آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد کشورهای آسیایی در رویدادهای بزرگ ورزشی بر عملکردشان در بازی های المپیک بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام کشورهای آسیایی بود که در بازی های المپیک موفق به کسب مدال شده اند. با استفاده از نمونه گیری دردسترس، 69 کشور آسیایی که در چهار المپیک گذشته به کسب مدال موفق شده اند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. کل اطلاعات ازطریق سایت های فدراسیون های بین المللی رشته های ورزشی مختلف، کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا گردآوری شد. در این مطالعه، از شاخص های توصیفی، استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در رقابت های قهرمانی جهان، بازی های المپیک پیشین و بازی های آسیایی با تعداد مدال طلا، نقره، برنز و مجموع مدال های کسب شده توسط آن ها در بازی های المپیک آتی وجود دارد. همچنین، یافته ها نشان داد که مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در بازی های المپیک پیشین (459/0 ) و رقابت های قهرمانی جهان (485/0) بر مجموع مدال های کسب شده توسط آ ن ها در بازی های المپیک آتی تأثیر مثبت و معناداری داشت؛ بااین حال، مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در بازی های آسیایی تأثیر معناداری بر عملکرد آن ها در بازی های المپیک آتی نداشت. درنهایت، مجموع مدال های کسب شده توسط کشورهای آسیایی در بازی های المپیک پیشین تأثیر مثبت و معناداری بر مجموع مدال های کسب شده توسط آن ها در رقابت های قهرمانی جهان (963/0) و بازی های آسیایی (577/0) داشت. درمجموع، به نظر می رسد که می توان از شاخص های عملکرد ورزشی در رویدادهای پیشین برای پیش بینی دقیق تر بازی های المپیک استفاده کرد.