پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی تابستان 1376 شماره 3

مقالات

۵.

مدل تقاضای مصرف کننده و تحلیلی بر تغییرات سبد مصرفی خانوارها طی دوره 1372-1344

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸