پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی 1387 شماره 49 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش بازرگانی با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی تطبیقی حق درخواست تعمیر کالا از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۵