رسول طریقی

رسول طریقی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

Identifying the Barriers of Electronic Marketing Development in Sport Industry

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۸
The purpose of this study was to identify barriers to the development of the electronic-marketing in the sports industry. The present study is a correlational and applied one. The statistical population consisted of 203 individuals including university faculty members, experts, managers of sport federations, members of sport federations board, and experts in e-marketing. The available non-random sampling method is also used in this research. Moreover, data collection tool was a researcher-made questionnaire that was extracted from two external articles. Besides, ten experts in sport management confirmed the validity of the questionnaire. The reliability of the questionnaire was likewise calculated using Cronbach alphas test. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used to analyze the questionnaire data. The results showed that sports marketing barriers were cultural and social, technical, legal and organizational, high cost, limitation of government support, lack of information, low skills of staff and finally security threats. It is suggested that the policy makers of the country's sports industry consider these barriers before developing strategies for developing e-marketing capabilities.
۲.

ارائه الگوی انگیزه های رفتاری و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه های حرفه ای فوتبال (مورد مطالعه: باشگاه فوتبال نساجی مازندران)

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۶
تماشاگران در مسابقات، یکی از بزرگترین سرمایه های است که تیم های ورزشی می توانند در اختیار داشته باشند لذا در مسابقات ورزشی، توجه به جلب رضایت به منظور جذب تماشاگران اهمیت فراوانی دارد. به همین منظور هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی انگیزه های رفتاری و حضور مجدد هواداران باشگاه های حرفه ای فوتبال می باشد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران تیم فوتبال نساجی مازندران بوده اند. حجم نمونه بی نهایت و اندازه نمونه برابر با 384 نفر می باشد. همچنین برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود استفاده شد. محقق با مطالعه ی متغییرهای بسیاری از مقالات خارجی پرسشنامه محقق ساخته ای را تهیه نموده است. که روایی آن توسط ده تن از اساتید خبره و پایایی آن آلفایی کرونباخ تایید گردیده است. آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق مدل یابی معادلات ساختاری ESM و تحلیل عامل تاییدی CFA بودند. یافته های پژوهش نشان می دهد که همه عوامل این پژوهش شامل جذابیت، نوع ورزش، برنامه زمانی مسابقات، مکان برگزاری بازی ها، شرایط اقتصادی، علاقه به بازیکنان، عوامل احساسی(انگیختگی)، تفریح، ایمنی و امنیت، تعامل اجتماعی، نمایش(نتیجه مسابقه)، ترویج و مصرف از طریق رسانه تاثیر مثبت و معناداری بر انگیزه های رفتاری و قصد حضور مجدد تماشاگران باشگاه فوتبال نساجی مازندران دارند. لذا با توجه به اهمیت بحث درآمدزایی و لزوم خودکفایی باشگاه ها در بخش اقتصادی پیشنهاد می شود مدیران باشگاه نساجی مازندران از نتایج این پژوهش در جهت جلب رضایت تماشاگران و حضور مجدد آنان در ورزشگاه استفاده کنند.
۳.

تحلیل عاملی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایتمندی و حضور مجدد هوادران باشگاه فوتبال نساجی مازندران

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۷
برنامه های آمیخته بازاریابی نمایانگر فعالیت های اساسی مدیران بازاریابی است، به طوری که پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید برنامه نظام مندی برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر " تحلیل عاملی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایتمندی و حضور مجدد هوادران باشگاه فوتبال نساجی مازندران" بود. روش تحقیق همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران یکی از بازی های خانگی تیم نساجی مازندران در فصل 1399-1398 که بلیت تهیه کرده و به ورزشگاه رفتند، بود. در این تحقیق حجم جامعه بی نهایت در نظر گرفته شده است لذا اندازه نمونه برابر با 384 شده است. همچنین برای محاسبه حجم نمونه در این پژوهش از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود استفاده شده است . عوامل پرسشنامه از مطالعه مقالات پیشین در این زمینه استخراج شده است. روایی پرسشنامه توسط ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون الفای کرونباخ محاسبه گردید. در این تحقیق نتایج و اطلاعات حاصله در دو بخش توصیفی و استنباطی بررسی شد که در بخش توصیفی مشخصه های آماری همچون جداول فراوانی، میانگین، میانه، مد و انحراف معیار آورده شد و در بخش استنباطی جهت نرمال بودن توزیع داده ها از از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف (K-S) و نیز جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری(SEM )، با استفاده از نرم افزار لیزرل، استفاده شده است. یافته ها نشان داد که عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایت مندی و حضور مجدد هوادران باشگاه فوتبال تاثیر دارد. از آنجا که بخش قابل توجهی از درآمد باشگاه های حرفه ای فوتبال از حضور هواداران در ورزشگاه ها تامین می شود، لذا پیشنهاد می شود باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران از نتایج پژوهش حاضر در جهت رضایتمندی و حضور مجدد هوادارانشان در استادیوم های ورزشی استفاده نمایند
۴.

طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی فدراسیون های حرفه ای منتخب ورزش گروهی کشور

تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
هدف از این پژوهش، طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی فدراسیون های حرفه ای منتخب ورزش گروهی کشور بود. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و روایی آن توسط متخصصان و استادان دانشگاه تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد. جامعه آماری متشکل از دو گروه شامل اعضای هیأت علمی دو رشته مدیریت بازاریابی (20 نفر) و مدیریت ورزشی (60 نفر) بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، تعداد نمونه آماری برابر با با جامعه آماری بود و روش نمونه گیری به صورت کل شمار درنظر گرفته شد. در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت جمعیت شناسی پاسخ دهندگان و همچنین پاسخ های آنان به پرسش های تحقیق و در بخش آمار استنباطی از آزمون های مدل یابی معادلات ساختاری و PLS استفاده شد. بدین منظور از نرم افزارهای MS-Excel،  SPSS ver 18و PLS بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل بازاریابی الکترونیکی طراحی شده برای فدراسیون های منتخب ورزشی گروهی ایران از برازش لازم برخوردار است.
۵.

شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند تیم های فوتبال حرفه ای مورد مطالعه: باشگاه استقلال تهران

کلید واژه ها: برند بازاریابی ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران هواداران ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۴۰۷
هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند تیم های فوتبال حرفه ای می باشد. روش این پژوهش، توصیفی بوده و به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را دو گروه مدیران و کارشناسان ورزشی و هواداران باشگاه استقلال تهران تشکیل دادند.از بین مدیران و کارشناسان ورزشی، تعداد 49 نفر به صورت هدفمند و از میان هواداران باشگاه استقلال تهران، 184 نفر به صورت نمونه در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه مدیران، کارشناسان و هواداران باشگاه فوتبال استقلال تهران به ترتیب وفاداری هواداران، موفقیت تیم، ستاره های تیم، استادیوم، پیشینه باشگاه، مدیریت باشگاه، سرمربی، رسانه، حامیان و لوگو، دارای بیشترین اثرگذاری بر ارزش ویژه برند تیم های فوتبال حرفه ای می باشند.
۶.

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی ورزش دانشگاهی ایران

کلید واژه ها: تحلیل عاملی تأییدی بازاریابی ورزشی ورزش دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۶۲۷ تعداد دانلود : ۴۱۴
هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه بازاریابی ورزشی دانشگاهی کشور بود. این پژوهش از نوع مطالعات هم بستگی بوده و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش متشکل از پنج گروه شامل: هیأت رئیسه سابق و فعلی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، رؤسای هیأت های استانی و کارشناسان و کارکنان فدراسیون ورزش های دانشگاهی، مدیران و کارشناسان ادارات کل تربیت بدنی پنج بخش دانشگاهی و مدیران تربیت بدنی دانشگاه های بخش های آموزش عالی کشور (اعم از دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور، علمی کاربردی، بهداشت و درمان و علوم پزشکی) و جمعی از اعضای هیأت علمی بود. . شایان ذکر است که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، از روش نمونه گیری کل شمار استفاده شد. . نتایج نشان می دهد که کلیت مدل تحلیل عاملی تأییدی، از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین، مشخص می شود که به ترتیب اولویت بندی معنادار متغیرهای قابلیت مدیریت، قابلیت کارکنان بازاریابی، استراتژی بازاریابی، سیستم اطلاعات بازاریابی، واحد بازاریابی و قابلیت نشان سازی، بر قابلیت بازاریابی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران اثرگذار می باشد. علاوه براین، قابلیت بازاریابی، دارای تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بازاریابی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده ، به نظر می رسد که ورزش دانشگاهی کشور می تواند با انجام فعالیت های بازاریابی، خود را از بودجه عمومی دولت جدا نماید و با برگزاری لیگ های منظم و با کیفیت در رشته های مختلف و نیز جذب حامیان مالی، موجبات درآمدزایی بیشتر برای بخش های مختلف دانشگاهی کشور را فراهم آورد.
۷.

بررسی تجارب مشتریان و رضایتمندی از خدمات کلوپ های ورزش های آبی

کلید واژه ها: کیفیت خدمات جزیره کیش رفتار مشتریان بازاریابی ورزشی معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۳
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تجارب مشتریان از خدمات کلوپ های ورزش های آبی جزیره کیش بود. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی و روایی آن توسط متخصصان و استادان دانشگاه تأیید شد. پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد. از میان 385 پرسش نامه ای که توزیع شد، 350 پرسش نامه تکمیل و عودت داده شد. جامعه آماری شامل مشتریان همه کلوپ های ورزش های آبی جزیره کیش بوده و از نمونه در دسترس استفاده شد.در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت جمعیت شناسی پاسخ دهندگان و همچنین پاسخ های آنان به سوالات تحقیق و در بخش آمار استنباطی از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. بدین منظور از نرم افزارهای MS-Excel ، SPSS ver 18و Lisrel ver 8.80 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس تجارب مشتریان از کلوپ های ورزش های آبی تمامی روابط مدل مفهومی به غیر از تأثیر متغیر ارزش دریافت شده بر متغیر وفاداری از نظر آماری، معنی دار هستند. به عبارت دیگر ارزش دریافت شده بر متغیر وفاداری به صورت مستقیم تأثیر معنی داری ندارد بلکه تأثیر آن بر وفاداری از طریق متغیر رضایتمندی است .
۸.

بررسی نقش سه گانه تعهد سازمانی بر ر فتار شهروندی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان کشور

کلید واژه ها: جوانان تعهد سازمانی کارکنان رفتار شهروندی ورزش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۲۹۹
هدف این پژوهش بررسی نقش سه گانه تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان کشور است. جامعه آماری این پژوهش را 94 نفر از کارشناسان، معاونان و مدیران ادارات کل ورزش و جوانان 8 استان کشور تشکیل می دهند که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به صورت میدانی بود و از پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر، 1990) و پرسشنامه رفتار پودساکف و همکاران (1990) استفاده شد. ضریب پایایی به دست آمده برای پرسشنامه رفتار شهروندی 91 درصد و تعهد سازمانی 72 درصد بود. به منظور بررسی نرمال بودن از آزمون K. S کولموگروف استفاده شد. تجزیه وتحلیل در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج حاصل از پرسشنامه ها از طریق spssتجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد بین تعهد سازمانی و تمامی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی تأثیر دارد و در نهایت موجب افزایش بهره وری و موفقیت در عملکرد سازمانی می شود. از نگاه دیگر موجب برآورده شدن نیازهای انسانی و اشاعه فرهنگ اجتماعی می شود. به عبارتی محتوای اصلی رفتار های شهروندی تعاملات اجتماعی مثبت هستند و بر تعهد سازمانی تأثیر می گذارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان