چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره دوم تابستان 1398 شماره 9 (جلد 2)

مقالات

۱.

بررسی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری هواداران تیم ورزشی به واسطه تعیین هویت آن ها (مورد مطالعه: رزمی کاران کاراته پیام قوچان)

کلید واژه ها: شخصیت برند وفاداری نگرشی وفاداری رفتاری هویت تیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 973
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری هواداران تیم ورزشی به واسطه تعیین هویت آن ها (مورد مطالعه: رزمی کاران کاراته پیام قوچان) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است جامعه آماری پژوهش را تعداد نامحدود از هواداران تیم رزمی کاران کاراته پیام قوچان تشکیل می دهند. حجم نمونه براساس فرمول کوکران جامعه نامحدود تعداد 384 نفر در نظر گرفته که این تعداد با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب می شوند. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده های اولیه از روش میدانی استفاده شد و ابزار جمع آوری داده های اولیه پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت بوده و برای گرد آوری داده های ثانویه از روش کتابخانه ای استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری استفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که پایایی کل آن برابر با 897/0 می باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها بیانگر تاثیر شخصیت برند و تعیین هویت تیم بر وفاداری آن ها است. همچنین شخصیت برند تاثیر معناداری بر وفاداری نگرشی و رفتاری دارد.
۲.

بررسی اثر سوگیری قضاوتی مدیران بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت ها

کلید واژه ها: سوگیری قضاوتی مدیران محافظه کاری حسابداری اعتبار تجاری شرکت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 636 تعداد دانلود : 803
پژوهش حاضر به بررسی اثر سوگیری قضاوتی مدیران بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت ها پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و 127 شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و در بازه زمانی 6 ساله 1391 الی 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش نیز از نوع تجزیه وتحلیل همبستگی با رویکرد رگرسیونی چندگانه است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سوگیری قضاوتی مدیران نیز بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری شرکت ها تاثیر معنادار داشته و رابطه آنها را ضعیف می کند.
۳.

بررسی تأثیر بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران

نویسنده:

کلید واژه ها: بازارگرایی مشتری گرایی رقابت گرایی هماهنگی بین بخشی عملکرد شرکتهای بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 879 تعداد دانلود : 116
آشفتگی روند تجاری، سبب شده که، شرکت ها از گرایش های مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده کنند. بازارگرایی یک مفهومی است که تمام سازمانها را در بر میگیرد از این رو پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بازارگرایی و ابعاد آن بر عملکرد شرکتهای بیمه پاسارگاد در شهر تهران می پردازد در این پژوهش تأثیر ابعاد بازارگرایی از قبیل مشتری گرایی، رقابت گرایی و هماهنگی بخشی نیز بر عملکرد شرکتهای بیمه بررسی شده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده توصیفی، از نوع همبستگی است. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر به دست آمد که به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس بین مشتریان شرکت های بیمه پاسارگاد در شهر تهران توزیع و به صورت تکمیل شده جمع آوری گردید. گردآوری داده های موردنیاز با پرسشنامه انجام گرفت. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازارگرایی بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد و تاثیر مشتری گرایی، رقابت گرایی و هماهنگی بین بخشی به ترتیب با ضریب مسیرهای 674/۰، 565/۰، 429/۰تایید شد.
۴.

تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: عدم اطمینان محیطی تصمیمات سرمایه گذاری ارزش شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 635 تعداد دانلود : 438
تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، آینده شرکتها را رقم می زند و بقای هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری های مداوم است. عدم اطمینان محیطی، شرکت را با محیط غیرقابل پیش بینی که ویژگی آن تغییرات سریع در تکنولوژی، تنوع شدید در تقاضای مشتریان و نوسانات شدید در تأمین مواد می باشد روبرو می کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر تصمیمات سرمایه-گذاری و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک 109 شرکت در طول دوره زمانی 1390-1396 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل این پژوهش از روش رگرسیون پانلی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد عدم اطمینان محیطی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معناداری دارد.
۵.

ارائه مدل طراحی شبکه لجستیک مستقیم و معکوس با در نظر گرفتن هزینه گارانتی برای محصول باز تولید شده

کلید واژه ها: لجستیک مستقیم ومعکوس طراحی شبکه هزینه گارانتی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 610
در زنجیره تأمین مدیریت برگشتی در قالب لجستیک معکوس اعمال می شود.جریان مواد وکالاها در خلاف جهت عادی زنجیره ،امری اجتناب ناپذیر است.از این رو پرداختن به امر لجستیک معکوس ،ضروری است.با توجه به بررسی ها یکی از مواردی که تأثیر بسیاری در طراحی و مدلسازی شبکه های لجستیک معکوس دارد،توجه به عدم قطعیت در شبکه می باشد.در سال های اخیر با توجه به نگرانی های زیست محیطی ،تولید کنندگان مجبور به عرضه محصولات سازگار با محیط زیست و همچنین تولید کنندگان و مشتریان تشویق به احیا و بازیافت محصولات خراب و فرسوده شده اند.مدل ارائه شده در این تحقیق یک مدل چند محصولی و هشت سصحی است که قابلیت حمایت از انواع صنایعی رادارد که در آنها احیا و بازیافت و انهدام محصولاتی که در پایان عمر خود قرار دارند انجام می شود.در این تحقیق به کمینه کردن کل هزینه های شبکه (هزینه های حمل ونقل،هزینه های احداث تسهیلات،هزینه عملیات در تسهیلات و هزینه گارانتی) پرداخته ایم.در این تحقیق یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مخلوط برای طراحی شبکه لجستیک معکوس ارائه شده است.برای حل هم بعد از نوشتن مدل آن را با نرم افزار GAMS حل نمودیم.
۶.

بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی

کلید واژه ها: حق الزحمه غیرعادی حسابرسی مدیریت سود تعهدی مدیریت سود واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 608 تعداد دانلود : 497
هدف اصلی پژوهش حاضرتعیین رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی تحقیق پنج ساله براساس صورت های مالی سال های 1392 تا 1396 را در بر می گیرد. جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی و روش داده های ترکیبی استفاده شده است. به طوری که پس از اعمال محدودیت های موردنظر در پژوهش، نمونه نهایی متشکل از 88 شرکت انتخاب گردید. در این پژوهش جهت طبقه بندی داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است. همچنین پس از طبقه بندی داده های پژوهش برای پردازش داده ها و انجام تخمین ها از نرم افزار Eviewes استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی می باشد.
۷.

نقش توان مندی مدیران در کشف کلاه برداری گزارشگری مالی با در نظر گرفتن حضور و نفوذ صاحب منصبان دولتی در ارکان اداره شرکت ها با تعیین درجه سیاست دولتی بر اساس شاخص SA

کلید واژه ها: توان مندی مدیران کلاه برداری مالی صاحب منصبان دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 18
نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاه های اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه انگیزه های مدیران را نیز در ارتباط با گزارشگری مالی و تهیه صورت های مالی تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت باعث ایجاد تفاوت های چشم گیر در کیفیت صورت های مالی شرکت های دارای روابط سیاسی در مقایسه با شرکت های بدون روابط سیاسی گردد. از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر توانایی مدیریتی در احتمال کشف تقلب در بین شرکت های دارای ارتباطات سیاسی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی سال های 1387 تا 1397 می باشد. حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 70 شرکت می باشد. روش پژوهش بر اساس رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات و تحلیل پوششی داده ها می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد مدیران توانمند قدرت کاهش تقلب در گزارشگری مالی را دارند. همچنین وجود ارتباطات سیاسی منجر به گزارشگری مالی متقلبانه می شود. دیگر نتایج نشان می دهد که ارتباطات سیاسی تأثیر توانایی مدیریتی در احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف می نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴