چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره پنجم زمستان 1401 شماره 74 (جلد 7)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر محرک های مرتبط با بازاریابی و سود درک شده در قصد خرید خودروهای الکتریکی

تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 374
در سال های اخیر مصرف کنندگان و بازاریابان هر دو درگیر خرید و بازاریابی محصولات سازگار با محیط زیست هستند. وسایل نقلیه الکترونیکی محصولات سازگار با محیط زیست هستند که نوشدارویی برای اکثر مشکلات مربوط به محیط زیست می باشند. این تحقیق محرک های مرتبط با بازاریابی را در نظر می گیرد. یعنی نوآوری نسبی محصول، مزیت نسبی محصول، مزیت قیمت نسبی و مشوق های درک شده. یک طرح توضیحی اتخاذ شد و 402 نمونه از رویداد چهار روزه نمایشگاه خودرو در تهران استخراج شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 23 و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که محرک های مرتبط با بازاریابی و مشوق های درک شده نقش مهمی در قصد خرید وسایل نقلیه ایفا می کنند.
۲.

تاثیر دارایی های نامشهود بر رابطه بین رشد شرکت و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : 780 تعداد دانلود : 512
امروزه انواع دارایی های نامشهود نقش بسیار مهمی در تداوم و بقای فعالیت شرکت های تجاری و ارزشگذاری آن ها ایفا می نمایند. لذا وجود دارایی های نامشهود و نقش بسزای آنها در ایجاد ارزش برای واحدهای تجاری، حقیقتی انکار ناپذیر است که به رغم آسیب پذیر بودن و ابهامات مربوط به این دارایی ها، کماکان شناخت و اندازه گیری و ارایه اطلاعات پیرامون آنها را از اهمیتی دوچندان برخوردار می نماید. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا دارایی های نامشهود بر رابطه بین رشد شرکت و ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول، رشد شرکت و ارزش شرکت رابطه مستقیمی دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی (دارایی نامشهود* رشد شرکت) رابطه معنادار با ارزش شرکت ندارد.
۳.

فین تک در صنعت بانکداری

تعداد بازدید : 309 تعداد دانلود : 236
در عصر سومین انقلاب فناوری، فناوری دیجیتال، مانند کلان داده و محاسبات ابری، به سرعت در حال رشد و توسعه است. فین تک که از ادغام امور مالی و فناوری سرچشمه می گیرد، زمانی پدیدار شد که نیاز به یکپارچگی پویا به وجود آمد. ظهور و توسعه فناوری مالی تأثیر بسزایی بر موسسات مالی به ویژه بانک های تجاری دارد. فین تک محدودیت های زمانی و مکانی را شکسته است و بانک های تجاری را قادر می سازد تا مشتریان بیش تری در منطقه بزرگ تری داشته باشند. خدمات آنلاین و ربات های هوشمندی که توسط فناوری مالی آورده شده اند، جایگزین نیروی کار سنتی شده اند و هزینه ها را کاهش داده اند. فین تک می تواند آگاهی نوآورانه بانک های تجاری را افزایش دهد، به استعدادهای نوآورانه اهمیت دهد و دائماً برای ایجاد محصولات جدید و خدمات جدید نوآوری ایجاد کند. رابطه بین فناوری مالی و بانک های تجاری یک رابطه جایگزین نیست بلکه مکمل است. فناوری مالی می تواند بانک های تجاری را برای انجام محصولات و خدمات و سایر نوآوری ها برای بهبود کارایی عملیاتی و کاهش هزینه ها تشویق کند. بسیاری از تحلیل گران، آینده صنعت بانکداری را در گرو رشد فین تک ها می دانند؛ به گونه ای که تمایل به سرمایه گذاری فین تک با سرعت زیادی درحال رشد است. فین تک در حوزه مالی شفافیت ایجاد کرده و ریسک ها را کاهش می دهند. موجب بهبود دسترسی مشتریان به خدمات مالی شده و سرعت را افزایش می دهد. فین تک طراحی شده است که با چابکی بیش تر، خدمت دهی به بخش های مختلف و خدمات بهتر و سریع تر؛ تهدیدی برای خدمات سنتی باشد و در نهایت این خدمات را به چالش بکشد.
۴.

اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک پذیری بانکها

تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 760
کمیته حسابرسی جهت انجام نقش نظارتی و حفاظت از منافع سهامداران باید مستقل از مدیریت سازمان باشد از طرفی با توجه به اینکه کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است، در رابطه با پایش و راهبری کیفیت اطلاعات واحدهای تجاری نقش اساسی دارد. لذا اعضای کمیته حسابرسی اثر بخش، قادر خواهند بود مدیریت را از دستکاری نتایج مالی منع کنند بر همین اساس این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین اثر بخشی کمیته حسابرسی با ریسک پذیری بانک ها است. در این پژوهش تعداد 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1391 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی پانل و غیر خطی لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین اثربخشی کمیته حسابرسی با انحرافات استاندارد بازده دارایی ها و نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات رابطه منفی و معناداری وجود دارد. اما بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک ورشکستگی آلتمن رابطه معناداری وجود ندارد.
۵.

بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت

تعداد بازدید : 89 تعداد دانلود : 431
عدم اطمینان محیطی به عنوان درصد تغییرپذیری در محیط بیرون از واحدهای تجاری که می تواند شامل: مشتریان ویژه، مقررات مربوط به امورات دولتی، اصناف مربوط به کارگرها و غیره تعریف شده که این عوامل می تواند در نوسانات ریسک تخمین دقیق سودهای آینده منوط به صاحبان سهام نیز اثر داشته باشد. یک محیط دارای عدم اطمینان بالا، می تواند در تشخیص میزان تأمین منابع از اهرم مالی و یا میزان سطح ذخیره در وجه نقد مشکلاتی برای مدیران نیز رقم بزند. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان محیطی بر میزان گزارشگری پایداری شرکت تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 120 شرکت120 شرکت؛ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1391 تا 1400 است با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر عدم اطمینان محیطی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کوچکتر از 5 درصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با گزارشگری پایداری شرکت دارد
۶.

رابطه انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بهره وری سرمایه با توجه به تئوری چرخه عمر شرکت

تعداد بازدید : 932 تعداد دانلود : 141
روش سرمایه گذاری شامل طیف گسترده ای از فعالیت هایی است که برای تولید سود آتی انجام می شود. بر این اساس، ممکن است سرمایه گذاری در دارایی های عملیاتی یا غیر عملیاتی صورت گیرد. انتخاب روش سرمایه گذاری اساسا اشاره به اینکه سرمایه تحت کنترل شرکت در کسب و کار اصلی آن مورد استفاده قرار گرفته است. بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بهره وری سرمایه با توجه به تئوری چرخه عمر شرکت می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به دلیل برخی ناهماهنگی ها میان اعضای جامعه تعداد 132شرکت به عنوان نمونه تحقیق در دوره زمانی بین سالهای 1393 الی 1400 با توجه به شرایط و اعمال محدودیت های مربوط به انتخاب نمونه، انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج نشان داد انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بهره وری سرمایه تاثیرمثبت و معنی داری دارد. همچنین انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری با بهره وری سرمایه در مراحل رشد، بلوغ و افول تاثیرمثبت و معنی داری نشان داد.
۷.

بررسی تأثیر سیاست پولی بر عملکرد شرکت ها با تمرکز بر تحریم مالی

تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 201
تعدیل سیاست پولی از طریق تغییرات نرخ بهره، با تمرکز اصلی بر حاشیه سود خالص، تأثیر قابل توجهی بر سود شرکتها دارد. و از آنجایی که مکانیسم هایی که از طریق آن سیاست های پولی بر عملکرد شرکت ها تأثیر می گذارند، چندوجهی هستند و باعث ابهام در پاسخ های عملکرد شرکتها می شوند. با توجه به این حقایق سبک، ارتباط بین سیاست پولی و عملکرد شرکت یک موضوع تجربی ضروری است که باید به طور جامع به آن پرداخته شود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نوسانات نرخ ارز بر رابطه بین قدرت بازار و عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد یا نه؟ جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1399 و با استفاده از اطلاعات 120 شرکت و روش رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه اول، نشاندهنده این است که بین سیاست پولی و عملکرد شرکت ها رابطه معناداری دارد. و همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که متغیر تعاملی تحریم مالی رابطه بین سیاست پولی و عملکرد شرکت را تعدیل می کند.
۸.

اثرات درماندگی مالی، سیاست تقسیم سود و نسبت بدهی به ارزش ویژه بر ارزش شرکت

تعداد بازدید : 584 تعداد دانلود : 357
واکنش مثبت یا منفی بازار به سیاست های تقسیم سود واحدهای اقتصادی و شدت چنین واکنشی، به سطح محدودیت های مالی بستگی دارد. هدف این تحقیق بررسی اثرات درماندگی مالی، سیاست تقسیم سود و نسبت بدهی به ارزش ویژه (بدهی به حقوق صاحبان سهام) بر ارزش شرکت است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 168 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1393 تا 1400 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد اگرچه درماندگی مالی منجر به کاهش تغییر جهت رابطه میان تقسیم سود و ارزش شرکت می شود؛ اما این تأثیر معنی دار نیست؛ همچنین نتایج نشان داد نسبت بدهی به ارزش ویژه بر رابطه تقسیم سود و ارزش شرکت تأثیر منفی و معنی دار دارد.
۹.

بررسی تاثیر تخصص مالی هیات مدیره بر تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : 600 تعداد دانلود : 954
اهمیت بانک ها برای حفظ نسبت های سرمایه بالا و اجتناب از دوره های طولانی کم سرمایه سازی نیاز به وجود مدیران مستقل در هیئت مدیره بانک ها با تخصص مالی به منظور افزایش درک هیئت مدیره از تجارت بانکی دارد. از این رو هدف این تحقیق بررسی تأثیر تخصص مالی هیئت مدیره بر تأمین مالی داخلی و بیرونی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1399 با نمونه مشتمل بر 120 شرکت و با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره انجام شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول مشاهده شد که در فرضیه اول تخصص مالی هیئت مدیره بر تأمین مالی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد همچنین در دیگر نتایج آزمون فرضیه مشاهده گردید که تخصص مالی هیئت مدیره بر تأمین مالی بیرونی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد .
۱۰.

تأثیر نقدینگی، نسبت بدهی، اندازه و سن شرکت بر تأخیر گزارش حسابرسی

تعداد بازدید : 869 تعداد دانلود : 195
گزارش های دوره ای حاوی اطلاعات ارزشمندی برای سرمایه گذاران است و قبل از اینکه این اطلاعات در دسترس قرار بگیرد، وجود تأخیر طولانی باعث می شود این اطلاعات برای سرمایه گذاران کم ارزش شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر نقدینگی، نسبت بدهی، اندازه و سن شرکت بر تأخیر گزارش حسابرسی است. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 168 شرکت در بازه زمانی 1393-1400 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد نقدینگی شرکت بر تأخیر گزارش حسابرس تأثیر مثبت و معنی دار دارد؛ اندازه شرکت بر تأخیر گزارش حسابرس تأثیر منفی و معنی دار دارد؛ همچنین نتایج نشان داد نسبت بدهی و سن شرکت نیز بر تأخیر گزارش حسابرس تأثیر مثبت دارند؛ اما تأثیر آنها معنی دار نیست.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰