چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت

چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره 6 پاییز 1402 شماره 84 (جلد 1)

مقالات

۱.

تأثیر خودشیفتگی مدیران بر اجتناب مالیاتی

کلید واژه ها: مالی رفتاری خودشیفتگی مدیران اجتناب مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۹
یکی از منابع دولت، وصول مالیات از شرکت ها است. شواهد تجربی نشان می دهد که شرکت ها در تلاشند مالیات بر درآمد خود را کاهش داده یا به تعویق بیندازند. اجتناب مالیاتی از جمله ابزارهایی است که شرکت ها ممکن است برای کاهش مالیات در صورت لزوم استفاده کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر اجتناب مالیاتی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال های 1392 الی 1401 برای 95 شرکت استخراج و از نرم افزار آماری ایویوز 8 استفاده گردید. پژوهش حاضر از بعد نتیجه، یک پژوهش کاربردی است. پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاصل از فرضیه-های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران بر اجتناب مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بدین معنی که هر چه میزان خودشیفتگی مدیران افزایش یابد اجتناب مالیاتی نیز افزایش می یابد.
۲.

بررسی رابطه میان استراتژی تجاری (مهاجمان و مدافعان) و اعتبار تجاری (عرضه و تقاضا)

کلید واژه ها: استراتژی تجاری استراتژی مهاجمان استراتژی مدافعان تقاضای اعتبار تجاری عرضه اعتبار تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۰
هدف اصلی این پژوهش تاثیر استراتژی تجاری (مهاجمان و مدافعان) و اعتبار تجاری (عرضه و تقاضا) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. در این راستا بررسی رابطه استراتژی تجاری (مهاجمان و مدافعان) و عرضه اعتبار تجاری و بررسی رابطه استراتژی تجاری (مهاجمان و مدافعان) و تقاضای اعتبار تجاری بعنوان اهداف فرعی مد نظر است. مجموعه آماری مورد بررسی شامل 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این اعداد برای دوره شش ساله و سال های 1395-1400 انتخاب شده اند. در این مقاله فرضیه تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، تا پس از ارائه آمار توصیفی بتوان رابطه بین متغیرها را بررسی کرد. سپس اعتبار آزمون اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته با استفاده از آزمون فرضیه کلاسیک یعنی همگنی، واریانس واریانس، خودهمبستگی مورد بحث قرار می گیرد. در نهایت فرضیه های تحقیق بر اساس مدل های فرضی مورد آزمون قرار می گیرند. به منظور درک بهتر ماهیت جامعه مورد مطالعه در تحقیق و آشنایی بیشتر با متغیرهای تحقیق، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، متغیرهای تحقیق تشریح می شوند. بنابراین قبل از آزمون فرضیه های تحقیق، متغیرهای تحقیق به اختصار در جدول آمار توصیفی متغیرهای پژوهش بررسی شده است. این جدول شامل شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق است. لازم به ذکر است که متغیرهای تحقیق قبل از ارائه آمار توصیفی تا سطح خطای 5% نرمال سازی شدند. نتیجه گیری صحیح و توصیه های صحیح بخش مهمی از تحقیقات است که راهی برای تبدیل ایده ها به عمل برای موفقیت های آینده خواهد بود. یافته های مبتنی بر تجزیه و تحلیل مناسب می تواند مشکلات موجود در سازمانی را که تحقیق برای آن توسعه یافته است حل کند.
۳.

تاثیر افشای گزارش پایداری بر سرمایه نامشهود شرکتها

کلید واژه ها: افشای گزارش پایداری سرمایه نامشهود ابعاد اجتماعی زیست محیطی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۸
هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر افشای گزارش پایداری بر سرمایه نامشهود شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش بر اساس ماهیت و اهداف پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز و از نظر طبقه بندی تحقیقات با توجه به هدف آن ها، در زمره تحقیقات توصیفی قرار دارد و از نظر روش جزء تحقیقات پس رویدادی است. برای اندازه گیری متغیر گزارش پایداری از چک لیست ارائه شده توسط یوهان و همکاران (2017) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. که طی دوره 7 ساله از سال های 1394 تا 1400 است که مجموعاً 840 مشاهده (سال- شرکت) می باشد. یافته های این پژوهش این است که نهادها با همکاری یکدیگر می توانند در وهله اول، نهاد مسئول موضوع پایداری را مشخص کنند، سپس باید چارچوب مفهومی و استانداردها و اصول پایداری به صورت رسمی در کشور تدوین و ترجمه شوند. در ادامه باید نهاد و مرجع ارزیابی گزارش های پایداری نیز مشخص شود.
۴.

تبیین اثر سواد مالی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی : شرکت پالایش نفت آفتاب)

کلید واژه ها: اثر سواد مالی عملکرد سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۹
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، میدانی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بوده و نحوه اجرا، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، کارکنان شرکت پالایش نفت آفتاب می باشند که در این تحقیق بر اساس فرمول کوکران، 127 نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شدند. برای دسترسی سریع تر به نظرات پرسش شوندگان بهترین روش جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه در نظر گرفته شد. در این پرسشنامه سواد مالی کارکنان (معین الدین،1392) از 25 سؤال سنجیده می شود. هم چنین عملکرد سازمانی با استفاده از پرسشنامه 42 سؤالی عملکرد سازمانی (اچیو) سنجیده شد. این پرسشنامه از هفت مؤلفه توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار و محیط تشکیل شده است. در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS22 و آزمون های همبستگی و رگرسیون انجام شد. یافته ها نشان داد بین سواد مالی و عملکرد سازمانی میزان همبستگی برابر با 367/0 می باشد، جهت همبستگی مثبت و مستقیم است یعنی هر چه سواد مالی افراد بیشتر باشد عملکرد سازمانی بالاتر است. همچنین نتایج نشان داد سواد مالی بر عملکرد سازمانی و تمام جنبه های فرعی آن شامل بعدهای توانایی، وضوح،کمک،مشوق،ارزیابی،اعتبار،محیط اثر مثبت و معنا داری دارد. پس میتوان نتیجه گرفت که یکی از مولفه های اصلی عملکرد سازمانی ،سواد مالی کارکنان می باشد و هرچه سواد مالی افزایش یابد، عملکرد سازمانی افراد بهبود خواهد یافت.
۵.

تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت سود

کلید واژه ها: کیفیت سود مسئولیت اجتماعی شرکت استقلال کمیته حسابرسی اندازه کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۳۸
سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورت های مالی است که در شرکت ها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب می شود. استفاده از برآوردها و روش های مختلف حسابداری باعث شده است که نتوان به سود به دید قابل اتکا نگریست. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای جلوگیری از تصمیمات نادرست نباید تنها به رقم سود اتکا نمایند، بلکه بایست توجه خود را به سودی با کیفیت معطوف کنند. لذا مطالعه عوامل مؤثر بر کیفیت سود حائز اهمیت می باشد. بر اساس مطالب بیان شده، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین دو فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 الی 1400 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد مسئولیت اجتماعی شرکت بر کیفیت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد، یعنی افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت، افزایش کیفیت سود را به دنبال دارد؛ علاوه بر این، نتایج بیانگر این است که ویژگی های کمیته حسابرسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت سود را تقویت می کند.
۶.

بررسی نقش فرصت های سرمایه گذاری بر روی اجتناب از مالیات با توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: فر صت سرمایه گذاری اجتناب از مالیات مسئولیت اجتماعی شرکت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۳
پژوهش حاضر به بررسی بررسی نقش فرصت های سرمایه گذاری بر روی اجتناب از مالیات با توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.بازه زمانی این پژوهش از سال 1394 تا 1400 و روش نمونه گیری به صورت غربالگری می باشد که در مجموع 136 شرکت ( 952 سال – شرکت) به عنوان نمونه انتخاب گردید. از آنجا که نتایج این پژوهش می تواند در تدوین قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد، از نوع پژوهش های کاربردی است. همچنین با توجه به اینکه این پژوهش در پی یافتن ارتباط بین چندین متغیر است، از نوع همبستگی و روش شناسی پس از نوع رویدادی است. از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی است به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره و نرم افزار ایویوز استفاده می شود. نتایج پژوهش بیانگر این است که فرصت سرمایه گذاری و مسئولیت پذیری بر اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر تعدیل گر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و اجتناب از مالیات را تحت تاثیر قرار می دهد.
۷.

بررسی خوانایی صورت های مالی و ریسک پذیری شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

کلید واژه ها: خوانایی صورت های مالی ریسک پذیری شاخص فوگ بازده دارایی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۲۷
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خوانایی صورت های مالی و ریسک پذیری شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سال های 1391تا1397است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموعه 1050 شرکت(7 سال– 150شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز 10 جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است.نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که بین خوانایی صورت های مالی بر اساس شاخص فوگ و ریسک پذیری شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. بین خوانایی صورت های مالی براساس شاخص طول متن و ریسک پذیری شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
۸.

بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره و مالکیت نهادی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

کلید واژه ها: مدیریت سود عدم تقارن اطلاعاتی مالکیت سرمایه گذاران نهادی استقلال هیأت مدیره حاکمیت شرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۸
سرمایه گذاران و دیگر کارب ران زمانی می توانند از سودهای شرکت برای تصمیم های سرمایه گ ذاری و پیش بینی جریان های نقدی و سودهای آینده به طور صحیح بهره بگیرند که سودهای شرکت بر مبنای عملکرد مالی واقعی شرکت و نه بر اساس اعمال نظر مدیریت در استفاده از روش های حسابداری، گزارش شده باشد. بر همین اساس هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره و مالکیت نهادی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 141 شرکت در فاصله بازده زمانی بین سالهای 1395 الی 1401 بوده است. آزمون فرضیه های تحقیق با کمک رگرسیون خطی چند متغیره با نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج نشان می دهد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و استقلال هیأت مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود تاثیر معنی داری دارند.
۹.

مروری بر کاربرد پژوهش عملیاتی در بازار های مالی

کلید واژه ها: پژوهش عملیاتی پرتفوی سرمایه گذاری بازار های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۴۵
تحقیق در عملیات علم اختصاص بهینه منابع است. هدف تحقیق در عملیات فراهم آوردن مبانی منطقی برای تصمیم گیری از راه جستجو برای فهم و پی ریزی شرایط پیچیده و استفاده از این فهم برای پیش بینی رفتار سیستم و بهبود عملکرد سیستم است. این مقاله نشان می دهد که تکنیک های تحقیق در عملیات، نقش مهمی در بازار مالی دارد دارد. برای موفقیت در بازار بورس لازم است بتوانیم این بازار را به کمک روش هایی تحلیل کنیم هدف این مقاله یافتن کاربرد پژوهش عملیاتی در حوزه تحلیل بازارهای مالی است. موضوع بهینه سازی سبد سهام را با در نظر گرفتن الگوی مدل مارکوویتز و ارزش در معرض ریسک نشان می دهد. مطابق با الگوی مارکوویتز ریسک با نوسان های بازده مرتبط است و نوسان ها توسط واریانس بازده اندازه گیری می شود. مقاله بازار سرمایه پلی است که پس انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد منابع را به واحدهای سرمایه گذاری انتقال می دهد که به آن نیازمندند. استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز از جمله متداول ترین شکل مبادلات مالی است. بر این اساس بازار سرمایه یکی از نقش آفرینان اصلی تأمین مالی در اقتصاد هر کشور محسوب می شود. بازار سرمایه ایران نیز در سال 1384 روند توسعه خود را با سرعت قابل ملاحظه ای آغاز کرد و در یک دهه گذشته انواع نهادهای مالی در فرآیند تأمین مالی از طریق بازار مذکور شکل گرفتند که به دلیل نوپا بودن این بازار در ایران، روابط بین اجزای متنوع و پراکنده آن در قالب یک مدل منسجم طراحی و تدوین نگردیده است.
۱۰.

نقش ساختار مالکیت در تعدیل رابطه بین اجتناب مالیاتی، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت

کلید واژه ها: ساختار مالکیت اجتناب مالیاتی افشای مسئولیت اجتماعی ارزش شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۶
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ساختار مالکیت در تعدیل رابطه بین اجتناب مالیاتی، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت می باشد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نقطه نظر روش استنتاج، از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد. قلمرو تحقیق بازه زمانی 10 ساله از 1391 تا 1400 را در بر گرفته و مکان تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و شرکت-های پذیرفته شده در بورس می باشد. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثراث ثابت و از نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است. نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت تأثیر معناداری دارد. افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر معنادار و مثبتی بر ارزش شرکت دارد. مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت را تعدیل می کنند. مالکیت نهادی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت را تعدیل می کند اما مالکیت مدیریتی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت را تعدیل نمی کند. ارزش گذاری اجتناب مالیاتی تابعی از حاکمیت شرکتی است و به طور گسترده تر، با این دیدگاه که اجتناب مالیاتی و تلاش های مدیریتی برای انحراف ارزش از سهامداران در هم تنیده شده است، سازگار است. شرکت هایی که اصول مسئولیت اجتماعی شرکت را اتخاذ می کنند شفاف تر هستند و خطر رشوه و فساد کمتری دارند. درآمد پایین منجر به بازده سهام پایین و به دنبال آن چشم انداز منفی سرمایه گذاران خواهد شد. این شرایط بر کاهش قیمت سهام تأثیر می گذارد و در نهایت منجر به کاهش ارزش شرکت می شود.
۱۱.

تأثیر سرمایه انسانی و کارایی سرمایه گذاری بر ریسک بانک ها

کلید واژه ها: سرمایه انسانی کارایی سرمایه گذاری ریسک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۹
تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعات مختلف در زمینه رشد اقتصادی کشورها در طول زمان و یا در میان کشورها، نشان داده است که توضیح نرخ رشد اقتصادی تنها از طریق عوامل مرسوم؛ مانند سرمایه و نیروی کار، نتایج دقیقی به دست نمی دهد و سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر اصلی باید وارد مدل های رشد شود. به همین منظور، پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی تأثیر سرمایه انسانی و کارایی سرمایه گذاری بر ریسک بانک ها بپردازد. داده های مربوط به بانک های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال های 1392 الی 1401 برای 22 بانک استخراج و از نرم افزار آماری ایویوز 8 استفاده گردید. پژوهش حاضر از بعد نتیجه، یک پژوهش کاربردی است. پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بین سرمایه انسانی و ریسک بانک ها و بین کارایی سرمایه گذاری و ریسک بانک ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
۱۲.

بررسی ویژگی های حسابرسان و شناسایی اشتباه در صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: ویژگی های حسابرس شناسایی کشف اشتباه بورس اوراق بهادار تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۴
رشد روزافزون اشتباه در بازار سرمایه نگرانی های ذینفعان این حوزه را افزایش داده است. علاوه بر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، حسابداران و حسابرسان نیز از خسارات وقوع این پدیده بی نصیب نمانده اند. لذا ارائه رهنمودهایی جهت کاهش و یا شناسایی عوامل وقوع اشتباه کمک شایانی در این زمینه محسوب می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا میان ویژگی های حسابرس و شناسایی اشتباه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد یا خیر. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره هفت ساله 1401-1395 می باشند. ۱۲۰ شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. اطلاعات موردنیاز از طریق صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها مورد رسیدگی جمع آوری شده است. برای آزمون عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل از طریق ماتریس همبستگی، عدم وجود خود همبستگی یا همبستگی پیاپی بین خطاها از آزمون دوربین واتسون، برای بررسی واریانس ناهمسانی آزمون بروش و پاگان، برای آزمون فرضیه از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شده است. این محاسبات از طریق نرم افزار Excel و Eviews انجام گرفته است. نتایج حاکی از رابطه منفی و معنادار بین تخصص حسابرس در صنعت، استقلال حسابرسان و دوره تصدی حسابرس با کشف اشتباه در صورت های مالی است و همچنین بین اندازه موسسه حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با کشف اشتباه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.
۱۳.

رابطه چرخش حسابرس و افشای موضوعات کلیدی حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: چرخش حسابرس افشای موضوعات کلیدی حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۹
پژوهش حاضر به بررسی رابطه چرخش حسابرس و افشای موضوعات کلیدی حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، دو فرضیه تدوین و 145 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 8 ساله بین 1393 تا 1400 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بین چرخش حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی رابطه ی معکوس معناداری رابطه دارد همچنین بین افشای موضوعات کلیدی حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معکوس معناداری دارد.
۱۴.

اثربخشی کمیته حسابرسی و کارایی بانک با ریسک پذیری در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: اثربخشی کمیته حسابرسی کارایی بانک ریسک پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
یک سیستم بانکی سالم و سودآور به گونه ی بهتری می تواند در مقابل شوک های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند. کمیته حسابرسی جهت انجام نقش نظارتی و حفاظت از منافع سهامداران باید مستقل از مدیریت سازمان باشد از طرفی با توجه به اینکه کمیته حسابرسی یکی از سازوکارهای راهبری شرکتی است، در رابطه با پایش و راهبری کیفیت اطلاعات واحدهای تجاری نقش اساسی دارد. در این راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی اثربخشی کمیته حسابرسی و کارایی بانک با ریسک پذیری در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور 9 بانک طی دوره 1391-1400 با استفاده از داده های سالیانه مورد بررسی قرار گرفت؛ با بهره گیری از روش رگرسیون چند متغیره با نرم افزار استاتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. نتایج نشان داد: بین دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس و تخصص حسابرس با ریسک پذیری بانک رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. همچنین بین کارایی بانک و ریسک پذیری بانک رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
۱۵.

بررسی رابطه سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت با اثرات تعدیل کننده ریسک شرکت و استراتژی کسب و کار

کلید واژه ها: سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه عملکرد شرکت ریسک شرکت استراتژی کسب و کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۷
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت با اثرات تعدیل کننده ریسک شرکت و استراتژی کسب و کار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام این پژوهش، سه فرضیه تدوین و 150 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 6 ساله بین 1396 تا 1401 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار Excel با استفاده از نرم افزار آماری EViews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد: بین سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. همچنین ریسک شرکت و استراتژی کسب و کار بر رابطه بین سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت تاثیر دارد.
۱۶.

تاثیر هموارسازی سود و دوره تصدی حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: هموارسازی سود دوره تصدی حسابرس حق الزحمه حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۹
در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هموارسازی سود و دوره تصدی حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی- همبستگی قرار دارد. هم چنین، به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شد که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 159 شرکت در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1394 الی 1399 (در مجموع 954 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews8 و با استفاده از روش داده های پانلی (تابلویی) – اثرات ثابت بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهند که هموارسازی سود و دوره تصدی حسابرس دارای اثر مثبت و معناداری برحق الزحمه حسابرسی شرکت ها در دوره زمانی پژوهش بوده اند.
۱۷.

بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر ناتوانی مالی با کمک رگرسیون

نویسنده:

کلید واژه ها: انعطاف پذیری مالی ناتوانی مالی شرکت های تولیدی محصولات ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۲۰
شرایط اقتصادی و شرایط جامعه مدام در حال تغییر و نوسان است و همواره اتفاقات و رویدادهای ناخواسته رخ می دهند. با توجه به نوسانات و اتفاقات احتمالی، امروزه بحث انعطاف پذیری مالی در موفقیت شرکت ها اثرگذار است. هدف از این تحقیق تعیین رابطه انعطاف پذیری مالی با ناتوانی مالی شرکت های تولیدی محصولات ورزشی با استفاده از رگرسیون در سال 1402 بود. ابزار پژوهش پرسشنامه 5 گزینه ای طیف لیکرت بود که در بین 311 نفر از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات ورزشی با روش نمونه گیری هدفمند توزیع گردید. با توجه به نرمال بودن داده ها، تحلیل های آماری با استفاده از رگرسیون و در نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 2019 انجام شد. یافته ها نشان داد که بین انعطاف پذیری مالی با ناتوانی مالی شرکت های تولیدی محصولات ورزشی رابطه ای معنادار و معکوس وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق شرکت های ورزشی برای فرار از ناتوانی مالی باید همواره انعطاف پذیری مالی خود را بهبود دهند. با توجه به پیشرفت مستمر دانش و ریسک های موجود شرکت ها برای ماندن در صحنه رقابت نمی توانند از سیاست های حفظ انعطاف پذیری دوری گزینند.
۱۸.

مطالعه تأثیر شهرت حسابرس بر رابطه بین مالکیت نهادی فعال و عدم شفافیت گزارشگری مالی

نویسنده:

کلید واژه ها: عدم شفافیت گزارشگری مالی شهرت حسابرس مالکیت نهادی فعال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۲
عدم شفافیت اطلاعات مالی به عنوان ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت مربوط بودن و کیفیت اطلاعات تعریف شده است. پس از رسوایی های اوایل هزاره سوم و بروز بحران های مالی در بورس های جهان، موضوع شفافیت اطلاعات در فرآیند گزارشگری مالی موردتوجه گسترده قرار گرفته است. بنابراین هدف این پژوهش مطالعه تأثیر شهرت حسابرس بر رابطه بین مالکیت نهادی فعال و عدم شفافیت گزارشگری مالی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که مالکیت نهادی فعال با عدم شفافیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری دارد و شهرت حسابرس بر رابطه بین مالکیت نهادی فعال و عدم شفافیت گزارشگری مالی در سطح خطای 5 درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۱۹.

تأثیر رشد شرکت بر اعتبار تجاری با توجه به نقش تعدیلی کمبود نقدینگی

کلید واژه ها: رشد شرکت اعتبار تجاری حساب های پرداختنی حساب های دریافتنی کمبود نقدینگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۰
بررسی تاثیر رشد شرکت بر اعتبار تجاری با توجه به نقش تعدیلی کمبود نقدینگی هدف این مطالعه بوده است. برای اندازه گیری رشد شرکت از رشد در دارایی های ثابت و برای اندازه گیری اعتبار تجاری از تراز خالص اعتبار تجاری و در نهایت برای اندازه گیری کمبود نقدینگی از یک متغیر مجازی بر اساس نسبت وجه نقد به دارایی جاری استفاده شده است. در نهایت با استفاده از اطلاعات 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 9 ساله از سال 1392 تا 1400 و مجموعا 1377 مشاهده (سال-شرکت) به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. همچنین برای آزمون فرضیه ها از تکنیک های اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان داد رشد شرکت تاثیر مثبت و معناداری بر اعتبار تجاری دارد ولی کمبود نقدینگی منجر به تضعیف رابطه مثبت بین رشد شرکت و اعتبار تجاری می شود. بر اساس یافته های مطالعه می توان دریافت که با افزایش رشد شرکت، عرضه اعتبار تجاری افزایش یافته و به این ترتیب تراز خالص اعتبار تجاری مثبت می شود. با این حال در شرایط کمبود نقدینگی، شرکت های در حال رشد عرضه اعتبار تجاری را کاهش و تقاضا برای دریافت اعتبار تجاری را افزایش می دهند و به این ترتیب با افزایش حساب های پرداختنی، تراز اعتبار تجاری منفی می شود.
۲۰.

بررسی ارتباط میان دانش کمیته حسابرسی با دیرکرد در صدور گزارش حسابرسی و دستمزد حسابرسی در موسسات حسابرسی شهر تهران

کلید واژه ها: دانش کمیته حسابرسی گزارش حسابرسی دستمزد حسابرسی موسسات حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۴
هدف این تحقیق بررسی ارتباط میان دانش کمیته حسابرسی با دیرکرد در صدور گزارش حسابرسی و دستمزد حسابرسی در موسسات حسابرسی شهر تهران است. روش این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی – همبستگی می باشد. نمونه آماری این پژوهش را 136 نفر از کارمندان ارشد و مدیران شرکت های حسابرسی در شهر تهران تشکیل داده اند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد می باشد که قسمت اول آن مربوط است به سئوالات جمعیت شناختی و قسمت دوم شامل 3 پرسشنامه دانش کمیته حسابرسی، دیرکرد در صدورگزارش حسابرسی و دستمزد حسابرسی می باشد که در طیف لیکرت ارزش گذاری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش های آمارتوصیفی مانند(فراوانی، نمودارها، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) استفاده شده است. باید ذکر نمود که کلیه مراحل آماری به وسیله نرم افزار SPSS24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج یافته های پژوهش مبنی بر ارتباط میان دانش کمیته حسابرسی با دیرکرد در صدور گزارش حسابرسی و دستمزد حسابرسی در موسسات حسابرسی شهر تهران همبستگی مثبت و معناداری را نشان داد. چنان که که متغیر دانش کمیته حسابرسی بر دیرکرد در صدورگزارش حسابرسی و دستمزد حسابرسی در موسسات حسابرسی شهر تهران تاثیرگذار بوده است. بنابراین پیشنهاد می شود مدیران موسسات حسابرسی با توجه به دانش افراد، کمیته حسابرسی متخصص را در موسسه خود تشکیل بدهند تا در فرآیند گزارش حسابرسی و دستمزد حسابرسی تاثیرگذار باشند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴