چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره پنجم بهار 1401 شماره 57(جلد 2)

مقالات

۱.

تأثیر کنترل داخلی و شایستگی های مدیر بر حاکمیت شرکتی مطلوب با تأکید بر نقش میانجی کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت

کلید واژه ها: کنترل داخلی شایستگیهای مدیر حاکمیت شرکتی مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 357 تعداد دانلود : 451
هدف پژوهش بررسی تأثیر کنترل داخلی و شایستگیهای مدیر بر حاکمیت شرکتی مطلوب با تأکید بر نقش میانجی کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، میباشد. این پژوهش، بر حسب هدف کاربردی، نوع داده ها کمی و نحوه اجراء، توصیفی از نوع همبستگی پیمایشی می باشد. در این پژوهش، از روشهای مدل معادلات ساختاری و نرمافزار لیزرل 8.8 استفاده گردید. نتایج فرضیات پژوهش نشان داد که اثربخشی کنترل داخلی بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. شایستگیهای مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری ندارد. اثربخشی کنترل داخلی از طریق نقش میانجی کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. شایستگیهای مدیریت از طریق نقش میانجی کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت بر حاکمیت شرکتی مطلوب تأثیر معناداری دارد. اثربخشی کنترل داخلی بر کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت تأثیر معناداری دارد. شایستگیهای مدیریت بر کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت تأثیر معناداری دارد. پیادهسازی حاکمیت شرکتی خوب با بهبود اعتبار و شهرت شرکت مرتبط است. بر این مبنا حاکمیت شرکتی خوب بدون کنترل داخلی نمیتواند وجود داشته باشد. سیستم های اطلاعات حسابداری مدیریت از طریق چهار عنصر کلیدی عنوان شده در این پژوهش یعنی ادغام، انعطافپذیری، قابلیت اطمینان و کارایی میتواند به تأثیرگذاری بیشتر، بهتر و سریعتر ساز و کارهای کنترل داخلی بر حاکمیت شرکتی در شرکتهای ایرانی منجر شود. شایستگیهای مدیران ( شایستگی دانشی و فنی) در شرکت، چنانچه همراه با پیادهسازی سیستمهای اطلاعات حسابداری مدیریت باشد میتواند باعث کارآمدتر شدن حاکمیت شرکتی شود.
۲.

تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی های هیأت مدیره بر نقدینگی عملیاتی شرکت

کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی ویژگی های هیأت مدیره نقدینگی عملیاتی بازارهای نوظهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 15
بر اساس تئوری نمایندگی، در این پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی های هیأت مدیره بر نقدینگی عملیاتی شرکت مورد بررسی قرار گرفت. برطبق تئوری نمایندگی انتظار می رود تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی های هیأت مدیره شفافیت مالی و عملیاتی را افزایش می دهد، که در پی آن انتخاب نامطلوب را کاهش خواهد داد. در شرکت های دارای حاکمیت شرکتی و هیأت مدیره بهتر به دلیل کاهش مشکلات انتخاب نامطلوب، معامله کنندگان نقدشوندگی بیشتر سهام را فراهم خواهند کرد. ویژگی های هیأت مدیره و مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل اندازه هیأت مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، تعداد جلسات هیأت مدیره، دانش مالی اعضای هیأت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، نفوذ مدیرعامل، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از دو روش داده های ترکیبی و مقطعی با به کارگیری اطلاعات 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1399 – 1394 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین اندازه هیأت مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، تعداد جلسات هیأت مدیره، دانش مالی اعضای هیأت مدیره، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی با نقدینگی عملیاتی شرکت رابطه منفی و بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و نفوذ مدیرعامل با نقدینگی عملیاتی شرکت رابطه مثبت وجود دارد.
۳.

نقش ویژگی های سازمانی در رابطه بین شیوه های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت

کلید واژه ها: پایداری شرکت شیوه های حسابداری مدیریت ویژگی های سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 885 تعداد دانلود : 32
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی نقش ویژگی های سازمانی در رابطه بین شیوه های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت است. ویژگی های سازمانی در این پژوهش شامل اندازه، سن، وجود مهارت های تخصصی و ساختار مالکیت می باشد. اطلاعات لازم در این پژوهش توسط پرسشنامه جمع آوری شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 384 نفر از کارکنان حسابداری/ مالی شرکت های استان فارس است که در سال 1400 تحت بررسی قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، اطلاعات به روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین تمامی شیوه های حسابداری مدیریت (یعنی، اندازه، سن، وجود مهارت های تخصصی و ساختار مالکیت) و پایداری شرکت رابطه معنادار مثبت وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد که ویژگی های سازمانی در رابطه بین شیوه های حسابداری مدیریت و پایداری شرکت نقش دارند. این پژوهش از وجود یک واحد/ بخش حسابداری مدیریت مستقل برای بهبود تحقق مزایای اجرای روش حسابداری مدیریت معاصر حمایت می کند.
۴.

بررسی تاثیر کیفیت کارمندان حسابداری بر حق الزحمه و محتوای گزارش حسابرسی

کلید واژه ها: کیفیت کارمندان حسابداری حق الزحمه حسابرسی محتوای گزارش حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 227 تعداد دانلود : 80
با توجه به اینکه امروزه سیستم های اطلاعاتی حسابداری، نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمان ها ایفا نموده و در محیط اقتصادی کشورها، وظیفه ای با اهمیت برعهده دارند لذا اعتبار بخشی این اطلاعات میتواند بر قابلیت اتکاء آن بیفزاید در همین راستا کارکنان نقش بسیار مهمی در فعالیت های شرکت ایفا می نمایند و میتوانند با نقش مثبت خود در قابلیت اتکاء اطلاعات، منجر به بهبود فرآیندهای حسابداری شوند، بر همین اساس در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت کارمندان حسابداری بر حق الزحمه و محتوای گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. در این پژوهش تعداد 118 شرکت در دوره زمانی 1398-1392 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی و لجستیک استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت کارمندان حسابداری بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی معنادار و بر نوع اظهار نظر تاثیر مثبت معنادار (جهت اظهار نظر به سمت مقبول) دارد نهایتا کیفیت کارمندان حسابداری بر تعداد بندهای شرط تاثیر معناداری ندارد.
۵.

کاربرد منطق نوتروسوفیک در تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه

نویسنده:

کلید واژه ها: منطق نوتروسوفیک تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه ب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 34 تعداد دانلود : 957
مساله انتخاب پیشینه ای به قدمت تاریخ دارد و از این رو فرآیند تصمیم گیری جهت انتخاب گزینه صحیح از میان گزینه های موجود، بخش جدایی ناپذیر در زندگی روزمره انسان به شمار می رود؛ از سویی دیگر با رشد فزاینده دسترسی به اطلاعات و در نتیجه مواجه با گزینه های گوناگون و معیارهای متنوع انتخاب، فرآیند تصمیم گیری نیز پیچیده تر شده است بگونه ای که انتخاب یا رتبه بندی گزینه های مطلوب با استفاده از روش های ساده و سرانگشتی به راحتی میسر نخواهد بود. از آنجائیکه اکثر تصمیم گیری های مدیران تحت تأثیر عوامل مختلف کمّی و کیفی قرار دارد که اغلب این عوامل با یکدیگر در تعارض هستند و آنان سعی می کنند که بین چندین گزینه موجود بهترین گزینه را انتخاب کنند بنابراین اشتباه در تصمیم گیری مستلزم پرداخت هزینه خطاست و هر چه قدرت و اختیارات مدیریت بیشتر باشد این هزینه بالاتر خواهد بود. در این راستا منطق نوتروسوفیک به عنوان جامع ترین نوع منطق غیرکلاسیک برای مواجه با عدم قطعیت و نقصان اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری معرفی شد که به مثابه سازوکاری برای مواجهه با عدم قطعیت های موجود در قضاوتهای ذهنی خبرگان به جای سایر رویکردها می تواند از سوگیری نظرات خبرگان کاسته و با اعمال عدم قطعیت موجود در قضاوتهای آنها علاوه بر افزایش انعطاف پذیری بر دقت قضاوت و ارزیابی بیفزاید.
۶.

بررسی رابطه دوره تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: کیفیت حسابرسی تخصص حسابرس در صنعت روش های حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 568 تعداد دانلود : 128
حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع. هدف از تدوین این پژوهش بررسی اثر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این مهم یک فرضیه تدوین شد. فرضیه به بررسی بررسی اثر تخصص حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی می پردازد. بدین منظور داده های 127 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 23 استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی فرضیه تحقیق نشان داد که اثر تخصص(تصدی) حسابرس در صنعت بر کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
۷.

حسابرسی داخلی: اهمیت و کارایی

کلید واژه ها: حسابرسی داخلی گزارشگری حسابرسی حسابرسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 448 تعداد دانلود : 813
حسابرس ی داخل ی ب ا به کارگیری رویکرد منظم و سیستماتیک به منظور ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای راهب ری، کنترل های داخلی به سازمان برای دستیابی به اهدافش کمک می کند. بنابراین حسابرسی یکی از موضوعات با اهمیت میباشدو به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف حسابرسی داخلی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا اهمیت و کارایی حسابرسی را کشف کنند . از این رو هدف این مقاله مرور بر ادبیات مرتبط با حسابرسی داخلی و اهمیت و کارایی در این زمینه می باشد .
۸.

بررسی رابطه بین دوره تصدی کوتاه مدت و بلندمدت حسابرس و محافظه کاری حسابداری

کلید واژه ها: تصدی کوتاه مدت حسابرس تصدی بلندمدت حسابرس محافظه کاری حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 322 تعداد دانلود : 238
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دوره تصدی کوتاه مدت و بلندمدت حسابرس و محافظه کاری حسابداری است. با بهره مندی از روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، نمونه ای متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1399 انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر تکنیک داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دوره تصدی بلند مدت حسابرس منجر به کاهش محافظه کاری حسابداری می گردد. همچنین فرضیه دوم حاکی از آن است که شرکت هایی که دارای دوره تصدی بلند مدت حسابرس هستند دارای گزارش های محافظه کارانه تری خواهند بود و در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده از فرضیه سوم حاکی از آن است شرکت هایی که دارای دوره تصدی کوتاه مدت حسابرس هستند دارای گزارش های محافظه کارانه تری خواهند بود
۹.

بررسی جایگاه مدیریت دانش در تحقق اهداف سازمان

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت دانش کارکنان خلق دانش اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 959 تعداد دانلود : 152
در سازمان های حاضر، دانش به عنوان یکی از مهمترین سرمایه ها تلقی شده و مدیریت آن حائز اهمیت می باشد. مدیریت دانش، فرایند شناسایی، انتقال ، استفاده و نگهداشتن دانش در سازمان است. در این مطالعه مروری که در سال 1400 انجام شده است از مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی اس.آی.دی، مگیران، ایران داک، گوگل اسکالر استفاده شده است. مجموعه مقالات بررسی شده شامل 38 مقاله و کلمات کلیدی به کار رفته در مقالات فوق شامل این کلید واژه ها بود: مدیریت دانش، کارکنان، خلق دانش، اطلاعات. مقالاتی که حجم نمونه در آنها نامشخص و نحوه اجرا در آنها به خوبی مشخص نشده بود در روند مطالعه حذف شدند. همچنین مقالاتی که متن کامل آن ها در دسترس نبود نیز از مطالعه حذف گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای مدیریت دانش به شکل صحیح و مطابق با فرایند های برنامه ریزی شده، علاوه بر تحقق اثربخشی و افزایش کارایی، موجب پیشرفت سازمان شده و سازمان در سایه آن می تواند در محیط های پیچیده رقابتی موفق عمل نماید.
۱۰.

بررسی اثر مالیات شرکت و اهرم مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ریسک سرمایه گذاری مالیات شرکت اهرم مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 554
این پژوهش به بررسی تأثیر مالیات شرکت و اهرم مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 108 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی هفت ساله بین سال های 1393 الی 1399 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه 9 و از رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که هزینه مالیات بر ریسک سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد بدین معنی که با افزایش هزینه مالیات، ریسک سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. همچنین، اهرم مالی بر ریسک سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری دارد بدین معنی که با افزایش اهرم مالی، ریسک سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴