ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادی و اداری گروه مدیریت بازرگانی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

بازی وارسازی و نقش آن در تمایل به خرید مشتریان در صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی وارسازی تمایل به خرید صنعت بیمه مشتریان بیمه شرکت های بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 409 تعداد دانلود : 881
هدف: بازی وار سازی امروزه می تواند برای جذب عده زیادی از مشتریان که دیگر اکنون بازی به جزئی از عادات روزمره شان تبدیل شده است به عنوان یکی از استراتژی های مهم بازاریابی نقش اساسی ایفا کند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازی وار سازی در تمایل به خرید بیمه توسط مشتریان بوده است. به عنوان کوششی نوتاثیر بازی وارسازی بر تمایل به خرید به شکل عینی مورد بررسی قرار گرفته است.روش شناسی: این پژوهش از حیث هدف کاربردی وبه روش نیمه آزمایشی است. از دو گروه متجانس قبل از تاثیر متغییر مستقل آزمون به عمل آمد وسپس یکی از آن دو تحت تاثیر متغییر مستقل قرار گرفت.پس از آن مجددا از آنها آزمون گرفته شد.نتایج آن با نتایج آزمون قبل مقایسه گردید.یافته ها: جامعه آماری این پژوهش مشتریان شرکت بیمه (کارمندان بانک در سطح استان مازندران) بوده اند که به پرسشنامه ی استاندارد تمایل به خرید مشتریان مشتمل بر ۹ سؤال پاسخ دادند. 60 نفر به طور تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه (هر گروه 30 نفر) قرارگرفتند. سرانجام یک گروه به طور تصادفی ساده به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. در نهایت فرضیه های پژوهش با روش آماری تحلیل کواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتیجه گیری: نتا یج پژوهش نشان داد که گروه آزمایش (با تجربه بازی وار سازی) از گروه گواه (بدون تجربه بازی وار سازی) به طور معنی دار از نمرات تمایل به خرید مشتری بالاتری برخوردار هستند.
۲.

فرصت های کارآفرینانه گردشگری ورزشی براساس اقلیم جغرافیایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 438
هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی فرصت های کارآفرینانه در گردشگری ورزشی براساس قابلیت ها و ظرفیت های جغرافیایی در ایران می باشد. پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی بوده و با روش آمیخته انجام شد. گردآوری داده ها در این پژوهش در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله اول، فهرستی از فرصت های کارآفرینانه گردشگری ورزشی از طریق جست و جو در پژوهش های پیشین و همچنین مصاحبه با افراد مشتمل بر 17 نفر شناسایی شد. در مرحله بعدی با استفاده از روش دلفی آرای خبرگان در مورد این گزاره ها کسب شد. در نهایت فرصت های کارآفرینانه هشت حوزه براساس ظرفیت های جغرافیایی ایران در چهار اقلیم معتدل و مرطوب، گرم و مرطوب، سرد و کوهستانی، گرم و خشک با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون رگرسیون چندمتغیره رتبه بندی شده است. براساس نتایج می توان گفت در کنار عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... در ظهور و انتخاب فرصت ها تنوع اقلیم و ظرفیت های جغرافیایی تاثیرگذار می باشد با تحلیل داده ها می توان گفت که هر کدام از این فرصت ها با میزانی متفاوت در اقلیم چهارگانه ایران کاربرد داشته است و برخی از فرصت ها در یک اقلیم بر فرصت های دیگر ارجحیت دارند. متولیان امر حوزه اشتغال و کارآفرینی، گردشگری و ورزش در سیاست گذاری و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت خود باید با توجه به این فرصت ها به پیشرفت گردشگری ورزشی کمک شایانی نمایند. شماره ی مقاله: ۱۶
۳.

شناسایی اقدامات و پیامدهای مدیریت تنوع نیروی انسانی در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانی روش تحقیق کیفی تحلیل تم مدیریت تنوع برابری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 72 تعداد دانلود : 583
همه سازمان ها با سطحی از تنوع نیروی انسانی مواجهند که نیاز به مدیریت مؤثر دارد. اقدامات مدیریت تنوع و برابری نقش تعیین کننده در کاهش اثرات منفی تنوع و افزایش اثرات مثبت آن دارد. ازاین رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی اقدامات و پیامدهای مدیریت تنوع و برابری نیروی انسانی در سازمان های دولتی در ایران با روش تحلیل تم صورت گرفته است. در این راستا با 18 تن از مدیران و سرپرستان در حوزه مدیریت منابع انسانی در7 شرکت برتر دولتی مصاحبه به عمل آمد. جهت تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که اقدامات مدیریت تنوع و برابری شامل تم های اصلی اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد برابری و عدالت (شمولیت و برابری در ارائه خدمات به کارکنان؛ برابری در دوره های آموزشی؛ فرایند استخدام با رویکرد برابری؛ برابری در ارزیابی عملکرد کارکنان؛ برابری سیاست های پرداخت، پاداش و ارتقا) و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد مدیریت تنوع (جبران خدمات با رویکرد مدیریت تنوع؛ فرایند کارمندیابی، انتخاب و استخدام تنوع محور؛ ارزیابی عملکرد در حوزه تنوع؛ آموزش های مدریت تنوع( است. همچنین پیامدهای مدیریت تنوع شامل دو تم اصلی پیامدها در سطح فردی (توانمندسازی نیروی انسانی؛ بهبود واکنش های شغلی) و پیامدها در سطح سازمانی (بهبود عملکرد سازمانی، کاهش تعارض سازمانی و اعتراضات) است.
۴.

شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه ورزشی با رویکرد رسانه ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های سایبری رسانه های ورزشی فرصت های کارآفرینی کارآفرینان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 87 تعداد دانلود : 416
ﻫﺪف پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اولویت بندی فرصت های کارآفرینی ورزشی در حوزه رسانه ها اﺳﺖ. روش پژوهش از نظر راهبرد، آﻣﯿﺨﺘﻪ (کیفی و کمّی)، با طرح اکتشافی-متوالی و هدف کاربردی-توسعه ای است. جامعه ی آماری در بخش کیفی: با نمونه گیری هدفمند به روش نظری، 17 تن از اساتید و پژوهشگران مدیریت ورزشی در حوزه رسانه ها و بخش کمّی: با نمونه گیری تصادفی طبقه ای از 384 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی مشارکت داشتند. ابزار پژوهش: مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری و اجماع و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎمه محقق ساخته در مقیاس لیکرت 5 ارزشی جهت تعیین اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از فرصت های کارآفرینی در حوزه رسانه به روش پیمایشی نظرسنجی شد. روایی صوری ابزار توسط اعضای گروه پژوهش تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به ترتیب: 70/0 و 76/0 محاسبه شد.  تجزیه و تحلیل داده ها ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و مدل سازی معادله ساختاری واریانس محور با نرم افزارهای آماری «Smart PLS(2)» و «SPSS» انجام ﺷﺪ. میزان اهمیت و اولویت ابعاد فرصت های ورزشی موجود در رسانه ها به ترتیب: 1. رسانه های سایبری، 2. رسانه های چاپی، 3. رسانه های دیجیتال، 4. رسانه های الکترونیکی، را نشان داد. نتایج تحقیق حاضر تنوع بالای فرصت های کارآفرینی را در حوزه ها، هزینه شروع، منطقه جغرافیایی، زمان و ... بیان داشت. با شناخت فرصت های کارآفرینانه و برنامه ریزی آن ها می توان گام های اساسی را برای توسعه ورزش در کشور برداشت. متولیان امر کارآفرینی و ورزش در سیاست گذاری و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت خود می توانند با توجه به این فرصت ها به پیشرفت ورزش کمک شایانی نمایند.
۵.

Modeling Solutions for the Development of Sports Entrepreneurship Opportunities at the Middle Level(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 184
Purpose: Considering the importance of sports entrepreneurship opportunities, the present study was conducted with the aim of modeling strategies for the development of sports entrepreneurship opportunities at the Middle level. Methodology : The current research was applied-developmental in terms of its purpose and exploratory-quantitative in terms of implementation method. The research community was sports entrepreneurs and postgraduate students of sports management, 164 of whom were selected as a sample based on Cochran's formula and random sampling method. The research tool was a researcher-made questionnaire on strategies for developing sports entrepreneurship opportunities (74 items), whose face validity was confirmed by the opinion of experts, and its reliability was calculated using Cronbach's alpha method of 0.74. Data were analyzed with exploratory factor analysis and structural equation modeling methods in SmartPLS-3 software. Findings : The findings of the exploratory factor analysis showed that the solutions for the development of sports entrepreneurship opportunities at the middle level had 74 items in 7 situational and regional factors, market and business environment, media, education, support, management and technological infrastructure, which factor loading, convergent validity with The method of average variance extracted and reliability was calculated by Cronbach's alpha method for all of them above 0.70. Also, the model of strategies for developing sports entrepreneurship opportunities had a good fit at the middle level and the model had a significant effect on each of the seven factors (P<0.001). Conclusion : According to the factors identified for the model of strategies for the development of sports entrepreneurship opportunities at the middle level and the effect of the model on each of the factors to improve the development of sports entrepreneurship opportunities, the conditions can be provided for the improvement of each of the factors.
۶.

شناسایی و سطح بندی مولفه های جبران خدمات اعضای هیئت علمی با روش مدلسازی ساختاری-تفسیری (مطالعه موردی: دانشگاه های منتخب استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جبران خدمات اعضای هیئت علمی مدلسازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 797
با توجه به چالش های سرمایه گذاری های جدید مدیریت جبران خدمات اصلی ترین دغدغه مدیران و مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته می شود. بنابراین طراحی برنامه های جبران خدمات مؤثر یکی از مهم ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی، در جذب و نگهداری نیروی انسانی و درنتیجه موفقیت بیشتر سازمان است زیرا که به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی سازمان ها بیش از هر چیزی درگرو جذب و حفظ نیروی انسانی شایسته و متناسب با اهداف سازمانی است. با توجه به اهمیت جبران خدمات در سازمان ها هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و سطح بندی مؤلفه های جبران خدمات اعضای هیئت علمی است. در این پژوهش جهت شناسایی و سطح بندی مولفه ها از روش ترکیبی مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. ابتدا مدل های جبران خدمات صاحبنظران مورد بررسی قرارگرفتند و مهمترین مؤلفه ها شناسایی شدند، با استفاده از دو پرسشنامه مجزا بر اساس نظر خبرگان 19 مولفه نهایی تأیید و در6 سطح قرار گرفتند. مؤلفه های تعدیل هزینه زندگی، جایگاه و اعتبار سازمانی، اعطای مشوق ها، تقدیر مالی و پاداش های نقدی بر اساس عملکرد و استقلال در کار در سطح 1 تاثیر پذیرترین مؤلفه ها هستند که همه مولفه های جبران خدمات به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به این4 مولفه می شوند. دو مؤلفه حقوق پایه و کار چالشی در سطح6 سنگ زیربنای مدل جبران خدمات اعضای هیئت علمی عمل می کنند و تقویت این دو مولفه، بهبود و ارتقا در سیستم جبران خدمات را به همراه دارد یا هرگونه تحول اساسی و بهبود یک سیستم جبران خدمات باید از طریق این مولفه ها صورت بگیرد از این رو این دو مولفه به عنوان موثرترین مولفه ها هستند.
۷.

ارتباط کارکردهای مدیریت منابع انسانی و ستاده های سازمانی: پژوهش فراتحلیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارکرد های مدیریت منابع انسانی ستاده های سازمانی مهارت انگیزش فرصت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 143 تعداد دانلود : 908
مطالعه حاضر، فراتحلیلی بر پژوهش های انجام شده در حوزه مدیریت منابع انسانی است. هدف از این مطالعه ترکیب کمی نتایج پژوهش ها، در حوزه تأثیر کارکرد های مدیریت منابع انسانی با استفاده از مدل توانایی- انگیزش – فرصت ( A-M-O ) بر ستاده های سازمانی می باشد. با استفاده از روش محاسبه اندازه اثر و نرم افزار CMA2 تعداد 145 مقاله در بازه زمانی سال های 1387- 1397 برگرفته از مجله های پژوهشی مدیریت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری میان متغیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی و متغیر ستاده های سازمانی وجود دارد. یافته های این پژوهش برای مدیران سازمان ها دلالت بر این دارد که سرمایه گذاری بر کارکردهای مهارت محور، انگیزش محور و فرصت محور در مدیریت منابع انسانی تأثیر معنی دار و مثبتی بر افزایش ستاده های مالی و عملیاتی سازمان ها خواهد داشت.
۸.

تبیین روند تکاملی و مولفه های موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل کسب و کار استارتاپ کسب و کار الکترونیکی مدل کسب و کار الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 21 تعداد دانلود : 861
زمینه: در اقتصاد جدید، به دلیل رقابت روزافزون موجود بین کسب و کارهای الکترونیکی، وجود مدل کسب و کار مناسب در کسب و کارهای الکترونیکی جهت موفقیت درکسب و کار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ های ایرانی می باشد. روش: جامعه آماری این پژوهش، صاحبان 10 استارتاپ ایرانی بودند. با توجه به تعداد جامعه، تعداد نمونه از طریق سرشماری همان 113 نفر انتخاب شدند. متغیرهای اصلی پژوهش شامل شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین می باشند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه، پرسشنامه و مستندات بود. پس از استخراج ابعاد مدل کسب و کارهای الکترونیکی، پرسشنامه تدوین گردید. پرسشنامه ها به روش دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از آن طبق نظرات خبرگان دلفی، پرسشنامه نهایی تهیه گردیده و در اختیار مدیران و ذینفعان کسب و کارهای الکترونیکی قرار گرفت. به منظور بدست آوردن روایی پرسشنامه، از روش دلفی ساعتی و جهت تعیین پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. تکنیک تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها: در این پژوهش، تاثیر شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین بر کسب و کارهای الکترونیکی به اثبات رسید. نتیجه گیری: ابعاد مدل کسب و کارهای الکترونیکی با تاثیر بر استارتاپ های ایرانی ، باعث افزایش بهره وری و موفقیت در استارتاپ های ایرانی می-شوند.
۹.

عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در صنعت گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل کسب و کار کسب و کار الکترونیکی مدل کسب و کار الکترونیکی صنعت گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 349
در اقتصاد جدید، به دلیل رقابت بین کسب و کارها، وجود مدل کسب و کار مناسب اهمیت ویژه ای دارد. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در صنعت گردشگری است. جامعه آماری شامل مدیران 10 کسب و کار الکترونیکی در صنعت گردشگری بودند. تعداد نمونه 113 نفر بود. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه، پرسشنامه و مستندات بود. پرسشنامه ها به روش دلفی در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از آن طبق نظرات خبرگان دلفی، پرسشنامه نهایی تهیه گردیده و در اختیار مدیران کسب و کارهای الکترونیکی قرار گرفت. به منظور بدست آوردن روایی پرسشنامه، از روش دلفی ساعتی و جهت تعیین پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. تکنیک تحلیل داده ها از طریق معادلات ساختاری انجام شد. در این پژوهش، تاثیر شرکای کلیدی، فعالیت های کلیدی، منابع کلیدی، ارزش پیشنهادی، ارتباط با مشتری، کانال های ارتباطی، ساختار هزینه، جریان درآمدی، فرهنگ کسب و کار الکترونیک، زنجیره تامین بر کسب و کارهای الکترونیکی در صنعت گردشگری به اثبات رسید. ابعاد مدل کسب و کارهای الکترونیکی در صنعت گردشگری با تاثیر بر کسب و کارهای الکترونیکی صنعت گردشگری، باعث افزایش بهره وری و موفقیت کسب و کارهای الکترونیکی در صنعت گردشگری می شوند.
۱۰.

طراحی سیستم استنتاج فازی به منظور شناسایی اعضای هیات علمی با استعداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعضای هیات علمی استعداد عملکرد پتانسیل سیستم استنتاج فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 766 تعداد دانلود : 616
شناسایی افراد با استعداد یکی از مهم ترین دغدغه ها و وظایف مدیران منابع انسانی در سازمانهاست. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی-پیمایشی است. با توجه به خلاء پژوهشی در حوزه شناسایی افراد با استعداد در پژوهش های گذشته، پژوهش حاضر با هدف شناسایی اعضای هیات علمی با استعداد تدوین شده است. برای این منظور از دو متغیر عملکرد(آموزشی و پژوهشی) و پتانسیل(توانایی فردی، آرزوهای شغلی و تعامل شغلی) اعضای هیات علمی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 350 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 110 نفر از اعضای هیات علمی به عنوان نمونه انتخاب شده اند. داده های مربوط به عملکرد آموزشی با همکاری دفتر نظارت ارزیابی و نظارت، تضمین کیفیت و داده های مربوط به عملکرد پژوهشی با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه تهیه شده است. برای سنجش توانایی اعضای هیات علمی از فرم ارزیابی مدل سی-ای بی(2005) و نیز برای ارزیابی آرزوهای شغلی و تعامل شغلی به ترتیب از دو پرسشنامه استاندارد نادی و همکاران(1389) و شافلی و همکاران(2006) استفاده شده است. روایی محتوا پرسشنامه ها توسط خبرگان و پایایی پرسشنامه آرزوهای شغلی(8/81) و تعامل شغلی(9/91) می باشد. بعد از خوشه بندی اولیه بر روی داده ها، سیستم استنتاج فازی با دو ورودی(عملکرد و پتانسیل) و یک خروجی(استعداد) در پنج سطح تعریف شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار متلب(R2018b,v9) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بیشتر اعضای هیات علمی72/42 % در بخش "متوسط" قرار دارند. همچنین 82/11 % در بخش "خیلی کم"، 37/16 % در بخش "کم"، 45/25 % در بخش "زیاد" و 64/3 % در بخش "خیلی زیاد" قرار گرفتند
۱۱.

اثر طرد شدگی در محیط کار بر رفتارهای محیط کار با نقش میانجی عزت نفس سازمانی و تعدیلگر عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتارهای محیط کار عدالت سازمانی ادراک شده عزت نفس سازمانی طرد شدگی در محیط کار میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 124 تعداد دانلود : 549
پژوهشگران در این پژوهش درصدد بودند تأثیر طرد شدگی در محیط کار بر رفتارهای محیط کار (رفتار انحرافی و بی نزاکتی در محل کار) را با نقش تعدیلگر عدالت سازمانی ادراک شده و نقش میانجی عزت نفس سازمانی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری استان مازندران بررسی کنند. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی بود. نمونه ها به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های پایایی ترکیبی، ضریب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، روایی همگرا، و روایی واگرا اندازه گیری و داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Smart-PLS و SPSS تجزیه وتحلیل شدند. از آزمون های سوبل و واف برای اندازه گیری شدت اثر و از آماره تی برای متغیر میانجی عزت نفس سازمانی استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد طرد شدگی در محیط کار بر رفتارهای محیط کار و عزت نفس سازمانی مؤثر است. همچنین عدالت سازمانی ادراک شده نقش تعدیلگر را در رابطه بین طرد شدگی در محیط کار با رفتارهای محیط کار ایفا می کند. از سوی دیگر، آزمون سوبل نشان داد تقریباً 40 درصد از تغییرات طرد شدگی در محیط کار بر رفتارهای محیط کار از طریق متغیر میانجی عزت نفس سازمانی تبیین می شود.
۱۲.

بررسی رابطه چابکی کارآفرینی و کارکردهای منابع انسانی در شرکت های تولیدی فعال شهرک صنعتی بشل(با نقش تعدیلگر اندازه سازمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چابکی کارآفرینی کارکردهای منابع انسانی اندازه سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 862 تعداد دانلود : 352
سازمان های امروزی برای بقا، بایستی سرعت پاسخگویی وانعطاف پذیری بالایی داشته باشند. همچنین متولیان این سازمان ها، انسان ها (منابع انسانی) هستند. منابع انسانی با توجه به کارکردهای خود می توانند سازمان را در مسیر رسیدن به اهداف اصلی خود رهنمون سازد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظرشیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. شیوه جمع آوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه ای شامل مطالعه اسناد و مدارک و پرسش نامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های تولیدی فعال شهرک صنعتی بشل، به تعداد 71 شرکت تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 60 شرکت تعیین گردید. در این پژوهش برای سنجش چابکی کارآفرینی از پرسش نامه ی "کارابی" و برای سنجش کارکردهای منابع انسانی از پرسش نامه ی ترکیبی "وِلِچاس(2009)، هدمن(2008) و کوییج(2010)" استفاده شد. آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش برای پرسش نامه ی چابکی کارآفرینی0.89 و برای پرسش نامه ی کارکردهای منابع انسانی 0.92بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که (با توجه به اعداد بدست آمده برای ضریب مسیر و آماره t) چابکی کارآفرینی با کارکردهای منابع انسانی رابطه معنی داری دارد.
۱۳.

بررسی تجربی نقش بازی انگاری در وفاداری و انگیزش کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی انگاری تحقیق تجربی انگیزش کارکنان وفاداری کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 265 تعداد دانلود : 1000
این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر بازی انگاری روی انگیزش و وفاداری کارکنان صورت گرفته است. پژوهش، از بعد راهبردی؛ تجربی(آزمایشگاهی)، از بعد هدف؛ کاربردی و از نظر روش و جمع آوری داده ها؛ پرسشنامه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان فروش شعبه پوشاک خانواده (یالیت) بابلسر در سال 1396 است . همه آنها در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتند، بدین صورتی که 15 نفر از آنان در گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل یا گواه حضور یافتند. ابتدا، از هر گروه پیش آزمون گرفته شده سپس، آزمایش بازی انگاری به مدت یک هفته اجرا گردید و در پایان، پس آزمون اجرا شد. در این پژوهش،بازی انگاری به عنوان متغییر مستقل و انگیزش و وفاداری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. برای آزمون فرضیه های پژوهشی،  از آزمون t وابسته یا زوجی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از بازی انگاری روی انگیزش کارکنان فروش، تاثیر معنی دار مثبتی دارد و در فرضیه دوم نیز این نتیجه بدست آمد که بازی انگاری روی وفاداری کارکنان، دارای تاثیر معنی دار مثبتی است.
۱۴.

تاثیر ویژگی های روانی-اجتماعی کار بر بهزیستی حرفه ای: نقش تعدیلگر تجارب بازیابی

کلید واژه ها: ویژگی های روانی-اجتماعی بهزیستی حرفه ای تجارب بازیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 546 تعداد دانلود : 926
امروزه، ویژگی های روانی- اجتماعی کار از عوامل تأثیرگذار بر نگرش ها و رفتارهای کارکنان در محیط کار است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های روانی- اجتماعی کار با بهزیستی حرفه ای و تبیین نقش تعدیل گر تجارب بازیابی است. این پژوهش، دارای ماهیت کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی-پیمایشی، از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان شرکت نکا چوب مازندران شامل 680 نفر می باشد و داده های پژوهش از طریق نمونه گیری تصادفی ساده از  257 نفر جمع آوری شد. برای سنجش متغیرها از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها نشان داد که ویژگی های روانی-اجتماعی کار بر بهزیستی حرفه ای تأثیر مثبت و معنی داری دارد و اثر تعدیل گر تجارب بازیابی کارکنان بر رابطه بین این دو متغیر تأیید نشد. سازمان هایی که با توجه به ماهیت وظایفشان دارای مشاغل دشوار می باشند(مانند حفاظت منابع طبیعی)، می توانند برای حفظ و ارتقای بهزیستی کارکنان خود از یافته های این پژوهش بهره بگیرند.
۱۵.

تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاب آوری سازمان مدیریت استعداد تسهیم دانش تحقق قرارداد روانشناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 887 تعداد دانلود : 160
پژوهش حاضر با هدف تببین نقش مدیریت استعداد بر تاب آوری سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش و تحقق قرارداد روانشناختی در شهرک های صنعتی استان مازندران انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های فعال با بیش از 50 کارمند واقع در شهرک های صنعتی آمل، بابل و بابلسر به تعداد 77 شرکت بوده است که از بین آنها 64 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. داده ها به وسیله پرسشنامه های استاندارد با روایی و پایایی مناسب از مدیران ارشد یا منابع انسانی شرکت ها و کارکنان بااستعداد آن ها جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای spss و pls استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت استعداد با تاب آوری سازمان رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین فعالیت های مدیریت استعداد بر تحقق قرارداد روانشناختی استعدادها تاثیر گذاشته، تحقق قرارداد روانشناختی نیز بر تمایل استعدادها برای تسهیم دانش تاثیر مثبت دارد و در نهایت تسهیم دانش با تاب آوری سازمان رابطه معناداری دارد.
۱۶.

تاثیر امکانات رفاهی بر سرمایه روانشناختی مثبت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفاه امکانات رفاهی سرمایه روان شناختی مثبت رفتار سازمانی مثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 160 تعداد دانلود : 277
در عصر حاضر، پس از سرمایه های مالی، اجتماعی و  انسانی  می توان سرمایه روان شناختی را به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار برای سازمانها در نظر گرفت. سرمایه روان شناختی مثبت، مفهوم نسبتا جدیدی است که امروزه از حوزه روان شناسی مثبت گرا وارد مکتب رفتار سازمانی شده و از آن به عنوان مزیت رقابتی سازمان یاد می شود. این سرمایه قابلیت ارتقاء داشته و پتانسیل مناسبی برای  تعالی عملکرد کارکنان فراهم می کند. هدف تحقیق حاضر نیز بررسی تاثیر امکانات رفاهی بر ارتقاء سرمایه روانشناختی مثبت کارکنان می باشد، که با بهره گیری از روش تحقیق شبه تجربی، تغییرات سرمایه روانشناختی مثبت کارکنان را قبل و بعد از استفاده خدمات رفاهی توسط پرسشنامه استاندارد لوتانز (2007) بررسی می کند. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شرکت ملی نفت ایران می باشد که در شش ماهه اول سال 1395 از خدمات مجموعه تفریحی و آموزشی شرکت ملی نفت ایران در محمود آباد استفاده کرده اند. یافته های پژوهش از نمونه تصادفی 344 نفری ، نشان داده که امکانات رفاهی ارائه شده در این مجموعه، همه ابعاد سرمایه روانشناختی مثبت را افزایش معنی داری داده است.
۱۷.

تأثیر سرپرستی اجحاف آمیز بر تمایل به ترک شغل:با میانجی گری رفتار آوایی و خودکارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرپرستی اجحاف آمیز تمایل به ترک شغل خودکارآمدی رفتار آوایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 797 تعداد دانلود : 707
پژوهش حاضر درپی بررسی تأثیر سرپرستی اجحاف آمیز بر تمایل به ترک شغل با میانجی گری رفتار آوایی و خودکارآمدی کارکنان است. پژوهش حاضر، ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. روش گرد آوری داده ها تلفیقی از روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان شرکت صنایع چوب و کاغذ ساری هستند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده اطلاعات از 395 نفر به صورت پرسشنامه جمع آوری و ﺗﺠﺰیﻪ وﺗﺤﻠیﻞ شد که آلفای کرونباخ پرسشنامه 83/0 به دست آمد. برای ﺗﺠﺰیﻪ وﺗﺤﻠیﻞ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠیﻞ ﻋﺎﻣﻠی تأییدی و آزﻣﻮن الگوی پژوهش از ﻧﺮم اﻓﺰار PLS و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺑرای ﺑﺮرﺳی ﭘﺎیﺎیی و آمار توصیفی از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل نشان می دهد که سرپرستی اجحاف آمیز اثر معنی داری بر تمایل به ترک شغل، رفتار آوایی و خودکارآمدی کارکنان دارد. همچنین رفتار آوایی، اثر منفی و معنی داری بر تمایل به ترک شغل دارد. ازطرفی، خودکارآمدی اثر معنی داری بر تمایل به ترک شغل و رفتار آوایی ندارد.
۱۸.

تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت منابع انسانی راهبردی و تصویر برند (مورد مطالعه: هتلهای استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شدت رقابت تصویر برند مدیریت منابع انسانی راهبردی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 751 تعداد دانلود : 498
پژوهش حاضر به تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با توجه به متغیر تصویر برند و مدیریت منابع انسانی راهبردی می پردازد. ﭘﮋوﻫﺶ حاضر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف یک پژوهش کﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ، ﭘیﻤﺎیﺸی - ﺗﻮﺻیﻔی اﺳﺖ. جامعه آماری پژوهش، هتل های استان مازندران می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی، اطلاعات از 32 هتل بصورت پرسشنامه جمع آوری و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠیﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. برای ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠیﻞ دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠیﻞ ﻋﺎﻣﻠی ﺗﺎییﺪی و آزﻣﻮن الگوی پژوهش از ﻧﺮم اﻓﺰارPLS  و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳی ﭘﺎیﺎیی و آمار توصیفی از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. نتایج تحلیل داده ها با نرم افزار پی ال اس نشان داد که شدت رقابت تاثیر مثبت و معناداری بر راهبرد تصویر برند دارد و تصویر برند نیز تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد. همچنین نتایج تحلیل نشان می دهد که شدت رقابت تاثیری بر مدیریت منابع انسانی راهبردی ندارد و همچنین مدیریت منابع انسانی راهبردی نیز تاثیر معناداری بر عملکرد سازمان ندارد.
۱۹.

بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارکردهای مدیریت منابع انسانی عملکرد سازمانی قابلیت بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 227 تعداد دانلود : 317
پژوهش حاضر به تأثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، با توجه به متغیر میانجی قابلیت بازاریابی، می پردازد. این پژوهش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف یک پژوهش کﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع آوری داده ها، ﭘیﻤﺎیﺸی- ﺗﻮﺻیﻔی اﺳﺖ. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک ها و مؤسسه های اعتباری استان مازندران است که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی، داده ها از 26 بانک و مؤسسه اعتباری به صورت پرسشنامه جمع آوری شد و ﻣﻮرد بررسی و تحلیل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠیﻞ ﻋﺎﻣﻠی تأییدی از روش معادلات ساختاری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. پایایی پرسشنامه ها، ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، برای کارکرد مدیریت منابع انسانی 88 درصد، قابلیت های بازاریابی 89 درصد و عملکرد سازمانی 83 درصد به دست آمد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر قابلیت های بازاریابی و عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین قابلیت های بازاریابی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار می گذارد.
۲۰.

تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی کارآفرینی ورزش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارآفرینی تحلیل محتوا ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی کارآفرینی ورزشی ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : 204 تعداد دانلود : 206
چکیده هدف: تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی کارآفرینی ورزشی کشور می باشد. روش شناسی: از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه ی هدف می باشد. جامعه ی برابر نمونه ی آماری شامل، ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮه درﺑﺎره ی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ورزشی در نشریات علمی و پژوهشی ایران تا پایان سال1394 به تعداد 96 مقاله است. یافته ها: ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در فصلنامه های مدیریت ورزشی دانشگاه تهران با 17 مقاله ﻣﻨﺘﺸﺮ گردید. ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اقتصادی و جامعه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻮد. در (%5/86) ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ از روش ﻛﻤّﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ؛ گروه (هیئت علمی، فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی و کارآفرینان ورزشی کشور) و نیز ﻣﻠﻲ (کمیته و آکادمی ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان) با (%26) ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ است و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روی ﻛﺎرکنان و مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان ها و شهرستان ها، کارکنان هیأت ها و فدراسیون های ورزشی با (%20) ﺻﻮرت ﮔﺮفت. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ از داده ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻌﻲ (%5/85) ﺑﺎ اﺑﺰار پرسشنامه (%77) انجام شد و اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ راﻳﺞ بود .(%55) ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ بطور ملی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ که ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه (%75/70) ﻣﻨﺘﺸﺮ گردید. (%5/43) ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دارای یک ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ی زن ﺑﻮدﻧﺪ. روﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ورزشی، از ﺳﺎل 1390 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ رﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮی دارد. نتیجه گیری: ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ورزشی ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎئل، ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺤﺪودﻳﺖهای ﻣﻮﺟﻮد و روﻧﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻧﻴﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ، روﻳﻜﺮدی آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻛﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﺟﻬﺖدﻫﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮآوری و ﺧﻠﻖ ارزش در ورزش ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان