چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره پنجم پاییز 1401 شماره 64(جلد 1)

مقالات

۱.

بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 124شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1393 تا 1399 انتخاب گردید. این پژوهش از نوع تصادفی، همبستگی و پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بین مسئولیت اجتماعی و هزینه بدهی شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد و عملکرد مسئولیت اجتماعی باعث کاهش هزینه بدهی می شود و کیفیت حسابرسی این رابطه را تعدیل می کند.
۲.

بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اظهارنظر حسابرس

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر اظهارنظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1389 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از مدل رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد اندازه شرکت بر اظهارنظر حسابرسی تأثیرگذار می باشد. بعلاوه، شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری اندازه موسسه حسابرس و احتمال ریسک ورشکستگی بر اظهارنظر حسابرسی یافت نشد.
۳.

بررسی نقش حسابرسی داخلی بر معاملات با اشخاص وابسته و حق الزحمه حسابرس

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۸
تصاحب منابع شرکت از طریق معاملات با اشخاص وابسته، در کشورهای توسعه یافته مرسوم است، اما در اقتصادهای نوظهور به دلیل نقص بازارهای خارجی و ضعف راهبری شرکتی بیشتر دیده می شود. امروزه، فرصت طلبانه بودن معاملات با اشخاص وابسته، یکی از عوامل کاهش ارزش بازار سرمایه به ویژه در کشورهای آسیایی می باشد. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش حسابرسی داخلی بر معاملات با اشخاص وابسته و حق الزحمه حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1399 با استفاده از یک نمونه متشکل از 96 شرکت است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده آن است که بین حسابرس داخلی و معاملات با اشخاص وابسته ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از وجود ارتباط منفی بین حسابرس داخلی شرکت با حق الزحمه حسابرسی است.
۴.

بررسی تاثیر اندازه حسابرس بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۰
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اندازه حسابرس بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 تا 1399 هستند که به وسیله روش حذف سیستماتیک از بین آنها در نهایت 80 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع پژوهش های همبستگی میباشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی این شرکتها استفاده شده است.در نهایت نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین افشای داوطلبانه مسئولیت های اجتماعی واندازه حسابرس رابطه ای وجود ندارد.همچنین بین افشای داوطلبانه مسئولیتهای اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد و در نهایت اندازه حسابرس بر رابطه بین افشای داوطلبانه مسئولیت های اجتماعی و حق الزحمه حسابرسی اثرگذار نیست.
۵.

نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی بر تأثیرات حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۸
این پژوهش به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری و همچنین نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی در این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی همبستگی می باشد. به عبارت دیگر، در این پژوهش به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون پرداخته می شود. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین سه فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1399 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بدین معنی که با افزایش این معیارها، کارایی سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. همچنین، بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری با اثر تعدیلگری کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۶.

رابطه بین پیچیدگی شرکت و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۹
مسئولیت اجتماعی تعهد واحدهای تجاری و جامعه به اعمال قانونی، اخلاقی و انسان دوستانه مناسب در حمایت و بهبود رفاه جامعه و هم واحدهای تجاری است. مسئولیت اجتماعی شرکت به طور گسترده ای از دیدگاه های مختلف مورد تحقیق قرار گرفته است. یکی از جریان های تحقیقی جدید، تأثیر پیچیدگی شرکت بر مسئولیت اجتماعی شرکت است که نشان می دهد شرکت های پیچیده تر به گزارش دهی و شیوه های مدیریتی پیچیده تری نیاز دارند. هدف این پژوهش رابطه بین پیچیدگی شرکت و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 146 شرکت در بازه زمانی 1392-1399 می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد و برای تجزیه وتحلیل فرضیه از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین پیچیدگی شرکت (معیار اندازه شرکت و اهرم مالی) و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ اما بین پیچیدگی شرکت (معیار ترکیبی از پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی) و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد.
۷.

تأثیر وضعیت نوآوری تیمی بر درک پرستاران از ایمنی بیمار در بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۶
مقدمه: مسائل امروز سازمان ها با راه حل های دیروزی حل شدنی نیست و شرایط محیطی به حدی پیچیده و پویا و نامطمئن شده است که سازمان ها دیگر نمی توانند بدون نوآوری، حیات بلندمدت خود را تضمین کنند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر وضعیت نوآوری تیمی بر درک پرستاران از ایمنی بیمار در بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی است که در آن 235 نفر از پرستاران که مسئولیت مراقبت مستقیم از بیماران را بر عهده دارند با روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان جامعه پژوهش انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه نوآوری کیویماکی و الووانیو (1999) و پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار آژانس تحقیقات و کیفیت خدمات سلامت (2004) استفاده شده است. همچنین، تحلیل های مربوطه بر اساس رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری صورت گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت نوآوری تیمی به بر باز بودن مجاری ارتباطی، بازخورد و اطلاع رسانی به دیگران در مورد خطاها، تناوب گزارش دهی حوادث ناخواسته، مسائل مربوط به کارکنان و انتظارات و اقدامات مدیر در جهت ارتقا ایمنی تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری: تعدد نقش ها و مسئولیت ها در پرستاران، همچنین اضافه کاری و شب کاری های اجباری به علت کمبود نیرو باعث درگیر شدن پرستاران در چند زمینه کاری شده و چنین شرایطی باعث سطحی نگری، روزمرگی و عدم تمایل برای اجرای نوآوری می شود. از این رو، برای موفقیت جهت نوآوری در محیط کار، پرستاران باید بر روی یک موضوع و یک کار متمرکز باشند.
۸.

تأمین مالی و اهرم مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
بانکها یکی از نهادهایی هستند که بعور بالقوه در اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند. این نهادها از طرق مختلف برای ساختارهای مالی، مفید می باشند و مدیران آنها همواره به دنبال دستیابی به راه هایی هستند که بهبود عملکرد آنها را فراهم نماید. به طور معمول مدیران به دنبال سطح بهینه ای از موجودی های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداشت وجه نقد، از بروز آسیب های عمده به واحد تجاری و از دست دادن فرصت ها جلوگیری نموده، حداکثر ارزش آفرینی ممکن را از سطح موجودی نقدی بهینه کسب نماید. در واقع مدیران برای میزان نقدینگی انتهای یک دوره زمانی برنامه ریزی و در جهت رسیدن به آن تلاش می کنند. یک از نسبت های بسیا پر اهمیت در بانکها نسبت اهرم مالی بوده که همواره در طی سالیان متمادی مورد توجه محققین بسیار زیادی بوده است. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا تامین مالی و اهرم مالی بانک تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 19 بانک و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه تحقیق، متغیر تامین مالی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از 5 درصد است، که نشاندهنده رابطه معنادار با اهرم مالی بانک است. یعنی به عبارتی تامین مالی بر اهرم مالی بانک تأثیر معناداری دارد.
۹.

اولویت بندی روش های سرمایه گذاری در پروژه های نفتی با استفاده از روش ویکور

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۶
هدف از این پژوهش اولویت بندی روش های سرمایه گذاری در پروژه های نفتی با استفاده از روش ویکور است. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی و از حیث روش نیز اکتشافی است. معیارها و گزینه های پرسشنامه از طریق بررسی پیشینه تحقیق و مطالعات پیشین استخراج شد. سپس یک پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت تدوین شد و با استفاده از آزمون تی تک نمونه شاخص های استحصالی مورد سنجش قرار گرفت. پس از تایید این شاخص ها پرسشنامه دوم بر اساس طیف مقایسات زوجی با 14 سؤال (معیار) در قالب 4 گزینه تدوین شد تا اهمیت معیارها و گزینه ها را بررسی نماید. جامعه آماری شامل تعدادی از مدیران پروژه های نفتی می باشند که تعداد آنها 250 نفر است. در این پژوهش اساس جدول مورگان حجم نمونه 148 نفر بوده که از طریق ارسال پرسشنامه به صورت مجازی به نمونه آماری در تهران و خارک مورد سنجش قرار گرفتند تا اهمیت آنها مشخص گردد. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. به منظور تعیین پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده شده است که با توجه به اینکه این نرخ کوچکتر از 1/. است نشان دهنده پایایی آن است. در ادامه به بررسی سوالات از طریق روش ویکور برای وزن دهی و اولویت بندی معیارها پرداخته شد. نتایج نشان داد در این تحقیق در ارتباط با روش های سرمایه گذاری در پروژه های نفتی، به ترتیب تأمین مالی از طریق بازارهای مالی (838/.)، تامین مالی از طریق بازار سرمایه (5914/.)، تأمین مالی مشارکتی (1159/.) و تأمین مالی از حیث امکان رجوع (0855/.) رتبه های اول تا چهارم را کسب نمودند. در ادامه به ارائه یک فرضیه با 4 متغیر مستقل کشف شده (4 گزینه) با متغیر سرمایه گذاری در پروژه های نفتی از منظر بازگشت سرمایه (ROA)از طریق آزمون خودهمبستگی، آزمون ناهمسانی واریانس و رگرسیون از منظر بازگشت سرمایه (ROA)در میان پنج شرکت نفتی پرداخته شد. نتایج نشان داد بین 4 متغیر مستقل (تأمین مالی مشارکتی، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تأمین مالی از طریق بازارهای مالی، تأمین مالی از حیث امکان رجوع) و سرمایه گذاری در پروژه های نفتی از منظر بازگشت سرمایه (ROA)رابطه معناداری وجود دارد.
۱۰.

تأثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت کنترل داخلی با تأکید بر نقش اجتماعی هیئت مدیره

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۳
هدف: یک سامانه کنترل داخلی با کیفیت در درون یک شرکت می تواند زمینه موفقیت شرکت را در شرایط رقابتی بازار محصول فراهم نماید. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر کیفیت کنترل داخلی با تأکید بر نقش اجتماعی هیئت مدیره انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 155 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 به روش حذف سیستماتیک، انتخاب و به عنوان نمونه اصلی در نظر گرفته شد. برای بررسی روابط بین متغیرها نیز از رگرسیون لجستیک استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش، بیانگر آن است که رقابت بازار محصول بر اساس شاخص هیرفندال-هیرشمن و شاخص لرنر تعدیل شده بر کیفیت کنترل داخلی تأثیر دارد. همچنین، نقش اجتماعی هیئت مدیره نیز بر اساس ویژگی استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر کیفیت کنترل داخلی تأثیر دارد. نتیجه گیری: رقابت بازار محصول می تواند با تأثیر بر رفتار سهامداران و مدیران از طریق تهدید اثر انحلال و اثر هزینه های نمایندگی می تواند سود شرکت را کاهش دهد و شرکت را در معرض ریسک نقدینگی بیشتری قرار دهد و در نتیجه افزایش احتمال وقوع زیان و ورشکستگی را دنبال داشته باشد که همین امر موجب ایجاد این رابطه در پژوهش حاضر شده است. همچنین، از آنجایی که هیئت مدیره شرکت در رأس نظارت و کنترل بر سیستم های آن است، بنابراین ویژگی های آن توانایی تأثیرگذاری بر کنترل های داخلی شرکت را دارند. مسئولیت هیئت مدیره، فراهم کردن نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایی و الزام مدیران به پاسخگویی در قبال سهامداران است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۱