مریم فلاح کاظمی

مریم فلاح کاظمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

الگوی رقابت پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت پذیری بازار بین المللی پوشاک ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۴
جهانی شدن، اهمیت رقابت پذیری در صنعت پوشاک ورزشی را دوچندان کرده است. در کشور ما برند های پوشاک ورزشی بسیاری وجود دارند که به علت عدم توانایی رقابت با برندهای خارجی، در عرصه تجارت  بین المللی فعالیت ندارند. از این رو پژوهش حاضر درنظر دارد الگوی رقابت پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین لمللی را شناسایی کند. در این پژوهش روش آمیخته(کیفی و کمی) به کار گرفته شد. جامعه آماری شامل خبرگان در صادرات پوشاک ورزشی و تعداد 200 تولیدکننده برندهای پوشاک ورزشی در سراسر کشور بودند. 3 برند به عنوان نمونه از جامعه اول به صورت هدفمند و 132 نفر از جامعه دوم براساس جدول مرگان و به صورت تصادفی انتخاب شدند. با انجام مطالعات میدانی، مؤلفه های مژثر بر رقابت پذیری شناسایی شدند و پس از تأیید در دور دوم دلفی، مدل استخراج شده از پژوهش ارائه و درنهایت پرسشنامه دارای 5 گویه و 74 سؤال براساس طیف لیکرت آماده شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز در یک نمونه اولیه 30 نفری ضریب با آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد. جهت مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار Spss و Smart Pls استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد مؤلفه های صادرات، تمایز برند، گرایش بازاریابی و گرایش استراتژیک، بر رقابت پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی تأثیرگذارند.
۲.

ارتباط فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش: با نقش میانجی رضایت از ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تسهیم دانش رضایت از ارتباط فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۴
در سازمان های امروزی تسهیم دانش به اندازه ای اهمیت دارد که خود دانش به تنهایی قدرت محسوب نمی شود و آنچه  که به سازمان قدرت میدهد، دانشی است که کارکنان به اشتراک می گذارند. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش با میانجی رضایت از ارتباط در ادارات ورزش و جوانان استان گیلان و مازندران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان و مازندران به تعداد250 نفر بودند که تعداد 214 پرسشنامه جمع آوری شد. از سه پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات میتیک و همکاران (2017)، رضایت از ارتباط دان و هازن (1997) و تسهیم دانش همتی (2010) با آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0، 85/0، 89/0 استفاده شد. براساس مدل معادلات ساختاری، روابط بین متغیرها، از برازش قابل قبولی برخوردار بود و نشان داد بین فناوری اطلاعات و تسهیم دانش، فناوری اطلاعات و رضایت از ارتباط، رضایت از ارتباط و تسهیم دانش ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین نقش میانجی رضایت از ارتباط بر اثر فناوری اطلاعات و تسهیم دانش مورد تایید قرار گرفت. در نتیجه مدیران ادارات ورزش و جوانان می بایست جهت ارتقا عملکرد تسهیم دانش در سازمان، فناوری اطلاعات را به منظور افزایش رضایت از ارتباط کارکنان بکارگیرند تا انگیزه کافی برای تسهیم دانش فراهم شود.
۳.

ارزیابی کمی وب گاه های رسمی باشگاه های ورزشی برتر ایران (مطالعه موردی: وب گاه های رسمی باشگاه های لیگ برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی کمی وب گاه رسمی لیگ برتر ایران فوتبال بسکتبال والیبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
هدف:ارزیابی کمّی وب گاه های مجازی باشگاه های ورزشی برتر ایران می باشد. روش شناسی:ازنوع توصیفی - تحلیلی برای توصیف و ارزیابی کمی محتوای وب گاه های باشگاه های ورزشی برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران می باشد.جامعه ی آماری شامل،ﺗﻤﺎم وب گاه های رسمی پنج تیم (باشگاه) برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال در لیگ برتر در فصل 97-96 می باشند، نمونه ی آماری تمام شمار و شامل 15 وب گاه رسمی بود ابزار پژوهش دستورالعمل برگه کدگذاری محقق ساخته ای بود که روایی آن به تأیید اساتید متخصص در بازاریابی و رسانه های ورزشی رسید و پایایی آن از روش ضریب توافق بین کدگذاران (91/0) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (درصد، میانگین) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درصد میانگین وب گاه های باشگاه های ورزشی لیگ برترفوتبال در هر 4 حیطه ی سرعت، محتوا، مسیریابی و قابلیت دسترسی بالاتر ازوب گاه های باشگاه های ورزشی حاضر در لیگ برتر والیبال وبسکتبال بودند. وب گاه رسمی تیم بسکتبال مهرام 24 گویه،وب گاه باشگاه سایپا، 23 گویه و وب گاه باشگاه ذوب آهن، 22 گویه از 34 گویه ی ارزیابی در 4 حیطه ی مذکور را تحت پوشش قرار می دادند. هیچ کدام از 15وب گاه بررسی شده دارای بخش مرور روزنامه ها، ابزار لنز، بلیط فروشی و تبلیغات پنجره ای نبودند. نتیجه گیری:مدیران ورزشی باشگاه های برتر ورزشی ایران باید علاوه برﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻣﺴﺎئل، ﻣﺸکﻼت و ﻣﺤﺪودیﺖهایﻣﻮﺟﻮد،رویکﺮدی آیﻨﺪهﻧﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﻨﺎﺳﺎیی،کﺸﻒ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی جدید در بهره برداری از ظرفیت گسترده رسانه ای وب گاه رسمی باشگاه وﺟﻬﺖدﻫی هواداران و فعالیت های اقتصادی باشگاه ﺑﻪ ﺳﻮیﻧﻮآوری وﺧﻠﻖارزش در ورزش ﻫﺪایﺖکﻨﻨﺪ.
۴.

تحلیل عوامل مؤثر بر وجود صندلی های خالی در استادیوم های فوتبال با استفاده از روش TOPSIS(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استادیوم تماشاگران فوتبال لیگ حرفه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۶۸۶
تماشاچیانی که برای تماشای مسابقات ورزشی در ورزشگاه ها حضور می یابند ، اهمیت خاصی برای هر لیگ ورزشی داشته و به عنوان مهم ترین سرمایة باشگاه های حرفه ای محسوب می شوند؛ زیرا، علاوه بر آن که به لیگ های ورزشی هویت می بخشند، با خرید بلیت مسابقات نقش برجسته ای را در کسب درآمد برای لیگ های ورزشی ایفا می کنند. دراین راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر کاهش استقبال تماشاگران ایرانی از حضور در استادیوم ها و تماشای فوتبال صورت گرفت. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعة آماری آن را تمامی تماشاگران پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال در کشور تشکیل دادند. نمونه گیری نیز به صورت خوشه ای و سهمیه ای و با در نظر گرفتن مناطق پنجگانه کشور انجام گرفت و از تکنیک تاپسیس برای بررسی وزن دهی شرکت کنندگان به عوامل استفاده شد. همچنین، از پرسش نامه های کاروال هو و همکاران (2014) و جورجنسن (2015) نیز بهره گرفته شد و روایی صوری و محتوایی آن از طریق نظرخواهی از اساتید مدیریت ورزشی موردتأیید قرار گرفت و پایایی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ معادل ( 81/0) محاسبه گردید. یافته ها نشان می دهد که از نظر تماشاگران، عوامل جذابیت بیشترین اهمیت را داشته و پس از آن عوامل اقتصادی در رتبه بعدی قرار دارد. عوامل مشوق زا نیز از کمترین اهمیت برخوردار بوده اند. بر مبنای نتایج به سیاست گذاران پیشنهاد می شود که به عوامل جذابیت محیط استادیوم ها و نیز ابعاد اقتصادی آن توجه ویژه ای داشته باشند.
۵.

تاثیر سلامت اجتماعی بر کنترل فساد اداری در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فساد سلامت اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان ورکنترل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کار و شغل
تعداد بازدید : ۱۰۵۷ تعداد دانلود : ۵۷۴
هدف پژوهش حاضر تاثیر سلامت اجتماعی بر کنترل فساد اداری در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و جامعه آماری این تحقیق همه کارکنان اداره ورزش و جوانان فارس که تعداد 115 نفر است، که با توجه به پایین بودن حجم نمونه نمونه آماری به صورت تمام شمار به دست آمد که در حقیقت نمونه برابر با جامعه است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد سنجش سلامت اجتماعی کییز (2004) و و برای اندازه گیری کنترل فساد اداری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه و پایایی از ضریب پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. برای تجریه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss و از رویکرد معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سلامت اجتماعی با ضریب همبستگی 727/0 با کنترل فساد در اداره ورزش و جوانان فارس رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که سلامت اجتماعی با مقدار ضریب مسیر 83/0 و نسبت بحرانی (CR) 812/5 بر کنترل فساد در اداره ورزش و جوانان فارس تاثیر دارد. امید است نتایج این تحقیق مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
۶.

تحلیل عوامل موثر در تولید برنامه های ورزشی صدا وسیمای استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرصت تهدید قوت ضعف ماتریسSWOT

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۴۴۶
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای تولید برنامه های ورزشی در صدا وسیمای استان گیلان با استفاده از مدل تحلیلیSWOT بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از 60 نفر از مدیران، کارشناسان و تولید کنندگان برنامه های ورزشی صدا و سیما و اساتید مدیریت ورزشی استان های گیلان بود که نمونه آماری بصورت گلوله برفی انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی _پیمایشی و ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که به روش دلفی و برگزاری جلسات با صاحب نظران تنظیم و پس از ارزیابی روایی و پایایی تأیید گردید. نتایج آزمون تی تک نمونه نشان داد متغیرهای شناسایی شده در راستای قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای رسانه های ورزشی استان گیلان به ترتیب 6، 7، 11 و 10 مورد بوده اند. نتایج رتبه بندی متغیرهای حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که وجود نیروهای خلاق و با استعداد در سطح استان جهت مشارکت درتولیدات سمعی و بصری مناسب و گرایش مردم به سمت اینترنت وگسترش آن در سطح جامعه به عنوان یک رسانه مجازی مهم ترین نقاط فرصت و تهدید حاصل از محیط خارجی تلقی می شوند. میانگین نظرات جامعه مورد مطالعه، نشان داد که استرا تژیW0 با میانگین 61/22 در رتبه اول قرار می گیرند. بنابراین در ماتریسSWOT ، جایگاه تولید برنامه های ورزشی در صدا وسیمای استان گیلان در موقعیت فرصت ها و نقاط ضعف (W0) قرار دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان