چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره پنجم بهار 1401 شماره 59 (جلد 4)

مقالات

۱.

تأثیر سیاست مالیاتی متهورانه بر هم زمانی قیمت سهام

کلید واژه ها: سیاست مالیاتی مالیات متهورانه هم زمانی قیمت سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 696 تعداد دانلود : 38
هدف این تحقیق به دنبال، تأثیر سیاست مالیاتی متهورانه بر هم زمانی قیمت سهام می باشد. از لحاظ طبقه بندی برحسب روش از نوع تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. از جنبه تئوریک تحقیق مزبور در حوزه تحقیقات اثباتی طبقه بندی می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی تحقیق نیز یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1393 الی 1399 می باشد. براساس فرضیه تحقیق انتظار می رود که سیاست مالیاتی متهورانه بر هم زمانی قیمت سهام تأثیر معناداری داشته باشد. نتایج نشان می دهد که سیاست مالیاتی متهورانه بر هم زمانی قیمت سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد. به عبارت دیگر در صورت وجود سیاست مالیاتی متهورانه، هم زمانی قیمت سهام کاهش می یابد و برعکس.
۲.

تاثیر درماندگی مالی بر نوسان پذیری سود

کلید واژه ها: نوسان پذیری سود درماندگی مالی تعدیل شده آلتمن درماندگی مالی بر اساس ماده 141 قانون تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 996 تعداد دانلود : 195
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر درماندگی مالی بر نوسان پذیری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای سنجش درماندگی مالی از دو معیار مدل درماندگی مالی آلتمن تعدیل شده و ماده 141 قانون تجارت استفاده شده است. نوسانات سود برابر با انحراف معیار 4 سال سود خالص می باشد. روش پژوهش از لحاظ ماهیت، جزء تحقیقات کاربردی بوده و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 114 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 8 ساله بین سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی حسابرسی شده ی شرکت ها جمع آوری شده و سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا و از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد که درماندگی مالی بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن بر نوسانات سود تاثیر منفی (معکوس) دارد. همچنین در ماندگی مالی براساس ماده 141 قانون تجارت بر نوسان پذیری سود تاثیر معنی داری ندارد.
۳.

بررسی تاثیر تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

کلید واژه ها: تلاش حسابرسی تعدیلات حسابرسی اظهار نظر حسابرسی کیفیت حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 249 تعداد دانلود : 843
این مقاله با استفاده از مجموعه داده های منحصربه فرد دوره حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1394 تا 1399 در ایران، رابطه بین تلاش حسابرسی و کیفیت حسابرسی را از دیدگاه فرآیند حسابرسی و نتایج حسابرسی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تلاش حسابرسی به طور معناداری احتمال تعدیلات حسابرسی را افزایش می دهد که این موضوع مانع از مدیریت سود مثبت شده و موجب بهبود کیفیت صورت های مالی حسابرسی شده، می شود. ما همچنین دریافتیم که به طور کلی تلاش حسابرسی تأثیر معناداری در صدور اظهار نظرهای حسابرسی اصلاح شده ندارد، اما به احتمال زیاد در صورت فقدان تعدیلات حسابرسی، یک اظهار نظر حسابرسی اصلاح شده صادر می شود. علاوه براین، دریافتیم که تأثیر تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی هنگامی که مشتریان پیچیده تر و شرکت های حسابرسی بزرگتر هستند، کمتر می شود. در مجموع، شواهد نشان می دهد که تلاش حسابرسی با تأثیرگذاری بر فرآیند حسابرسی و بازده حسابرسی نقش مهمی در بهبود کیفیت حسابرسی دارد. مطالعه ما ادبیات تأثیر تلاش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در بازارهای نوظهور را توسعه می دهد و نتایج این مطالعه، پیامدهای مهمی در بهبود بازده بازار حسابرسی در ایران دارد
۴.

نقش تفکر انتقادی حسابرسان در کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی

کلید واژه ها: تفکر انتقادی کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی حسابرسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 519 تعداد دانلود : 792
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تفکر انتقادی بر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی است که با توجه به عناصر اصلی تفکر انتقادی را در فرآیند حسابرس ی که شامل: عناصرعاطفی(سابقه حسابرس)، عناصرشناختی(آموزش ویادگیری حرفه ای)و عناصر رفتاری ( اجرای فرآیند حسابرسی) می باشد سه فرضیه تدوین شد روش پژوهش حاضر توصیفی و کابردی می باشد وجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه حسابرسان مستقل سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی می باشد که از نفرات در دسترس حجم نمونه آماری با توجه به محدودهای اعمال شده تعداد 384 پرسشنامه انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عناصرعاطفی(سابقه حسابرس)بر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر معنی دار و مثبت دارد. و عناصرشناختی(آموزش ویادگیری حرفه ای)و عناصر رفتاری ( اجرای فرآیند حسابرسی)بر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی تاثیر معنی دار و مثبت دارد
۵.

تاثیر هزینه های نمایندگی بر رابطه ساختار مالکیت و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی

کلید واژه ها: حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد ساختار مالکیت هزینه های نمایندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 89 تعداد دانلود : 341
در بازارهای کامل سرمایه، انتظار بر این است که همه شرکت ها به آسانی به منابع خارج از شرکت دسترسی داشته باشند و تصمیمات سرمایه گذاری منحصراً مبتنی بر سودآوری مورد انتظار آینده می باشد و دسترسی به سرمایه های داخلی هیچ گونه تأثیری بر تصمیمات نداشته باشد. اما در دنیای واقعی با توجه به مکانیسم اطلاعات نامتقارن، هزینه تامین مالی با استفاده از منابع داخلی و خارجی متفاوت بوده و در این محیط ها، اطلاعات نامتقارن بین قرض دهنده و قرض گیرنده بر توانایی شرکت برای دستیابی به اعتبار و قدرت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی آنها تأثیرگذار است. لذا در پژوهش حاضر به تاثیر هزینه های نمایندگی بر رابطه ساختار مالکیت و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور نمونه ای شامل 107 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1392 الی 1398 انتخاب و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه9، استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است هزینه های نمایندگی بر رابطه بین بین مالکیت مدیریتی و نهادی با حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقد تاثیر معنادار و معکوسی دارد.
۶.

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نحوه برخورد حسابرسی داخلی

کلید واژه ها: استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی حسابرسی داخلی حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 421 تعداد دانلود : 703
حسابرسی داخلی نقش مهمی را در فرآیند اطمینان بخشی و راهبری پروژه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ایفا می کند. به عنوان مثال، حسابرسی داخلی قادر است، میزان انحراف های ممکن را ارزیابی نماید؛ مانند انحراف هایی که به دلیل عدم رسیدگی به روابط درونی حساس و یا کنترل های با اهمیت رخ می دهند.هدف اصلی این پژوهش پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS و نحوه برخورد حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی نقش مهمی را در فرآیند اطمینان بخشی و راهبری پروژه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ایفا می کند. به عنوان مثال، حسابرسی داخلی قادر است، میزان انحراف های ممکن را ارزیابی نماید؛ مانند انحراف هایی که به دلیل عدم رسیدگی به روابط درونی حساس و یا کنترل های با اهمیت رخ می دهند.هدف اصلی این پژوهش پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS و نحوه برخورد حسابرسی داخلی است.
۷.

تأثیر هوش تجاری در بازاریابی بر افزایش فروش در شرکت های تولیدی

کلید واژه ها: هوش تجاری افزایش فروش و عملکرد کیفیت محتوا اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 982
هدف از این بررسی تأثیر هوش تجاری در بازاریابی بر افزایش فروش در شرکت های تولیدی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به این خاطر که به بررسی و تحلیل وضع موجود پرداخته است، روش بکار گرفته شده در این پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه مورد مطالعه کارشناسان و مدیران شرکت پوپک صنعت بادرود بود که تعداد آنان 180نفر است. با توجه به تعداد معلوم کارکنان برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران به صورت تصادفی 120 نفر انتخاب شد و پرسشنامه میان این افراد توزیع گردید. برای جمع آور ی داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شد. در آمار استنباطی پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف بررسی شد، سپس با استفاده از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart pls به بررسی فرضیات پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده تمام فرضیات پذیرفته شدند. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان داد که یکپارچگی، کیفیت محتوا، دسترسی و استفاده از اطلاعات بر افزایش فروش و عمکلرد تاثر معناداری دارند.
۸.

نقش اعضای هیات مدیره زن بر ارزش شرکت و مسئولیت اجتماعی (شواهدی از: بورس اوراق بهادار تهران)

کلید واژه ها: نقش اعضای هیأت مدیره زن ارزش شرکت مسئولیت اجتماعی شرکت بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 503 تعداد دانلود : 989
در این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر نقش اعضای هیات مدیره زن بر ارزش شرکت و مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش جامعه آماری این را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده اند. که به روش حذف سیستماتیک 105 شرکت انتخاب شد. از این حجم نمونه ، 15 شرکت تفکیک شده، اند که عضو هیأت مدیره آن خانم حضور دارد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اول نشان میدهد که تعداد اعضای هیات مدیره زن بر ارزش شرکت تأثیر معناداری دارد. نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که اعضای هیات مدیره بر ارزش شرکت تأثیر معناداری دارد. همچنین تجزیه و تحلیل در خصوص فرضیه سوم نشان داد که تعداد اعضای هیات مدیره زن بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیرگذار است. نتیجه فرضیه چهارم نیز مشخص میکند که اعضای هیات مدیره بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تاثیر معناداری دارد.
۹.

بررسی رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگر مالکیت دولتی

کلید واژه ها: نااطمینانی سیاست اقتصادی ریسک پذیری مالکیت دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 989 تعداد دانلود : 414
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگر مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی سال های 1390 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، داده ها با استفاده از نرم افزار رهآورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص و طبقه بندی شده و پس از محاسبه متغیرها، در نهایت از طریق نرم افزار Eviews با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت رابطه مثبت و معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. با این حال، شواهدی مبنی بر نقش تعدیلی مالکیت دولتی بر رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت یافت نشد. در نتیجه، نتایج پژوهش حاضر پیامدهای گسترده ای برای سیاست گذاران دارد.
۱۰.

تاثیر تحریم های آمریکا بر خود کفایی صنعت خودرو ایران

کلید واژه ها: تحریم خودکفایی صنعت خودرو افزایش قیمت خودرو کاهش تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 958 تعداد دانلود : 176
هدف:این مقاله قصد دارد موضوع تحریم ها را به نقد و چالش کشیده و ارتباط آن را با بوجود آمدن ع زم اراده هم ه آح اد کشور در افزایش حداکثری داخلی سازی و خودکفایی به ویژه در صنعت خودرو با تحلیل های کارشناسی بیان نماید. روش:تحقیق به دو روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده . به این صورت که ابتدا با مراجعه به تحقیقات محققان قبلی از طریق جستجو در اینترنت ،مقالات منتشر شده و کتاب ها به جمع آوری داده ها و معیارهای مورد نیاز پرداخته و سپس از طریق مراجعه به نخبگان صنعت خودرو و کارشناسان وابسته به تولید کنندگان خودرو به دو روش پرسشنامه ای و مصاحبه رو در رو نسبت به تکمیل و گسترش و باز تعریف داده ها اقدام می نماید . یافته ها:اعمال تحریم های اقتصادی و بین المللی از سوی برخی کشور ها،در بخش های تولید ، صادرات و واردات تاثیر می گذارد.این شرایط در برخی از صنایع به مراتب تاثیر بیشتری داشته و فرآیند آنها را مختل می کند دلیل افت شدید تولید و کاهش نقدینگی فشار وارده مضاعف شده و شرکتهای خودرو ساز را با چالش های بیشتری مواجه می سازد. افت تولید خودرو و مشکل تامین قطعات وارداتی در شرکتهای خودرو ساز باعث افت نقدینگی شده و موجبات افزایش قیمت محصول نهایی را به دنبال داشته است. نتیجه گیری:بطور کلی می توان گفت که تحریم ها در صورتی برای کشور نعمت است که بسرعت تبدیل به فرصت ه ایی طلای ی برای نوآوران و تولیدکنندگان خلاق شود؛ بگونه ای که با ایجاد بسترهای حمایتی پایدار و مس تمر دولتم ردان ب رای فعالین اقتصادی، موانع پیش روی آنان برطرف شده و انگیزه ورود و تلاش مضاعف در عرصه تولید با ارتب اط عمیقت ر دانشگاه و صنعت فراهم گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴