چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره دوم زمستان 1398 شماره 18 (جلد 3)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر وابستگی به گروه تجاری بر انتخاب حسابرس

کلید واژه ها: وابستگی به گروه تجاری انتخاب حسابرس کیفیت گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 87 تعداد دانلود : 554
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر وابستگی به گروه تجاری بر انتخاب حسابرس در نمونه ای از 163 شرکت در بورس اوراق بهادار انجام شد. داده های متغیرهای مورد مطالعه برای یک دوره نه ساله (1388-1396) از صورت های مالی حسابرسی شده و در برخی موارد از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد. در راستای دستیابی به هدف تحقیق سه فرضیه آزمون شد. تحلیل داده ها دراین تحقیق با استفاده از روش پانل دیتا در نرم افزار STATA انجام پذیرفت. به منظور بررسی نوع داده ها از آزمون هریس تیزاوالیس و جهت بررسی مدل آثار ثابت و تصادفی قبل از برازش هر مدل رگرسیونی از آزمون هاسمن بهره گرفته شد. بر اساس تحلیل آماری نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد بین وابستگی به گروه تجاری و انتخاب حسابرسان مشهور رابطه معنی داری وجود ندارد. تمرکز مالکیت در رابطه بین وابستگی به گروه تجاری و انتخاب حسابرسان مشهور تاثیر معنی داری ندارد. کیفیت گزارشگری مالی در رابطه بین وابستگی به گروه تجاری و انتخاب حسابرسان مشهور تاثیر معنی داری ندارد.
۲.

بررسی تاثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت

کلید واژه ها: چسبندگی هزینه تمرکز مالکیت ریسک شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 267
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر چسبندگی هزینه و تمرکز مالکیت بر ریسک شرکت بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. در این پژوهش کاربردی با رویکرد توصیفی- همبستگی از نوع پس رویدادی (مبتنی بر اطلاعات گذشته و تاریخی) با استفاده از صورت های مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار (جامعه آماری) تحلیل آزمون فرضیه ها به کمک داده های تابلویی (پانل دیتا) طی بازه سال های 1388 الی 1396 (بازه زمانی نه ساله) انجام پذیرفت. هم چنین به روش غربال گری داده های نمونه ی مورد مطالعه، جمع آوری و فرضیه های تدوین شده به کمک نرم افزار آماری R مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده های گردآوری شده به کمک رگرسیون های چند متغیره در سطح خطای مورد انتظار (پنج درصد) حاکی از آن بود که بین چسبندگی هزینه ها و ریسک شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. ساختار مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه ها و ریسک شرکت تاثیر معنی داری ندارد.
۳.

بررسی چالش های نظام بانک داری اسلامی از دیدگاه جنسیتی و مدرک تحصیلی حسابداران بانک ملی زاهدان

کلید واژه ها: سود تقسیمی سهام کیفیت سود استقلال هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 126 تعداد دانلود : 377
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین کیفیت سود و سود تقسیمی سهام می پردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های 1393 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیر کیفیت سود از مدل دیچو و دیچاو (2002) استفاده شده است. روش مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت سود و سود تقسیمی سهام ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد. استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین کیفیت سود و سود تقسیمی سهام تاثیر مستقیم و معنادار دارد. استقلال هیئت مدیره، ارتباط مستقیم بین کیفیت سود و سود تقسیمی سهام را تشدید می کند.
۴.

بررسی نقش حسابرسی داخلی بر کنترل ریسک

کلید واژه ها: مدیریت ریسک حسابرسی داخلی فرآیند مدیریت ریسک برنامه ریزی حسابرسی داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 666 تعداد دانلود : 410
در دنیای امروز، در بسیاری از سازمان ها و واحدهای اقتصادی، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک، به عنوان بخشی از ساختار سازمان، به ایفای نقش می پردازند. در مورد این نقش ها، از زمان شروع اصول راهبری شرکت ها، همواره مباحثی وجود داشته و همچنان ادامه دارد. البته در این مباحث، همواره از این موضوع حمایت می شود که هردوی حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک برای سازمان ها و شرکت ها ضروری اند. در این تحقیق نقش حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک بررسی شده است. در پژوهش حاضر ابتدا یافته های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش گزارش شده، سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی ساده، ارتباط متغیرهای پژوهش و میزان اثر هریک بر روی متغیر وابسته، موردبررسی قرارگرفته است، اطلاعات مورداستفاده برای تجزیه وتحلیل در این پژوهش 168 شرکت در طی سال های 1390 تا 1396 می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های پنلی با مدل رگرسیون خطی از نرم افزار آماری EViews10 استفاده شد، همچنین آمار توصیفی پژوهش با نرم افزار SPSS25 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک اثر معنادار دارد و فرآیند مدیریت ریسک بر برنامه ریزی حسابرسی داخلی اثر معنادار می گذارد. همچنین نتایج نشان داد که حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک نقش بسیار مهمی دارد که سازمان ها و شرکت ها برای پیشبرد هر چه بهتر اهداف خود، نباید از آن غافل شوند.
۵.

ارتباط اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری عملکرد محیطی در اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی

کلید واژه ها: اخلاق حرفه ای مسئولیت پذیری اجتماعی عملکرد سازمانی و عملکرد محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 178 تعداد دانلود : 719
اخلاق حرفه ای، تاثیر چشم گیری بر روی فعالیت ها، عملکرد فردی و گروهی و نتایج سازمان دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی گری عملکرد محیطی در اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی است. جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی می باشد و از این جامعه ی آماری،80 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمان رابطه ی معنادار و مثبتی وجود دارد ولی با نقش میانجی گری عملکرد محیطی، بین اخلاق حرفه ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم و مثبت مشاهده نگردید.
۶.

تاثیر عمر شرکت بر رابطه بین سازکارهای راهبری شرکتی و ساختار سرمایه

کلید واژه ها: عمر شرکت راهبری شرکت ساختار سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 440
در این مقاله تاثیر عمر شرکت بر رابطه بین ساز و کارهای راهبری شرکتی و ساختار سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در راستای بررسی این موضوع ، دو فرضیه اصلی که هر کدام از آن ها در بر دارنده چهار فرضیه فرعی است . طراحی شده است و برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی و روش اثرات ثابت استفاده شده است . جامعه آماری پژوهش طبق الگوی غربالگری و روش حذفی نظامند شامل 203 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 6 ساله از ابندای سال 1390تا پایان سال 1395 است . شواهد نشان دادند که هیچکدام سازکارهای راهبری شرکتی تاثیر معناداری بر ساختار سرمایه ندارند همچنین تاثیر عمر شرکت و رابطه بین ساز کار های راهبری شرکتی و ساختار سرمایه معنی دار نیست . تعیین اهداف سالم و روشهای مناسب رسیدن به این اهداف و در نهایت حفظ حقوقی تمامی ذی نفعان (بویژه سهامداران خرد)هدف نهایی حاکمیت شرکتی می باشد.
۷.

خوانایی گزارشگری مالی و هزینه های حسابرسی

کلید واژه ها: هزینه حسابرسی خوانایی گزارشگری مالی صورت های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 585 تعداد دانلود : 84
خوانایی، تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. و خوانایی کم، احتمالا مانع از درک سرمایه گذاران نسبت به گزارش های مالی می شود. استفاده کنندگان صورت های مالی، به خصوص سرمایه گذاران، برای تأمین نیازهای اطلاعاتی و تصمیم گیری صحیح، اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ها را ارزیابی می کنند. اگر قرار باشد این اطلاعات در تصمیم گیری مفید واقع شود، آنان باید قادر به درک آن باشند. ارزش اطلاعات موجود در متن، تنها زمانی به طور کامل تشخیص داده می شود که قابلیت خوانایی متن، بالا باشد. صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فراهم کند که اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آن ها قرار می گیرد؛ بنابراین، حسابرسی صورت های مالی می تواند ارزش افزوده اقتصادی را برای یک شرکت به وجود آورد. از این رو هدف پژوهش بررسی تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر هزینه های حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1397 است. برای آزمون فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیر و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه نشان داد که خوانایی گزارشگری مالی رابطه معنادار و معکوسی با هزینه های حسابرسی دارد. به عبارت دیگر هر چقدر خوانایی گزارشگری مالی بالاتر باشد هزینه های حسابرسی کمتر خواهد بود، و خوانایی کمتر گزارشگری مالی باعث افزایش هزینه حسابرسی می گردد.
۸.

رابطه حق الزحمه حسابرسی با وفاداری صاحبکار و اظهار نظر حسابرسان مستقل

کلید واژه ها: حق الزحمه حسابرسی وفاداری صاحبکار اظهار نظر حسابرسان مستقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 443 تعداد دانلود : 176
حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و با کیفیت کار حسابرسی مالی موثر است کیفیت پایین حسابرسی موجب کاهش اعتماد استفاده کنندگان صورتهای مالی می شود و این امر نه تنها منجر به ناکامی از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود . هدف این پژوهش بررسی رابطه حق الزحمه حسابرسی با وفاداری صاحبکار و اظهار نظر حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392 تا 1397 جمع آوری شدند. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جز پژوهش کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد
۹.

بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر محتوای اطلاعاتی اعلان سود با تاکید بر واکنش بازار در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ویژگی های کمیته حسابرسی محتوای اطلاعاتی اعلان سود واکنش بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 788 تعداد دانلود : 437
واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد. هدف این پژوهش، تعیین تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر محتوای اطلاعاتی اعلان سود با تأکید بر واکنش بازار است. ویژگی های کمیته حسابرسی شامل تعداد اعضای کمیته حسابرسی، استقلال اعضای کمیته حسابرسی، تخصص مالی رئیس، تخصص مالی اعضا می باشد. برای اندازه گیری واکنش بازار به محتوای اطلاعاتی اعلان سود از تغییرات قیمت سهام در بازار قبل و بعد از مجمع عمومی سالانه شرکت ها استفاده گردید. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع علَی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 114 شرکت در نمونه ی آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1391 تا 1397 است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از همبستگی اسپیرمن و تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ویژگی های کمیته حسابرسی تأثیری بر واکنش بازار به محتوای اطلاعاتی اعلان سود ندارد.
۱۰.

تاثیر انتخاب موسسات رتبه الف حسابرسی بر مدیریت سود و ارزش روز سهام شرکت

کلید واژه ها: مدیریت سود ارزش روز سهام شرکت رتبه بندی موسسات حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 74 تعداد دانلود : 736
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر انتخاب موسسات رتبه الف حسابرسی بر مدیریت سود و ارزش روز سهام شرکت می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که به روش حذف سیستماتیک تعداد 121 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره ی زمانی 7 ساله بین سال های 1391 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیر مدیریت سود از مدل جونز تعدیل شده استفاده گردید. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدل ها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که انتخاب موسسات رتبه الف حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی تاثیر منفی و معنادار دارد. یعنی در شرکتهایی که حسابرسی آنها توسط موسسات رتبه برتر انجام می شود مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی کاهش می یابد. ولی انتخاب موسسات رتبه الف حسابرسی بر ارزش روز سهام شرکت تاثیر ندارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴