فرهاد فتحی

فرهاد فتحی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

راهبردهای اخذ میزبانی رویدادهای ورزشی در ایران؛ مطالعه موردی: بازی های نظامیان جهان (سیزم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میزبانی تحلیل SWOT سیزم استراتژی راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 829
هدف تحقیق حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای اخذ میزبانی بازی های جهانی سیزم در ایران بود. روش تحقیق توصیفی است و به شکل کتابخانه ای - میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران عالی، میانی و پایه وزارت ورزش و جوانان، ستاد کل نیروهای مسلح، کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی، ورزشکاران و متخصصین صاحب نظر در حوزه ورزش های نظامیان بود. نمونه به صورت تصادفی و از بین جامعه انتخاب شد. به منظور تدوین راهبردهای اخذ میزبانی بازی-های سیزم در ایران از ماتریس SWOT استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که شرایط اخذ میزبانی بازی های جهانی سیزم در جمهوری اسلامی ایران از لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه WO(محافظه کارانه) قرار دارد. منطقه راهبردی WO یا استراتژی محافظه کارانه موقعیتی در بین چهار منطقه راهبردی می باشد که سازمان در آن با فرصت های خارجی و ضعف های داخلی مواجهه می باشد و در این شرایط باید از فرصت های خارجی برای از بین بردن ضعف های داخلی استفاده نماید. با توجه به قرارگیری موقعیت راهبردی اخذ میزبانی رویداد سیزم در منطقه WO، به مسئولین ورزش سیزم پیشنهاد می شود از فرصت های پیش رو جهت از بین بردن ضعف های داخلی در زمینه اخذ میزبانی رویداد سیزم استفاده نمایند.
۲.

امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری موجود با محوریت توسعه ارتباطات، علایق ویژه و تنوع بخشی به خدمات گردشگری زمستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان سنجی توسعه گرد شگری گردشگری زمستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 476 تعداد دانلود : 433
هدف ازمقاله حاضر امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری موجود با محوریت توسعه گردشگری با علایق ویژه و تنوع بخشی به خدمات گردشگری زمستانی شهر اردبیل  بود روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی و به لحاظ قابلیت اجرا کاربردی بود؛ جامعه آماری این تحقیق را تمامی گردشگران ورزشی و غیرورزشی که در دوره مورد نظر حداقل یک بار به این منطقه سفر کرده اند، و همچنین کارشناسان بخش گردشگری و ورزش در استان اردبیل تشکیل داده است. نمونه ی آماری تحقیق با استفاده از جدول مورگان 380 نفر به دست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و پرسشنامه به صورت تصادفی بین گردشگران توزیع شده است. روش گردآوری داده های مورد استفاده در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای میدانی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخت . به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از نظرات اساتید و کارشناسان حوزه گردشگری و ورزش بهره گرفته می شود و برای تعیین پایانی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان پایایی پرسشنامه 89/0 به دست آمده است. داده های تحقیق با استفاده از  آزمون های آماری t و فریدمن و همچنین مدل معدلات ساختاری تحلیل شدند نتایج نشان داد که شاخص"نزدیکی به مرزهای آذربایجان، ارمنستان، ترکی ه و قفقاز" دارای بیشترین میانگین(00/4)  و شاخص های " جود تسهیلات اسکان عمومی ارزان قیمت، سطح فرهنگ و آگاهی مردم نواحی مجاور" دارای کمترین میانگین(27/3) می باشند با توجه به میانگین رتبه ها می توان گفت بیشترین تاثیر در شاخص " نزدیکی به مرزهای آذربایجان، ارمنستان، ترکی ه و قفقاز " با میانگین رتبه(58/11) می باشد. نتایج برازش مدل نشان می دهد با توجه به مقدار معناداری (P-Value) تأثیر شاخص های  فرصت های سرمایه گذاری  توسعه گردشگری زمستانی در سطح خطای 05/0 معنادار است.
۳.

تأثیر وفاداری به تیم ملی بر میزان ریسک پذیری گردشگران ایرانی نسبت به میزبان جام ملتهای آسیا (2019 امارات)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت وفاداری جام ملتهای آسیا 2019 درک ریسک مقصد گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 779 تعداد دانلود : 475
پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، هواداران تیم ملی ایران در بازی های جام ملتهای آسیا 2019 بودند ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه وفاداری موسوی و همکاران (1392)، پرسشنامه نوع ریسک سفر فلوید و همکاران (2004) و پرسشنامه احساس درک ریسک مقصد سونمز و گرافه (1998) بود که حین برگزاری بازی استقلال تهران – صنعت نفت آبادان (16 آذر 1397) از سری مسابقات لیگ برتر، هفته چهاردهم و بازی پرسپولیس – پارس جنوبی جم (23 آذر 1397) از سری مسابقات لیگ برتر، هفته پانزدهم پخش شد که تعداد 380 پرسشنامه قابل استفاده بود. برای تحلیل داده های بدست آمده از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون رگرسیون ساده) و با بهره گیری از نرم افزار SPSS 22 استفاده شد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر مولفه های مؤثر بر احساس درک ریسک از مقصد در پژوهش حاضر یعنی نوع ریسک سفر، تجربه سفرهای قبلی به سایر نقاط دنیا، تجربه سفر به کشور میزبان بازی های جام ملتهای آسیا براحساس درک ریسک از مقصد گردشگر ایرانی تأثیر معنادار داشت. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که برگزارگنندگان بازهای جام ملتهای آسیا توانسته اند مدیریت ریسک مناسبی برای گردشگران بین المللی از نظر ایجاد اطمینان خاطر و عدم احساس ریسک نسبت به کشور میزبان و رویداد ورزشی فراهم آورند. واژه های کلیدی: امنیت، وفاداری، جام ملتهای آسیا 2019، درک ریسک مقصد، گردشگری ورزشی
۴.

بررسی تطبیقی عملکرد کاروان ورزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسابقات ورزشی نظامیان جهان (سیزم) با سایر کشورهای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رویداد ورزشی ارزیابی عملکرد کاروان ورزشی سیزم ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 81 تعداد دانلود : 612
هدف: هدف این پژوهش، بررسی عملکرد کاروان ورزشی ایران در مسابقات ورزشی نظامیان جهان (سیزم) در مقایسه با رقبای برتر جهانی می باشد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی _ تحلیلی بوده و از نوع گذشته نگر می باشد. پژوهشگران سعی کرده اند بدون پیش داوری به توصیف وضعیت ایران در بازی های سیزم بپردازند و با استفاده از اسناد و مدارک موجود، رتبه بندی و مدال های کسب شده ورزشکاران ایرانی در این مسابقات، آن را با عملکرد 10 کشور برتر دنیا مورد مقایسه قرار دهند. یافته ها: از مهم ترین یافته های این پژوهش می توان به نوسانات عملکرد ایران در این مسابقات اشاره کرد، به طوری که با در نظر نگرفتن دو دوره عدم حضور ایران در این مسابقات عملکرد فاقد ثبات بوده و سینوسی شکل می باشد. رشته های تکواندو، دوومیدانی، جودو و کشتی از رشته های مدال آور ایران در مسابقات سیزم می باشند. در رده بندی کلی ایران به عنوان پانزدهمین کشور در رنکینگ مدالی قرار گرفته است. نتیجه گیری: در سال های اخیر توجه به ورزش نیروهای مسلح کشور افزایش یافته است و شاهد برنامه ریزی های مختلف در این حیطه بوده ایم. در این راستا افزایش تعامل تربیت بدنی نیروهای مسلح با فدراسیون های ورزشی و برگزاری اردوهای مشترک از یک طرف و سامان یافتن ورزش نیروهای مسلح و باشگاه های ورزشی این نهاد از طرف دیگر، نقش پررنگی در ارتقا ورزش نظامی داشته است.
۵.

مفهوم پردازی تفکر جهان-بومی گرایی در تعلیم و تربیت با تاکید بر دانش وطنی

کلید واژه ها: جهانی شدن جهان-بومی شدن تعلیم و تربیت برنامه ریزی درسی دانش وطنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 62 تعداد دانلود : 488
هدف مطالعه حاضر بازمفهوم پردازی تفکر جهان-بومی گرایی در تعلیم و تربیت با تاکید بر دانش وطنی بود. در این مطالعه از روش تحلیل مفهوم با تاکید بر درک و تفسیر استفاده شد. بر این اساس ابتدا با شیوه ای تحلیلی به بررسی و نقد مفاهیم موجود پرداخته و در نهایت مفهوم مورد نظر ارایه شد. نویسنده معتقد است که آنچه که ما به عنوان رویکرد ها و نظام های آموزشی موفق مدنظر داریم، با همان جزییات و خصوصیات و در آن بستر فرهنگی موفق بوده است. بنابراین اگر بخواهیم برخی از ویژگی-های آنان را متناسب با فرهنگ و فلسفه حاکم بر جامعه، فیلتر کنیم و از صافی عبور دهیم، خروجی آن دیگر نمی تواند تناسبی با آن رویکرد اولیه داشته باشد. مفهوم پردازی مدنظر نویسنده به این صورت است که باید با مطالعه نظام های آموزشی و رویکردهای تربیتی موفق، رویکرد و نظام آموزشی جدید، متناسب با بستر مورد نظر و برخاسته از دانش وطنی که ساخته و پرداخته اندیشمندان داخلی است، ایجاد کنیم. درواقع این نگاه نسبت به تفکر جهان-بومی گرایی، به دنبال آن است تا نظام های آموزشی برتر و روند جهانی سازی را مطالعه و دنبال نماید و از دانش منعکس در آن ها بهره مند شده و متناسب با فرهنگ جامعه و امکانات موجود، رویکرد نوینی را اتخاذ و ایجاد نماید که هم در مسیر روند جهانی قرار گیرد و هم متناسب با شرایط بومی و حفظ ارزش های فرهنگی باشد.
۶.

بررسی منابع طبیعی استان اردبیل با رویکرد شناسایی فرصت های مثبت توسعه ورزش های بومی محلی بر اساس فرهنگ و سنت های جامعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توسعه ورزش فرهنگ محلی و بومی سنت های جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 483 تعداد دانلود : 865
هدف از تحقیق حاضر بررسی منابع طبیعی استان اردبیل با رویکرد شناسایی فرصت های مثبت توسعه ورزش های بومی محلی بر اساس فرهنگ و سنت های جامعه بود، این تحقیق از نوع نیمه تجربی و مقطعی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل اساتید و نخبگان و متخصصان دانشگاهی، دانشجویان تکمیلات تحصیلی، کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اردبیل، هیئت های ورزشی بخصوص حیات ورزش همگانی، گردشگران ورزشی، لیدرها، کارکنان اداره گردشگری و صنایع دستی، کارکنان هتل ها و مسافرخانه ها بودند. نمونه آماری نیز از بین افراد جامعه به صورت تصادفی انتخاب شد برای گردآوری داده ها از پرسش نامه راهکارهای احیا، ترویج و ارتقا ورزش ها و بازی های سنتی و بومی و محلی هنرور و همکاران (1393) استفاده شده است، گویه های این پرسشنامه برابر با 31 گویه بود که با استفاده از روش آلفای کرونباخ میزان پایایی 93/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مدل ساختاری در حد مطلوبی برازش یافته است. میزانχ 2 مقدار پایین و مناسبی است. همچنین شاخص P-VALUE کمتر از مقدار 05/0، شاخص RMSEA برابر 071/0، شاخص GFI برابر 91/0 و شاخص AGFI نیز برابر 84/0 به دست آمد.
۷.

The effect of the quality of perceived services on the citizenship behavior of football school students by determining the mediating role of perceived risk(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Quality of perceived service Customer Citizenship Behavior perceived risk football School

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 865
The method of the present study was descriptive-correlation with structural equations approach and applied in terms of purpose. The statistical population of the study includes all students of football schools in Tehran province. Cluster random sampling method was used to select the sample. The measurement tools of the present study include demographic characteristics of the participants in the study, Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) Perceived Service Quality Assessment Questionnaire, Groth (2005) Customer Behavior Questionnaire and Perceived Risk Questionnaire Carroll, Connaught, Spengler & Byon (2014). Kolmogorov-Smirnov test was used to show the normality of data distribution and bootstrap methods and structural equations using PLS and SPSS software were used to analyze the research data. The results showed that the quality of perceived services and citizenship behavior (β = 0.852); (T = 15.549) at the level of significance (P <0.01); Indirect effect of perceived service quality and citizenship behavior through perceived risk (β = -0.027); T-statistic (T = 1.774) is at the level of significance (P <0.076). Considering that perceived risk is one of the determining elements in the acceptance and intention of students to use football schools and their citizenship behavior is one of the factors reducing this risk, it is suggested. Football school principals to increase the quality of perceived services and student citizenship behavior among their staff, coaches and customers so that they can identify different dimensions of perceived risk among their school students for better productivity. And make the necessary plans to advance marketing goals. 
۸.

تصمیم دبیران تربیت بدنی به استفاده از فناوری در آموزش (کاربرد مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی فناوری آموزش مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 107 تعداد دانلود : 942
جهت اندازه گیری و درک عواملی که بر تصمیم یک فرد به استفاده از فناوری تاثیر می گذارند، مدل ها و نظریه های مختلف توسعه یافته اند. در این میان، تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB)حمایت گسترده ای را به عنوان یک مدل قوی جهت توضیح تصمیم افراد به استفاده از فناوری دریافت کرده است. جامعه آماری این پژوهش 28161 دبیر ورزش استان کردستان بودند که از بین آنها 205 نفر به صورت داوطلبانه به پرسشنامه پاسخ دادند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه تصمیم به استفاده از فناوری با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده بهره گرفته شد. می شود روابط معنادار می باشند و مدل پژوهش می تواند یک الگوی مناسب را به دست داده و روابط بین ابعاد و متغیرها را به خوبی نشان دهد. این مطالعه اهمیت نظری درک معلمان (یعنی سهولت درک شده ، سودمندی ادراک شده ، کنترل رفتاری درک شده) و فناوری نگرش را در پیش بینی قصد آینده خود از استفاده از فناوری تأیید می کند و همچنین نشان می دهد که عوامل محیطی (یعنی انتظار مدیریت و پشتیبانی فنی) همچنین نقش مهمی در تأثیرگذاری بر فناوری فناوری آنها ایفا می کند.
۹.

تدوین چارچوب یادگیری محیط کار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی مبتنی بر یک پژوهش داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری محیط کار برنامه درسی روش داده بنیاد اتاق بازرگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 697 تعداد دانلود : 533
هدف پژوهش حاضر تدوین چارچوب یادگیری محیط کار است. پارادایم پژوهش کیفی است و از روش داده بنیاد استفاده شد. این پژوهش از لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه پژوهش کلیه کارکنان و اعضای اتاق بازرگانی اهواز و اطلاع رسان ها 18 نفر هستند که به شیوه نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور تا رسیدن به اشباع داده ها انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری و مقوله بندی با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی اطلس تی.آی و در سه مرحله توجه، جمع آوری و تفکر استفاده شده است. جهت بررسی صحت و استحکام داده ها در پژوهش حاضر از سه معیار «مقبولیت»، «قابلیت اطمینان» و «تاییدپذیری» استفاده شد. بر اساس یافته ها، یادگیری محیط کار در پنج حیطه شامل محیط کار (برابری و عدالت، جو حاکم بر محیط کار، فرهنگ یادگیری و محیط کار حمایت کننده)، کارکنان(علاقمندی به کار و یادگیری، مسئولیت پذیری و هوش و انضباط)، مدیریت (قدرت رهبری، سواد علمی و فضایل اخلاقی)، برنامه درسی محیط کار (هدف گذاری و هدفمندی، محتوای آموزشی، توان مدرسین، نظارت و اجرا، بازخورد و اصلاح) و تعامل و تلفیق (تعامل مدیریت و کارکنان، تعامل همکاران با یکدیگر، تلفیق آموزش رسمی و تجربی، تلفیق آموزش نظری و عملی) قابل شناسایی است. پیامدهای یادگیری محیط کار شامل کارآمدی و اثربخشی سازمان، منفعت مالی، انسجام و تخصص، پیشرفت شغلی همراه با رغبت و انگیزه کارکنان می شود.
۱۰.

کشف دانش و کاربرد آن در اینترنت اشیاء

کلید واژه ها: اینترنت اشیاء کشف دانش داده کاوی متن کاوی داده های حجیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 387 تعداد دانلود : 729
اینترنت اشیاء، به طور چشمگیری زندگی ما را در آینده ای نزدیک تغییر خواهد داد و بسیاری از ناممکن ها را ممکن خواهد ساخت. حجم عظیم داده ی تولید شده یا گرفته شده توسط تجهیزات اینترنت اشیاء ، حاوی اطلاعات ارزشمند و قابل استفاده است. با رواج دستگاه های توسعه یافته فناوری بی سیم مانند بلوتوث، شناسایی با فرکانس رادیویی (RFID)، Wi-Fi، و خدمات داده برروی تلفن و همچنین سنسور و محرک و نودهای تعبیه شده در وسایل، شبکه های حسگر بی سیم، اینترنت اشیاء مراحل ابتدایی خود را پشت سر گذاشته و در آستانه تبدیل اینترنت ایستای کنونی، به اینترنت کاملاً یکپارچه در آینده است. کشف دانش از طریق داده کاوی و متن کاوی نیز بدون شک نقش زیادی در زمینه هوشمندسازی سیستم ها و در نتیجه ارائه خدمات و محیط مناسب برای ارائه خدمات خواهد داشت. همچنین از روش های داده کاوی برای خوشه بندی تجهیزات در شبکه های حسگر بی سیم و تعیین سرخوشه استفاده بسیاری می شود. در این مقاله به معرفی اینترنت اشیاء، معماری، کشف دانش ، نقش وکاربرد داده کاوی و متن کاوی در این حوزه پرداخته شده است.
۱۱.

بهبود ترمیم خودکار چندضلعیهای مسطح در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مثلث بندی دلونی ترمیم چندضلعی بانک اطلاعات مکانی سیستم اطلاعات جغرافیایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 648 تعداد دانلود : 381
ترمیم چندضلعی های نادرست برای استفاده در نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی، کاری نیمه خودکار و وقت گیر است. ترمیم خودکار چند ضلعی، تفسیر چند ضلعی های مبهم و نادرست و از بین بردن کلیه اشکالات موجود براساس تعریف ها و استاندارهای جهانی است که کاربردهای زیادی در نرم افزارهای مرتبط با سیستم اطلاعات جغرافیایی دارد. با توجه به پیچیدگی محاسبات و حجم داده ها در کار با مه داده ها ، همیشه رقابتی بین سرعت و میزان حافظه مصرفی وجود دارد. در این مقاله ضمن معرفی استاندارد مشخصات عوارض ساده در چندضلعی ها، با استفاده از مثلث بندی دلونی و توابع جی.تی.اس در جاوا و با کمک بانک اطلاعات H2روشی ارائه شده است که چندضلعی ها را در قالب یک فایل CSV از ورودی دریافت کرده و با اعمال الگوریتم های کارا چندضلعی های موجود را بررسی و به شکل خودکار ترمیم می کنیم. چندضلعی های موجود در مجموعه داده های مکانی به شکل خودکار و در زمانی بهینه و با مصرف حداقل حافظه بررسی و در صورت نیاز ترمیم می شوند. نتایج نشان می دهد این روش نسبت به نمونه های پیشین، باعث بهبود نسبی در سرعت اجرا و در هنگام کار با داده های بزرگ صرفه جویی متوسط بیش از 50 درصد در حافظه اصلی را نشان می دهد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان