مطالب مرتبط با کلید واژه

کیفیت وب سایت


۱.

تاثیر وب سایت بر رضایت مشتریان در تجارت الکترونیکی ( مورد مطالعه : بیمه ملت و ایران )

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی رضایت مشتری فروش مستقیم به مشتری بیمه الکترونیکی کیفیت وب سایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۴۷
با توجه به محبوبیت رو به رشد خرید برخط در ایران و وجود 23 میلیون کاربر اینترنتی، پیش‏بینی می‏شود ایران در آینده به بازاری بزرگ برای فروش خدمات به صورت برخط گردد. در ادبیات موجود از کیفیت وب سایت به عنوان عامل حیاتی در ایجاد کسب وکار برخط یاد می‏شود. این مقاله به تاثیرات کیفیت وب‏سایت بر رفتار مشتریان شرکت های بیمه‏ای که به صورت برخط اقدام به فروش بیمه‏نامه می نمایند، می پردازد. در ادبیات موضوع نشان می دهد که بین کیفیت و رضایت مشتریان ارتباط وجود دارد. بدین منظور مدلی مشتمل بر شش بعد مربوط به کیفیت وب سایت طراحی شده تا تاثیر این ابعاد بر رضایت مشتریان مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. علاوه بر این شش بعد، ابعاد سهولت خدمات الکترونیکی، رضایت از روش پرداخت و اطمینان به این مدل افزوده شده سپس از طریق پیمایش برخط، پژوهش کمی صورت و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختار یافته آزمون فرضیه‏ها انجام شده است. نتایج تحلیلی حاکی از تاثیر ابعاد سهولت استفاده، کیفیت اطلاعاتی، اطمینان و سهولت خدمات الکترونیکی بر رضایت مشتریان است.
۲.

ابزارهای خودکار ارزیابی کیفیت وب سایت ها با تأکید بر کاربردپذیری آنها

نویسنده:

کلید واژه ها: کیفیت وب سایت ابزارهای خودکار ارزیابی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی سایت های کتابداری و اطلاعاتی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی سایت های کتابداری و اطلاعاتی ارزیابی سایت ها
  3. حوزه‌های تخصصی علوم کتابداری علوم اطلاع رسانی سایت های کتابداری و اطلاعاتی وب سنجی
تعداد بازدید : ۲۵۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۵۸
کاربردپذیری اطلاعات منتشرشده بر روی وب، مبحث جدیدی است که به تازگی مورد توجه متخصصان فن قرار گرفته، و با توجه به رشد روزافزون تعداد وب سایت ها و ضرورت نظارت بر کیفیت اطلاعات عرضه شده، از اهمیتی فزاینده برخوردار شده است. دشواریها و پیچیدگیهای ذاتی سنجش کاربردپذیری، متخصصان را بر آن داشت، تا با ساخت و بهره گیری از ابزارهای خودکار ارزیابی به سنجش کیفیت وب سایت ها بپردازند. مقاله حاضر، به بررسی ابزارهای خودکاری که کیفیت وب سایت را از نقطه نظر کاربردپذیری و دسترس پذیری اطلاعات، مورد سنجش قرار می-دهند، میپردازد و ویژگیها و آزمون های منحصر به فرد هر یک از این ابزارها را مورد مطالعه قرار میدهد.
۳.

عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیمایی

کلید واژه ها: قیمت اعتماد سودمندی کیفیت وب سایت ریسک درک شده پذیرش الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت جهانگردی امور مسافرت و صدور بلیط
تعداد بازدید : ۸۳۴ تعداد دانلود : ۴۶۲
امروزه خرید اینترنتی بلیت هواپیما رشد قابل توجهی در کشور دارد. در این میان درک رفتار مشتریان، به منظور بهبود استراتژیهای بازاریابی و فروش، برای شرکتهای هواپیمایی ضروری است. هدف از پژوهش حاضر شناخت مهمترین عوامل تاثیرگذار در خرید اینترنتی بلیت شرکتهای هواپیمایی توسط مسافران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل مسافران خروجی فرودگاه بین المللی مشهد در پروازهای داخلی شهریور ماه است. نمونه آماری با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 215 نفر محاسبه شده است. بدین ترتیب پس از تهیه مدل مفهومی براساس معیارهای اعتماد، قیمت، ریسک ادراک شده، سودمندی و کیفیت سایت اینترنتی و تهیه و توزیع پرسشنامه مورد Lisrel براساس آن، اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار 8.8 تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافتههای پژوهش نشان میدهد سه معیار کیفیت سایت اینترنتی، سودمندی و اعتماد بطور مستقیم و ریسک ادراک شده بطور غیر مستقیم بر تمایل به خرید اینترنتی تاثیر گذار هستند. علاوه بر این تاثیر عامل قیمت بر تمایل مسافران هوایی به خرید اینترنتی بلیت مورد تایید قرار نگرفته است.
۴.

ارزیابی کیفیت وب سایت های فدراسیون های ورزشی منتخب

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابی الکترونیکی تارنما کیفیت وب سایت فدراسیون ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۳۲۸
این پژوهش کیفیت وب سایت های فدراسیون های ورزشی منتخب را از نظر جذابیت و قابلیت استفاده و طبق نظر دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بررسی کرده است. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه که به صورت اینترنتی و توسط 521 نمونه آماری تکمیل گردید، انجام شد. وب سایت فدراسیون های فوتبال، کشتی، وزنه برداری، تکواندو، دو و میدانی و قایقرانی برای بررسی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که وب سایت های فدراسیون های منتخب، هم از جنبه جذابیت و هم از جنبه ی قابلیت استفاده، در سطح متوسط و متوسط به پایین قرار دارند. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین رنگ، سبک، فن چاپ، صفحه آرایی، ساختار، سهولت استفاده، محتوای مطالب، یادگیری، خوانایی باکیفیت وب سایت رابطه معنادار و مثبتی برقرار است (05/0> P ) به نظر می رسد که کیفیت ظاهری وب سایت از مهم ترین عوامل برای رضایت استفاده کنندگان می باشد و به صورت اثر هاله ای فاکتورهای دیگر را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
۵.

ارائه مدل علّی متغیرهای مرتبط با قصد خرید مجدد در حراج آنلاین B2C

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۸۸
هدف: امروزه با پررنگ شدن نقش اینترنت سبک خرید مصرف کننده تغییر کرده و علاقه افراد به خریدهای آنلاین در حال افزایش است. خریدهای آنلاین از جمله حراج های آنلاین موفقیت های بسیاری در وب سایت های فروش محصولات به دست آورده اند. لذا هدف از پژوهش حاضر مدلسازی معادلات ساختاری مؤلفه های کیفیت وب سایت مؤثر بر قصد خرید مجدد مشتریان حراج آنلاین B2C، با نقش میانجی انگیزه خرید لذت جویانه می باشد.روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از بعد ماهیت روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری کاربران پیج اینستاگرام کالاکشن در سال 1400 است که از میان آن ها 460 نفر، به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های به دست آمده توسط پرسشنامه استاندارد مبتنی بر طیف لیکرت جمع آوری شد، سپس به کمک نرم افزار Smart-Pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه های کیفیت وب سایت (قابلیت اطمینان، سهولت استفاده، جست و جو، ساختار و چیدمان) تأثیر مثبت و معناداری بر انگیزه خرید لذت جویانه دارد. همچنین انگیزه خرید لذت جویانه بر قصد خرید مجدد تأثیر مثبت و معناداری دارد. کیفیت وب سایت نیز بر قصد خرید مجدد کاربران تأثیر مثبت و معناداری دارد. در میان متغیرهای پژوهش بیشترین ضریب مسیر (853/0) و بیشترین ضریب معناداری (479/34)، متعلق به تأثیر کیفیت وب سایت بر انگیزه خرید لذت جویانه است.نتیجه گیری: کیفیت وب سایت به عنوان یک عامل مهم، در افزایش فروش در حراج آنلاین B2C مؤثر است زیرا می تواند انگیزه خرید لذت جویانه مشتری را تحت تأثیر قرار دهد و منجر به خرید مجدد شود.
۶.

بررسی تأثیر ویژگی های تجارت اجتماعی بر اعتماد و تمایل به مشارکت در آن

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۱۰
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد تجارت اجتماعی و تأثیر آن بر اعتماد و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تمایل به مشارکت در تجارت اجتماعی است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی به شمار می رود و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های تحقیق به کمک پرسش نامه الکترونیکی جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش، کاربران وب سایت تیوال بودند که 210 پرسش نامه از بین این کاربران جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار آموس انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که اعتبار، کیفیت اطلاعات، امنیت تراکنش و ارتباطات که از ابعاد اصلی شکل گرفتن تجارت اجتماعی هستند، به طور مثبت و معنادار بر اعتماد تأثیرگذارند که این اعتماد خود تحت تأثیر حمایت اجتماعی (حمایت احساسی حمایت اطلاعاتی) و کیفیت وب سایت (کیفیت خدمات کیفیت سیستم) به درستی شکل می گیرد و در نهایت اعتماد خود تأثیر مثبت و معناداری بر قصد تجارت اجتماعی و تمایل به مشارکت در آن می گذارد. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که ویژگی های تجارت اجتماعی بر اعتماد و قصد تجارت اجتماعی تأثیر مثبتی دارد.