مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال نهم تابستان 1401 شماره 36 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش عوامل بازاریابی رسانه های اجتماعی بر تصویر و آگاهی برند با میانجی گری درگیری کاربران صفحات اجتماعی برند ورزشی (مورد مطالعه: شبکه اجتماعی اینستاگرام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آگاهی از برند بازاریابی رسانه های اجتماعی تصویر برند درگیری برند - مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 603 تعداد دانلود : 71
هدف پژوهش بررسی مؤلفه های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر درگیری، تصویر و آگاهی از برند می باشد. 320 نفر از کاربران صفحات اجتماعی برندهای ورزشی مورد مطالعه قرار گرفتند. پژوهش حاضر باروش توصیفی – همبستگی انجام شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه چنگ و همکاران (2019)، اسلام و همکاران (2018)، لانگارو و همکاران (2018) بود. از معادله ساختاری روش مدل یابی حداقل مربعات جزئی برای آزمایش ارتباط بین عناصر بازاریابی شبکه های اجتماعی، درگیری با برند، تصویر و آگاهی از نام تجاری استفاده شد.   تجزیه و تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که شخصی سازی، تبادل، تبلیغات شفاهی و محتوای داغ، عناصر کلیدی هستند که به طور مستقیم بر درگیری مصرف کننده با برند تأثیر می گذارند؛ سپس آگاهی از برند و دانش برند را نیز تقویت می کنند؛ در صورتی که نتایج یافت شده درمورد، سرگرمی در تضاد با روابط قبلی است و اثر معناداری بر درگیری مصرف کننده – برند ندارد. این پژوهش، با ارائه درک نقش عناصر بازاریابی رسانه های اجتماعی، در فرآیند ایجاد برند، به ادبیات برندینگ کمک شایانی می کند. رسانه های اجتماعی یک کانال ارتباطی در بازاریابی است که بواسطه ی مؤثر بودن آن در ارتباط با برند، باعث درگیری مصرف کننده - برند، دانش و تصویر مطلوب از برند می شود. آزمایش تجربی این مدل نشان می دهد که عناصر بازارایابی رسانه های اجتماعی (شخصی سازی – تبادل – تبلیغات شفاهی – محتوای داغ) محرک های مهمی در ساخت برند هستند.
۲.

ارزیابی محتوای برنامه های ورزشی صدا و سیمای مرکز خوزستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استان خوزستان تحلیل محتوا خبر سازمان صدا و سیما ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 715
هدف این پژوهش تحلیل محتوای برنامه های ورزشی صدا و سیمای مرکزخوزستان بود. این پژوهش از نظر روش و استراتژی، توصیفی از نوع  تحلیل محتوا و از نظر هدف و ماهیت، کاربردی بوده که  به صورت موردی، محتوای برنامه های ورزشی صدا و سیمای مرکزخوزستان را مطالعه و تحلیل نموده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش شامل دو برنامه سیما (ورزش خوزستان و برنامه فوتبال خوزستان) و دو برنامه رادیویی (ورزش خوزستان و فوتبال خوزستانی) در بازه زمانی پنج ساله از سال 94 تا پایان سال 98 بود به طوری که در مجموع تعداد 529 برنامه مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بوده و کلیه برنامه های پخش شده در این 5 سال به عنوان نمونه آماری مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفته است. داده ها در بخش تحلیل محتوا به صورت کیفی جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بر اساس مدت زمان پخش برنامه های ورزشی از صدا و سیمای مرکز خوزستان از لحاظ ساختار چهارگانه ورزش، جنسیت، رده سنی، نوع پخش، سطح رویداد ورزشی، رشته ورزشی (فوتبال و غیر فوتبال) و نوع رویداد (تیمی و انفرادی) تفاوت معناداری وجود دارد. براساس یافته ها می توان گفت که در پخش برنامه های ورزشی از ابعاد مختلف هنوز شکاف عملکردی وجود دارد و بایستی به برنامه های ورزش همگانی/تفریحی، برنامه های مرتبط با حضور بانوان در ورزش، برنامه های غیر فوتبالی، ارتباط گروه های کودک و نوجوان با ورزش و برنامه های ورزشی در سطح استان و شهرستان توجه بیشتری صورت گیرد. دستاوردهای این پژوهش نگاهی جامع و بلندمدت به مقوله مدیریت پخش برنامه های ورزشی صدا و سیمای مرکز خوزستان دارد و راهگشای مدیران در تدوین استراتژی میان مدت و بلند مدت در حوزه تولید محتوا و پخش برنامه های ورزشی از ابعاد مختلف خواهد بود.
۳.

مطالعه بازاریابی برندهای خدماتی ورزشی در اینستاگرام: مورد مطالعه مجموعه ورزشی انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند پاسخ مصرف کننده رسانه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 639 تعداد دانلود : 309
پژوهش حاضر، به مطالعه تأثیر بازاریابی برندهای خدماتی ورزشی در اینستاگرام بر ارزش ویژه برند و پاسخ مصرف کنندگان می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و بر اساس روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مصرف کنندگان خدمات ورزشی مجموعه ورزشی انقلاب بودند که 200 نفر از آنها در این مطالعه مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات 7 نفر از متخصصان مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی روایی سازه از بارهای تقاطعی گویه ها، روایی متقاطع و شاخص میانگین واریانس استخراج شده استفاده شد. پایایی ابزار مورد استفاده نیز با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادله ساختاری در نرم افزار پی ال اس انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی بر پاسخ مصرف کنندگان و ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم معنادار و مثبتی دارد. بر این اساس، برندهای خدماتی ورزشی با استفاده از فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی می توانند ارزش ویژه برند و پاسخ مصرف کنندگان خود را تحت تاثیر قرار داده و بدین ترتیب سهم بازار و فروش خود را افزایش دهند.
۴.

ارائه مدل روابط علی بین میزان فعالیت های بدنی، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود با رفتارهای اخلاقی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتارهای اخلاقی شبکه های اجتماعی میزان فعالیت بدنی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 805 تعداد دانلود : 213
هدف این پژوهش ارائه مدل روابط علی بین میزان فعالیت های بدنی، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود با رفتارهای اخلاقی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بود. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی- همبستگی است. در پژوهش حاضر جامعه آماری دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تهران بودند، که تعداد 360 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند و از روش نمونه گیری در دسترس و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. جهت ارزیابی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته قلعه نوعی و همکاران (1398) استفاده شد که تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی پرسشنامه در پژوهش نامبرده مورد تایید قرار گرفته است، که پرسشنامه به کار گرفته شده، شامل میزان فعالیت بدنی (10 سوال)، رفتارهای اخلاقی (10 سوال)، استفاده از شبکه های اجتماعی (10 سوال) و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود (10 سوال) بود. استفاده شد. تحلیل عاملی تاییدی و بررسی اثرات و روابط در سطح خطاء 5 درصد و با استفاده از نرم افزارهای 25 SPSS و Smart PLS  3.2.9 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بدست آمده نشان داد میزان فعالیت بدنی بر رفتارهای اخلاقی، استفاده از شبکه های اجتماعی و نگرش فرد در مورد تصویر بدنی اثر دارد. استفاده از شبکه های اجتماعی اثر معناداری بر رفتارهای اخلاقی و نگرش فرد در مورد تصویربدنی اثر معناداری بر رفتارهای اخلاقی دارد. علاوه بر این میزان فعالیت بدنی بر رفتارهای اخلاقی از طریق استفاده از شبکه های اجتماعی اثر معناداری دارد و در نهایت مشخص گردید که میزان فعالیت بدنی بر رفتارهای اخلاقی از طریق نگرش فرد در مورد تصویر بدنی اثر معناداری دارد. در نتیجه می توان گفت هرچقدر نگرش دانشجویان در مورد تصویر بدنی خود بالا باشد موجب می شود رفتارهای اخلاقی آن ها افزایش پیدا کند.
۵.

ارائه مدل نقش رسانه های اجتماعی بر ورود بانوان تماشاگر به استادیوم های فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی حضور حمایت نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 47 تعداد دانلود : 788
حضور تماشاگران در استادیوم های فوتبال موجب زنده بودن ورزش شده است و بدون حضور تماشاگران فوتبال جذابیت و مهیج بودن خود را از دست می دهد. در ایران زنان حق حضور در استادیوم های فوتبال را ندارند. از طرفی رسانه های اجتماعی در یافته های جدید و شکل گیری تحولات و اطلاع رسانی نقش پررنگی دارند. از این رو هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی از نقش رسانه های اجتماعی بر حضور بانوان تماشاگر در استادیوم های فوتبال بود. این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر راهبرد، اکتشافی است که به صورت کیفی بر اساس نظریه داده بنیاد اجرا شد. جامعه پژوهش، اساتید و نخبگان در زمینه مدیریت ورزشی و فعالان رسانه بودند که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و با مصاحبه های نیمه ساختاریافته داده ها گردآوری شدند. نتایج نشان داد  مدل به دست آمده از سه بخش تشکیل شده است. در سطح اول مدل، مؤلفه های عوامل پیشبرنده و در سطح دوم، مؤلفه های عوامل مرتبط با فرآیندها و همچنین در سطح سوم، پیامدهای اولیه و ثانویه هستند. با حمایت  دولت و استفاده از نتایج حاصل از پژوهش حاضر، مدیران و مسئولین بخش فوتبال ایران می توانند با فراهم سازی امکان حضور بانوان تماشاگر در استادیوم های فوتبال  ایران به توسعه بازاریابی فوتبال و اقتصاد فوتبال کشور کمک شایانی کنند.
۶.

تبدیل منابع دیپلماسی به نتایج دیپلماسی فوتبال با تاکید بر نقش میانجی گری پوشش رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعاملات بین المللی تنش دیپلماسی فوتبال گفتمان سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 160
تحقیق حاضر باهدف  تبدیل منابع دیپلماسی به نتایج دیپلماسی  فوتبال  با تاکید بر نقش میانجی گری پوشش رسانه ای طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق حاضر به صورت پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه افراد آگاه به موضوع پژوهش بود. در جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه عبدی و همکاران (2018) استفاده گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. تمامی روند تجزیه وتحلیل تحقیق، درنرم افزارهای SPSS و PLS انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، رویدادهای ورزشی (331/0=تأثیر؛ 236/2= تی)، سرمایه انسانی (244/0=تأثیر؛ 315/3=تی) و محصولات و خدمات ورزشی (404/0= تأثیر؛ 996/2=تی) به صورت معناداری بر پوشش رسانه ای تأثیرگذار می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که پوشش رسانه ای بر نتایج کلی (883/0= تأثیر؛ 37/27=تی)، نتایج اختصاصی (839/0=تأثیر؛ 237/24=تی) و نتایج ملی (859/0= تأثیر؛ 652/29=تی) در حوزه دیپلماسی فوتبال تأثیرگذار می باشد. با این توجه می توان چنین اعلام داشت که استفاده از پوشش رسانه ای می تواند در جهت کسب موفقیت های مربوط به دیپلماسی فوتبال تأثیر بسزایی داشته باشد.
۷.

تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی فناوری اطلاعات و ارتباطات در هیئت های اسکیت کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمند سازی کارکنان فناوری اطلاعات و ارتباطات هیئت های اسکیت یادگیری سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 169 تعداد دانلود : 498
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان با نقش میانجی فناوری اطلاعات و ارتباطات در هیئت های اسکیت کشور بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. از نظر هدف جمع آوری اطلاعات کاربردی، از نظر زمان جمع آوری داده ها حال نگر و در بخش معادلات ساختاری از نوع آینده نگر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی کارکنان هیئت های ورزشی اسکیت کشور بودند که تعداد 500 نفر را شامل می شد. نمونه آماری تعداد 220 نفر بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های توانمندسازی کارکنان متیوز، دیاز و کول (2002) و یادگیری سازمانی گومز، لورنته و کابررا (۲۰۰۵) و فناوری اطلاعات و ارتباطات عبدوی و فتحی (1395) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از همبستگی بهره گرفته شد. سپس جهت آزمون الگوی پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار معادله ساختاری LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان تاثیر دارد. همچنین یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان با نقش میانجی فناوری اطلاعات در هیئت های   اسکیت کشور تاثیر دارد.
۸.

امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری موجود با محوریت توسعه ارتباطات، علایق ویژه و تنوع بخشی به خدمات گردشگری زمستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان سنجی توسعه گرد شگری گردشگری زمستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 702 تعداد دانلود : 531
هدف ازمقاله حاضر امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری موجود با محوریت توسعه گردشگری با علایق ویژه و تنوع بخشی به خدمات گردشگری زمستانی شهر اردبیل  بود روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی و به لحاظ قابلیت اجرا کاربردی بود؛ جامعه آماری این تحقیق را تمامی گردشگران ورزشی و غیرورزشی که در دوره مورد نظر حداقل یک بار به این منطقه سفر کرده اند، و همچنین کارشناسان بخش گردشگری و ورزش در استان اردبیل تشکیل داده است. نمونه ی آماری تحقیق با استفاده از جدول مورگان 380 نفر به دست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و پرسشنامه به صورت تصادفی بین گردشگران توزیع شده است. روش گردآوری داده های مورد استفاده در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای میدانی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخت . به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از نظرات اساتید و کارشناسان حوزه گردشگری و ورزش بهره گرفته می شود و برای تعیین پایانی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان پایایی پرسشنامه 89/0 به دست آمده است. داده های تحقیق با استفاده از  آزمون های آماری t و فریدمن و همچنین مدل معدلات ساختاری تحلیل شدند نتایج نشان داد که شاخص"نزدیکی به مرزهای آذربایجان، ارمنستان، ترکی ه و قفقاز" دارای بیشترین میانگین(00/4)  و شاخص های " جود تسهیلات اسکان عمومی ارزان قیمت، سطح فرهنگ و آگاهی مردم نواحی مجاور" دارای کمترین میانگین(27/3) می باشند با توجه به میانگین رتبه ها می توان گفت بیشترین تاثیر در شاخص " نزدیکی به مرزهای آذربایجان، ارمنستان، ترکی ه و قفقاز " با میانگین رتبه(58/11) می باشد. نتایج برازش مدل نشان می دهد با توجه به مقدار معناداری (P-Value) تأثیر شاخص های  فرصت های سرمایه گذاری  توسعه گردشگری زمستانی در سطح خطای 05/0 معنادار است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶