چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره دوم تابستان 1398 شماره 11 (جلد 4)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی رضایتمندی کارکنان دانشگاه تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 388
هدف کلی این پژوهش بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه تبریز بوده که تعداد آن ها حدود 828 نفر و نمونه برآورد شده 263 نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه برداشته شده است. برای گردآوری داده ها از دو فقره پرسشنامه فرهنگ سازمانی و رضایتمندی کارکنان و برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ها نشان داد که فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز، تاثیر مثبت و معنی داری دارد ضریب Beta برابر 53/0 و شاخصt برابر 14/10 بوده که از نظر آماری در سطح 01/0 معنی دار می باشد. همچنین تحلیل فرضیه های فرعی نشان داد که ابعاد خلاقیت و نوآوری، خطرپذیری، توجه به جزئیات، توجه به ره آورد، توجه به اعضای سازمان، نقش تصمیمات بر کارکنان، جاه طلبی کارکنان، توجه به تیم تاثیر و پایداری، در رضایتمندی کارکنان تاثیر مثبت و معنی داری دارند. ضریب Beta به ترتیب برابر 35/0 ، 34/0 24/0 ، 37 ، 25/0 ،29/0 ، 0،33/0 ، 51 /0 و 19/0 بوده که همگی از نظر آماری، معنی دار می باشند.t بدست آمده برای تمام فرضیه ها معنی دار بوده و تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر رضایتمندی کارکنان در دانشگاه تبریز را مورد تایید قرار می دهند.
۲.

بررسی تأثیر انطباق مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی بر فرصت رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: فرصت رشد مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی اجتناب مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 232 تعداد دانلود : 201
مالیات یکی از متغیرهایی است که دولت با استفاده از آن هم در متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری و هم در تخصیص منابع و توزیع درآمد اثر مطلوبی می گذارد. افزایش سهم مالیات در تأمین مخارج دولت ها باعث کاهش آثار نامطلوب اقتصادی جامعه می شود. به همین دلیل موضوع مالیات از دیرباز موردتوجه صاحب نظران علم اقتصاد و مالیه عمومی قرارگرفته و قوانین مالیاتی نیز سیر تکاملی خود را طی نموده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر انطباق مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی بر فرصت رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر مشتمل بر 129 شرکت برای دوره زمانی سال های 1389 تا 1396 می باشد و همچنین برای پردازش، دسته بندی و آماده نمودن متغیرها و ورود به نرم افزارهای Eviews از نرم افزار تخصصی Excel استفاده شد و درنهایت برای برآورد مدل جهت رد یا پذیرش فرضیه تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده گردیده شد. نتایج تحقیق نشان داد که طبق فرضیه تحقیق انطباق مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی بر فرصت رشد شرکت ها تاثیر مستقیم و معناداری دارد.
۳.

بررسی رابطه غیرخطی بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانوادگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

کلید واژه ها: تمرکز مالکیت کنترل خانوادگی اهرم مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 943 تعداد دانلود : 443
با توجه به اینکه شرکت های خانوادگی درصد قابل توجهی از بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص می دهد، در این تحقیق سعی شده است که ماهیت این واحدهای تجاری برای سرمایه گذاران آشکار شود تا آنها بتوانند در امر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری های خود، تصمیمات معقول تری را اتخاذ نمایند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه غیرخطی بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانوادگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور تعداد 106 شرکت در طی دوره زمانی 1395- 1390 از طریق روش هدفمند(سیستماتیک) بعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب گردید.برای تخمین مدل رگرسیونی با داده های تابلویی و برای تجزیه و تحلیل از رگرسیون چندگانه به روش پانل-دیتا استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین کنترل تمرکز مالکیت و اهرم مالی رابطه uشکل معکوس وجود دارد و بین کنترل تمرکز مالکیت و اهرم مالی با نقش میانجی کنترل خانودگی رابطه u – شکل معکوس وجود ندارد و رابطه مستقیم مطرح است.
۴.

بررسی رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد با تأکید بردرماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: استقلال هیئت مدیره حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد درماندگی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 115
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد با تأکید بردرماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر مشتمل بر 130 شرکت برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1396 می باشد و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی مانا بودن توزیع داده ها از آزمون جارک برا و جهت تشخیص مانا بودن داده ها از آزمون لوین، لین و چو استفاده شد. همچنین برای پردازش، دسته بندی و آماده نمودن متغیرها و ورود به نرم افزارهای Eviews از نرم افزار تخصصی Excel استفاده شد و در نهایت برای برآورد مدل جهت رد یا پذیرش فرضیه تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده گردیده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین استقلال هیئت مدیره و حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد یک رابطه معکوس وجود دارد و همچنین درماندگی مالی تاثیر منفی بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
۵.

بررسی اثر بهای تمام شده خدمات بیمارستانی بر کیفیت خدمات و رضایتمندی ذینفعان در بیمارستان های تبریز

کلید واژه ها: کیفیت خدمات تعرفه های درمانی رضایت بیمار اعتماد پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 189 تعداد دانلود : 171
رضایتمندی از کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستانها و همچنین میزان هزینه های درمانی در دنیای امروز دارای جایگاه ویژه ای است. اما این موضوع در رابطه با بیماران اهمیت دوچندانی می یابد. زیرا رعایت نکات و اصول صحیح و استاندارد علمی ارائه خدمات به بیماران می تواند نقش بسزایی در سلامت جسم و روان بیماران و حتی رضایت خانواده های آنان داشته باشد. در این تحقیق به بررسی اثر بهای تمام شده خدمات بیمارستانی بر کیفیت خدمات و رضایتمندی ذینفعان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس مدل سروکوال پرداخته شد. مورد مطالعه، بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب شد و 270 نفر از بیمارانی که برای درمان به آن مراجعه نمودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابعاد کیفیت خدمات بر اساس مدل سروکوال شامل پنج مولفه : قابلیت اطمینان، ملموسات، اعتماد، پاسخگویی، و همدلی استخراج شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان دادند که بین کیفیت خدمات و میزان تعرفه و هزینه های درمانی ابعاد فوق با رضایت کلی بیماران رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج سنجش رضایت بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده بوسیله آزمون دبلیو کندال نشان داد ، که رضایت بیماران از ابعاد پاسخگویی و اطمینان به ترتیب بیشترین و رضایت آنها از بعد اعتماد کمترین است.
۶.

ارتباط کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی

کلید واژه ها: کمیته حسابرسی انحراف در گزارشگری مالی تقلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 619 تعداد دانلود : 868
هدف از این تحقیق تعیین رابطه کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی است. برای اندازه گیری کمیته حسابرسی از سه ویژگی آن یعنی استقلال اعضای کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه گیری کمیته حسابرسی استفاده شده است. برای این منظور 240 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهران در بازه زمانی 7 ساله (1389-1395) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار Eviews8 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، همچنین بین استقلال اعضای کمیته حسابرسی و تخصص اعضای کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، علاوه بر این اندازه کیمته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری دارد.
۷.

بررسی نقش تعدیلی استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: استقلال هیئت مدیره جریان نقد آزاد کارایی سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 288 تعداد دانلود : 968
از هیئت مدیره شرکت ها به عنوان سازوکاری اثربخش برای کاهش مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران از طریق پایش و نظم دهی به فعالیت مدیران، یاد کرده اند. هدف این تحقیق، بررسی نقش تعدیلی استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، از اطلاعات 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1389 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته شده است. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های پژوهش برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و برای پردازش الگوی پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین، برای انجام محاسبات از نرم افزارهای Eviews نسخه 9 و اکسل 2010 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که بین جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد و همچنین استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴