پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1387 شماره 46 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۵.

طراحی مدلی برای بررسی رقابت پذیری در سطح بنگاه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختار یافته مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸