محمدابراهیم رزاقی

محمدابراهیم رزاقی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

تحلیل اثر رویدادهای ورزشی بر روی نظام ارزشی تماشاچیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش تحلیل تماشاچی رویداد ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 398 تعداد دانلود : 79
هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر رویدادهای ورزشی بر نظام ارزشی تماشاچیان بود. بدین منظور، 385 نفر از تماشاچیان رویدادهای ورزشی لیگ برتر فوتبال، والیبال، کشتی و تکواندو به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که روایی صوری و محتوی ابزار را 12 نفر از صاحب نظران مربوط تأیید کردند، استفاده شد. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون تحلیل عاملی با چرخش متعامد استفاده شد. نتایج نشان داد تماشای رویدادهای ورزشی بر روی ده ارزش خیرخواهی، سنت، همرنگی با اجتماع، امنیت، قدرت، پیشرفت، برانگیختگی، لذت جویی، خوداتکایی و جهان شمولی تماشاچیان تأثیرات مثبت و منفی دارد و از دیدگاه آزمودنی ها عبارات ارزشی تجربه خشنودی و خوشحالی از بیشترین اهمیت (36/1 ± 2/78)  و احساس جهانی امن از کمترین اهمیت (52/±1 2/43)  برخوردار است. به طور کلی یافته ها نشان داد، تماشای رویدادهای ورزشی تأثیرات تعدیل کننده و تقویت کننده مهمی بر روی نظام ارزشی تماشاچیان دارد.
۲.

ارائه مدل صفات اخلاقی در آیین جوانمردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق تاریخ تربیت جوانمردی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 51 تعداد دانلود : 606
این پژوهش با هدف نیم نگاهی تاریخی بر حوزه جوانمردی در ایران انجام شده است، به نوعی که مستقیماً به تاریخ ایران زمین مراجعه و رویکرد جوانمردی و تفکر تربیتی آن در ورزش حاصل شد. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی با رویکرد تاریخی بود به طریقی که با مراجعه به کتب تاریخی ایران واکاوی در چهار دسته شناسایی واحدهای معنایی، کدهای اولیه، کدگذاری باز، محوری صورت گرفت و در نهایت مدل – تعریف جوانمردی در ایران حاصل شد. جوانمردی از نگاه تاریخی ایران، مجموعه ای از صفات تلقی می گردد که در بستره نگاه شناسی به خداوند، نگاه شناسی به مردم و نگاه شناسی به خود است.
۳.

جایگاه آی تی در توسعه فرصت های کارآفرینی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کسب و کار تکنولوژی اشتغال تربیت بدنی نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 195 تعداد دانلود : 859
این پژوهش با هدف بررسی جایگاه آی تی در توسعه فرصت های کارآفرینی در ورزش اجرا گردید. روش اجرای این تحقیق پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکت های تولید کننده محصولات ورزشی در ایران (460=N) بود که از بین آن ها به صورت تصادفی، تعداد 169 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه هیسریچ و پیتر (2002) که روایی و پایایی آن در تحقیق خسروانی فرد (1391) مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته بود، استفاده شد. ضریب پایایی پرسش نامه در تحقیق حاضر با روش آلفای کرونباخ (89/0 ) و روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظرات اساتید مجرب و متخصص تربیت بدنی و با استفاده از روش سیگمای شمارشی 85/0  محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی و آمار استنباطی و از نرم افزار SPSS 20   در سطح معناداری (05/0 P
۴.

نقدی بر کتاب " نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش"(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقد نظام های اطلاعات مدیریت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 797 تعداد دانلود : 307
نقد کتب در قالب مقاله های علمی در کشور کمتر مورد توجه قرار می گیرد. این در حالیست که نقد در نشان دادن کاستی ها و گشودن راه های تازه به نویسندگان کمک شایانی می کند. بررسی تحلیلی یا انتقادی به یک کتاب به مراحل ابتدایی آن یعنی بررسی اجمالی خلاصه نمی شود بلکه باید آن را در نظر و کار در پرتو مسائل خاص و دغدغه های نظری در یک دوره بررسی کرد. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرا انتقادی – کاربردی است. بدین منظور کتاب قاسمی حمید، کشکر سارا و همکاران. نظام های اطلاعات مدیریت در ورزش. تهران: انتشارات حتمی. 1393. 308 ص. شابک 3-99-6904-600- 978 انتخاب و مورد نقد قرار گرفت. یافته ها در چند بخش، درباره نویسندگان، محورهای اصلی اثر، بررسی آثار مشابه و بررسی محتوایی و ساختاری اثر ارائه شد. در نتیجه، می توان انتظار داشت با توجه به مناسب بودن ، در آینده شاهد ویرایش های بعدی این کتاب باشیم.
۵.

ارزیابی و اولویت بندی مهارت های مدیران ورزش و جوانان استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی مدیران ورزش مهارت تاپسیس

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : 305 تعداد دانلود : 163
هدف این پژوهش، ارزیابی و اولویت بندی مهارت های مدیران ورزش و جوانان استان مازندران بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان و خبرگان ادارات ورزش و جوانان استان بودند که بدین منظور 80 نفر از کارکنان و 12 نفر از کارشناسان ارشد و خبرگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 21 سؤالی ارزیابی مهارت مدیران برگرفته از پژوهش فردی آذر (1380) بود. روایی ابزار را 10 نفر استادان و صاحب نظران تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 89/0= α به دست آمد. از روش TOPSIS برای ارزیابی مهارت مدیران و از روش AHP-FUZZY برای محاسبه وزن یا ضریب اهمیت شاخص های هر یک از مهارت مدیران ورزش استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد اولویت مهارت مدیران به ترتیب ادراکی (اهداف راهبردی و بلندمدت، آگاهی از قوانین و مقررات)، انسانی (شنود مؤثر، نفوذ بر افراد) و فنی (تفویض اختیار، تخصیص منابع) است. با توجه به نتایج تحقیق، آموزش مدیران ورزشی، پرورش و تقویت شاخص های مذکور در مهارت مربوط یکی از راهکارهای افزایش عملکرد مدیران در نمونه مورد بررسی است.
۶.

شناسایی انگیزه و دلایل خالکوبی ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزشکار انگیزه دلایل خالکوبی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی روانشناسی تمرینات و مسابقات
تعداد بازدید : 753 تعداد دانلود : 796
این پژوهش با هدف شناسایی انگیزه و دلایل خالکوبی ورزشکاران انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی و از حیث جمع آوری اطلاعات پیمایشی بود. جامعة آماری تحقیق را ورزشکاران دارای خالکوبی بالای 12 سال تشکیل می داد، به این ترتیب، 223 ورزشکار که از شرایط فوق برخوردار بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری داده ها یک پرسش نامه 27 گویه ای محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده شد. براساس تحلیل عاملی، 27 سوال پرسش نامه در 4 عامل ابراز هویت، زیبایی شناسی، همگنی گروهی، انتقال پیام قرار گرفتند. میزان اهمیت عامل ها از دیدگاه آزمودنی ها نشان داد، عامل ابراز هویت به عنوان با اهمیت ترین عامل (890/23= درصد واریانس) و عامل انتقال پیام به عنوان کم اهمیت ترین عامل (771/7= درصد واریانس) انگیزه و دلایل خالکوبی ورزشکاران را تبیین می کند.
۷.

بررسی بازاریابی تحت وب (مدیریت ارتباط با مشتری) باشگاه های فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت بازاریابی مشتری ارتباطات فوتبال

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 658 تعداد دانلود : 529
خدمات دهی در حوزه ورزش زمانی می توانند بهره وری بالایی داشته باشند که ارائه خدمات آنان ضمن انطباق با نیازهای مشتریان، از بهره وری سازمانی مناسبی نیز برخوردار باشد. مدیریت ارتباط با مشتری همان تعامل با هواداران برای کسب مزیت رقابتی است و باشگاه ها از طریق وب سایت های خود می توانند به این امر اقدام کنند. براین اساس، این پژوهش با هدف بررسی بازاریابی تحت وب (مدیریت ارتباط با مشتری) انجام گرفت و جامعة آماری پژوهش را کلیه وب سایت باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (تراکتور سازی، استقلال، فولاد، سپاهان، نفت تهران، صبای قم، سایپا، پرسپولیس، پدیده مشهد، پیکان تهران، راه آهن، استقلال خوزستان، ذوب آهن، گسترش فولاد، نفت سپاهان و ملوان) تشکیل می داد. پژوهش از حیث روش کیفی و از منظر اجرا کاربردی بود. به منظور جمع آوری اطلاعات از چک لیست استاندارد بازاریابی تحت وب کریمادیس استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر آن بود که باشگاه های فوتبال ایران تا حدودی به ویژگی اطلاعاتی پرداخته اند، اما در تمام ویژگی های فروش، ترویجی، ارتباطی و جمع آوری اطلاعات از وضعیت مناسبی برخوردار نسیتند. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر باشگاه های فوتبال ایران نیازمند بازنگری اساسی و گسترده ای در به روز رسانی ساختاری وب سایت های خود جهت تقویت کسب مزیت رقابتی نیاز دارند.
۸.

بازنمایی گوی و چوگان در ابیات شعرا ( فردوسی، حافظ، نظامی و جامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حافظ فردوسی نظامی جامی چوگان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 817 تعداد دانلود : 808
این پژوهش با هدف بازنمایی گوی و چوگان در ابیات شعرا )فردوسی، حافظ، نظامی و جامی) انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا، با رویکرد تاریخی- تحلیلی بود و به منظور جمع آوری اطلاعات از اسناد کتابخانه ای مراکز اطلاع رسانی و مراجعه به مقالات معتبراستفاده شد. جامعه آماری تحقیق را مجموعه کامل اشعار شاهنامه فردوسی، دیوان حافظ، خسرو و شیرین نظامی و بهارستان جامی بود که بصورت کل شمار جستجو، مشاهده و مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به حوزه انتخابی در ابتدا برگة کدگزاری تهیه شد و براساس آن به ترتیب واژه های گوی و چوگان شمارش و اشعار مربوطه توسط سه متخصص ادبی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد، واژه های گوی و چوگان در اشعار شاهنامه فردوسی بیشترین و بهارستان جامی کمترین تکرار را داشت، در تفسیر اشعار می توان گفت، شاهنامه گوی و چوگان را جایگزین جنگ و کارتیمی، دیوان حافظ در تفسیر عشق، در خسرو و شیرین نظامی به تعبیر عشق و انتخاب همسر و در بهارستان جامی در عوض احترام به شاهان بکار برده است.
۹.

بررسی دلایل مثبت و منفی ورود ورزشکاران به عرصه سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست دلایل مثبت دلایل منفی ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 765 تعداد دانلود : 711
این پژوهش با هدف بررسی دلایل مثبت و منفی ورود ورزشکاران به عرصه سیاست انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی و از حیث جمع آوری اطلاعات پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را ورزشکاران مستعد به عرصه سیاست تشکیل می داد (250 =N)، به این ترتیب، 154 ورزشکار که از شرایط فوق برخوردار بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری داده ها دو پرسشنامه (11 سوالی دلایل مثبت و 7 سوالی دلایل منفی) محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی ابزار توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ 0/87، 0/84 به ترتیب دلایل منفی و مثبت بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی با چرخش متعامد استفاده شد. براساس تحلیل عاملی از 18 سوال دو پرسش نامه، 17 سوال با داشتن بار عاملی مناسب در 6 عامل ساز و کار اجتماعی، ساز و کار دیپلماتیک، تفکر ملی، حمایت ملی، سلاح اجتماعی و سلاح سیاسی قرار گرفتند. میزان اهمیت عامل ها از دیدگاه آزمودنی ها نشان داد، عامل ساز و کار اجتماعی به عنوان با اهمیت ترین عامل (20/56= درصد واریانس) دلایل مثبت ورود ورزشکاران به عرصه سیاست و عامل سلاح اجتماعی به عنوان با اهمیت ترین عامل (43/25= درصد واریانس) دلایل منفی ورود ورزشکاران به عرصه سیاست را تبیین می کند.
۱۰.

تحلیل عوامل جمعیت شناختی مرتبط با منش ورزشکاران حرفه ای و قهرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جمعیت شناختی ورزشکاران حرفه ای ورزشکاران قهرمان منش ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 30
مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط عوامل جمعیت شناختی با منش ورزشکاران حرفه ای و قهرمان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی، از حیث جمع آوری اطلاعات پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را ورزشکاران حرفه ای و قهرمانی  استان  کرمان (150=N) تشکیل می دادند و شیوه نمونه گیری به صورت غیر تصادفی بود. ابزار استفاده شده در پژوهش، پرسش نامه استاندارد منش ورزشی ولراند و همکاران (1997) بود و روایی آن مورد تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 82/0 مناسب ارزیابی شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، انفرادی یا تیمی، سطح تحصیلات و نوع فعالیت) به عنوان مولفه برونزا با مولفه های منش ورزشی به عنوان مولفه درونزا از مدل های ساختاری با معرف های چندگانه و علل چندگانه و جهت تعیین وضعیت فعلی از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته های تحقیق بیانگر آن بود که تنها بین ورزش های تیمی و انفرادی و احترام به قوانین و مسئولین و در متغیر سطح تحصیلات و نوع فعالیت با تعهد به ورزشی که به آن پرداخته می شود ارتباط وجود داشت. با توجه به نتایج تحقیق و جامعه مورد بررسی به نظر می رسد بین متغیرهای جمعیت شناختی با منش ورزشی ارتباطی چندانی موجود نیست.
۱۱.

مقایسه مدیریت ارتباط با مشتری باشگاههای فوتبال ایران، اسپانیا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط مشتری باشگاه فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 170 تعداد دانلود : 144
هدف این پژوهش مقایسه مدیریت ارتباط با مشتری باشگاه های فوتبال ایران، اسپانیا و انگلستان بود. تحقیق حاضر از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرایی کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را وب سایت های 3 لیگ فوتبال (ایران، اسپانیا و انگلستان) تشکیل می داد و از هر باشگاه سه تیم که بیشترین امتیاز یا افتخار را در پنج سال اخیر در لیگ خود داشتند (آرسنال، چلسی، منچستریونایتد، رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو مادرید، سپاهان اصفهان، پیروزی تهران و استقلال تهران)، در 31 ویژگی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تجزیه وتحلیل یا به نوعی مقایسه  شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از چک لیست استاندارد بازاریابی راسکو (2014) استفاده شد و محتوی وب سایت باشگاه ها از نظر ویژگی های بازاریابی موردبررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن بود که باشگاه های فوتبال اسپانیایی وضعیت بهتری نسبت به وضعیت باشگاه های فوتبال انگلیسی و همچنین هر دو باشگاه وضعیت بهتری نسبت به باشگاه های فوتبال حاضر در لیگ ایران از ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی داشتند. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر، باشگاه های فوتبال ایران نیازمند بازنگری اساسی و گسترده ای در به روزرسانی ساختاری جهت تقویت کانال های ارتباطی خود دارند
۱۲.

تعیین اعتبار و روایی نسخه فارسی پرسش نامه منش ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احترام تحلیل عاملی تأییدی اخلاق ورزشی منش ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اخلاق در ورزش
تعداد بازدید : 998 تعداد دانلود : 148
این پژوهش، با هدف تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه منش ورزشی انجام شد. جامعة آماری پژوهش حاضر را ورزشکاران، مربیان، کارشناسان ورزش حرفه ای و قهرمانی استان کرمان تشکیل دادند، که با توجه به ملاک حداقل حجم نمونة لازم برای گردآوری داده ها در تحلیل عاملی، 140 نفر به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه 25 سؤالی منش ورزشی ولراند و همکاران بود که دارای پنج خرده مقیاس (احترام به روابط اجتماعی، احترام به قوانین و مسئولان، تعهد به ورزشی که به آن پرداخته می شود، احترام و توجه به حریف، و عدم رویکرد منفی در جهت عملکرد ورزشی) است. برای تحلیل داده ها، از شاخص های توصیفی برای توصیف آماری داده ها، ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی درونی، و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. نتایج حاکی از پایایی 82/0 برای پرسش نامه منش ورزشی بود. درخصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سؤالات، به غیر از یک سؤال، رابطة معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. براساس نتایج پژوهش حاضر، نسخه فارسی پرسش نامه منش ورزشی دارای اعتبار و روایی قابل قبولی می باشد.
۱۳.

تحلیل عاملی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در درس تربیت بدنی مدارس دوره ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات دانش آموزان ابتدایی نگرش های شغلی معلمان ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 477 تعداد دانلود : 138
هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در درس تربیت بدنی مدارس دوره ابتدایی بود. از این رو، تمامی معلمان تربیت بدنی و مدیران مدارس شهرستان زرند کرمان به صورت برابر با جامعه آماری انتخاب شدند (N= 180) و به پرسش نامه محقق ساخته 34 سؤالی پنج ارزشی لیکرت پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه بر اساس اصلاحات محققان مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (91%) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و برای اولویت بندی هر یک از آنها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که بر اساس تبیین واریانس تجمعی 69 درصدی و با حذف پنج گویه، تعداد 6 مانع انسانی (87/6)، امکاناتی – تجهیزات (11/6)، فنی (45/4)، فرهنگی (41/4)، مالی (75/2) و توانایی حرفه ای (24/2) شناسایی شدند و نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که هر کدام از آنها به ترتیب مهمترین نقش برای عدم کاربرد فناوری اطلاعات در ورزش مدارس مقطع ابتدایی را داشتند (λ2= 198.55; P≤ .01). به نظر می رسد که برنامه های آموزشی و تقویتی برای معلمان ورزش مدارس در سطح بسیار پایینی قرار دارد، چرا که نگرش های منفی معلمان تربیت بدنی، مهارت ها، دانش و روش های تدریس سنتی آنها مهمترین عامل برای عدم کاربرد فناوری اطلاعات در درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی به شمار می رود. بنابراین انتظار می رود که علاوه بر بهبود امکانات و زیرساخت های مناسب، تشکیل گروه های طراحی شغل برای تغییرات نگرشی معلمان تربیت بدنی به فناوری اطلاعات نیز می تواند عاملی اثرگذار در این زمینه باشد
۱۴.

نقدی بر کتاب «ارتباطات عمومی در ورزش»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقد ورزش ارتباطات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 452 تعداد دانلود : 676
بررسی تحلیلی یا انتقادی از یک کتاب یا یک مقاله به مراحل ابتدایی خلاصه نمی شود، بایستی آن را در نظر و کار در پرتو مسائل خاص و دغدغه های نظری در یک دوره بررسی کرد. بررسی متون این کتاب باهم از یک مجموعه، در یک موضوع طبق اظهاراتی از محدوده فعلی موفقیت نویسنده در این راه است. سپس نویسنده می تواند موفقیت خود را در ادامه این مقاله ببیند. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و از حیث اجرا انتقادی- کاربردی بود. بدین منظور کتاب قاسمی حمید، کشکر سارا، اسماعیلی محمد. ارتباطات عمومی در ورزش، تهران: انتشارات حتمی، 1390. 178 ص، شابک: 5-8-92673-600-978 انتخاب و مورد نقد قرار گرفت. یافته ها در چند بخش، درباره نویسندگان، محورهای اصلی اثر، بررسی آثار مشابه و بررسی محتوایی و ساختاری اثر ارائه شد. در نتیجه، می توان انتظار داشت با توجه به مناسب بودن اثر، در آینده شاهد ویرایش های بعدی این کتاب باشیم، امید است نقد حاضر در رفع کاستی ها و ارتقای این اثر در چاپ های بعدی موثر واقع گردد.
۱۵.

تعیین روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرصت های کارآفرینی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی فناوری اطلاعات و ارتباطات ورزش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 431 تعداد دانلود : 355
پژوهش حاضر از نوع همبستگی- پیمایشی بوده و به لحاظ هدف در جمله تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش را کارآفرینان ورزشی در سراسر ایران تشکیل می دادند (300N=) که نمونه آماری با توجه به ملاک حداقل حجم نمونه لازم برای گردآوری داده ها در تحلیل عاملی انتخاب شد، بنابراین 169 نفر حجم نمونه تحقیق را تشکیل دادند. ابزار اندازه گیری داده ها پرسشنامة 28 سوالی هیستریچ و پیتر (2002) بود که روایی صوری ابزار توسط خبرگان دانشگاهی و کارآفرینان تأیید و در نهایت با استفاده از سیگمای شمارشی، روایی محتوایی آن 85/0 بدست آمد، سپس روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد ارزیابی قرار گرفت. پایایی ابزار به وسیله آلفای کرونباخ در شاخص خلق اندیشه کسب و کار در ورزش (0.71α=)، امکان سنجی نسبت به ایجاد کسب و کار ورزشی (0.82α=)، شروع کسب و کار جدید ورزشی (0.82α=) و ارزیابی و توسعه کسب و کار موجود ورزشی (0.89α=) محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی در محیط نرم افزار های آماری SPSS20و Lisrel8.50 استفاده شد. یافته های تحلیل عاملی تاییدی و مدل برازش شده تحقیق نشان داد که براساس میزان (t) همه سوالات پژوهش رابطه معناداری با عامل خود داشتند. پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرصت های کارآفرینی در ورزش از اطمینان مناسب و معتبری برخوردار است که می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای تحقیقات مرتبط با حوزة کارآفرینی ورزشی به کار رود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان