مطالب مرتبط با کلید واژه " رسانه های ورزشی "


۱.

ورزش و سیاست

نویسنده:

کلید واژه ها: مشارکت سیاسی همبستگی ملی ارزش های انسانی راهبرد ورزشی رسانه های ورزشی اوباش گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۵۳ تعداد دانلود : ۴۵۶۰
در این پژوهش جنبه های مختلف رابطه ورزش و سیاست مورد توجه قرار گرفته و در پایان پیشنهادهایی برای بهبود ورزش کشور ارائه شده است.بر اساس این بررسی، رابطه ورزش و سیاست یک رابطه دو طرفه است؛ به گونه ای که از یک طرف سیاست از طریق تدوین و اجرای راهبرد ورزشی بر ورزش تاثیر دارد و از طرف دیگر ورزش از طریق تحکیم ارزش های انسانی و همبستگی ملی و افزایش مشارکت سیاسی بر سیاست تاثیر می نهد و البته خود نیز به ویژه در زمان برگزاری ورزش های بین المللی مورد استفاده قدرت های جهانی واقع می گردد.
۲.

بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی

کلید واژه ها: ورزش همگانی رسانه های ورزشی توسعه فرهنگ ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹۰ تعداد دانلود : ۲۵۸۷
هدف از تحقیق حاضر، بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی (فرهنگ سازی، آموزشی، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی) در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بود. روش تحقیق توصیفی – همبستگی و روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحب نظران حوزه ورزش و رسانه بودند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن را استادان دانشگاه ها و متخصصان تایید کردند و پایایی آن (89/0 = a) به دست آمد. از آمار توصیفی برای توصیف داده ها و از آزمون کای اسکوار (2a) و فریدمن برای بررسی فرضیه ها استفاده شد. فرضیه های تحقیق در سطح معناداری 05/0 پذیرفته شدند و بین نقش های چهارگانه رسانه های ورزشی با توسعه فرهنگ ورزش همگانی ارتباط معنی داری مشاهده شد. آزمودنی ها اظهار داشتند که با وجود تاثیر رسانه های ورزشی بر توسعه ورزش همگانی، رسانه های ورزشی توجه مناسب و مطلوبی به این مسئله نداشته اند و در برنامه ریزی خود زمان لازم را به ورزش همگانی اختصاص نمی دهند و بیشتر برنامه سازی مختص ورزش های قهرمانی و حرفه ای است. باتوجه به نتایج تحقیق، می توان برنامه ریزی عملیاتی مناسبی در جهت تعامل با رسانه ها و استفاده از ظرفیت های آنها برای توسعه ورزش همگانی در ابعاد مختلف انجام داد.
۳.

بررسی عوامل مؤثر نقش های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی رسانه های ورزشی در توسعة ورزش قهرمانی

کلید واژه ها: ورزش قهرمانی مشارکت اجتماعی اطلاع رسانی رسانه های ورزشی آموزش و فرهنگ سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۶۳
رسانه های گروهی در شکل دهی و جهت دهی باورها، نگرش و افکار جامعه و همچنین ساخت بستری مناسب در عرصة ورزش نقش انکارناپذیری دارند. سؤال این است که آیا بین عوامل مؤثر نقش چهارگانة رسانه های ورزشی در توسعة ورزش قهرمانی تفاوت معنادار وجود دارد؟ روش تحقیق توصیفی – مقایسه ای، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و روش گردآوری داده ها میدانی بود. جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان ورزشی و رسانه ای، نمونة آماری 120 نفر و روش نمونه گیری غیرتصادفی بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامة محقق ساخت استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 12 تن از استادان دانشگاه و متخصصان تأیید و پایایی پرسشنامة آلفای کرونباخ (89 = α) تعیین شد. از آزمون کلموگروف – اسمیرنف و آزمون فریدمن به منظور بررسی فرضیه ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین عوامل مؤثر نقش های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی رسانه های ورزشی در توسعة ورزش قهرمانی در سطح 05 /0 P=، تفاوت معناداری وجود دارد. رسانه های ورزشی در بعد استعدادیابی در ورزش قهرمانی نقش کمرنگی دارند و حامیان مالی و بخش های خصوصی به ندرت در ورزش قهرمانی سرمایه گذاری میکنند. از سوی دیگر، آنها نسبت به نوآوری در حوزة تخصصی خود، آگاه سازی مسئولان ورزشی و همچنین افزایش مطالعات و تحقیقات در زمینة ورزش قهرمانی کوتاهی کرده اند. رسانه های ورزشی میتوانند با بهکارگیری نیروهای متخصص و متعهد از این جایگاه رسانه ای به منظور اعتلای ورزش قهرمانی و همچنین افزایش آگاهی افراد جامعه استفاده کنند و این مهم با همکاری همه جانبة جامعة رسانه ای و ورزشی صورت میپذیرد.
۴.

بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی

تعداد بازدید : ۱۴۸۲ تعداد دانلود : ۱۰۶۰
هدف از پژوهش بررسی نقش چهارگانه اطلاع رسانی، آموزش، مشارکت اجتماعی و فرهنگ سازی رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و روش جمع آوری اطلاعات میدانی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان حوزه ورزش و رسانه بود. نمونه آماری 120 نفر و روش نمونه گیری غیرتصادفی بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتید دانشگاه و متخصصان تأیید و پایایی پرسشنامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ (89/0=α) تعیین شد. از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت آزمودنی ها استفاده شد. در قسمت آمار استنباطی از آزمون کلموگروف - اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون کای اسکوار (2χ ) جهت بررسی معناداری فرضیه ها و از آزمون کرامر (c) برای بررسی شدت ارتباط (همبستگی) بین نقش های چهارگانه رسانه های ورزشی و توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین نقش چهارگانه رسانه های ورزشی با توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی در سطح 05/0P=، ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به شرایط موجود رسانه-های ورزشی باید نگاهی نو به مقوله ورزش قهرمانی داشته باشند تا بتوانند به وظیفه خود در راه اعتلای ورزش کشور کمک نمایند. توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی با همکاری همه جانبه جامعه رسانه ای و ورزشی و علم به ورزش قهرمانی صورت می پذیرد.
۵.

به کارگیری روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) در اولویت بندی موانع رشد اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی

کلید واژه ها: اخلاق اخلاق حرفه ای روش تحلیل سلسله مراتبی رسانه های ورزشی اولویت بندی موانع رشد

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اخلاق در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۵۸۰ تعداد دانلود : ۵۸۴
هدف از پژوهش حاضر به­کارگیری روش تحلیل سلسله­مراتبی (AHP) در رتبه­بندی موانع رشد اخلاق حرفه­ای در رسانه­های ورزشی بود. با این هدف در اولین مرحله به­واسطة مطالعات کتابخانه­ای، جست­وجو در سایت­های علمی معتبر و در نهایت مصاحبه با کارشناسان برجستة حیطة رسانه­های ورزشی، به شناسایی موانع موجود پرداخته شد. پس از شناسایی موانع، با هدف رتبه­بندی آنها درخت سلسله­مراتبی تشکیل و براساس آن پرسشنامة AHP شامل 57 مقایسة زوجی موانع (معیارها) طراحی شد و در اختیار 35 نفر از خبرگان که جامعة آماری پژوهش را تشکیل می­دادند، قرار گرفت. پس از حصول داده­های اولیة مستخرج از پرسشنامه­ها به تشکیل ماتریس­های مقایسة زوجی برای معیارها در سطوح مختلف پرداخته شد و براساس روش مجموع سطری وزن­های نسبی هریک از موانع در زیرمعیار مربوط به خود محاسبه و براساس آنها رتبه­بندی شدند. در گام بعد، با ضرب کردن اوزان نسبی در وزن­های نسبی معیارهای مربوط در سطوح بالاتر، وزن سطحی هر یک از موانع نیز به­دست آمد. براساس نتایج، در سطح دوم موانع سازمانی با وزن سطحی 42/0، در سطح سوم موانع مرتبط با کارکنان با وزن سطحی 257/0، در سطح چهارم فقدان تحصیلات و تخصص کافی در زمینة ورزش و رسانه در بین مدیران رسانه­های ورزشی با وزن سطحی 098/0 و در نهایت در سطح پنجم، جابه­جا شدن و رنگ عوض کردن ارزش­ها با وزن سطحی 022/0، به­عنوان بااهمیت­ترین موانع شناخته شدند.
۶.

تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش بانوان

کلید واژه ها: تحلیل محتوا رسانه های ورزشی ورزش بانوان شبکه های تلویزیونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۲ تعداد دانلود : ۳۹۸
هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه برنامه­های ورزشی سیمای استان­ها از نظر شکلی و محتوایی با تأکید بر پاسخ به این پرسش است که وضعیت محتوای برنامه­های ورزشی سیمای استان­ها تا چه اندازه منعکس­کننده ورزش­های بانوان می­باشند؟ و آیا تفاوتی بین شبکه­های مورد بررسی در زمینه پوشش ورزش بانوان و جنسیت وجود دارد؟ و در نهایت تصویری جامع از شیوه پرداختن به ورزش بانوان در شبکه­های استانی بدست آید. روش پژوهش از نظر استراتژی توصیفی، مسیر اجرا تحلیل محتوا و هدف کاربردی می­باشد. جامعه مورد بررسی برنامه­های ورزشی تلویزیونی سیمای استان­های لرستان، تهران، کرمانشاه و مرکزی در سال 1391 بود. چهار شبکه استانی در طول یک فصل،سپس یک ماه و در نهایت یک هفته بصورت تصادفی از تاریخ 16/10/91 تا 22/10/91 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. جمع­آوری اطلاعات بر اساس برگه کدگذاری محقق ساخته و با توجه به دستور­العمل کدگذاری صورت پذیرفت. بر اساس یافته­های حاصل از تحقیق، 9/57% کل برنامه­ها بدون جانب داری جنسیتی تنها در قالب بخش خبر ورزشی نمایش برنامه داشته­اند، استان لرستان با 8/16% برنامه ورزشی در مورد آقایان و استان کرمانشاه با 2/23% برنامه ورزشی بدون جانب­داری جنسیتی در رتبه اول قرار دارند، و هیچکدام از شبکه­های استانی در برنامه­های خود پوششی از ورزش بانوان به نمایش نگذاشتند. با توجه به یافته­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که شبکه­های تلویزیونی استانی از یک نظام جامع و هماهنگ با افق رسانه ملی در پوشش برنامه­های ورزشی بانوان استفاده نمی­کنند و لازم است عدالت طلبی در پوشش جنسیت در برنامه­های ورزشی سرلوحه شبکه­های استانی قرار بگیرد.
۷.

تحلیل محتوای اخبار ورزشی مطالعه موردی: شبکه سوم سیما

کلید واژه ها: تحلیل محتوا ورزش قهرمانی رسانه های ورزشی اخبار ورزشی تلویزیون

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۶۱۳
رسانه های گروهی در شکل دهی باورها و نگرش جامعه و ساخت بستری مناسب در عرصه ورزش نقش انکارناپذیری دارند. از میان برنا مه های ورزشی صدا و سیما، بخش اخبار ورزشی به علت پخش بی واسطه و مستقیم رویدادها و خبرهای مربوط به حوزه های مختلف ورزش، ضریب تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطبان این رسانه و به ویژه علاقه مندان ورزش و جوانان دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تحلیل محتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیما (شبکه جوان) است. این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهای خروجی اخبار ورزشی در ساعت 13:15 شبکه سوم سیما در شش ماهه پایانی سال 1391 مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگان 117 اخبار ورزشی از 168 مورد با روش نمونه گیری تصادفی برای این بررسی آماری تهیه شد. ابزار اندازه گیری با استفاده از اطلاعات جدول کدگذاری و تبدیل صفات کیفی به کمّی بود. هم چنین، ابعاد محتوایی مورد استفاده در این پژوهش شامل مؤلفه های ورزش، جنسیت، محل رویداد، رشته ی ورزشی، محتوای فوتبال و غیرفوتبال، ورزش معلولین، نوع ورزش، رده های سنی و موضوع مطلب بودند. تجزیه و تحلیل آماری یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 انجام گرفت. برخی از یافته های این مطالعه حاکی از توجّه بیشتر اخبار ورزشی شبکه سوم سیما به مسائل فنی ورزشهای تیمی آقایان در سطح قهرمانی کشور بود. با توجه به نقش چهارگانة رسانه های ورزشی، انتظار می رود با مدیریت چینش متناسب، کامل و جدی تر اخبار و برنامه های ورزشی، زمینه گسترش و پیشرفت ورزش در حیطه های ضعیف تر بیشتر گردد
۸.

بررسی وضعیت رسانه های ورزشی در توسعه و ترویج مؤلفه های ورزش قهرمانی

کلید واژه ها: ورزش قهرمانی رسانه های ورزشی توسعه ورزش و مؤلفه های ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۰۶
هدف تحقیق بررسی وضعیت رسانه های ورزشی در توسعه و ترویج مؤلفه ها و ابعاد مختلف ورزش قهرمانی است.روش تحقیق توصیفی- مقایسه ای، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و اطلاعات آن به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان حوزه رسانه و ورزش کشور و همچنین ورزشکاران ملی پوش بود. نمونه آماری تحقیق شامل 150 نفر و روش نمونه گیری غیرتصادفی (در دسترس) بود.پرسشنامه ای توسط محقق در ابعاد مختلف ورزش قهرمانی تهیه و روایی آن توسط اساتید دانشگاه و متخصصان تأیید و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ (88/0=α) تعیین شد. از آمار توصیفی جهت توصیف مشخصات فردی آزمودنی ها و از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی توزیع طبیعی داده ها و ویلکاکسون برای بررسی معناداری فرضیه ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب نقش رسانه های ورزشی در توسعه مؤلفه های ورزش قهرمانی در سطح معناداری 05/0P= تفاوت وجود دارد و مقادیر بدست آمده از دیدگاه کارشناسان رسانه ای 925/7-=Z، کارشناسان ورزشی 576/7-=Z و ورزشکاران 657/7-=Z بود. به نظر می رسد دلیل عمده تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب از دیدگاه آزمودنی ها، عدم جامعیت برنامه های رسانه های ورزشی و یا کمبود شناخت اهالی رسانه از ابعاد مختلف ورزش قهرمانی باشد.
۹.

مطالعه عوامل مؤثر بر تدوین استراتژی در سازمان های رسانه ای

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
این مقاله، با هدف مطالعه عوامل مؤثر بر تدوین راهبرد در سازمان های رسانه ای تهیه شده است. از آسیب های رایج در هنگام تدوین راهبرد، کم توجهی به متغیرهای تأثیرگذاری است که می توانند سمت و سوی این مراحل و خروجی نظام تدوین را تغییر دهند. فنون به کار گرفته شده برای تعیین گزینه های راهبردی، طرز تفکر مدیران ارشد و ساختار قدرت ازجمله متغیرهای مهمی هستند که می توانند تدوین راهبرد را تحت تأثیر قرار دهند. جامعه آماری این پژوهش را استادان دانشگاهی آشنا با مفهوم راهبرد و مدیران ارشد سازمان های رسانه ای تشکیل داده اند. ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک بوده است. برای آزمون روایی و پایایی گویه های پرسشنامه از دیدگاه های کارشناسان، انجام پیش آزمون و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ (80/0) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، در سازمان های رسانه ای، به ترتیب، ساختار قدرت و طرز تفکر مدیران ارشد بیشترین تأثیر را بر فرایند تدوین راهبرد دارند و سپس، مؤلفه های نحوه پیمایش تحولات محیطی، روش های تعیین گزینه های راهبردی و نحوه تحلیل تحولات راهبردی قرار می گیرند.
۱۰.

ارزیابی و رتبه بندی رسانه های ورزشی از زوایه دید دانشجویان بر اساس روش های تصمیم گیری چند شاخصه

کلید واژه ها: TOPSIS تحلیل عاملی تصمیم گیری چند شاخصه AHP رسانه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۶۹
رسانه های ورزشی نقش مهمی را در توسعه، آموزش و فرهنگ سازی کشور ایفا می کنند. بنابراین ارزیابی رسانه های ورزشی می تواند به تدوین و ترویج استاندارهای رسانه های ورزشی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ها کمک نماید. از این رو در این مطالعه تلاش می شود ابتدا شاخص هایی که در فرآیند ارزیابی رسانه های ورزشی نقش دارند شناسایی شود و سپس به ارزیابی و اولویت بندی رسانه های ورزشی مختلف پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی می باشد. برای انجام پژوهش از روش های تحلیل عاملی تاییدی و تصمیم گیری چند شاخصه و نرم افزارهای SPSS، Expert Choice، و ٍExcel استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کلانشهر تهران می باشند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان معیارهای پژوهش هشت معیار به وسیله تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته شد که بر اساس نتایج فرآیند تحلیل سلسله مراتبی صحت اطلاعات و توجه به مسائل فرهنگی و ارزشی بیشترین وزن را کسب کرده اند. همچنین از میان گزینه های پژوهش نیز بر اساس نظر دانشجویان وب سایت های ورزشی و شبکه های ورزشی تلویزیون به ترتیب بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است.
۱۱.

بررسی تیتر روزنامه های ورزشی از دیدگاه گفتمان شناسی انتقادی: مطالعه موردی مسابقات تیم های پرسپولیس ایران و الهلال عربستان

کلید واژه ها: گفتمان گفتمان شناسی انتقادی فوتبال الگوی فرکلاف رسانه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۶۴
رسانه ها وسایل ارتباط جمعی مهمی هستند که نقش ممتاز و بسزایی در سامان دهی افکار عمومی دارند. روزنامه یکی از رسانه های موثر است که به دلیل داشتن مخاطب از سطوح مختلف جامعه، نقش خود را در تاثیرگذاری بر فرهنگ و جامعه حفظ نموده است. تیتر روزنامه به دلیل ارایه تصویری کلی از یک ماجرای خبری، اهمیت نسبی و طبقه بندی آن، برداشتی را برای مخاطبین فراهم می سازد. این تحقیق با روش گفتمان شناسی انتقادی و بر پایه چارچوب نظری و مدل سه بعدی نورمن فرکلاف (1992) به بررسی تیتر برخی روزنامه های ورزشی در خصوص مسابقات فوتبال بین ایران و عربستان سعودی می-پردازد. پرسش های اساسی این تحقیق عبارت است از این که نویسنده در انتخاب تیترهای ورزشی از چه راهکارهای زبان-شناختی استفاده نموده است و چه رویکردهای ایدئولوژیک و باورهای فرهنگی و اجتماعی در انتخاب تیترها در سه سطح متن، تعامل و بافت اجتماعی نهفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تیترهای ورزشی هم از حیث استفاده از راهکارهای زبان شناختی و هم از بعد جهت گیری فرهنگی و ایدئولوژیک، سبک ویژه ای دارند.
۱۲.

بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران)

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۰
با توجه به اهمیت ورزش همگانی بر ابعاد مختلف فردی و اجتماعی افراد و افزایش امید به زندگی مردم از طریق سلامتی افراد جامعه، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل می دهند. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد؛ که 333 پرسشنامه موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش انجام پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود؛ و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه صادقیان و همکاران (1393) با پایایی 0/84 بوده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری (آزمون کلموگروف اسمیرنف و t تک نمونه ای) و با کمک نرم افزار اس پی اس اس و در سطح معناداری 0/05 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، نقش رسانه بر آگاه سازی دانشجویان درباره ورزش همگانی نسبت به فواید جسمی مطلوب و فواید روانی نا مطلوب بود؛ و در مورد اطلاع رسانی رسانه در مورد مکان های مناسب و برنامه های آموزشی رسانه درباره ورزش همگانی مطلوب بود. درنتیجه زمینه ها و اقدامات لازم در رسانه ها باید انجام گیرد تا دانشجویان در ورزش همگانی شرکت کرده و زمینه لازم برای دسترسی راحت و بهتر دانشجویان در ورزش همگانی فراهم آورد.
۱۳.

بررسی پژوهش های بین المللی در حوزه ی رسانه های ورزشی به روش تحلیل شبکه و مصورسازی نرم افزاری

تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۲
هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی وضعیت مطالعات انجام گرفته در حوزه ی رسانه های ورزشی در عرصه ی بین المللی است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی مقالات حوزه ی رسانه های ورزشی شامل 1360 مقاله است که از سال 1983 تا 2016 در پایگاه استنادی وب او ساینس (آی.اس.آی) نمایه شده است  که با بهره گیری از تکنیک های علم سنجی، متن کاوی، تحلیل شبکه ای و نرم افزاری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. تحلیل ها شامل شناسایی روند کمی پژوهش ها در طول زمان، مجلات برتر ازنظر تعداد مقاله، توزیع جغرافیایی پژوهش های مرتبط، شبکه همکاری کشورها و پربسامدترین واژه های به کاررفته در عنوان، چکیده و کلیدواژه است. نتایج نشان داد که از سال 1983 تا 2016 تعداد پژوهش های انجام شده در حوزه رسانه های ورزشی رشد نسبی داشته است و از نه مقاله در سال 1983 به 92 مقاله در سال 2016 رسیده است. بیشترین سهم چاپ مقاله در حوزه رسانه های ورزشی را مجلهMEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE  با چاپ 133 مقاله داشته است. همچنین کشور ایالات متحده با چاپ 670 مقاله و مشارکت در 49 درصد مقالات چاپ شده، نسبت به سایر کشورها با اختلاف زیاد، بیشترین سهم تولید مقالات حوزه رسانه های ورزشی را دارد. واژه های «sport»، «medium» و «performance» به ترتیب با 138، 129 و 124 بیشترین تکرار در عنوان و چکیده مقالات منتشرشده را از آن خودکرده اند و کلیدواژه های rehabilitation، community و internet بیشترین تکرار را در کلیدواژه های مقالات داشته اند.
۱۴.

بررسی و نقدکتاب خبرنگاری و روزنامه نگاری ورزشی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۹
مقاله حاضر به معرفی، بررسی و نقد کتاب "خبرنگاری و روزنامه نگاری ورزشی" تالیف حمید قاسمی، معصومه حسینی، محمدعلی قره و عبد المهدی نصیرزاده است. این اثر توسط انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ و منتشرشده است. روش تحقیق از نوع مطالعات نقد کیفی کتاب موردبررسی و به صورت مطالعه موردی بود. نتایج نشان داد که کتاب اثری ارزشمند در حوزه ی تربیت بدنی و رسانه های ورزشی است و امتیازات فراوان و ساختار منسجمی دارد. این کتاب دارای سه بخش کلی است که شامل 12 فصل است. تعداد صفحات کتاب 306 صفحه است. چاپ اول آن در سال 1394 است این اثر 10 ماه بعد و در سال 1395 به چاپ دوم رسید. تعداد شمارگان در هر نوبت چاپ 200 نسخه است. کتاب از بعد صوری یا شکل ظاهری اثر، به لحاظ کیفیت صفحه آرایی و صحافی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. از بعد ساختاری نیز انسجام و نظم مطلوبی در نحوه ارائه و   جایگاه مطالب در هر فصل و درمجموع کل اثر وجود دارد. همچنین به لحاظ روزآمدی محتوایی، این اثر تازه ترین اطلاعات علمی مربوط به روزنامه نگاری ورزشی را در بردارد. در پایان پیشنهاد می شود تا کتاب ها به صورت دوره ای توسط نویسندگان آن مورد ویرایش و بازبینی قرار بگیرند تا به غنای هر چه بیشتر اثر کمک شود.
۱۵.

بررسی نمونه هایی از خبرهای ورزشی شبکه ورزش بر اساس نظریه دولی و لوینسون (2001)

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۸
هدف این پژوهش، بررسی نمونه هایی از گفت وگوهای زنده خبر های ورزشی شبکه ورزش براساس نظریه دولی و لوینسون، (2001) است. بر این اساس، ابتدا از خبرهای ورزشی شبکه ورزش در طول یک ماه که 24 برنامه بود، تعداد 12 برنامه به صورت تصادفی انتخاب، ضبط و بازنویسی شد. در ادامه، انواع ابزارهای پیوستگی در نمونه ها و بسامد کاربرد آنها در برنامه های ضبط شده، استخراج شد. در انتها، با استفاده از نرم افزار اکسل Excel و Spss به رسم نمودار و درصدبندی ابزارهای پیوستگی به کار رفته در این گفت و گوها پرداخته شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بدین قرارند: با توجه به درصد بسامدهای به دست آمده از انواع ابزارهای پیوستگی، همانندی با 66/ 58 درصد، بیشترین درصد بسامد کاربرد را به خود اختصاص داده است. علائم ارتباطی میان گزاره های معنایی با 65/18 درصد در جایگاه دوم و عبارت های توصیف با 12 درصد در جایگاه سوم قرار دارد. در نتیجه می توان اذعان داشت که ابزارهای پیوستگی مطرح شده،  طبق اولویت های بیان   شده، تأثیر بسزایی در ارتباط معنایی خواهند داشت.
۱۶.

بررسی و رتبه بندی نقش رسانه های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز

تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۶
با توجه به اهمیت رسانه‌ها در رشد و توسعه صنعت گردشگری ورزشی، تحقیق حاضر با هدف بررسی و رتبه‌بندی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و متخصصان ورزش، گردشگری و میراث فرهنگی و رسانه‌های ورزشی در شهر تبریز بودند (300=N) و نمونه‌گیری به صورت کل شمار بود که 230 پرسش‌نامه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه محقق ساخته بود که پس از تأیید روایی آن توسط تعدادی از متخصصان مدیریت ورزشی و گردشگری در یک مطالعه مقدماتی بین 30 نفر از آزمودنی‌ها توزیع و پایایی آن (86/0 =α) گزارش داده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و آمار استنباطی از قبیل آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون رتبه‌ای فریدمن و نرم‌افزار SPSS نسخه 24 انجام گرفت. نتایجتحقیق نشان داد، رسانه‌های جمعی بیش‌ترین نقش را در «آموزش نیروی انسانی» با میانگین رتبه‌ای 39/4 و کم‌ترین نقش را «شناسایی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های محیطی» با میانگین رتبه‌ای 78/3 داشتند. همچنین از بین رسانه‌های جمعی تلویزیون، اینترنت و رسانه‌های نوین بیش‌ترین نقش را در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز داشتند.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت، تلویزیون، اینترنت و رسانه‌های نوین، نقش اصلی در مؤلفه‌های توسعه گردشگری ورزشی را بر عهده دارند، بنابراین پیشنهاد می‌شود، با ایجاد شبکه‌های تلویزیونی گردشگری ورزشی و وب‌سایت‌های گردشگری ورزشی، زمینه‌های لازم برای حضور بیش‌تر گردشگران در رویدادهای ورزشی را فراهم آورند.