مطالب مرتبط با کلید واژه " مدیران تربیت بدنی "


۱.

برآورد میزان خلاقیت از فرهنگ سازمانی در مدیران سازمان های ورزشی

تعداد بازدید : ۱۸۰۹ تعداد دانلود : ۸۶۶
هدف از پژوهش حاضر، برآورد میزان خلاقیت مدیران سازمان های ورزشی از فرهنگ سازمانی است. 46 مدیر اداره تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی داوطلبانه پرسشنامه های فرهنگ سازمانی رابینز، خلاقیت رندسیب و مشخصات فردی را تکمیل کردند. یافته های آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین تمامی مولفه های فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (01 /0 P<) و تغییرات متغیر خلاقیت به اندازه 6 /75 درصد از متغیر فرهنگ سازمانی تاثیر پذیرفته است. یافته های آزمون آماری کروسکال والیس و آزمون uمان ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد، ارتباط معنی داری بین ویژگی های جمعیت شناختی مدیران (جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سوابق مدیریتی و خدمتی) با میزان خلاقیت مدیران وجود ندارد.
۲.

ارتباط سبک مدیریت تضاد با هوش هیجانی مدیران اداره کل تربیت بدنی استان خوزستان

تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۴۶۲
هدف از انجام این تحقیق، تعیین ارتباط سبک مدیریت تضاد با هوش هیجانی در مدیران اداره کل تربیت بدنی استان خوزستان بود. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و به روش میدانی کتابخانه ای انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 134 نفر بودند و کل جامعه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مدیریت تضـاد پوتنام - ویلسـون و پـرسشنامه هوش هیجانی بار - ان بود و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 80/0 و 93/0 محاسبه شد. یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه منفی و معنی دار بین استفاده از استراتژی عدم مقابله و استراتژی کنترل با هوش هیجانی مدیران بود، در حالی که بین استفاده از استراتژی راه حل گرایی با هوش هیجانی مدیران، رابطه مثبت و معنی داری مشاهده گردید. همچنین براساس تحلیل رگرسیون بین استراتژی های مختلف مدیریت تضاد با هوش هیجانی مدیران رابطه چندگانه وجود داشت که استراتژی های راه حل گرایی و عدم مقابله به ترتیب به عنوان متغیرهای پیش بین توانستند هوش هیجانی مدیران را پیش بینی کنند. اگرچه ویژگی های دموگرافیک مدیران در استفاده از استراتژی های مختلف مدیریت تضاد و هوش هیجانی تفاوت معنیداری را نشان نداد، اما استراتژی راه حل گرایی با سابقه کار مدیران حاکی از رابطه مثبت و معنی داری بود.
۳.

رابطه هوش سازمانی و مولفه های آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأت های ورزشی شهراهواز

کلید واژه ها: عملکرد شغلی هوش سازمانی مدیران تربیت بدنی هیأت های ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۳۸۴
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه­ هوش سازمانی و مولفه های آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأت های ورزشی شهر اهواز بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران تربیت بدنی وهیأت های ورزشی شهر اهواز بود که برای انتخاب نمونه تعداد 108 نفر از جامعه مذکور به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون استفاده گردید. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده گردید. آزمون فرضیه تحقیق درسطح (0/05= α) نشان داد که بین تک تک مؤلفه­های هوش سازمانی (بینش اشتراک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه ، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد) با عملکردشغلی مدیران رابطه معنی داری وجود دارد.
۴.

بررسی روابط بین رجحان های ارزشی و سبکهای پنج گانه تصمیم گیری مدیران تربیت بدنی

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۳۹
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روابط بین جهتگیری های ارزشی و سبکهای پنج گانه تصمیم گیری می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری مشتمل بر کلیه مدیران میانی و ارشد تربیت بدنی استان آذربایجان غربی به تعداد 100 نفر می باشد که به روش سرشماری تعداد جامعه با نمونه آماری برابر انتخاب شده است. ابزار تحقیق شامل دو نوع پرسشنامه استاندارد آلپورت و لیندزی جهت بررسی جهتگیری های ارزشی و پرسشنامه اسکات و بروس جهت مطالعه سبکهای تصمیم گیری می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، test t برای گروههای مستقل، و تحلیل واریانس دو راهه فریدمن) انجام گردیده است. اهم نتایج تحقیق نشان می دهد که بین جهتگیری های ارزشی و سبکهای تصمیم گیری رابطه معنا دار وجود دارد. بین جهتگیری های ارزشی و سبک تصمیم گیری در بین مدیران مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی در نظام ارزشی، بین سلسله مراتب ارزش های مدیران زن و مرد تفاوت وجود دارد، بطوریکه جهتگیری سیاسی و اقتصادی مدیران مرد بیش از مدیران زن است ولی در هر دو گروه ارزش های مذهبی بالاترین رتبه و ارزش های هنری پایین ترین رتبه را دارند و در نهایت پیشنهادات کاربردی در راستای نتایج تحقیق ارائه شده است.