مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال نهم پاییز 1401 شماره 37 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تدوین الگوی توسعه کسب و کارهای نوپای ورزشی: با تاکید بر نقش فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استارت آپ های ورزشی صنعت ورزش فضای مجازی کارآفرینی کسب و کارهای نوپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 655
پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی توسعه کسب و کارهای نوپای ورزشی، با تاکید بر نقش فضای مجازی انجام گرفته است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی می باشد و از روش نظریه داده بنیاد اشتراس و کوربین استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیق با 11 نفر از اساتید و صاحبان استارت آپ های ورزشی پس از رسیدن به حد اشباع نظری بود. روایی ابزار در این تحقیق توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی و تایید گردید؛ همچنین برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته شده از روش توافق درون موضوعی استفاده گردید که 74 درصد بدست آمد که نشان از پایایی بالا در کدگذاری ها می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد؛ که تعداد کدهای باز، 216 عدد و کدهای محوری، 34 عدد استخراج گردید. نتایج بدست آمده در 5 بعد اصلی شرایط علّی، شرایط محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها دسته بندی شد. خروجی الگوی بدست آمده برای توسعه کسب و کار از طریق فضای مجازی می تواند راه گشای مناسبی برای صاحبان کسب و کارهای نوپای ورزشی باشد.
۲.

تحلیل شبکه اجتماعی ذی نفعان رویدادهای بزرگ ورزشی: مطالعه ای بر المپیک ریو 2016 و توکیو 2020(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: المپیک تحلیل شبکه توییتر نظریه ذی نفعان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 953
با ورود رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی آنلاین نیز به عنوان یکی از جدیدترین مباحث مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است. شبکه های اجتماعی در ترویج و گردش اطلاعات رویدادهای بزرگ ورزشی نقش مهمی بازی می کنند. با توجه به این مسئله، هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه نحوه ترویج بازی های المپیک ریو 2016 و توکیو 2020 در رسانه های اجتماعی است. برای بررسی شبکه ترویج بازی ها از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شد که تمام توییت های صفحه رسمی این دو المپیک از بستر توییتر استخراج شدند. از صفحه رسمی المپیک ریو 2256 توییت و از صفحه رسمی المپیک توکیو 3287 توییت به دست آمد که در نهایت 436 توییت از المپیک ریو و 905 توییت از المپیک توکیو وارد تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که در هر دو المپیک ورزشکاران از نظر تعداد بازیگران در شبکه، نسبت به سایر ذی نفعان بیشتر بوده اند. درعین حال، وزن ارتباطات سازمان های بین المللی ورزشی بیشتر از سایر ذی نفعان بوده است. تحقیق حاضر نشان داد اگرچه ورزشکاران نسبت به سازمان های ورزشی ملی و بین المللی از طرفداران و در نتیجه دنبال کنندگان بیشتری برخوردار هستند از همین رو بیشتر می توانند به ترویج بازی ها کمک کنند؛ اما وزن ارتباط با سازمان های بین المللی ورزشی گویای این است که کمیته برگزاری بازی های المپیک با سازمان های بین المللی ورزشی مانند فدراسیون های جهانی ارتباط مستمری دارد. تحقیق حاضر نشان داد ترویج رویدادهای ورزشی در رسانه های اجتماعی بدون به کار گرفتن ذی نفعان متعدد ممکن نیست. با این حال با توجه به هدف سازمان ها و رویدادهای ورزشی الگوی خاص خودشان برای ترویج برند یا رویداد می تواند منحصر به فرد باشد.
۳.

انگیزاننده ها و پیامدهای شرط بندی در فوتبال؛ رویکرد ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط بندی فساد فوتبال قمار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 912 تعداد دانلود : 465
این پژوهش با هدف انگیزاننده ها و پیامدهای شرط بندی در فوتبال؛ رویکرد معادلات ساختاریانجام شد. در مرحله اول، از روش کیفی و برای آزمون الگو از روش کمی مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه این پژوهش در بخش کیفی، خبرگان و اساتید مدیریت ورزشی بودند که با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و شاخص اشباع نظری نمونه مورد نظر انتخاب شد. بر این اساس از 11 نفر از متخصصان و اساتید مصاحبه به عمل آمد. در بخش کمی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات جمع آوری شد.. روش نمونه گیری در بخش کمی از نوع تصادفی هدفمند بود (385 نفر). یافته های پژوهش نشان داد انگیزاننده های شرط بندی شامل مشوق های اجتماعی، انگیزاننده های فضای مجازی، وسوسه انگیزی، لذت بخشی و پیامدهای شرط بندی شامل ابعاد اجتماعی، قانونی و فردی بود. همچنین، مدل پژوهش از برازش مناسب برخوردار بود. بر این اساس پیشنهاد می شود اقدامات قانونی مانند نظارت پلیس فتا بر سایت ها اعمال شود. همچنین جهت کاهش گرایش جوانان به این فضاها باید فعالیت های جایگزین مناسب در دستور کار قرار گیرد.
۴.

تحولی بر راهبردهای مرتبط با درآمدزایی باشگاه فوتبال استقلال و پرسپولیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات تبلیغات رسانه سودآوری مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 192 تعداد دانلود : 130
هدف پژوهش حاضر؛ ارائه راهبردهای کاربردی جدید به منظور سودآوری باشگاه های فوتبال استقلال و پرسپولیس با بکارگیری از ظرفیت های درآمدهای رسانه ای و تبلیغاتی، درآمدهای تجاری و درآمدهای مدیریتی بود. روش پژوهش به صورت کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه ها در گروه مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی، متخصصین بازاریابی ورزشی، کارشناسان حقوق و اقتصاد، بودند. نمونه آماری به صورت هدفمند برای مصاحبه انتخاب گردید و مصاحبه ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت. درنهایت 12 مصاحبه انجام پذیرفت پس از اجرای مصاحبه ها، مطالب گردآوری شده به دقت مطالعه شد و داده های حاصل از اجرای آن در سه گام اصلی کدگذاری باز، محوری و انتخابی قرار گرفت. بعد از کدگذاری مرحله به مرحله با توجه به روش گلیزر، تعداد 74 کد نهایی به دست آمد که در 9 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی درآمدهای رسانه ای و تبلیغاتی، درآمدهای تجاری و درآمدهای مدیریتی به عنوان راهبردهای درآمدزایی مؤثر بر باشگاه های فوتبال استقلال و پرسپولیس قرار گرفتند. با به کارگیری از مفاهیم به دست آمده در این پژوهش می توان کمبودهای مالی ناشی از مشکلات حق پخش رسانه ای، بلیط فروشی و تبلیغات محیطی در کشور را با دیگر ابزارهای ارتباط رسانه ای، درآمدهای تجاری و درآمدهای مدیریتی جبران کرد و به درآمدزایی در باشگاه رسید.
۵.

تحلیل محتوای پرمخاطب ترین کانال های ورزشی ایرانی شبکه اجتماعی تلگرام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا تلگرام رسانه های جمعی شبکه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 925 تعداد دانلود : 768
هدف کلی تحقیق، تحلیل محتوای پرمخاطب ترین کانال های ورزشی ایرانی شبکه اجتماعی تلگرام بود.این پژوهشاز نظر استراتژی توصیفی، از نظر مسیر اجرا تحلیل محتوا واز منظر جمع آوری داده به شکل کتابخانه ای انجام شد.جامعه آماری سه کانال پرطرفدار ورزشی با معیار عضویت بیش از ۸۰ هزار دنبال کننده بود. کانال های سایت ورزش۳ با حدود ۷۳۰ هزار عضو، کانال برنامه نود با ۵۵۰ هزار عضو، کانال سایت ورزشی طرفداری با ۸۰ هزار نفر عضو به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. برگه های کد گذاری و دستورالعمل کد گذاری قاسمی 1394 (پس از تایید روایی و عینیت مجدد) به عنوان ابزار تحقیق درنظر گرفته شد.نتایج نشان داد کانال تلگرام برنامه نود با ۱۶۱۶ خبر بیشترین توزیع اخبار را دارد. بیشترین فراوانی اخبار در روز شنبه با ۴۸۳ خبر و کمترین فراوانی مربوط به روز چهارشنبه با ۳۵۶ خبر است. همچنین ورزش حرفه ای با 3/85 درصد آمار، بیشترین فراوانی اخبار را در بین مولفه های مختلف در هر سه کانال دارا است. ورزش تربیتی با تنها یک مورد خبر در سه کانال کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده است. یکی از مهمترین یافته های تحقیق تحت الشعاع قرار گرفتن اغلب رشته های ورزشی زیر سایه رشته فوتبال بود چرا که رشته ورزشی فوتبال با 4/93 بیشترین فراوانی در پوشش اخبار رشته های مختلف را دارد.تفاوت معنادار نگاه جنسیتی نیز یافته دیگر این پژوهش بود. چرا که 2/98 درصد اخبار مربوط به ورزش مردان و تنها 3/0 درصد از اخبار مربوط به ورزش زنان است. 4/94 درصد مطالب از امکانات چند رسانه ای مثل عکس، فیلم و تصاویر متحرک بهره برده بودند.
۶.

طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاه های ورزشی با رویکرد ISM(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباط با مشتری بازاریاب فروشگاه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 909
هدف از این تحقیق، طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاه های ورزشی با رویکرد ISM بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و به شیوه آمیخته کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل کلیه مدیران فروشگاه های بزرگ ورزشی بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با حجم متناسب و فرمول حجم نمونه کوکران و احتمال ریزش احتمالی، تعداد 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و در بخش کیفی، 18 نفر از خبرگان بودند. ابزار تحقیق در بخش اول، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 12 عامل مؤثر بر توسعه مدیریت ارتباط با مشتری در فروشگاه های ورزشی و در بخش دوم، فرم خودتعاملی ساختاری بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن، با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (87/0=α). برای ساختاردهی عوامل از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته ها تأثیرگذاری 12 عامل و ساختاردهی عوامل را در پنج سطح نشان داد. عوامل یادگیری دانش، انتشار دانش و برگزاری کلاس های آموزشی برای بازاریابان و بخش فروش زیربنایی مدل قرار گرفتند. تمرکز بر آموزش و ارتقاء سطح دانش و آگاهی بازاریابان و نیز مشتریان، دستیابی به دیگر عوامل را هموار خواد نمود و به توسعه مدبریت ارتباط با مشتری در فروشگاه های ورشی کمک خواهد کرد.
۷.

ارتباط بین شایستگی های شغلی و هوش فرهنگی با اثربخشی کارکنان رسانه های ورزشی استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی رسانه شایستگی های شغلی هوش فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 881 تعداد دانلود : 960
این پژوهش با هدف ارتباط بین شایستگی های شغلی و هوش فرهنگی با اثربخشی کارکنان رسانه های ورزشی استان گیلان انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری 150 نفر از کلیه کارکنان رسانه های ورزشی استان گیلان بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 110 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق قرار گرفتند و داده های احصاء شده از آن ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد که میانگین شایستگی های شغلی 80/2، هوش فرهنگی 29/3 و اثربخشی 61/3 بود و ضریب مسیر بین شایستگی های شغلی و هوش فرهنگی با اثربخشی سازمانی 716/0، بین شایستگی های شغلی و اثربخشی 623/0، بین هوش فرهنگی و اثربخشی 527/0 می باشد که برآیند تحقیق نشان داد که بین متغیرها ارتباط معنی داری وجود دارد و با ارتقای شایستگی های شغلی و استفاده بیشتر و بهینه تر از هوش فرهنگی در قالب رویه های سازمانی، می توان بر اثربخشی افزود.
۸.

مدل تاثیر علی سبک رهبری، استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف کارکنان بر رفتار خلاقانه در کارکنان رسانه های ورزشی استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف کارکنان خلاقیت کارکنان سبک رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 137 تعداد دانلود : 708
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدل علی سبک رهبری، استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف کارکنان بر رفتارهای خلاقانه در کارکنان رسانه های ورزشی انجام شده است. بدین منظور از پرسش نامه های استاندارد سبک رهبری تحول گرا کزس و پوسنر (2003)، استقلال شغلی لانگفرد (2005)، پیچیدگی وظایف ماینارد و هکل (2009)، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را کارمندان رسانه های ورزشی استان کرمانشاه تشکیل می دادند که از بین آن ها 103 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور طبقه بندی و خلاصه نمودن دادهای خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی از آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و ایموس نسخه 23 انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد سبک رهبری تحول گرا، استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف بر رفتار خلاقانه ی کارکنان رسانه های ورزشی اثرگذار است. نتایج اجرای مدل های تحلیل مسیر سبک رهبری تحول گرا، استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف نشان دهنده تائید مدل های مفهومی پژوهش هست، لذا توصیه می شود سبک رهبری تحول گرا، استقلال شغلی،و پیچیدگی وظایف به عنوان سه فاکتورهای اثرگذار بر رفتار خلاقانه کارکنان رسانه های ورزشی مدنظر قرار بگیرد. به طورکلی، می توان عنوان نمود که کارکنان رسانه های ورزشی می بایست رفتار خلاقانه خود را تقویت کنند، و سبک رهبری تحول گرا، استقلال شغلی، و پیچیدگی وظایف آن ها نیز رشد بیشتری داشته باشد. بنابر یافته های پژوهش، می توان گفت که اگر شرایط رفتارهای سبک رهبری تحول گرا، استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف در سازمان برای کارکنان رسانه های ورزشی مهیا باشد، می توان رفتار خلاقانه آن ها را ارتقاء بخشید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸