پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی زمستان 1378 شماره 13 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

اثر بخشی سرمایه گذاری بخش خصوصی در رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

نقش شاخصهای تخصص منطقه ای در مکان یابی و کارکرد بازارچه های مرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسه نظام فروشگاههای مدرن (زنجیره ای) با نظام فروشگاههای سنتی (خرده فروشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

سیاست تجاری، رشد و توزیع درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۹