چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره سوم پاییز 1399 شماره 31 (جلد 3)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر ویژگی های مدیرعامل بر عملکرد بانک

کلید واژه ها: عملکرد بانک ویژگی مدیرعامل دوگانگی مدیرعامل تنوع جنسیتی مدیرعامل تجربه مدیرعامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 681 تعداد دانلود : 253
در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها، توجه به بالندگی سازمان ها، از جمله سیاست های موردتوجه همه مدیران هست، بانک ها هم از این موضوع مستثنا نیستند. بانک ها باید توسط مدیرانی، مدیریت شوند که می توانند ارزش شرکت را افزایش دهند؛ با این حال برخی از بانک ها به نظر نمی رسد که به شدت از این الزامات پیروی کنند که ممکن است دلایلی را برای توضیح، برخی از بانک ها در مورد بی تجربگی توضیح دهد. مدیران اجرایی تصمیمات ساختاری سرمایه نامناسب را اتخاذ می کنند که باعث ناکارآمدی تصمیمات ساختار سرمایه می گردد از این رو هدف تحقیق بررسی تاثیر ویژگی مدیرعامل از جمله دوگانگی مدیرعامل، ترجبه مدیرعامل و تنوع جنسیتی مدیرعامل بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1398 می باشد که با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که ویژگی های مدیرعامل بر عملکرد بانک تاثیر معناداری دارد و بانک ها برای عملکرد بهتر از مدیران مرد استفاده کنند همچنین تجربه بالای مدیران باعث بهبود عملکرد بانک شده که این نشان دهنده این می باشد که باید به مدیران فرصت داد که عملکرد واقعی خودشان را نشان دهند و هرچقدر تجربه کاری آن ها بالا می رود عملکرد بانک ها نیز بهتر می گردد و علاوه بر این این تحقیق نشان داد که مرد ها عملکرد بهتری در اداره بهتره بانک ها دارند و می توانندعملکرد بانک رو بهبود بخشند.
۲.

بررسی عملکرد فروشگاه های زنجیره ای شهروند با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه

کلید واژه ها: تصمیم گیری چندشاخصه تاپسیس فرایند تحلیل سلسله مراتبی فروشگاه زنجیره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 456
ارزیابی عملکرد و رتبه بندی درست فروشگاه ها همواره به عنوان سنجش عملکرد خرده فروشی ها، به ویژه فروشگاه های زنجیره ای مطرح بوده است و مدیران با رتبه بندی فروشگاه ها به راحتی می توانند تصمیمات مهمی مانند بسط و گسترش فروشگاه ها، رتبه بندی و ارجحیت آنها، ارتقا و بهبود کارائی کارکنان و ... را اتخاذ کنند و درصدد شناسایی و رفع اشتباهات برآیند. برای دستیابی به این امر، ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی ضمن شناسایی معیارها و شاخص های کیفی و کمی در ارزیابی عملکرد مدیریت فروشگاههای زنجیره ای شهروند، به کمک ابزارهایی چون مصاحبه، پرسشنامه و برگزاری جلسات آزاد این عوامل غربال شده و عامل های مؤثر مشخص شود و با در نظر گرفتن سه معیار اصلی (معیار عملکرد مالی، معیار رضایت مشتریان، معیار رضایت کارکنان) نظر به اعلام نظرات مختلف بخش ها (معاونت طرح و توسعه و سرمایه گذاری، مدیر عامل و مدیر دفتر تحقیق و توسعه)، اهمیت معیارها و زیر معیارها بدست آمده و سپس با روش های تصمیم گیری، اولویت بندی فروشگاه ها انجام شده است.
۳.

نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی (طالعه موردی: شعب بانک سپه استان فارس)

کلید واژه ها: حمایت سازمانی ادراک شده نوآوری سازمانی شعب بانک سپه نوآوری در تولید نوآوری در فرایند و نوآوری مدیریتی - ادرای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 987
این پژوهش با هدف بررسی نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس به تعداد 1182 نفر بودند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای ساده و حجم نمونه 257 نفر با استفاده از جدول مورگان و کرجسی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی آیزنبرگر، هانتینگنون، هاتچیسون و سوا و پرسشنامه نوآوری سازمانی خیمنز-خیمنز، سنز واله و هرناندز اسپالاردو استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نیز نشان داد که شعب بانک سپه استان فارس از نظر حمایت از کارکنان خود از استاندارد موجود بالاتر عمل کرده اند ولی به سطح مطلوب نرسیده اند. نوآوری سازمانی در دو بعد تولید و فرایند از سطح مطلوب پایین تر بوده و تنها در بعد مدیریتی – اداری در سطح مطلوب قرار دارد. ادراک کارکنان شعب بانک های سپه استان فارس از حمایت سازمانی در این بانک ها، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار هر سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی_اداری از ابعاد نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با تقویت ادراک کارکنان شعب بانک های سپه استان فارس از حمایت سازمانی در این بانک ها، نوآوری سازمانی در شعب مربوطه افزایش می یابد.
۴.

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت

کلید واژه ها: ارزش شرکت ریسک پذیری کیفیت حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 192 تعداد دانلود : 598
سهامداران همواره نیازمند اطلاعاتی هستند که بتوانند برای ارزیابی تصمیمات خود از آنها بهره گیرند. تصمیمات باید از لحاظ مالی و دیدگاه تحلیل گر مالی به گونه ای باشد که در شرکت ارزش ایجاد کند. در هر رویداد اقتصادی، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری نیازمند اطلاعات قابل اتکا هستند. از دیدگاه سرمایه گذاران، اطلاعاتی قابل اتکا تلقی می شود که یک سازمان مستقل بر فرآیند گزارش گری شرکت ها و مرکز ثقل این فرآیند یعنی صورت های مالی، نظارت نمایند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک پذیری در جهت ایجاد ارزش شرکت است. به همین منظور نمونه ای مشتمل بر 185 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1397 انتخاب گردیده است. جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش تابلویی استفاده شده است. معیارهای مورد استفاده جهت سنجش کیفیت حسابرسی پنج مولفه تخصص حسابرس، دوره تصدی حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی، تمرکز مالکیت و اعضای غیرموظف در هیئت مدیره می باشند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که همه مولفه های به کار گرفته شده در ارتباط با کیفیت حسابرسی و عامل ریسک بر ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد. همچنین همه مولفه ها، اثر ریسک پذیری بر ایجاد ارزش شرکت را تعدیل می کنند.
۵.

تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار

کلید واژه ها: کارایی سرمایه گذاری نیروی کار کنترل دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 86 تعداد دانلود : 886
سرمایه گذاری در نیروی کار زمانی کارا می شود که زمینه های لازم برای ایجاد فعالیت ها، توانایی ها و مهارتها را در انسان فراهم کند و موجب افزایش بازدهی شرکت گردد. یکی از عوامل مهمی که می تواند سرمایه گذاری در نیروی کار را بهبود بخشیده و در کارایی آن دخیل باشد کنترل دولتی است. در این پژوهش به بررسی تاثیر کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار پرداخته می شود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) هست. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 119 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 7 ساله بین سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری نیروی کار از مدل ارائه شده توسط پینوک و لیلیس (2007)، استفاده شده است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کنترل دولتی بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار تاثیر مستقیم دارد. می توان نتیجه گرفت که در شرکت های بورس اگر کنترل دولتی بیشتر باشد کارایی سرمایه گذاری نیروی کار نیز افزایش می یابد.
۶.

بررسی تاثیر اثر بخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه

کلید واژه ها: کیفیت افشای داوطلبانه کیفیت حسابرسی اثربخشی کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 643 تعداد دانلود : 40
افشای اختیاری اطلاعات منجر به کارایی بازار سرمایه شده و اعتماد سهامداران به شرکت را افزایش می دهد. اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی می توانند کیفیت افشای اختیاری را بهبود ببخشند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 120 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در Excel محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر دارد. ولی دوره تصدی حسابرس و حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر ندارند. تخصص مالی کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر ندارد. تجربه کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر ندارد. استقلال کمیته حسابرسی بر کیفیت افشای داوطلبانه تأثیر ندارد.
۷.

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری نیکوکاران در موسسات خیریه ی قوچان با استفاده از روش دلفی فازی و روش معادلات ساختاری تفسیری

کلید واژه ها: بعد کیفیت درک شده شهرت اعتماد رفتار اهدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 330 تعداد دانلود : 505
هدف تحقیق حاضر بررسی واولویت بندی عوامل موثربروفاداری می باشد. روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خیرین باسابقه شهرستان قوچان به تعداد 145 نفر می باشند. که به صورت انتخاب در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته 18 سوالی برمبنای طیف لیکرت 5 تایی خیلی کم تا خیلی زیاد بود که روایی و پایایی آن بر اساس روش های معتبر مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از روش دلفی طی چندمرحله پرسشنامه به کمک خیرین تنظیم گردید و همچنین از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل تفسیر انجام گردید نتایجنشان داد بعد کیفیت درک شده با بار عاملی 95/0 درجهت عوامل موثربروفاداری نیکوکاران بیشترین اهمیت را دارد بعد از عامل شهرت با بار عاملی 93/0 درمرتبه دوم اهمیت قرار دارد و دیگر ابعاد در درجات بعدی قرار گرفتند.
۸.

بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سلامت سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی

کلید واژه ها: مدیریت تصویرپردازی اعتماد سازمانی سلامت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 507 تعداد دانلود : 384
سازمان سالم، سازمانی است که بتواند تواناییهای خود را توسعه و گسترش دهد و با موانع بیرونی به صورت موفقیت آمیزی برخورد نماید. در این میان، نیروی انسانی اهمیت بسیار زیادی دارد . هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی بر سلامت سازمانی در جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی است. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان جهاد دانشگاهی استان خراسان رضوی می باشد. که به این منظور تعداد، 217 پرسشنامه صحیح مورد تحلیل قرار گرفت. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و روش پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. پایایی پرسشنامه استاندارد با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که برای متغیر مدیریت تصویرپردازی 0.953؛ اعتماد سازمانی 0.910 و سلامت سازمانی 0.951 به دست آمده است. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوی و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفته است. برای بررسی فرضیات تحقیق، از آزمون معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میان مدیریت تصویرپردازی و اعتماد سازمانی با سلامت سازمان ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.
۹.

بررسی تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی

کلید واژه ها: محافظه کاری حسابداری عملکرد شرکت پاداش اجرایی حساسیت عملکرد نسیت به پاداش مدیر اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 656 تعداد دانلود : 67
هدف: هدف از این مقاله بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی با توجه به تاثیر محافظه کاری حسابداری بر بهره وری قراردادهای پاداش مدیر اجرایی است. طراحی / روش شناسی / رویکرد: این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه بر اساس رویکرد اینگار و زامپلی (2010)، کلارکسون و همکاران (2011) و هوانگ و کیزگن (2013) با داده های تمامی شرکت های غیر مالی مالی ثبت شده در چین در طول 10 سال به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی می پردازد. یافته ها: نتایج این مطالعه رابطه مثبت بین پاداش مدیر اجرایی و اندازه گیری عملکرد مبتنی بر حسابداری را نشان می دهد. مهمتر از همه، نتایج نشان داد که محافظه کاری با میزان حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی ، پس از کنترل تعدادی از عوامل خاص شرکت و متغیرهای کنترل، رابطه مثبتی دارد. این مطالعه نشان می دهد که میزان حساسیت پاداش مدیر اجرایی به عملکرد شرکت در شرکت هایی با محافظه کاری حسابداری بالاتر ، بیشتراست. اصالت / ارزش: این یکی از مطالعات اندکی است که به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد به پاداش مدیر اجرایی می پردازد. این مطالعه شواهدی را برای این استدلال ارائه می دهد که محافظه کاری حسابداری، که یک ساز و کار حکومتی کارآمد است، می تواند با کاهش ریسک اطلاعات و ریسک اخلاقی در راستای حل مشکلات سازمان کمک کند.
۱۰.

بررسی تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی

کلید واژه ها: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد کیفیت گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 167 تعداد دانلود : 821
از آنجا که به کارگیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در ارتقای سطح مسئولیت پاسخ گویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد، لذا در این تحقیق، تأثیر به کارگیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل را مورد مطالعه قرار می دهیم. این تحقیق در سال 1399 انجام گرفت و از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهشی می باشد. نوع داده ها کیفی است و اطلاعات به صورت واقعی از طریق تکثیر پرسشنامه پژوهش گر ساخته می باشد. 14 سوال مربوط به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و 14 سوال مربوط ویژگی های کیفی مربوط به ارائه اطلاعات که طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. در آمار توصیفی شاخص های مرکزی میانگین، انحراف معیار، آزمون t ، نمودار و در بخش آمار استنباطی از مدل خطی ساده برای تجزیه وتحلیل داده ها و برای استخراج نتایج از نرم افزارهای 23spss# استفاده شده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که به کارگیری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیل تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰