مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی سال نهم زمستان 1401 شماره 38 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

شناسایی عوامل انگیزاننده رسانه های نوین در ترغیب جوانان و نوجوانان به ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های نوین مشارکت نوجوانان و جوانان ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 705
هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل انگیزاننده رسانه های نوین در ترغیب جوانان و نوجوانان به ورزش بود. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ شامل ﻛﻠﻴه خبرنگاران و نویسندگان ورزشی بود که در عرصه ورزش فعالیت داشتند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 277 نفر به عنوان نمونه تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، با نظرخواهی از اساتید و متخصصین (10 نفر) تایید شد. علاوه بر این سایر شاخص های همسانی درونی از قبیل پایایی مرکب، متوسط واریانس استخراجی، حداکثر واریانس مشترک و متوسط واریانس مشترک مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مهمترین عوامل انگیزاننده رسانه های نوین در ترغیب جوانان و نوجوانان به ورزش به ترتیب امکانات دیجیتالی (90/0)، کیفیت اطلاع رسانی (86/0)، ماهیت غیرانحصاری (84/0)، دورهمی های آنلاین (80/0) و جاذبه های روانی (76/0) می باشند. در مجموع می توان اذعان نمود که با توجه به عوامل انگیزاننده رسانه های نوین من جمله (امکانات دیجیتالی، کیفیت اطلاع رسانی، ماهیت غیرانحصاری، دورهمی های آنلاین و جاذبه های روانی) و شناخت علایق جوانان و نوجوانان و همکاری و همراهی نخبگان عرصه ورزش و رسانه موجب ترغیب و تشویق هرچه بیشتر آنان به ورزش شد؛ تا ضمن مشارکت در ورزش و رشد و توسعه آن، کمترین آسیب به جوانان و نوجوانان برسد.
۲.

شناسائی و اولویت بندی ابعاد تبلیغات شفاهی الکترونیکی در ارتباطات بین فردی مشتریان کالاهای ورزشی در شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات شفاهی ارتباطات شفاهی الکترونیکی رسانه های اجتماعی روش آمیخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 935 تعداد دانلود : 582
ظهور رسانه های اجتماعی، باعث پیشرفت و توسعه ارتباطات شفاهی شد و پدیده جدیدی به نام تبلیغات شفاهی الکترونیکی پدیدار گردید. این پژوهش که نوعی پژوهش توسعه ای با روش آمیخته است، با هدف شناسائی و اولویت بندی ابعاد تبلیغات شفاهی الکترونیکی در روابط بین فردی مشتریان کالاهای ورزشی در شبکه های اجتماعی انجام شد. لذا برای شناسائی ابعاد تبلیغات شفاهی الکترونیک از روش فراترکیب و جهت اولویت بندی این ابعاد از روش بهترین-  بدترین استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کیفی تعداد 158 مقاله مستند بود که در نهایت به 28 مقاله مرتبط با موضوع پژوهش تعدیل شد و در بخش کمی نیز 10 نفر از مدیران (ادمین) شبکه های اجتماعی 5 فروشگاه آنلاین محصولات ورزشی، به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان خبرگان انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش هفت گامی سندلوسکی و باروسو در فراترکیب و در بخش کمی با استفاده از روش بهترین- بدترین توسط نرم افزارهای مکس کیودا و لینگو تحلیل شد. ابعاد تبلیغات شفاهی الکترونیکی در بین مشتریان کالاهای ورزشی در 5 مقوله (عناصر ارتباطی، بستر پیام، تأثیرگذاری پیام، تبادل اطلاعات و پیامد های تبلیغ شفاهی الکترونیکی)، 10 کد محوری و 70 کد باز تعیین و معرفی شد و اولویت بندی آن ها به ترتیب (تأثیرگذاری پیام، بستر پیام، تبادل اطلاعات، عناصرارتباطی و پیامدهای تبلیغ شفاهی الکترونیکی) ارائه شد. نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران شبکه های اجتماعی جهت مدیریت تبلیغات شفاهی الکترونیک به صورت اثربخش مفید واقع شود.
۳.

مطالعه تطبیقی حق بر رقابت منصفانه در انحصار پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی بر اساس رویکرد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران و اتحادیه اروپا تبلیغات ورزشی حق انحصار پخش تلویزیونی حق انحصار تبلیغات حقوق ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 162 تعداد دانلود : 776
هدف از نگارش این مقاله، تطبیق استانداردهای رایج در اتحادیه اروپا و ایران با محور لزوم رعایت حقوق ناشی از تولید محتوای رویدادهای ورزشی- به عنوان حق مالکیت معنوی - است که توسط رسانه ها به تصویر کشیده می شود تا از این طریق، دلایل حمایت اتحادیه اروپا از این حق، تبیین و فاصله نظام حقوق رسانه ای ایران از این استانداردها مشخص گردد. روش پژوهش این نوشتار به سیره توصیفی-تحلیلی با هدف کاربردی است. امروزه فعالیت های ورزشی تنها به عنوان پدیده تفریحی یا قدرت نمایی صرف تلقی نمی شود، بلکه نظام پویایی است که ظرفیت های بالایی برای کسب درآمد و اشاعه فرهنگ ورزش دارد و می تواند از طریق بهبود روند سلامت و بهداشت جسمی و روانی آحاد جامعه، وسیله ای برای کنترل و مهار انرژی جوانان و نیز مکانیزمی کارآمد و مفید برای نیل به اهداف دولت ها باشد. بنابراین انحصارگرایی در گزارش رویدادهای ورزشی و پخش آگهی های تبلیغاتی در خلال رویدادهای ورزشی، می تواند بسیار تاثیرگذار و مفید آید. بی شک، آنچه برای بنگاه های اقتصادی در جذب حامیان ورزشی و سرمایه گذاری در آن حوزه حائز اهمیت است، برخورداری از حق انحصاری پخش تلویزیونی و رادیوئی جهت معرفی کالا و خدمات خود، در خلال رویدادهای ورزشی است تا از این طریق، بتوانند نام تجاری خود را متمایز از سایر رقبا معرفی نمایند. با بررسی تطبیقی رویکرد اتحادیه اروپا در حوزه رسانه و حق پخش انحصاری چنین می آید که برای استمرار و ارتقاء کیفیت مادی و معنوی رویدادهای ورزشی و تولیدات رسانه ای، لزوم حسن نیت و رعایت انصاف و حقوق بینندگان و شهروندان در تبلیغات رسانه ها، به ویژه در جریان برگزاری رویدادهای ورزشی، همچنین حمایت از حقوق تولیدکنندگان محتواهای ورزشی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از این رو، مادامی که حقوق صاحبان حق از طریق قانون تضمین نشود، ظرفیت های رسانه ای به ویژه در حوزه ورزش به شکوفائی و بالندگی نخواهد رسید.
۴.

طراحی الگوی مدیریت بحران پاندمی کرونا ویروس در صنعت ورزش با استفاده از ظرفیت فناوری های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژیک زیرساخت ها صنعت ورزش کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 408
هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت بحران پاندمی کرونا ویروس در صنعت ورزش با استفاده از ظرفیت فناوری های نوین می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه صنعت ورزش، برخی مدیران اجرایی سازمان های ورزشی (هیئت های ورزشی، ادارات ورزش و جوانان، فدراسیون های ورزشی، تولیدکننده های ورزشی) و همچنین برخی افراد متخصص در حوزه فناوری اطلاعات مثل اساتید رشته فناوری اطلاعات بودند که این افراد، به صورت هدفمند برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردید (18 مصاحبه با 18 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت) و در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (60 گویه و در قالب 11 مؤلفه) در بین کلیه متخصصین ورزشی و فعالین اقتصادی ورزشی به صورت طبقه ای تصادفی توزیع گردید (384 نمونه). نتایج نشان داد که در بخش کیفی پژوهش، مقوله ها در قالب 11 مقوله و 60 کد مفهومی مشخص شد و در دل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت موجبات علی (2 مقوله)، مقوله اصلی: ظرفیت های فناوری های نوین برای مدیریت بحران کرونا در صنعت ورزش (1 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، شرایط زمینه ای (2 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله) و پیامدها (1 مقوله) جای گرفتند. در بخش کمی نیز مشخص گردید که هر 6 مؤلفه ی اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است بنابراین مدل پژوهش از برازش کافی برخوردار می باشد.
۵.

نقش فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان کالاهای ورزشی از طریق ارزش ویژه برند (مطالعه موردی: برند مجید)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش ویژه برند برند مجید برند ورزشی رسانه های اجتماعی قصد خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 462
هدف از تحقیق حاضر بررسی مدل ارتباطی فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان کالاهای ورزشی از طریق ارزش ویژه برند می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری شامل مشتریان محصولات و کالاهای ورزشی برند ایرانی مجید ( ) بود که در یکی از رسانه های اجتماعی این برند (تلگرام و اینستاگرام) عضو هستند (2800 نفر). تعداد 384 نفر از مشتریان بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین از پرسشنامه های بازاریابی رسانه های اجتماعی کیم و کو (2012)، ارزش ویژه برند آکر (1991) و قصد خرید جلیلوند و صمینی (2012) استفاده شد.  یافته ها نشان دادند که بین فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی، ارزش ویژه برند و قصد خرید مشتریان ارتباط مثبت معناداری وجود دارد بر اساس نتایج مدل تحقیق ارزش ویژه برند در ارتباط بین فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی و قصد خرید مشتریان نقش میانجی را دارد. با عنایت به یافته ها، برای بهبود نقش ارزش ویژه برند، شرکت مجید می تواند از طریق صفحات رسانه های اجتماعی با تبلیغ جذاب تر بر دیدگاه و نظرات مشتریان محصولات خود اثر مثبت داشته و از این روش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره مند گردند.
۶.

ارتباط فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش: با نقش میانجی رضایت از ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تسهیم دانش رضایت از ارتباط فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 691
در سازمان های امروزی تسهیم دانش به اندازه ای اهمیت دارد که خود دانش به تنهایی قدرت محسوب نمی شود و آنچه  که به سازمان قدرت میدهد، دانشی است که کارکنان به اشتراک می گذارند. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش با میانجی رضایت از ارتباط در ادارات ورزش و جوانان استان گیلان و مازندران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان و مازندران به تعداد250 نفر بودند که تعداد 214 پرسشنامه جمع آوری شد. از سه پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات میتیک و همکاران (2017)، رضایت از ارتباط دان و هازن (1997) و تسهیم دانش همتی (2010) با آلفای کرونباخ به ترتیب 87/0، 85/0، 89/0 استفاده شد. براساس مدل معادلات ساختاری، روابط بین متغیرها، از برازش قابل قبولی برخوردار بود و نشان داد بین فناوری اطلاعات و تسهیم دانش، فناوری اطلاعات و رضایت از ارتباط، رضایت از ارتباط و تسهیم دانش ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین نقش میانجی رضایت از ارتباط بر اثر فناوری اطلاعات و تسهیم دانش مورد تایید قرار گرفت. در نتیجه مدیران ادارات ورزش و جوانان می بایست جهت ارتقا عملکرد تسهیم دانش در سازمان، فناوری اطلاعات را به منظور افزایش رضایت از ارتباط کارکنان بکارگیرند تا انگیزه کافی برای تسهیم دانش فراهم شود.
۷.

شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه ورزشی با رویکرد رسانه ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه های سایبری رسانه های ورزشی فرصت های کارآفرینی کارآفرینان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 352 تعداد دانلود : 62
ﻫﺪف پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اولویت بندی فرصت های کارآفرینی ورزشی در حوزه رسانه ها اﺳﺖ. روش پژوهش از نظر راهبرد، آﻣﯿﺨﺘﻪ (کیفی و کمّی)، با طرح اکتشافی-متوالی و هدف کاربردی-توسعه ای است. جامعه ی آماری در بخش کیفی: با نمونه گیری هدفمند به روش نظری، 17 تن از اساتید و پژوهشگران مدیریت ورزشی در حوزه رسانه ها و بخش کمّی: با نمونه گیری تصادفی طبقه ای از 384 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی مشارکت داشتند. ابزار پژوهش: مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری و اجماع و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎمه محقق ساخته در مقیاس لیکرت 5 ارزشی جهت تعیین اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از فرصت های کارآفرینی در حوزه رسانه به روش پیمایشی نظرسنجی شد. روایی صوری ابزار توسط اعضای گروه پژوهش تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به ترتیب: 70/0 و 76/0 محاسبه شد.  تجزیه و تحلیل داده ها ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و مدل سازی معادله ساختاری واریانس محور با نرم افزارهای آماری «Smart PLS(2)» و «SPSS» انجام ﺷﺪ. میزان اهمیت و اولویت ابعاد فرصت های ورزشی موجود در رسانه ها به ترتیب: 1. رسانه های سایبری، 2. رسانه های چاپی، 3. رسانه های دیجیتال، 4. رسانه های الکترونیکی، را نشان داد. نتایج تحقیق حاضر تنوع بالای فرصت های کارآفرینی را در حوزه ها، هزینه شروع، منطقه جغرافیایی، زمان و ... بیان داشت. با شناخت فرصت های کارآفرینانه و برنامه ریزی آن ها می توان گام های اساسی را برای توسعه ورزش در کشور برداشت. متولیان امر کارآفرینی و ورزش در سیاست گذاری و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت خود می توانند با توجه به این فرصت ها به پیشرفت ورزش کمک شایانی نمایند.
۸.

رسانه ها و توسعه برند شخصی: پژوهشی در مورد ورزشکاران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات و صحه گذاری رسانه تصویرسازی برند تعاملات و ارتباطات شخصی سازی برند ورزشکاران حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 961
هدف پژوهش حاضر تبیین کارکرد رسانه ها در توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای بود. این پژوهش از نوع آمیخته متوالی اکتشافی بود که در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفت. در بخش کیفی برای انجام مصاحبه های عمیق، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. 24 مصاحبه ی نیمه ساختاریافته عمیق با متخصصان حوزه رسانه و بازاریابی ورزشی، ورزشکاران حرفه ای و هواداران ورزشی انجام شد. کدگذاری داده ها براساس تحلیل تماتیک انجام شد. اعتبار کدگذاری ها با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده و کدگذاری مجدد توسط دو نفر متخصص مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کمّی، 384 نفر متخصص حوزه رسانه و بازاریابی ورزشی، ورزشکاران حرفه ای و هواداران ورزشی به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به وسیله متخصصان(10 نفر)، روایی همگرا با استفاده از میانگین واریانس استخراج شده(بالاتر از 5/0)، روایی واگرا با استفاده از فورنل-لارکر، ضریب آلفای کرونباخ(بیشتر از 7/0) و پایایی ترکیبی(بیشتر از 7/0) تأیید شد. آزمون فرضیه ها با کمک نرم افزار اسمارت پی.ال.اس نسخه3 انجام شد. بر اساس نتایج بخش کیفی سه تم اصلی تصویرسازی و ایجاد پایگاه اجتماعی، تبلیغات و صحه گذاری و تعامل و ارتباطات همراه با نُه مقوله متناظر با آن ها در زمینه کارکرد رسانه ها در توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه ای استخراج و تبیین شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده برازش مناسبی دارد و در تحلیل مسیر روابط بین عوامل اصلی، کارکرد رسانه(807/0) به طور مستقیم اثر مثبت و معنی داری بر توسعه برند شخصی ورزشکاران دارد و 8/0 درصد از تغییرات آن را تبیین می کند. بنابراین به نظر می رسد رسانه با کارکردهای مختلفش، بتواند نقش اثرگذاری در توسعه برند شخصی ورزشکاران و وفادارای هواداران آنها فراهم نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸