چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره پنجم زمستان 1401 شماره 76 (جلد 9)

مقالات

۱.

ارتباط بین ویژگی های شرکت و توسعه مالی با تأکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۲
هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین ویژگی های شرکت و توسعه مالی با تأکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش توسعه مالی با استفاده از مدل گاپتا و همکاران (2011) اندازه گیری شده است. ویژگی های شرکت شامل اندازه شرکت، سن شرکت، رشد شرکت، اهرم مالی و سودآوری شرکت می باشد. عدم اطمینان سیاست اقتصادی نیز با استفاده از مدل جارامیلو و سانکاک(2007) مورد سنجش قرار گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع علی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 130 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1391 تا 1399 است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، ویژگی های اندازه، سن، رشد و سودآوری با توسعه مالی ارتباط مثبت(مستقیم) و ریسک مالی ارتباط منفی(معکوس) دارد. در حالی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی تأثیر معناداری بر ارتباط بین ویژگی های شرکت و توسعه مالی ندارد.
۲.

تاثیر ارزش شرکت و صورت جریان وجوه نقد بر سرمایه گذاری

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۵۸
امروزه بیش از هر زمان دیگری سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی در بازارهای سرمایه به اطلاعات مالی قابل اتکاء تأکید دارند. کیفیت بالای گزارشگری مالی به سرمایه گذاران در برآورد بهتر ریسک و تعیین ارزش شرکت و شناسایی عوامل موثر برآن کمک نموده و منجر به بهبود تصمیم های سرمایه گذاری می گردد. اص ولاً شن اسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت و متعاقب آن تعیین ارزش واقعی نزدیک به ارزش ذات ی شرکت ها از اهمیت بس زائی برخوردار می باشد . بنابراین ب رآورد ارزش آتی شرکت ها همواره یکی از دغدغه های سرمایه گذاران بوده است. شرکت هایی که منابع مالی برای پروژه های بودجه بندی سرمایه ای را جذب می کنند، می توانند ارزش شرکت خود را افزایش دهندکه این امر خود منجر به ورود جریان وجوه نقد به فعالیت های تأمین مالی و خروج جریان های وجوه نقد به سوی فعالیت های سرمایه گذاری مطابق با اهداف شرکت می شود. نتایج تحقیقات متعدد نشان می دهد که ورود جریان وجوه نقد از فعالیت های عملیاتی نمی تواند به عنوان یک نشانه مثبت متفاوت در نظر گرفته شود. از این رو می توان نتیجه گرفت بازار به دلیل مذکور به طور فزاینده ای برای شرکت های ایرانی رقابتی است؛ علاوه بر این، استدلال کرده ایم ارزش شرکت، در صورتی که افزایش جریان های ورودی نقدینگی حاصل از فعالیت های عملیاتی ناشی از فروش به دلیل حاشیه سود کمتر یا کاهش خرید (به دلیل کمتر شدن سهم بازار)، باشد به احتمال بالا بهبود نمی باید.
۳.

تاثیر افشای اطلاعات اجتماعی و زیست محیطی بر رتبه اعتباری شرکت ها

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۴۴
امروزه شناسایی عوامل مؤثر بر رتبه اعتباری از نظر مقایسه ریسک اعتباری یک بنگاه اقتصادی با بنگاه های اقتصادی دیگر و هم ازنظر رقابت پذیری بنگاه اقتصادی، اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر رتبه بندی اعتباری شرکت ها به اجرا درآمده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین در این پژوهش با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه وتحلیل موجود، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، روش اسناد کاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی؛ و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. در پژوهش حاضر داده های مورد نیاز از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی شرکت ها و سندکاوی و همچنین سایت کدال استخراج شده است.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1399 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد افشای اطلاعات اجتماعی و زیست محیطی بر رتبه اعتباری شرکت ها تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
۴.

تحلیل فرآیند شهرگرایی در منطقه حاشیه نشین آخمه قیه

تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۲
شهرگرایی به عنوان یک شیوه ی اختصاصی زیست یا زندگی که ویژگی شهر است، به کیفیت متمایز انسانی اشاره می کند که برخلاف شهرنشینی، یک فرایند رشد شهری نیست، بلکه مرحله نهایی و نتیجه ی شهرنشینی محسوب می گردد. هدف از این تحقیق تحلیل فرایند شهرگرایی در مناطق حاشیه نشین می باشد که به این منظور محدوده محله "آخمه قیه" شهر تبریز به عنوان یکی از شاخص های وقوع شهرگرایی انتخاب شده است. برای رسیدن به این هداف و اینکه محله مورد نظر در کردام یک از فرایند شهرگرایی قرار داد، پرسشنامه ای با توجه به معیارهای شهرگرایی تهیه و توسط ساکنین محله مذکور تکمیل شده و یافته های پرسشنامه ها توسط نرم افزار spss بررسی شده است. با توجه به نتایج اولویت بندی میزان شهرگرایی افراد محله آخمه قیه نشانگر این است که ؛ این محله در زمینه مدیریت و برنامه ریزی زمان موفق تر بوده و بعد از آن در زمینه روابط اجتماعی شخصی و سپس در زمینه امنیت اجتماعی، ولیکن در زمینه روابط اجتماعی غیر شخصی و عوامل اقتصادی در سطح پایین تر از سطح متوسط شهرگرایی قرار گرفته است.
۵.

بررسی تاثیر تمرکز مالکیت مالکیت دولتی و نهادی بر محافظه کاری حسابداری و استقلال و خدمات حسابرسی

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۱
در این پژوهش به بررسی تاثیر تمرکز مالکیت مالکیت دولتی و نهادی بر محافظه کاری حسابداری و استقلال و حق الزحمه خدمات حسابرسی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس تعداد 130 شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمون فرضیه ها انتخاب شدند. قلمرو زمانی تحقیق مربوط به یک دوره 7 ساله از 1394-1400 می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که فرضیه اول، تمرکز مالکیت مالکیت دولتی و نهادی رابطه مثبت و معناداری با محافظه کاری حسابداری و استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی دارد. همچنین فرضیه دوم، بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری حسابداری و استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد و تأیید نمی گردد. همچنین براساس فرضیه سوم مبنی بر بین مالکیت دولتی و نهادی و محافظه کاری حسابداری و استقلال هیئت مدیره و حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تأیید می شود.
۶.

تاثیر اندازه مشتری وعملکرد مالی بر اظهارنظر حسابرس

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۵۵
هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیر اندازه مشتری و عملکرد مالی بر اظهارنظر حسابرس می باشد. قابل ذکر است بازه زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1392- 1399 می باشد، همچنین این پژوهش دارای دو فرضیه اصلی می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است.
۷.

رابطه بین مخارج مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت با نقش تعدیل کنندگی گزارشگری یکپارچه

تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۱
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مخارج مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت با نقش تعدیل کنندگی گزارشگری یکپارچه است. نمونه آماری این پژوهش شامل 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1390 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، داده ها از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص، طبقه بندی شده و متغیرها محاسبه و در نهایت از طریق نرم افزارهای Eviews و Stata با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی در سطح اطمینان 95/0 فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین مخارج زیست محیطی و ارزش شرکت و همچنین بین مخارج اجتماعی و ارزش شرکت رابطه مثبت معنادار وجود دارد. علاوه بر این، گزارشگری یکپارچه بر رابطه بین مخارج زیست محیطی و ارزش شرکت و همچنین بر رابطه بین مخارج اجتماعی و ارزش شرکت تأثیرگذاری مثبت دارد.
۸.

تبیین و شناسایی عوامل تشکیل دهنده مزیت رقابتی در سازمانها بر اساس تکنیک کیفی

تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۴۷
مزیت رقابتی، تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می کند. در واقع مزیت رقابتی، ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می کنند؛ به نحوی که در آن مقطع خود عرضه می کند؛ به نحوی که در آن مقطع زمانی این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی شود پس می توان اینطور گفت که مزیت رقابتی ارتباط مستقیم با ارزش های مشتری دارد؛ به نحوی که در یک طیف مقایسه ای، هر اندازه ارزش های عرضه شده یک سازمان به ارزش های مورد نظر مشتری نزدیکر باشد، می توان گفت که سازمان نسبت به رقبای خود دریک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت است. موضوع اساسی در ارتباط با مزیت رقابتی، ایجاد یا کسب آن از طریق تلفیق مؤثر منابع محیطی و سازمانی با استفاده از قابلیت های ذهنی و فکری سازمان و همچنین چگونگی حفظ آن از طریق برنامه های سازمان است.در نتیجه مدیران اجرایی با درک بهتر رقبا و محیط پر چالش رقابت می توانند با تکیه بر ابزارها و تکنیک های خاص، اطلاعات مرتبط با قابلیت ها، نقاط قوت و ضعف رقبا را مورد بررسی قرار داده و نسبت به انتخاب راهبرد مناسب اقدام و همواره و همواره یک گام از رقبا جلوتر باشد. هوشمندی رقابتی سعی دارد به نوعی، فعالیت های مستقیم و غیر مستقیمی را درگیری کند که رقبای سازمان در زمینه گوناگون انجام می دهند. بر اساس تجزیه و تحلیل مقالات مربوط در این حوزه ( بررسی 18 مقاله فارسی و 41 مقاله انگلیسی) ، به 16 معیار مشترک دست یافتیم
۹.

ارائه الگوی سه شاخگی عوامل موثر بر مدیریت بهره برداری هتل های لاله ایران

تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۵
راه اندازی ،مدیریت و بهره برداری از هتل در کلیه کشور های جهان یک امر تخصصی و بسیار حساس است. هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی سه شاخگی عوامل موثر بر مدیریت بهره برداری هتل های لاله ایران که از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی میباشد. جامعه آماری اسناد و سوابق بالادستی و مقالات و پایان نامه های مرتبط با این حوزه بوده که متشکل شد از 15مقاله فارسی و 11 مقاله لاتین. روش نمونه گیری بصورت گلوله برفی وروش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و روش پژوهش تحلیل محتوای متنی است .اکثر روش شناسان کیفی به جای استفاده از واژگان روایی و پایایی که اساساً و از لحاظ مبانی فلسفی ریشه در پارادایم کمی دارند، از معیار اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد جهت ارجاع به ارزیابی کیفیت نتایج کیفی استفاده می کنند. در این پژوهش از استراتژیهای تامین اعتمادپذیری( هولستی، 1391 )قابل قبول بودن، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تاییدپذیری استفاده شده است. پس از کدگذاری، مفهوم سازی و مقوله بندی، در نهایت مدل طراحی شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل محتوی متنی مقاله ها نشان از آن داشت که مدل سه شاخگی مدیریت بهره برداری هتل های لاله ایران دارای 22 معیار است که در سه سازه زمینه ای ، ساختاری ، رفتاری قرار داده شد .
۱۰.

بررسی تاثیر دستکاری جریان نقد عملیاتی بر پایداری رشد مبتنی بر سود در بازارهای مالی

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۰
هدف تحقیق بررسی این موضوع است که آیا دستکاری جریان نقد عملیاتی بر پایداری رشد مبتنی بر سود در بازارهای مالی تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1391 تا 1400 است که بررسی فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های واقعی این سال ها و رگرسیون خطی چندیمتغیره و داده های ترکیبی انجام خواهد شد. که پس از اعمال محدودیت 120 شرکت انتخاب گردید. با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر دستکاری جریان نقد عملیاتی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کوچکتر از 5 درصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با پایداری رشد مبتنی بر سود دارد لذا فرضیه اصلی تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد تایید می شود. و از آنجایی که ضریب این متغیر منفی است پس دستکاری جریان نقد عملیاتی بر پایداری رشد مبتنی بر سود تاثیر معکوسی دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۷