پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال هجده زمستان 1392 شماره 69 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای منتخب منا و بلوک آسه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۴ تعداد دانلود : ۴۰۲
۲.

بررسی آثار سیاست های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تحلیل حقوقی اقتصادی پیش بینی نقض قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانشگهای با استفاده از مدل جاذبه(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

آینده سازمان تجارت جهانی فراتر از مدل کلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

اثر توسعه مالی بر توزیع درامد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی اینترنتی لوازم خانگی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸