتس(1996) و برای سنجش عملکرد از پرسشنامه هرسی و گلداسمیت استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد که بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت اله گلپایگانی قم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد در حالی که بین سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای در این بیمارستان رابطه معنادار وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تقویت سرمایه انسانی کارکنان منجر به افزایش بهبود عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان می شود.
۳.

تاثیر استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی شرکتها

کلید واژه ها: اجتناب مالیاتی سیاست پرداخت سود نقدی استقلال هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 931
پرداخت مالیات یکی از منابع اصلی تامین مالی تمامی دولت ها می باشد. تامین این بار مالی از طریق بنگاه ها و فعالان اقتصادی صورت می پذیرد که پرداخت مالیات را معمولا مطلوب نمی پندارند. بنگاه ها و مدیران آنها معمولا به فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی تمایل دارند. انگیزه این مدیران برای عدم پرداخت کامل مالیات، تحت تاثیر شرایط و ویژگی های مختلفی قرار می گیرد که از جمله می تواند به ویژگی های صنعت، توانایی بازار محصولات، تمرکز گروه های صنعتی و سیاست های مالیاتی را نام برد. هدف پژوهش حاضر تاثیر استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سودنقدی و اجتناب مالیاتی می باشد. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع علَی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده فعال در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 92 شرکت در نمونه ی آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1388 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه از تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد استقلال هیات مدیره بر ارتباط بین سیاست پرداخت سود نقدی و اجتناب مالیاتی تاثیر معنی داری ندارند.
۴.

بررسی رابطه بین توانائی مالی مدیران با محدودیت مالی شرکتها در طی دوره رشد شرکتها

کلید واژه ها: توانائی مالی مدیران محدودیتهای مالی دوره رشد شرکتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 607 تعداد دانلود : 60
مدیران دارای توانایی ذاتی بیشتر قدرت درک و تحلیل بیشتری از شرایط حال و آینده شرکت و صنعت دارند و در نتیجه تحریم های آنها در رابطه با اقلام تعهدی از کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود مدیران به خاطر تاثیری که می توانند در تعیین وضعیت مالی شرکت ایجاد کنند و در جهت بهبود یا عکس آن عمل نمایند، مرکز توجه بسیاری از محققین و سرمایه گذاران قرار گرفته اند. همین امر باعث شد که محققین همواره سعی در سنجش میزان کارایی و عملکرد مدیران باشند. البته به علت کیفی بودن عملکرد مدیریت، این سنجش بصورت کیفی و پرسشنامه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. منظور از اصطلاح محدودیت مالی این است که مانع تامین وجوه برای همه سرمایه گذاری ها مطلوب شود. این عدم توانایی می تواند ناشی از عدم توانایی و ناکارآمدی مدیریت در گرفتن وام، عدم توانایی برای تامین وجوه و همچنین شرایط بد اعتباری در انتخاب سهام جدید و با وجود دارایی های غیر نقد شونده باشد هدف از این پژوهش بررسی نقش مدیران در محدودیت تامین مالی شرکت ها در دوره رشد آنها می باشد. بدین منظور داده های مربوط به 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا 1392 با استفاده از مدل رگرسیون و الگوی داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت نتایج تحقیق نشان داد در دوره رشد شرکت، هرقدر توانایی مدیریتی بیشتر باشد محدودیت مالی کمتر است.
۵.

تاثیر کارایی و بهره وری در عملکرد شهرداری ها

کلید واژه ها: کارایی بهره وری عملکرد شهرداری ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 45 تعداد دانلود : 938
ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکردایجاب می کند که نیروها می توانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شوند. دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست.یکی از روش های جدید ارزیابی کارایی شرکت ها، روش تحلیل پوششی داده هاست که یک روش چند معیاره برای تصمیم گیری و سنجش عملکرد شرکت ها می باشد. در این پژوهش روش آماری، جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه معرفی خواهد شد و همچنین ابزاری که جهت جمع آوری اطلاعات مورد نظر بکار رفته است مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی محاسبه آن نیز شرح داده می شود. این مجموعه به لحاظ هدف از نوع کاربردی، از نظر روش از نوع توصیفی تحلیلی و متکی بر شیوه علمی بوده، و از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع غیر میدانی و کتابخانه ای می باشد و یا به عبارت دیگر از اطلاعات ثانویه استفاده می کند. نحوه فراهم کردن آمار و اطلاعات مورد نیاز شامل استفاده از گزارشات رسمی، آمارنامه های استانی و اطلاعات بایگانی شده در امور شهرداری معاونت برنامه ریزی استان خوزستان صورت خواهد گرفت.
۶.

تأثیر محدودیت مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی

کلید واژه ها: محدودیت مالی ریسک سقوط قیمت سهام نقش تعدیلی اجتناب مالیاتی حاکمیت شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 593
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید برنقش تعدیلی اجتناب مالیاتی و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای اجرای این پژوهش، 140 شرکت برای دوره زمانی 1391 تا 1396 انتخاب شدند و از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام تأثیر مستقیم و معناداری دارد. بدین معنا که محدودیت در تأمین مالی با ذخیره اخبار بد و در نهایت با سقوط قیمت سهام مرتبط است. همچنین شرکت های نمونه به دو گروه شرکت های دارای حاکمیت شرکت قوی و ضعیف و همچنین شرکت های دارای اجتناب مالیاتی و فاقد اجتناب مالیاتی تقسیم شدند. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که تأثیر مثبت محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام درشرکت هایی که حاکمیت شرکتی ضعیفی دارند و یا فاقد اجتناب مالیاتی هستند، شدیدتر است. نهایتا یافته های بدست آمده نشان می دهد که نتایج سازگار با تئوری نمایندگی است.
۷.

بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: نقدینگی ریسک ریسک نقدینگی ریسک اعتباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 163 تعداد دانلود : 640
ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک و فعالیت های بانکداری است و بانک ها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می گیرند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش مطالعه داده های ترکیبی رگرسیون داده های ترکیبی با اثرات ثابت (پتل) انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1391 تا سال 1396 بود. با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری حذفی تعداد 9 بانک در دوره های 6 ماهه به عنوان حجم نمونه اماری مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها با بهره گیری از روش های معمول اقتصاد سنجی و مدل های رگرسیونی صورت گرفته است که بدین منظور از نرم افزارEviews استفاده گردید. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که نقدینگی سال t تاثیر معناداری بر ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین مشخص گردید که نقدینگی سال t-1 بر ریسک نقدینگی تاثیر معناداری ندارد. در خصوص ریسک اعتباری، مشخص گردید که نقدینگی سال t و سال t-1 بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری ندارد.
۸.

جایگاه حسابداری خلاقانه در بین حسابرسان ایران با تاکید بر آیین اخلاق و رفتار حرفه ای

کلید واژه ها: اصول اخلاق حرفه ای حسابرس حسابداری خلاقانه حسابرس معتمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 50 تعداد دانلود : 835
هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه حسابداری خلاقانه در میان حسابرسان ایران با تاکید بر آیین اخلاق و رفتار حرفه ای می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش از میان 271 نفر از حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار ایران گروه A در بازه زمانی چهار ماهه آخر سال 96 و دو ماه اول سال 97، 160 نفر به شیوه تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. داده های حاصل از توزیع پرسشنامه برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون آماری رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های بدست آمده نشان داد که شایستگی و صلاحیت، صداقت و عینیت و استقلال حسابرس بر حسابداری خلاقانه تاثیر منفی معناداری دارند. در حالیکه نتایج بیانگر تاثیر مثبت حق الزحمه های مشروط، حق تبلیغات و حق کمیسیون بر حسابداری خلاقانه است. شواهد تجربی حاکی از آن است که نام موسسه حسابرس تاثیر معناداری بر حسابداری خلاقانه ندارد. براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت اصول آیین اخلاق و رفتار حرفه ای باعث ایجاد موانع بر کار خلاقانه حسابرسان می گردد تا ارزیابی صورت های مالی مطابق با خواسته صاحبکار گزارش نشوند.
۹.

بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر نگهداشت وجه نقد شرکت

کلید واژه ها: وجه نقد نقدشوندگی سهام نگهداشت وجه نقد شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 676 تعداد دانلود : 131
نقدشوندگی سهام معیار مهمی برای سرمایه گذاران می باشد که می تواند بر رفتار و تصمیمات مدیران نیز از جمله تصمیم در مورد میزان نگهداشت وجه نقد شرکت اثر بگذارد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر نگهداشت وجه نقد می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 114 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که نقدشوندگی سهام بر نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس و معنادار دارد.
۱۰.

بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)

کلید واژه ها: استقلال هیات مدیره بازده سهام سرمایه گذاری بیش از حد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 453
بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر بازده سهام و سرمایه گذاری بیش از حد (مطالعه موردی صنعت دارو)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴