جواد ادبی فیروزجاه

جواد ادبی فیروزجاه

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه قم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

شناسایی مولفه های روابط عمومی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی بر اساس روش دلفی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دلفی فازی مدیران تربیت بدنی مولفه های روابط عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مهارت روابط عمومی مدیران تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی بود که با استفاده از نظر خبرگان از  طریق روش دلفی فازی و تایید آن بر اساس نظر مدیران تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که برای دست یابی به اهداف مورد نظر در دو مرحله مستقل و متوالی انجام گرفت. در مرحله اول با توجه به نظر 20 تن از خبرگان مدیریت ورزشی و روابط عمومی و استفاده از روش دلفی فازی دو مرحله ای شاخص های پژوهش شناسایی شدند. مولفه های شناسایی شده و اعداد فازی آنها عبارت بودند از : روابط رسانه ای ( 92/0)، رویدادها (90/0 )و امور فرهنگی (81/0)، روابط اجتماعی (79/0)، حمایت مالی (91/0)، امور پژوهشی (74/0) و امور مشاوره (79/0). در مرحله دوم این شاخص ها در قالب پرسشنامه 5 گزینه ای لیکرت در اختیار 95 نفر از مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها قرار گرفت. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع در دسترس بود و پرسشنامه های مرحله دوم با استفاده از نرم افزارهای SPSS.v22 و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل عامل تاییدی در مرحله دوم تحقیق نشان داد که 7 مؤلفه روابط عمومی مدیران: روابط رسانه ای، روابط اجتماعی، حمایت مالی، رویدادها و امور فرهنگی، روابط درون و برون سازمانی، امور پژوهشی و امور مشاوره از لحاظ نظری و عملی به عنوان مؤلفه های روابط عمومی مدیران تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأیید هستند. نتایج این تحقیق بر اساس عوامل 7 گانه موثر بر روابط عمومی پیشنهاد می کند که در ارزیابی روابط عمومی مدیران تربیت بدنی باید شاخص های متعدد و چند جانبه ای را مورد توجه قرار داد و از یک رویکرد جامع برای این منظور استفاده کرد.
۲.

مقایسه الگوی وفاداری مشتریان جدید و با سابقه باشگاه های تندرستی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مندی کیفیت خدمات مشتریان وفاداری ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی وفاداری مشتریان جدید و باسابقه مجموعه های تفریحی ورزشی شهر اصفهان می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و روش انجام پژوهش علی – مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی شهر اصفهان بود. بر اساس جدول مورگان حداکثر حجم نمونه 384 نفر انتخاب شد. پرسش نامه مورد استفاده در این پژوهش دارای 5 بخش شامل اطلاعات فردی، پرسش نامه کیفیت خدمات، رضایت مندی،وفاداری مشتریان و بازگشت مجدد بود. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی و از روش های آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون، معادلات ساختاری در سطح آلفای 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد ارتباط علی معناداری بین کیفیت ادراک شده خدمات با رضایت مندی و تمایل به بازگشت مجدد در هر دو گروه مشتریان جدید و باسابقه وجود دارد. همچنین وفاداری نقش مؤثرتری بر تمایل به بازگشت مشتریان جدید دارد. به نظر می رسد همه مشتریان اعم از جدید و باسابقه می بایست مدنظر صاحبان باشگاه ها باشند و بهبود کیفیت خدمات و رضایت مندی از اهداف اصلی مدیران باشگاه ها تلقی گردد. همچنین به دلیل تأثیرگذاری بیشتر میزان وفاداری بر خرید مجدد از باشگاه ها در مشتریان جدید، توجه ویژه ای در خصوص ایجاد رضایت مندی از طریق بهبود کیفیت خدمات به مشتریان جدید شود.
۳.

ارتباط سرمایه اجتماعی با رفتار نوآورانه و مزیت رقابتی مقاصد گردشگری ورزشی فعال استان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار نوآورانه مقاصد گردشگری ورزشی مزیت رقابتی سرمایه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۲
هدف از انجام این پژوهش، ارتباط سرمایه اجتماعی با رفتار نوآورانه و مزیت رقابتی مقاصد گردشگری ورزشی فعال استان بوشهر بود.روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا و در دسته  تحقیقات کاربردی است.جامعه آماری تحقیق شامل جامعه میزبان و گردشگران ورزشی نوروزی مناطق گردشگری استان بوشهر بود که  در سال 1398به استان بوشهر مسافرت نمودند.نمونه آماری پژوهش شامل 500 نفر بود که 250نفر از جامعه میزبان و250 نفر از گردشگران ورزشی بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند.در جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرمایه اجتماعی (Onyx Bolen, 2000)، پرسشنامه رفتار نوآورانه , 1998 ) ( Counter و پرسشنامه مزیت رقابتی Hill & Jones, 2010)) استفاده شد.پایایی پرسشنامه ها در مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از نمونه و با ضریب آلفای کرونباخ 828/.،857/.،882/. برآورد شد.برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزارهایSPSS22 وAmos استفاده شد.نتایج حاصل از برازش مدل نشان داد که سرمایه اجتماعی جامعه محلی و میزبان گردشگری ورزشی بر رفتار نوآورانه در زمینه گردشگری ورزشی تأثیر دارد همچنین  رفتار نوآورانه در مقاصد گردشگری ورزشی فعال تأثیر مستقیم و معنی دار بر ایجاد  مزیت رقابتی برای مقاصد گردشگری ورزشی فعال استان بوشهر دارد.همچنین نتایج مدل تأثیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر مزیت رقابتی مقاصد گردشگری ورزشی فعال استان بوشهر را نشان نداد.بنابراین توجه به سرمایه اجتماعی در جامعه محلی و مؤلفه های  آن به ویژه روابط همسایگی،مشارکت،اعتماد و کارایی  اجتماعی باید در تقویت رفتار نوآورانه در گردشگری ورزشی فعال مورد توجه قرار گیرد.
۴.

نقش بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری مشتریان مراکز تفریحی ورزشی براساس تئوری استفاده و رضایت مندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی خدمات ورزشی رسانه اجتماعی تئوری استفاده و رضایتمندی شبکه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
علایق روزافزون به بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی در صنعت ورزش بخصوص در بین مجموعه های تفریحی ورزشی، موجب شد تا این پژوهش با هدف نفش بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید و وفاداری مشتریان مراکز تفریحی ورزشی را با رویکرد استفاده و رضایتمندی مورد بررسی قرار دهد .به منظور گردآوری داده ها، پرسش نامه پژوهش بین 393 نفر از مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی شهر همدان به صورت برخط و فیزیکی توزیع گردید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها علّی است. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی همچنین از روش های آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری در سطح آلفای 05/0 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss.20 و Amos.18 استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه های استفاده و رضایتمندی با رضایتمندی ارتباط معناداری دارد، همچنین رضایتمندی با قصد خرید و وفاداری ارتباط معناداری دارد و قصد خرید نیز با وفاداری مشتری رابطه معناداری دارد. به نظر می رسد می توان از تئوری استفاده و رضایت مندی به نحو موثری در سنجش میزان رضایت مندی مشتریان و نیز قصد خرید و وفاداری مجموعه های ورزشی استفاده کرد.
۵.

ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیأت های ورزشی استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هیأت ورزشی تحلیل پوششی داده ها کارآیی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۴۳۰
هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیئت های ورزشی استان قم بود. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و گذشته نگر است که اطلاعات به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل 41 هیئت ورزشی استان قم بود که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. داده های مربوط به سال 1392 هیئت ها جمع آوری گردید. به منظور ارزیابی عملکرد هیئت ها از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده شد. برای تهیه چک لیست مورد استفاده در پژوهش جهت تعیین مناسب ترین شاخص های ورودی و خروجی از مبانی نظری، پیشینه های پژوهشی، فرم ارزیابی عملکرد هیئت های ورزشی و نظرات 10 تن از متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. ورزشکاران، بودجه، مربیان و داوران به عنوان شاخص های ورودی و ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، رویدادهای ورزشی و فعالیت های آموزشی به عنوان شاخص های خروجی معرفی شدند. اطلاعات مربوط به مؤلفه های ورودی و خروجی در قالب چک لیست جمع آوری گردید. جهت ارزش گذاری برخی شاخص ها از طیف های سه مقیاسی و چهار مقیاسی لیکرت استفاده شد. به منظور بررسی کارآیی هیئت ها از دو روش CCR و BCC خروجی محور، الگوی رتبه بندی اندرسون پیترسون و آزمون تحلیل حساسیت استفاده شد. همچنین از نرم افزارDEA Solver برای تجزیه و تحلیل کارآیی هیئت ها استفاده شد. نتایج نشان داد، 18 هیئت در هر دو الگوی CCR و BCC، کارآ بودند و 10 هیئت اگرچه در الگوی BCC کارآ بودند ولی در الگوی CCR کارآ نبودند. همچنین نتایج مربوط به رتبه بندی هیئت ها نشان داد، در الگوی CCR، هیئت سه گانه و در الگوی BCC، هیئت نجات غریق کارآترین هیئت بودند.
۶.

اولویت بندی و مقایسه مؤلفه های گردشگری ورزشی پایدار استان گیلان بین گردشگران ورزشی و جامعه میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار گردشگری ورزشی گردشگری ورزشی پایدار جامعه میزبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۴
هدف از پژوهش حاضر، اولویت بندی و مقایسه مولفه های گردشگری ورزشی پایدار استان گیلان بین گردشگران ورزشی و جامعه میزبان بود. جامعه آماری آن را کلیه ساکنان محلی (جامعه میزبان) و گردشگران ورزشی که در سال 1397 به استان گیلان سفر کرده بودند، تشکیل دادند که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود و داده های پژوهش با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف، آزمون t مستقل و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS-24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین نظرات گردشگران ورزشی و جامعه میزبان در رابطه با ابعاد و اولویت بندی گردشگری ورزشی پایدار تفاوت وجود دارد (05/0sig<) که براساس میانگین مولفه اشتغال در بعد اقتصادی، مولفه رضایت مندی در بعد اجتماعی-فرهنگی و مولفه آگاهی در بعد زیست محیطی برای جامعه میزبان و نیز مولفه دسترسی و آمدوشد در بعد اقتصادی، مولفه رضایت مندی در بعد اجتماعی-فرهنگی و مولفه آگاهی در بعد زیست محیطی برای گردشگران ورزشی در اولویت می باشد. پیشنهاد می شود که راهکارهای مناسبی برای توسعه گردشگری ورزشی استان گیلان درجهت دست یابی به پایداری مطلوب صورت گیرد.
۷.

شناسایی و اولویت بندی موانع مشارکت ورزشی زنان معلول جسمی و حرکتی استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان معلول مشارکت ورزشی موانع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع مشارکت زنان معلول جسمی و حرکتی در برنامه های اوقات فراغت ورزشی در استان قم بود. این مطالعه ازنوع پژوهش های کاربردی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. زنان معلول جسمی و حرکتی مراجعه کننده به مراکز بهزیستی و مددکاری (200 نفر) نمونه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که به صورت دردسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه تعدیل شده محمدپور رنجبر و همکاران (1393) در مقیاس لیکرت بود که روایی محتوایی و صوری آن با نظر خواهی از 10 نفر از متخصصان حوزه مدیریت ورزش و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون فریدمن برای رتبه بندی موانع و گویه های مربوط به آن) تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که موانع مشارکت زنان معلول جسمی و حرکتی، به ترتیب اولویت عبارت اند از: موانع اقتصادی، رسانه ای، ساختاری، فرهنگی و اجتماعی، شبکه های اجتماعی و موانع فردی. به نظر می رسد که توجه به محدودیت های مالی برای رفع این موانع و همچنین، اطلاع رسانی ازطریق رسانه ها بتواند تاحدودزیادی موانع اصلی افزایش مشارکت ورزشی بانوان معلول جسمی و حرکتی را برطرف کند.
۸.

بررسی مهم ترین جاذبه های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۷۹
هدف این تحقیق، بررسی جاذبه های طبیعی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و کارشناسان بخش گردشگری کشور بود. جامعه آماری تحقیق عبارتند از : 1.کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی شاغل در تهران (37 نفر)، 2. کارشناسان آژانس های مسافرتی فعال در زمینه تورگردانی (60 نفر)، 3. کارشناسان ورزشی فدراسیون های کوهنوردی، قایقرانی، شنا، سوارکاری، دوچرخه سواری، تیراندازی، دو و میدانی، ورزش های همگانی، اسکی و گلف (30 نفر). پس از طراحی پرسشنامه و توزیع آن، 112 پرسشنامه تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل عامل استفاده شد و این نتایج به دست آمد : در مجموع دیدگاه سه گروه کارشناسان درباره جاذبه های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی نشان داد که «جاذبه های مربوط به دامنه نوردی و طبیعت گردی»، بار عاملی 79/0، «جاذبه های مربوط به ورزش های ساحلی، آبی و تابستانی» با بار عاملی 78/0، «جاذبه های مربوط به بیابانگردی و کویرنوردی» با بار عاملی 75/0 و «جاذبه های مربوط به شکار و صید» با بار عاملی 75/0، بیشترین اهمیت را در توسعه گردشگری ورزشی کشور دارند. یافته های این تحقیق نشان داد، در ایران جاذبه هایی که کمتر تحت تاثیر پدیده فصلی بودن قرار می گیرند و در نتیجه فصل گردشگری طولانی تری دارند و فعالیت های متنوع تری نیز در آنها انجام می گیرد، اهمیت بیشتری در توسعه گردشگری ورزشی کشور دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان