چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره چهارم زمستان 1400 شماره 52 (جلد 3)

مقالات

۱.

بررسی ارتباط حمایت ادراک شده کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا

نویسنده:

کلید واژه ها: حمایت ادراک شده رفتار شهروندی سازمانی دوران کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 664 تعداد دانلود : 464
این پژوهش به بررسی ارتباط حمایت ادراک شده کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا می پردازد. ارائه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ها یکی از اصلی ترین تابع اهداف ادارات و مدیران سازمان هاست. از سوی دیگر بروز بحث کرونا و همچنین چالش های ناشی از آن در سازمان ها باعث شده است تا شاهد بروز نارسایی هایی در ارائه خدمات سازمانی باشیم. از جمله تغییر و دگرگونی شکل کار از حضور فیزیکی در ادارات به دور کاری و ارائه خدمات به صورت آنلاین از جمله این دگرگونی هاست. در چنین وضعیتی بسیاری از سازمان ها به واسطه مشکلات خود ناچار به تعدیل نیرو کردند و این وضعیت میزان استرس حاکم بر سازمان را بر روی کارمندان دو چندان کرده است. یکی از راهکارهای مواجهه با این مساله را می توان در حمایت ادراک شده کارکنان مشاهده نمود. این پژوهش می کوشد تا از طریق روش شناسی کمی تحقیق به بررسی ارتباط میان این دو مولفه بپردازد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط حمایت ادراک شده کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. از نظر روش پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شد. در بخش نظری به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با توجه به موضوع پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شد. داده های میدانی پژوهش از طریق توزیع پرسش نامه بین کارکنان بیمه مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان داد سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و مستقیمی بر رفتار شهروندی سازمانی در دوران کرونا دارد.
۲.

تأثیر مدیران با تجربه خارجی بر اجتناب مالیاتی

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیران با تجربه خارجی اجتناب مالیاتی نرخ موثر مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 653
هدف این پژوهش مطالعه تأثیر مدیران با تجربه خارجی بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با توجه به این تحقیق در گروههای تجاری مقایسه می شود شرکتهای فاقد عضو در گروه تجاری نیز حذف شدند. بنابراین لازم برای این پژوهش از صورت های مالی 144 شرکت در دوره زمانی 1399-1392 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه نشان داد تجربه خارجی مدیران بر اجتناب مالیاتی شرکتها تاثیر معکوس و معنی داری دارد.
۳.

ارتباط بین قرارداد بدهی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه

کلید واژه ها: قرارداد بدهی ساختار سرمایه سرعت تعدیل ساختار سرمایه رگرسیون گشتاور تعمیم یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 553 تعداد دانلود : 15
معمولاً شرکتها از ساختار سرمایه هدف شان انحراف دارند و ممکن است تنها زمانی برای تعدیل ساختار سرمایه خود اقدام کنند که مزایای این تعدیل بیش از هزینه های آن باشد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین قرارداد بدهی با دو شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) و (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) با سرعت تعدیل ساختار سرمایه می باشد. جهت نیل به این هدف یک نمونه 102 تائی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیدند و در یک دوره هشت ساله از سال 1388-1395 مورد آزمون قرار گرفته اند. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد که با استفاده از روش رگرسیون گشتاور تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد پس از افزودن شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) به مدل اولیه دانگ و همکاران (2012) سرعت تعدیل ساختار سرمایه به اندازه 10% و پس از افزودن شاخص (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) به مدل مذکور 6% افزایش یافته است که نشان دهنده تائید هر دو فرضیه فرعی می باشد.
۴.

تاثیر هزینه عادی و غیرعادی حسابرسی بر محدودیت مالی

نویسنده:

کلید واژه ها: هزینه عادی حسابرسی هزینه غیرعادی حسابرسی محدودیت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 677 تعداد دانلود : 730
فرایند حسابرسی نقش اساسی در گزارشگری مالی ایفا می کند، زیرا قابلیت اطمینان، اعتبار و کیفیت کلی اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد. بنابراین، گزارش مالی برای ارزیابی اعتباردهندگان از توانایی بازپرداخت بدهی های شرکت از اهمیت اولیه ای برخوردار است. بنابراین ، حسابرسی با کیفیت بالا شک را کاهش می دهد ، اعتماد ارائه دهندگان سرمایه را به صورت های مالی جلب می کند و بر دسترسی شرکت ها به منابع مالی تأثیر می گذارد. علاوه بر این، هزینه های غیر حسابرسی به دلیل اثرات سرریز دانش، نشان دهنده کیفیت حسابداری بیشتر است و کیفیت بالای سیستم حسابداری یک شرکت است از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا هزینه های عادی و غیرعادی حسابرسی بر محدودیت مالی تاثیر دارد؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 118 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد که نتایج آزمون نشان داد متغیر هزینه عادی و غیرعادی حسابرسی رابطه معنادار با محدودیت مالی دارد. یعنی به عبارتی هزینه عادی و غیرعادی حسابرسی بر محدودیت مالی تأثیر معناداری دارد.
۵.

اثر رقابت در بازار بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک شرکت

کلید واژه ها: رقابت در بازار قدرت مدیرعامل ریسک شرکت ها شاخص هرفیندال هیرشمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 103
ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، مؤسسه یا سازمانی را تهدید کند. ریسک بخش جدایی ناپذیر از تمامی فعالیت های تجاری است و مدیریت اثربخش آن، نه تنها در رابطه با پیشگیری از مشکلات مالی به شرکت کمک می کند، بلکه فرآیند تصمیم گیری را نیز بهبود می بخشد. یکی از عوامل مؤثر بر ریسک شرکت، قدرت مدیران می باشد. مدیران نقش اساسی در پیشبرد اهداف سازمان دارند. بدون شک قدرت یکی از راه هایی است که با آن مدیر می تواند در رفتار پیروان خود نفوذ کند. به عبارتی، قدرت ویژگی اساسی نقش یک مدیر بوده و زمینه اثربخشی او را در سازمان فراهم می سازد. طبق نظریه نمایندگی، بین سهامداران و مدیران تضاد منافع وجود دارد. سهامداران ریسک بالاتری را ترجیح می دهند چراکه در صورت عملکرد خوب پروژه های ریسک پذیر، بازده مطلوبی را دریافت و در صورت عدم موفقیت، با ضرر محدودی مواجه می شوند. این در حالی است که مدیران ریسک گریز هستند، چراکه ثروت مالی آن ها به شرکت گره خورده است. رقابت در بازار محصول یک نافذ قدرتمند برای غلبه بر مشکل نمایندگی بین سهامداران و مدیران است و سبب تلاش بیشتر و بالا رفتن انگیزه ریسک پذیری مدیران می شود. مدیریت قوی در رقابت سخت بازار محصول، باعث بهبود عملکرد مالی و گرفتن بهترین تصمیمات برای آینده می شود. ازآنجاکه حاشیه سود در بازارهای رقابتی کم است، رقابت در بازار ممکن است مدیرعامل قدرتمند را وادار کند که با اتخاذ تصمیمات پرریسک سبب افزایش ریسک شرکت شوند. در این پژوهش به بررسی تأثیر رقابت در بازار بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک شرکت ها پرداخته می شود. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1396 1391 انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت. به همین منظور، برای اندازه گیری ریسک شرکت ها از ریسک غیرسیستماتیک (انحراف معیار خطای مدل بازار)، قدرت مدیرعامل از معیار دوره تصدی مدیرعامل و رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال هیرشمن استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که قدرت مدیرعامل عامل بر ریسک شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد، بدین معنی که افزایش ریسک قدرت مدیرعامل باعث افزایش ریسک شرکت ها خواهد شد و رقابت در بازار محصول بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۶.

تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین تمرکز مشتری و مدیریت سود

کلید واژه ها: مالکیت مدیریتی تمرکز مشتری مدیریت سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 979 تعداد دانلود : 543
رقابت در بازار محصولات می تواند باعث افزایش یا کاهش مشکلات نمایندگی و تحریف گزارشگری مالی شود؛ همچنین می تواند اثراتی بر انگیزه مدیران در خصوص دست کاری سود یا مدیریت سودهای گزارش شده، داشته باشد. هدف این تحقیق تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه میان تمرکز مشتری و مدیریت سود می باشد. روش آزمون فرضیه پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 142 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1391 تا 1399 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین تمرکز مشتری و مدیریت سود رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و مالکیت مدیریت بر رابطه بین تمرکز مشتری و مدیریت سود تاثیر گذار است.
۷.

آیا بین المللی سازی بر مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر دارد؟

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی بین المللی سازی فروش خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 512 تعداد دانلود : 830
پدیده جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فراروی کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثارو پیامدهای گسترده این فرایند برابعاد مختلف حیات انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. شرکت ها در بازارهای نوظهور دارای پیشینه، انگیزه ها و پیامدهای اقتصادی متفاوتی با توجه به بین المللی شدن و مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) هستند. از این رو هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا بین المللی سازی بر مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر دارد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1399 و نمونه مشتمل بر 125 شرکت است که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به تخمین فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج نشان داد بین المللی سازی شرکت ها بر مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنادار و مستقیمی دارد یعنی با افزایش بین المللی سازی (صادرات و فروش خارجی شرکت ها)، مسئولیت اجتماعی شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند.
۸.

بررسی رابطه بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق های عملکرد مدیر عامل

نویسنده:

کلید واژه ها: تخلف در گزارشگری مالی مشوق های عملکرد مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 564 تعداد دانلود : 288
هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق های عملکرد مدیرعامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. تحقیق حاضر ازنظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 5 ساله شامل صورت های مالی 1395 تا 1399 است. در راستای تحقق اهداف با انتخاب 175 شرکت واجد شرایط از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است. همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه های پژوهش، در گروه تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می گیرد و برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های لوجستیک استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق های عملکرد مدیرعامل رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد بطوری که با افزایش مشوق های عملکرد مدیرعامل شرکت های پذیرفته شده در بورس بر میزان تخلف در گزارشگری مالی آن ها افزوده می شود.
۹.

مروری بر اطلاعات شفاف مالی و نقش آن در سقوط قیمت سهام

کلید واژه ها: شفافیت اطلاعات مالی سقوط قیمت سهام عدم تقارن اطلاعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 441 تعداد دانلود : 909
در محیط پرتلاطم امروزی، بسیاری از سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطلاعات در استراتژی های خود توجه دارند. فقدان اطلاعات و یا عدم اطمینان درباره آن ها، امروزه تبدیل به یک مشکل اساسی در بازارهای مالی شده است. یکی از الزامات رقابت سالم دسترسی همه مشارکت کنندگان بازار به اطلاعات شفاف است. یکی از انواع مهم بازارها (در کنار بازارهای کالا، پول و کار) بازار سرمایه است که اطلاعات شفاف بر عملکرد آن به شدت مؤثر است. نقصان اطلاعات در این بازار موجب افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع می شود. اطلاعات که جزء جدایی ناپذیر فرایند تصمیم گیری است، هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد، می تواند به اتخاذ تصمیمات صحیح-تری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر گردد و در نهایت باعث کارایی تخصیصی و شفافیت بازار شود که هدف نهایی بازار سرمایه است. با توجه به اینکه عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه به افزایش فرصت های مدیریت اطلاعات و در نتیجه مدیریت سود منجر می شود، می توان گفت که در محیطی با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر، بین مدیریت سود به عنوان معیار عدم شفافیت اطلاعات مالی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه شدید تری وجود دارد. از این رو هدف این تحقیق مروری بر اطلاعات شفاف مالی و نقش آن در سقوط قیمت سهام هست.
۱۰.

تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه

کلید واژه ها: مالکیت دولتی ریسک سقوط سهام هزینه سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 25 تعداد دانلود : 962
هزینه سرمایه به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد در مدل ارزش افزوده اقتصادی به شمار می رود و حداقل نرخ بازدهی است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هدف این پژوهش تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و هزینه سرمایه می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین ریسک سقوط سهام و هزینه سرمایه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و اثر مثبت ریسک سقوط سهام بر هزینه سرمایه در شرکت های با مالکیت دولتی بیشتر است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴