چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره پنجم پاییز 1401 شماره 67 (جلد 4)

مقالات

۱.

رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد

کلید واژه ها: تجربه مدیرعامل سطح نگهداشت وجه نقد بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 22
منافع شخصی مدیران ایجاب می کند که وجه نقد زیادی را نگهداری کنند، که به بهای از دست رفتن منافع سهامداران تمام می شود. همچنین نگهداری وجه نقد می تواند شرکتها را از نیاز به تأمین مالی خارجی پرهزینه برای فرصت های سرمایه گذاری پیش رو بی نیاز کند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد می باشد. در این پژوهش، 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای، 1392-1399، که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهشهای کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. نتایج تحقیق نشان داد بین تجربه مدیر عامل و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه وجود دارد.
۲.

بررسی تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر ناکارایی سرمایه گذاری با نقش درماندگی های مالی

نویسنده:

کلید واژه ها: ارائه مجدد صورتهای مالی سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه گذاری کمتر از حد محدودیت های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 399 تعداد دانلود : 255
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر ناکارایی سرمایه گذاری باتاکیدبرنقش میانجی محدودیت های مالی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 130 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 6 ساله بین 1394 تا 1399 انتخاب شده و در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد ارائه مجدد صورتهای مالی بر سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد تاثیر مستقیم دارد. و محدودیت مالی بر سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد تاثیر مستقیم دارد. همچنین ارائه مجدد صورتهای مالی از طریق نقش میانجی گری محدودیت مالی بر سرمایه گذاری کمتر از حد و بیش از حد تاثیر مستقیم دارد.
۳.

همپوشانی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی و شیوه های اجرای حسابرسی داخلی

کلید واژه ها: همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی تخصص رئیس کمیته حسابرسی شیوه های اجرای حسابرسی داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 253
حسابرسی داخلی با کیفیت بالا مزایای مختلفی، مانند بهبود کنترل های داخلی، بازدارندگی سوء رفتار مدیریت، افزایش به موقع و کیفیت گزارشگری مالی و محدود کردن مدیریت سود، را به همراه دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین همپوشانی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی و شیوه های اجرای حسابرسی داخلی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1395 الی 1399 بوده است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک در مجموع 102 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیر وابسته تحقیق شیوه های اجرای حسابرسی داخلی و متغیر مستقل آن همپوشانی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون تعمیم یافته و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین تخصص مالی و حسابداری رئیس کمیته حسابرسی و شیوه های اجرای حسابرسی داخلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اما بین همپوشانی رئیس کمیته حسابرسی و شیوه های اجرای حسابرسی داخلی رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین با وجود تخصص رئیس کمیته حسابرسی شیوه های اجرای حسابرسی داخلی تقویت خواهد شد.
۴.

جنسیت اعضای هیئت مدیره و جریان وجوه نقد آزاد

کلید واژه ها: تنوع جنسیتی اعضاء هیئت مدیره جریان وجه نقد آزاد بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 409 تعداد دانلود : 72
بر اساس تئوری های روانشناسی، رفتار مدیران تحت تاثیر برخی ویژگیهای فردی میباشد که یکی از مهمترین این ویژگیها، جنسیت آنان است. به طوری که نتایج پژوهش های اخیرنشان میدهد حضور مدیران زن در ترکیب هیئت مدیره شرکتها، به دلیل حساسیت آنان نسبت به مسائل اخلاقی درفرآیند گزارشگری مالی، موجب بهبود شفافیت صورتهای مالی و به تبع آن، افزایش نقدشوندگی سهام شرکت میگردد. هدف اصلی این پژوهش جنسیت اعضای هیئت مدیره، تصمیمات تامین مالی و جریان وجوه نقد آزاد می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون مختص داده های ترکیبی استفاده گردید. برای نیل به اهداف مذکور تعداد 120 شرکت مربوط به شرکتها ی عضو بورس اوراق بهادر تهران از سال 1396 تا سال 1400 بررسی گردیده. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حضور زنان در هیئت مدیره بر سطح جریان وجوه نقد آزاد تأثیر منفی نمی گذارد. همچنین در میان سایر متغیرهای کنترلی مورد مطالعه، اندازه شرکت، بازده دارایی ها، اهرم مالی و اعضای غیرموظف هیئت مدیره رابطه معناداری با جریان وجه نقد آزاد دارند.
۵.

تاثیر کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و ارزش شرکت

نویسنده:

کلید واژه ها: اندازه کمیته ی حسابرس استقلال کمیته حسابرس و تخصص مالی کمیته حسابرس ارزش شرکت کیفیت گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 364 تعداد دانلود : 493
کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های کلیدی راهبری شرکتی می تواند منجر به بهبود کیفیت افشا شرکت ها و کارایی بازار سرمایه شود. اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز در تشکیل کمیته حسابرسی کارامد جهت ایفای وظیفه نظارتی، موثر هستند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1395– 1399 (120 شرکت) می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه نشان داد بین اندازه کمیته ی حسابرس، استقلال کمیته حسابرس و تخصص مالی کمیته حسابرس با ارزش شرکت رابطه وجود دارد. همچنین بین اندازه کمیته ی حسابرس، استقلال کمیته حسابرس و تخصص مالی کمیته حسابرس با کیفیت گزارشگری مالی رابطه وجود دارد.
۶.

بررسی روابط درونی مؤلفه های مدیریت با رویکرد سیستمی در شرکت های داروئی

نویسنده:

کلید واژه ها: معنویت مدیریت منابع سازمانی تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 906 تعداد دانلود : 512
این تحقیق با هدف شناسایی روابط بین مولفه های رهبری معنوی و ارائه مدل کاربردی به منظور تقویت مدیریت منابع سازمانی در شرکت های داروئی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی، و ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است. نمونه آماری با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، از روش نمونه گیری تصادفی ساده، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t، تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) و تجزیه تحلیل MICMAC با استفاده از نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی مولفه های رهبری معنوی اسلامی مبتنی بر آموزه های قرآنی بیانگر آن است که هر یک از مولفه های مذکور از حد متوسط بیشتر می باشند. همچنین نتایج حاصل از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری و تجزیه تحلیل MICMAC نشان می دهد که مولفه های معاد گرایی، بصیرت بخشی و اندیشه ورزی، در سطح اول، تقوا و عدالت محوری، در سطح دوم به عنوان عوامل اثر پذیر ؛ شناخت و یاد خدا، اخلاص، توکل ، در سطح سوم بعنوان عوامل تاثیرگذار در ارائه مدل مدیریت منابع سازمانی در شرکت های داروئی می باشد.
۷.

بررسی رابطه خوش بینی مدیریتی و حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری با تاثیر نقش جنسیت کمیته حسابرسی

کلید واژه ها: جنسیت کمیته حسابرسی خوش بینی مدیریتی حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 383
میزان سرمایهگذاری شرکت ها میتواند ناشی از عوامل متعددی باشد. یکی از این عوامل جریان وجوه نقد شرکت و در واقع میزان منابع مالی در اختیار برای تأمین مالی پروژه های جدید است. اینکه تأمین مالی سرمایهگذاریهای جدید در شرکت از چه طریقی انجام شود؛ متأثر از تصمیم های مدیریت است ولی به طورکلی به نظر میرسد که هر چه جریانات وجوه نقدی شرکت بالاتر باشد، میزان سرمایه گذاریهایش افزایش یابد. هدف این پژوهش بررسی رابطه خوش بینی مدیریتی و حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری با تاثیر نقش جنسیت کمیته حسابرسی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 140 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1395 تا 1399 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که خوش بینی مدیریتی با حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری دارد و جنسیت کمیته حسابرسی بر رابطه بین خوش بینی مدیریتی و حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد.
۸.

نقش کیفیت کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی بانک های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

کلید واژه ها: کیفیت کمیته حسابرسی عملکرد مالی بانک های دولتی و خصوصی بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 307 تعداد دانلود : 882
با تغییر تکنولوژی و جهانی شدن، بازارهای مالی با فشار رقابتی برای بهبود عملکرد مواجه شدند. از راه های مقابله با این فشارها، تاسیس بانک های خصوصی است. کمیته حسابرسی نیز به عنوان بخش مهمی از سیستم حاکمیت شرکتی، می تواند منجر به بهبود عملکرد و فرآیند گزارشگری مالی شرکت شود. هدف این تحقیق بررسی نقش کیفیت کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی بانک های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 5 ساله 1395 الی 1399 بوده است. متغیر وابسته تحقیق عملکرد مالی شامل سود بانکی و نقدینگی می باشد متغیر مستقل تحقیق کیفیت حسابرسی شامل اندازه، استقلال، تخصص و تعداد جلسات کمیته حسابرسی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که در بانکهای خصوصی اندازه کمیته حسابرسی تاثیر مثبت و معنی داری بر سود بانکی دارد و سایر ویژگیهای کمیته حسابرسی تاثیر معنا داری بر سودبانکی ندارد. همچنین اندازه، استقلال و تخصص کمیته حسابرسی بر عملکرد بانکهای دولتی(سود و نقدینگی بانک) تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین این تاثیر در بانکهای دولتی بیشتر از بانکهای خصوصی است.این یافته ها نشان میدهد که با افزایش کیفیت کمیته حسابرسی عملکرد مالی بانک نیز افزایش خواهد یافت.
۹.

بررسی عدم اطمینان جریان وجه نقد و کیفیت اقلام تعهدی با هزینه حقوق صاحبان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

کلید واژه ها: کیفیت اقلام تعهدی جریان وجه نقد هزینه حقوق صاحبان سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 14 تعداد دانلود : 921
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات عدم اطمینان جریان وجه نقد و کیفیت اقلام تعهدی با هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. این پژوهش از نوع ترکیبی می باشد. نمونه آماری شامل 236 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورهی ده ساله 1400 تا 1390 می باشد. با توجه به استفاده از داده های ترکیبی، به منظور انتخاب بین روش داده های تابلویی و تلفیقی در برآورد مدل، از آزمون F لیمر استفاده شده است. براساس نتایج آزمون F لیمر، مشاهده هایی که احتمال آزمون آن ها بیش تر از 05/0 باشد، از روش تلفیقی استفاده می شود و برای مشاهده هایی که احتمال آزمون کمتر از 05/0 است، برای تخمین مدل از روش تابلویی استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه اول، کیفیت اقلام تعهدی با هزینه حقوق صاحبان سهام دارای رابطه مثبت و معناداری است. همچنین فرضیه دوم، عدم اطمینان جریان وجه نقد با هزینه حقوق صاحبان سهام دارای رابطه منفی و معناداری است.
۱۰.

بررسی نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیل مالی

کلید واژه ها: کیفیت گزارشگری مالی رقابت بازار محصول کیفیت پیش بینی تحلیل مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 229 تعداد دانلود : 210
هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیل مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1399 می باشد. در این تحقیق نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیل مالی در قالب یک فرضیه و همچنین بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کیفیت پیش بینی تحلیل مالی در قالب فرضیه دیگر بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط بین رقابت بازار محصول و کیفیت پیش بینی تحلیل مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد و نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی وکیفیت پیش بینی تحلیل مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴